Aly­taus tre­ne­rių į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę pa­mė­tė­tų fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kos – gar­bės ga­le­ri­jo­je

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Gegužė 21
nuotrauka
Ša­lia iš­si­pil­džiu­sios sva­jo­nės – fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kų ga­le­ri­jos Aly­taus mies­to sta­dio­ne – fut­bo­lo tre­ne­ris Pet­ras Si­ma­na­vi­čius, iš­ug­dęs ne vie­ną mies­to var­dą gar­si­nan­čių spor­ti­nin­kų kar­tą, daug jų pa­ren­gęs Lie­tu­vos rink­ti­nei. Po­vi­lo Ta­mu­ly­no nuotr.
Nuo šiol at­vyks­tan­čius į var­žy­bas Aly­taus mies­to sta­dio­ne pa­si­tiks ant pa­sta­to pie­ti­nės sie­nos iš­ka­bin­ta aly­tiš­kių, žai­du­sių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je, nuo­trau­kų gar­bės ga­le­ri­ja. Pa­gy­vin­ti sie­ną Aly­tu­je fut­bo­li­nin­kų kar­je­rą pra­dė­ju­sių gar­sių spor­ti­nin­kų nuo­trau­ko­mis – vie­no ge­riau­sių Dzū­ki­jos sos­ti­nės fut­bo­lo tre­ne­rių – Pet­ro Si­ma­na­vi­čiaus su­ma­ny­mas.

P.Si­ma­na­vi­čius at­vi­ra­vo, kad idė­ja bran­din­ta ne vie­ne­rius me­tus. Su­ras­ti po to­li­miau­sius klu­bus iš­si­bars­čiu­sius žai­dė­jus, kad gau­tum jų su­ti­ki­mą bei nuo­trau­ką, ne­bu­vo leng­va.

„Ed­ga­ro Tu­ma­so­nio kon­tak­tų te­ko ieš­ko­ti apie me­tus. Ra­dau žmo­nių, ku­rie man ga­lė­jo pa­dė­ti. Bu­vu­sį rink­ti­nės tre­ne­rį Gin­tą Bu­zą pa­gau­ti taip pat il­go­kai už­tru­ko. Ne­leng­va bu­vo su­si­ras­ti Vy­tau­tą An­driuš­ke­vi­čių. Džiau­giuo­si, kad at­vi­rą ga­le­ri­ją pa­ma­tys vi­si ei­da­mi į var­žy­bas. Tai ir sa­vo­tiš­kas edu­ka­ci­nis sten­das“, – kal­bė­jo tre­ne­ris Pet­ras.

Kaip edu­ka­ci­ją šią ga­le­ri­ją įvar­di­jo ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis.

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Dauk­šys pa­ste­bė­jo, kad Aly­tu­je fut­bo­li­nin­ko kar­je­rą pra­dė­ję spor­ti­nin­kai vė­liau žai­dė ge­ruo­se ki­tų ša­lių klu­buo­se, at­sto­va­vo Lie­tu­vai ne vie­na­me svar­bia­me su­si­ti­ki­me ant ža­lio­sios ve­jos. Jis pri­mi­nė is­to­ri­nį fak­tą – il­gą lai­ką na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės var­tus gy­nė vien aly­tiš­kiai.

Iš tie­sų aly­tiš­kių bū­ta spur­džių bei re­zul­ta­ty­vių: bu­vo var­žy­bų, kai še­ši mū­sų mies­to už­au­gin­ti fut­bo­li­nin­kai žais­da­vo star­ti­nia­me, o dar vie­nas – at­sar­gi­nia­me va­rian­te.

Pra­kal­bus apie tai, kad anks­tes­nės kar­tos be­veik vi­si gar­sūs fut­bo­li­nin­kai yra už­au­gę ant Aly­taus pu­šy­nų smė­lio, to­kios anuo­met bu­vu­sios jų tre­ni­ra­vi­mo­si są­ly­gos, G.Dauk­šys ak­cen­ta­vo, jog da­bar yra vi­sos są­ly­gos tre­ni­ruo­tis ir pa­kel­ti žai­di­mo ly­gį, kad vėl ly­dė­tų sėk­mė ir aukš­ti lai­mė­ji­mai, kad mū­sų mies­to šios ša­kos spor­ti­nin­kų in­dė­lis į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę bū­tų di­des­nis.

Fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kų ga­le­ri­jo­je – aly­tiš­kiai, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je įvai­riu me­tu žai­dę – G.Stau­čė, Dei­vy­das Ma­tu­le­vi­čius, Si­mo­nas Sa­bo­nis, V.An­driuš­ke­vi­čius, Arū­nas Pu­ke­le­vi­čius, Dar­vy­das Šer­nas, Min­dau­gas Pan­ka, Ei­man­tas Po­de­ris, Ro­lan­das Kar­če­mars­kas, Do­na­tas Ven­ce­vi­čius, Ir­man­tas Stumb­rys, Žyd­rū­nas Gru­dzins­kas, Val­de­ma­ras Mar­tin­kė­nas, Vy­tau­tas Luk­ša, Pau­lius Sa­ka­lis, E.Tu­ma­so­nis, G.Bu­zas, Žyd­rū­nas Kar­če­mars­kas, Ta­das La­bu­kas.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.