Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius: „Mū­sų šei­mos spren­di­mas – rink­tis pa­ti­ki­mą elek­tros tie­kė­ją“ (3)

nuotr.
Žur­na­lis­tas Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius TV žiū­ro­vams ir ra­di­jo klau­sy­to­jams ži­no­mas ne tik kaip šmaikš­tus spor­to ko­men­ta­to­rius ar kū­ry­biš­kas žur­na­lų re­dak­to­rius. Kar­tu jis yra ir ne­nu­rims­tan­tis ke­liau­to­jas, ir aist­rin­gas ku­li­na­ras, ku­ris iš­ma­no ko­ne vi­sų pa­sau­lio ša­lių vir­tu­ves. Kaip pri­si­pa­žįs­ta Vy­ta­ras, mais­tą jis ga­mi­na ant elek­tri­nės vi­ryk­lės, su­var­to­ja ne­ma­žai elek­tros ener­gi­jos, to­dėl pa­ti­ki­mo elek­tros tie­kė­jo pa­si­rin­ki­mas jam bu­vo itin ak­tu­a­lus.

– Vy­ta­rai, pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip pri­ėmė­te spren­di­mą pa­si­rink­ti ne­pri­klau­so­mą elek­tros tie­kė­ją?

– Pri­si­pa­žin­siu, kad šis klau­si­mas man ak­tu­a­lus. Gy­ve­na­me Vil­niu­je, bet tu­ri­me ir so­dy­bą Mer­ki­nė­je, tai­gi, ren­kan­tis elek­tros tie­kė­ją, rei­kė­jo gal­vo­ti apie ke­lis ob­jek­tus. Su žmo­na Lais­ve jau pir­mo­jo eta­po me­tu dis­ku­ta­vo­me, ku­rį tie­kė­ją pa­si­rink­ti, dė­lio­jo­me pliu­sus ir mi­nu­sus, ar­gu­men­tus „už“ ir „prieš“. Nu­ga­lė­jo ar­gu­men­tas, dėl ku­rio su­ta­rė­me abu: kam tai­sy­ti tai, kas ne­su­ge­dę? Pa­si­rin­ko­me „Ig­ni­tis“, nes li­gi šiol ne­tu­rė­jo­me prie­kaiš­tų elek­tros tie­kė­jui. Ma­no­me, kad tai yra stip­ri ir pa­ti­ki­ma ben­dro­vė, ku­rios ak­ci­jų tu­ri ir vals­ty­bė, ir pri­va­tūs in­ves­tuo­to­jai, to­dėl ga­li­me ne­abe­jo­ti jos skaid­ru­mu. Dau­ge­lis ma­žes­nių ben­dro­vių ne­kė­lė to­kio pa­si­ti­kė­ji­mo, juo la­biau kad jų pa­tir­tis ir ga­li­my­bės at­ro­do kur kas ma­žes­nės.

 

– Ką pa­tar­tu­mė­te žmo­nėms, ku­rie svars­to apie ne­pri­klau­so­mo elek­tros tie­kė­jo pa­si­rin­ki­mą?

– As­me­niš­kai re­ko­men­duo­čiau pa­si­do­mė­ti ir spren­di­mus pri­im­ti ra­cio­na­liai. Pa­ža­dus da­lin­ti ga­li bet kas, bet, pa­vyz­džiui, „Ig­ni­tis“ juk ne tik tie­kia elek­trą, bet kar­tu in­ves­tuo­ja į ža­li­ą­ją ener­ge­ti­ką, vė­jo ar sau­lės elek­tri­nių par­kus. Mums su žmo­na taip pat svar­bu bu­vo, kad tai bū­tų lie­tu­viš­ka įmo­nė. Tuo­met ži­no­me, kad mo­kes­čiai mo­ka­mi Lie­tu­vos vals­ty­bei, vys­to­ma svar­bi mū­sų ša­liai ener­ge­ti­kos sri­tis, mums tai yra ir tar­si bū­das pa­lai­ky­ti sa­vo kraš­tą.

 

– Ar sten­gia­tės tau­py­ti elek­trą?

– Elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ja­me ne­ma­žai, to­dėl tau­py­mui ski­ria­me dė­me­sio. Kal­ba­me apie tai šei­mo­je su vai­kais, o da­bar – ir su anū­kais, kar­tais ir pa­sta­bą pa­sa­ko­me, kad ne­pa­lik­tų įjung­tos švie­sos. Kaip ir vi­si, va­sa­rą su­nau­do­ja­me ma­žiau elek­tros ap­švie­ti­mui, dau­giau lai­ko pra­lei­džia­me lau­ke. Be to, sa­vo so­dy­bo­je Mer­ki­nė­je esa­me įsi­ren­gę apie 10 kv. met­rų plo­to sau­lės elek­tri­nės mo­du­lį, tad ga­liu sa­ky­ti, kad pa­ma­žu tam­pa­me vis „ža­les­ni“. Spren­di­mas įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę at­ėjo na­tū­ra­liai – il­gai­niui tai yra bū­das su­tau­py­ti pi­ni­gų, o iš­kart ir bū­das tau­so­ti ap­lin­ką, steng­tis, kad ji bū­tų šva­res­nė. Juo la­biau kad šiuo me­tu yra ga­li­my­bių gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą sau­lės elek­tri­nei. Man įdo­mu, kad tai, apie ką vai­kys­tė­je skai­čiau fan­tas­ti­nė­se kny­go­se, šian­dien yra re­a­ly­bė, o sau­lės, vė­jo ar van­dens ener­ge­ti­ka – tai yra pa­sau­lio at­ei­tis. Be to, ma­nau, kad dėl ka­ro Uk­rai­no­je kei­sis ir ge­o­po­li­ti­ka, ir ener­ge­ti­ka. Eu­ro­pa pa­si­su­ko vei­du į ža­li­ą­jį kur­są, ir šis ju­dė­ji­mas ar­ti­miau­siais me­tais bus dar ak­ty­ves­nis.

 

– Ką pa­tar­tu­mė­te žmo­nėms, ku­rie taip pat no­ri pri­si­dė­ti prie ža­les­nės at­ei­ties?

– Esu ap­lan­kęs dau­gy­bę ša­lių ir pui­kiai ži­nau, kad ci­vi­li­za­ci­ja su­tei­kia daug pri­va­lu­mų, ta­čiau tuo pa­čiu me­tu ji vis la­biau ken­kia ap­lin­kai. Ka­dan­gi ga­mi­nu daug mais­to ir jo ga­my­bai nau­do­ju elek­tri­nes kait­len­tes, pui­kiai ži­nau, kad pa­tie­ka­lus ga­li­ma ga­min­ti vie­ną po ki­to, taip pat – iš­jung­ti kait­len­tę prieš bai­giant ga­min­ti – ku­rį lai­ką ji dar lie­ka karš­ta. Pa­tar­čiau žmo­nėms vi­suo­met už­mes­ti akį į sa­vo šal­dy­tu­vą – jei­gu jis ap­au­gęs var­vek­liais, ver­ta ati­tirp­dy­ti, nes daug ener­gi­jos iš­eik­vo­ja­ma tam le­dui šal­dy­ti. Šei­mi­nin­kės tu­rė­tų ži­no­ti, kad ne­rei­kia ati­da­ri­nė­ti or­kai­tės per daž­nai – taip ne tik ken­kia­me mais­to ga­my­bos pro­ce­sui, bet ir eik­vo­ja­me dau­giau elek­tros. Ūky­je ne­rei­kė­tų jung­ti pus­tuš­tės dra­bu­žių skal­byk­lės ar in­dap­lo­vės, o pa­lauk­ti, kol jos pri­si­pil­dys. Elek­tri­niai vir­du­liai taip pat var­to­ja dau­giau ener­gi­jos, to­dėl ver­ta vi­rin­ti tik tiek van­dens, kiek tam kar­tui rei­kia – at­si­skai­čiuo­ti vie­ną ar du puo­de­lius, jei ma­žiau žmo­nių ke­ti­na ger­ti ar­ba­tą. Ne­iš­jung­ti kom­piu­te­riai ar į vi­sas ro­ze­tes su­kiš­ti kro­vik­liai ir­gi da­ro įta­ką ener­gi­jos su­var­to­ji­mui. Su­pras­ki­me, kad kal­bant apie ener­gi­jos tau­py­mą, vi­sos smul­kme­nos yra reikš­min­gos.

 

– Vy­ta­rai, ap­ke­lia­vo­te ko­ne vi­są pa­sau­lį – ar pa­ste­bi­te ku­rio­se ša­ly­se dau­giau­sia tau­po­ma elek­tra?

