Il­gai slėp­ta įdo­mio­ji, ne­gir­dė­to­ji, in­tri­guo­jan­čio­ji is­to­ri­jos pu­sė – ar vis­ką ži­no­te apie pa­sau­li­nius ka­rus? (1)

nuotr.
Lei­dyk­la OBUO­LYS pri­sta­to mil­ži­niš­ką rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI! Dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nių ka­rų įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną – pa­slap­tys, są­moks­lai, kon­tržval­gy­ba, sa­bo­ta­žai, ne­įti­kė­ti­nos ka­rų is­to­ri­jos. Su­rin­kęs ga­ly­bę uni­ka­lios is­to­ri­nės me­džia­gos ge­nia­lus is­to­ri­kas ir žur­na­lis­tas Jessas Hernnde­zas yra vie­nas ge­riau­sių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nių ka­rų ži­no­vų. Jo best­se­leriais ta­pu­sio­se kny­go­se – įdo­mio­ji, ne­gir­dė­to­ji, in­tri­guo­jan­čio­ji is­to­ri­jos pu­sė.

Kny­go­se su­ži­no­si­te:

* Kas pa­ska­ti­no na­ciz­mą, kaip su­si­kū­rė So­vie­tų Są­jun­ga ir JAV

* Ko­kia slap­to­ji ope­ra­ci­ja ga­lė­jo pa­keis­ti pa­sau­lio is­to­ri­ją

* Ne­įti­kė­ti­nas is­to­ri­jas, nu­ti­ku­sias Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu

* Vis­ką apie są­moks­lus, slap­tuo­sius agen­tus, kon­tržval­gy­bą, iš­puo­lius ir sa­bo­ta­žus

* Il­gai slėp­tą in­for­ma­ci­ją apie mįs­lin­gus din­gi­mus ir pa­slap­tin­gas mir­tis

 

Do­va­na! Per­kan­tiems mil­ži­niš­ką XXL rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI su dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną ir ge­nia­laus suo­mių ka­ro va­do Car­lo Gus­ta­fo Man­ner­hei­mo me­mu­a­rus ŽMO­GUS, ĮVEI­KĘS RU­SI­JĄ do­va­no­ja­me 24,99 eu­rų ver­tės iš­sa­mų, ri­bo­to ti­ra­žo, di­džiu­lio for­ma­to SVAR­BIAU­SIŲ ANT­RO­JO PA­SAU­LI­NIO KA­RO ĮVY­KIŲ ŽE­MĖ­LA­PĮ! Pa­slap­tys, są­moks­lai, kon­tržval­gy­ba, sa­bo­ta­žai, ne­įti­kė­ti­nos ka­ro is­to­ri­jos ir tai, kaip ma­ža vals­ty­bė su­ge­bė­jo įveik­ti gi­gan­tę už­gro­bė­ją Ru­si­ją + ge­ne­ro­lo ma­jo­ro Jo­no Al­gir­do Kron­kai­čio įžan­ga.

Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­bės įsi­gy­ti kny­gų PI­GIAU!

Tik ri­bo­tą lai­ką rin­ki­niui PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI ga­lio­ja ak­ci­ja 5 kny­gos už 3 kai­ną €74.95 €44.97 (su­tau­po­te net 30 eu­rų!) + NE­MO­KA­MAS PRI­STA­TY­MAS Lie­tu­vo­je.

Per­kan­tiems mil­ži­niš­ką XXL rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI ir kny­gą ŽMO­GUS, ĮVEI­KĘS RU­SI­JĄ už €119.93 €64.96 DO­VA­NO­JA­ME €24.99 ver­tės iš­sa­mų, ri­bo­to ti­ra­žo, di­džiu­lio for­ma­to SVAR­BIAU­SIŲ ANT­RO­JO PA­SAU­LI­NIO KA­RO ĮVY­KIŲ ŽE­MĖ­LA­PĮ (su­tau­po­te dau­giau nei 50 eu­rų!) + NE­MO­KA­MAS AT­VE­ŽI­MAS Lie­tu­vo­je.

Pa­siū­ly­mų skai­čius ri­bo­tas.

 

Skam­bin­ki­te lei­dyk­lai nuo pir­ma­die­nio iki šeš­ta­die­nio 9.00–19.00 te­le­fo­nu 8 661 36 333

ar­ba už­si­sa­ky­ki­te in­ter­ne­tu www.obuo­lys.lt.

 

Užs. Nr. 069

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.