Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nių lo­vų (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Covid skyrius Alytuje
Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, su­de­ri­nus su jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios ne­be­lie­ka CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riaus ir šiems li­go­niams skir­tų vie­tų re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Gy­dy­tas 2 tūkst. 391 ko­vi­di­nis li­go­nis

Ko­vi­di­nės lo­vos Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je at­si­ra­do 2020-ųjų lap­kri­čio pra­džio­je. Iš pra­džių tam bu­vo skir­ta 40 vie­tų ir ko­vi­di­niams li­go­niams nau­do­ja­mas at­ski­ras li­go­ni­nės slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­sas.

Ki­tų šios gy­dy­mo įstai­gos pa­tal­pų ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja pri­rei­kė jai plin­tant ir to­kiems li­go­niams vie­tų skai­čių di­di­nant iki 70, vie­nų me­tu – net iki 100.

Už­si­krė­tu­siems ko­ro­na­vi­ru­su re­a­ni­ma­ci­jo­je iš pra­džių bu­vo ski­ria­mos sep­ty­nios vie­tos, vė­liau jos po ke­lias ma­ži­na­mos.

Su­ma­žė­jus ser­ga­mu­mui CO­VID-19 in­fek­ci­ja, li­go­ni­nė be ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo li­ku­si tik per­nykš­tę lie­pą ir tik mė­ne­sį.

Nuo šie­me­čio ko­vo pra­džios vi­sos ko­vi­di­nės lo­vos, iš­sky­rus tam skir­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je, bu­vo tik slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu čia ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su bu­vo 20 vie­tų ir dar 2 vie­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Su­de­ri­nus su Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čio­mis San­ta­ros kli­ni­ko­mis, nuo ge­gu­žės 13-osios šio­je gy­dy­mo įstai­go­je ne­be­lie­ka CO­VID-19 sky­riaus ir lo­vų re­a­ni­ma­ci­jo­je. Į slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­są bus per­ke­lia­mi to­kių pa­slau­gų rei­ka­lau­jan­tys li­go­niai, ku­rie iki šiol bu­vo įkur­din­ti ki­to­se li­go­ni­nės pa­tal­po­se.

Nuo 2020-ųjų lap­kri­čio pra­džios, kuo­met Aly­taus li­go­ni­nė­je at­si­ra­do ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su skir­tos vie­tos, iki šiol čia gy­dy­tas 2 tūkst. 391 ko­vi­di­nis li­go­nis.

 

Kur bus gy­do­mi sun­kiai ser­gan­tie­ji ko­vi­du?

Kaip sa­kė Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, sun­kiai ko­vi­du ser­gan­tys li­go­niai bus gy­do­mi Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nių spe­cia­li­zuo­tuo­se In­fek­ci­jų sky­riuo­se.

Aly­taus mies­to avi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, pas­ta­ruo­ju me­tu as­me­nys dau­ge­liu at­ve­ju ser­ga leng­va ko­ro­na­vi­ru­so for­ma ir jiems sta­cio­na­raus gy­dy­mo ne­pri­rei­kia. Nuo šio mė­ne­sio pra­džios ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­be­rei­kia izo­liuo­tis, ne­be­tai­ko­mas rei­ka­la­vi­mas dė­vė­ti ap­sau­gi­nes kau­kes vie­šo­se vie­to­se, taip pat ir vie­ša­ja­me trans­por­te.

Nuo ge­gu­žės 1-osios kaip vi­so­je Lie­tu­vo­je taip ir Aly­tu­je ne­be­vei­kia mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­vi­do punk­tas.

„Jei ky­la įta­ri­mų dėl už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su, as­me­nys ga­li kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją, o šis siun­čia iš­ty­ri­mui dėl šios in­fek­ci­jos, ku­ri pir­mi­nio ly­gio as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, pa­vyz­džiui, po­li­kli­ni­ko­je, ti­ria­ma grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais“, – tvir­ti­no P.Ja­ge­la­vi­čius.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.