– Vi­suo­met pa­tin­ka Skan­di­na­vi­jo­je, kur yra aiš­kios tai­syk­lės, o elek­tra tau­po­ma vi­sur – vieš­bu­čiuo­se, res­to­ra­nuo­se, mu­zie­juo­se ar kul­tū­ros įstai­go­se įren­gia­mi au­to­ma­ti­niai jun­gik­liai. Tas pats Ja­po­ni­jo­je – nors ša­lis tech­no­lo­giš­kai pa­žen­gu­si, gau­sy­bė elek­tro­ni­nių įren­gi­nių, elek­tra ten tau­po­ma nuo­lat. Alias­ko­je te­ko bū­ti sa­lo­se, ku­rio­se elek­tra lai­dais pa­pras­čiau­siai ne­ga­li pa­tek­ti, ten sta­to­mos sau­lės elek­tri­nės, elek­tra kau­pia­ma aku­mu­lia­to­riuo­se, to­dėl žmo­nėms ten­ka la­bai ap­skai­čiuo­ti, kiek ener­gi­jos ga­li­ma su­var­to­ti. In­di­jo­je kai ku­rie vieš­bu­čiai nak­tį ap­skri­tai iš­jun­gia elek­trą, juo la­biau kad elek­tros ten rei­kia ne tik ap­švie­ti­mui, bet ir orą vė­si­nan­tiems oro kon­di­cio­nie­riams. Či­lė­je, Ar­gen­ti­no­je elek­tra yra bran­gus da­ly­kas, nes dėl kal­nuo­tų vie­to­vių sun­ku iš­ve­džio­ti lai­dus, to­dėl daug kur gir­di bir­bian­čius elek­tros ge­ne­ra­to­rius. Ap­skri­tai, dau­ge­lis ša­lių su­vo­kia, kad elek­tros ener­gi­ja yra tar­si rim­ta va­liu­ta, ją rei­kia sau­go­ti ir steng­tis ne­iš­lai­dau­ti.

 

– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te mū­sų skai­ty­to­jams?

– Lin­kiu mums vi­siems bū­ti są­mo­nin­giems ir at­sa­kin­giems. Džiau­ki­mės tuo, ką tu­ri­me, bet tuo pa­čiu me­tu gal­vo­ki­me ne tik apie sa­ve, bet ir apie ap­lin­ką, ku­ri mus su­pa. Že­mės iš­tek­liai nė­ra be­ga­li­niai, tai­gi iš­kas­ti­niu ku­ru ga­mi­na­ma elek­tra kai­nuo­ja mums dvi­gu­bai ar tri­gu­bai dau­giau. Pir­ma, su­mo­ka­me kai­ną už su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją, an­tra, eik­vo­ja­me sen­kan­čius an­glies ar du­jų iš­tek­lius, ku­rie ne­at­si­ku­ria, tre­čia – pri­si­de­da­me prie au­gan­čio pla­ne­tos už­terš­tu­mo. To­dėl dė­ki­me pa­stan­gas ir el­ki­mės taip, kad mū­sų vai­kams ir anū­kams at­ei­ty­je ne­tek­tų blo­gu žo­džiu mi­nė­ti sa­vo pro­tė­vių.

 

– Ačiū!

 

* * *

„Ig­ni­tis“ pri­me­na, kad tiems na­mų ūkiams, ku­rie per me­tus su­var­to­ja nuo 1000 iki 5000 kWh ir per mė­ne­sį mo­ka 15–70 Eur, su­da­ry­ti ne­pri­klau­so­mo tie­ki­mo su­tar­tį rei­kia iki bir­že­lio 18 d.

Tai pa­da­ry­ti ga­li­ma ap­si­lan­kius in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ig­ni­tis.lt, ku­rio­je tai pa­da­ry­ti įma­no­ma vos ke­lių myg­tu­kų spus­te­lė­ji­mu. Taip pat su­tar­tį ga­li­ma su­da­ry­ti ir pa­skam­bi­nus „Ig­ni­tis“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo te­le­fo­nu +370 611 21802, už­su­kus į vie­ną iš klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trų ar­ba bet ku­ria­me Lie­tu­vos pa­što sky­riu­je. Re­gist­ruo­tis su­si­ti­ki­mui pa­tar­ti­na iš anks­to!

 

Užs. Nr. 068

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.