Aly­taus tre­ne­rių į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę pa­mė­tė­tų fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kos – gar­bės ga­le­ri­jo­je

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Gegužė 21
nuotrauka
Ša­lia iš­si­pil­džiu­sios sva­jo­nės – fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kų ga­le­ri­jos Aly­taus mies­to sta­dio­ne – fut­bo­lo tre­ne­ris Pet­ras Si­ma­na­vi­čius, iš­ug­dęs ne vie­ną mies­to var­dą gar­si­nan­čių spor­ti­nin­kų kar­tą, daug jų pa­ren­gęs Lie­tu­vos rink­ti­nei. Po­vi­lo Ta­mu­ly­no nuotr.
Nuo šiol at­vyks­tan­čius į var­žy­bas Aly­taus mies­to sta­dio­ne pa­si­tiks ant pa­sta­to pie­ti­nės sie­nos iš­ka­bin­ta aly­tiš­kių, žai­du­sių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je, nuo­trau­kų gar­bės ga­le­ri­ja. Pa­gy­vin­ti sie­ną Aly­tu­je fut­bo­li­nin­kų kar­je­rą pra­dė­ju­sių gar­sių spor­ti­nin­kų nuo­trau­ko­mis – vie­no ge­riau­sių Dzū­ki­jos sos­ti­nės fut­bo­lo tre­ne­rių – Pet­ro Si­ma­na­vi­čiaus su­ma­ny­mas.

P.Si­ma­na­vi­čius at­vi­ra­vo, kad idė­ja bran­din­ta ne vie­ne­rius me­tus. Su­ras­ti po to­li­miau­sius klu­bus iš­si­bars­čiu­sius žai­dė­jus, kad gau­tum jų su­ti­ki­mą bei nuo­trau­ką, ne­bu­vo leng­va.

„Ed­ga­ro Tu­ma­so­nio kon­tak­tų te­ko ieš­ko­ti apie me­tus. Ra­dau žmo­nių, ku­rie man ga­lė­jo pa­dė­ti. Bu­vu­sį rink­ti­nės tre­ne­rį Gin­tą Bu­zą pa­gau­ti taip pat il­go­kai už­tru­ko. Ne­leng­va bu­vo su­si­ras­ti Vy­tau­tą An­driuš­ke­vi­čių. Džiau­giuo­si, kad at­vi­rą ga­le­ri­ją pa­ma­tys vi­si ei­da­mi į var­žy­bas. Tai ir sa­vo­tiš­kas edu­ka­ci­nis sten­das“, – kal­bė­jo tre­ne­ris Pet­ras.

Kaip edu­ka­ci­ją šią ga­le­ri­ją įvar­di­jo ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis.

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Dauk­šys pa­ste­bė­jo, kad Aly­tu­je fut­bo­li­nin­ko kar­je­rą pra­dė­ję spor­ti­nin­kai vė­liau žai­dė ge­ruo­se ki­tų ša­lių klu­buo­se, at­sto­va­vo Lie­tu­vai ne vie­na­me svar­bia­me su­si­ti­ki­me ant ža­lio­sios ve­jos. Jis pri­mi­nė is­to­ri­nį fak­tą – il­gą lai­ką na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės var­tus gy­nė vien aly­tiš­kiai.

Iš tie­sų aly­tiš­kių bū­ta spur­džių bei re­zul­ta­ty­vių: bu­vo var­žy­bų, kai še­ši mū­sų mies­to už­au­gin­ti fut­bo­li­nin­kai žais­da­vo star­ti­nia­me, o dar vie­nas – at­sar­gi­nia­me va­rian­te.

Pra­kal­bus apie tai, kad anks­tes­nės kar­tos be­veik vi­si gar­sūs fut­bo­li­nin­kai yra už­au­gę ant Aly­taus pu­šy­nų smė­lio, to­kios anuo­met bu­vu­sios jų tre­ni­ra­vi­mo­si są­ly­gos, G.Dauk­šys ak­cen­ta­vo, jog da­bar yra vi­sos są­ly­gos tre­ni­ruo­tis ir pa­kel­ti žai­di­mo ly­gį, kad vėl ly­dė­tų sėk­mė ir aukš­ti lai­mė­ji­mai, kad mū­sų mies­to šios ša­kos spor­ti­nin­kų in­dė­lis į na­cio­na­li­nę rink­ti­nę bū­tų di­des­nis.

Fut­bo­li­nin­kų nuo­trau­kų ga­le­ri­jo­je – aly­tiš­kiai, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je rink­ti­nė­je įvai­riu me­tu žai­dę – G.Stau­čė, Dei­vy­das Ma­tu­le­vi­čius, Si­mo­nas Sa­bo­nis, V.An­driuš­ke­vi­čius, Arū­nas Pu­ke­le­vi­čius, Dar­vy­das Šer­nas, Min­dau­gas Pan­ka, Ei­man­tas Po­de­ris, Ro­lan­das Kar­če­mars­kas, Do­na­tas Ven­ce­vi­čius, Ir­man­tas Stumb­rys, Žyd­rū­nas Gru­dzins­kas, Val­de­ma­ras Mar­tin­kė­nas, Vy­tau­tas Luk­ša, Pau­lius Sa­ka­lis, E.Tu­ma­so­nis, G.Bu­zas, Žyd­rū­nas Kar­če­mars­kas, Ta­das La­bu­kas.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.