Nr. 55 (13725)

2022-05-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 55 (13725) skaitykite:

  • Ar Aly­tu­je at­si­ras sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai?
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro svei­ki­ni­mai – šei­moms, lin­kė­ta lai­mės ir tar­pu­sa­vio su­ta­ri­mo
  • Pa­ska­ti­ni­mas me­di­kams – eks­kur­si­ja
  • Gro­žio sa­lo­nas „Li­di­ja” do­va­no­jo ma­moms išvaizdos po­ky­čius
  • Me­džio skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas: „Šei­mai ga­liu at­riek­ti ko­kius 70 pro­cen­tų sa­vo sėk­mės”
  • Ro­mo Ka­lan­tos su­si­de­gi­ni­mas: spon­ta­niš­kas an­ti­so­vie­ti­nis pa­si­pik­ti­ni­mas nu­vil­ni­jo ne tik Lie­tu­vo­je
  • Aly­tu­je mi­nė­tas Ro­mo Ka­lan­tos at­mi­ni­mas
  • Ra­ma­naus­ko-Va­na­go pre­mi­ja skir­ta is­to­ri­kei Da­liai Kuo­dy­tei
  • Ni­ka Pi­pe­ri­ta pri­sta­tys nau­ją lie­tu­viš­ką ro­ma­ną su dzū­kuo­jan­čiais vei­kė­jais
Ne tik pa­va­sa­rį, bet ap­skri­tus me­tus, be skai­ty­to­jų dė­me­sio ne­lie­ka ra­ši­niai apie gam­tą, ap­lin­kos ir sa­vų val­dų gra­ži­ni­mą. Ypač do­mi­na erd­vės su re­tes­niais au­ga­lais ir...
Prieš dve­jus me­tus du­ris at­vė­ru­sios ka­vi­nės „Ka­vos skve­ras“ jau­kią at­mo­sfe­rą kū­rė an­ti­kva­ri­nis pia­ni­nas, ku­rį ka­vi­nės sa­vi­nin­kas Gied­rius Pla­tū­kis va­di­no jo vi­zi­ti­ne...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, su­de­ri­nus su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios ne­be­lie­ka CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus...
Žur­na­lis­tas Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius TV žiū­ro­vams ir ra­di­jo klau­sy­to­jams ži­no­mas ne tik kaip šmaikš­tus spor­to ko­men­ta­to­rius ar kū­ry­biš­kas žur­na­lų re­dak­to­rius. Kar­tu jis yra...
Lei­dyk­la OBUO­LYS pri­sta­to mil­ži­niš­ką rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI! Dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nių ka­rų įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną – pa­slap­tys,...
Lietuvos ir viso pasaulio automobilių rinką stabdo sparčiai kylančios dalių kainos ir jų trūkumas, geopolitiniai iššūkiai, augantys taršos mokesčiai bei besikeičiantys vartotojų poreikiai. Tai skatina...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.