Ka­ran­ti­nas ne­pail­gins šiuo me­tu ga­lio­jan­čio dve­jų me­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros in­ter­va­lo

UAB „Skir­li­ta“ įgy­ven­di­no vie­ną ker­ti­nių elg­se­nos pan­de­mi­jos me­tu re­ko­men­da­ci­jų – kiek įma­no­ma veng­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų. „Skir­li­tos“ nuotr.
UAB „Skir­li­ta“ įgy­ven­di­no vie­ną ker­ti­nių elg­se­nos pan­de­mi­jos me­tu re­ko­men­da­ci­jų – kiek įma­no­ma veng­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų. „Skir­li­tos“ nuotr.
Vi­siems ki­tiems pa­tik­ros ati­dė­ji­mas – tik­rai nė­ra ra­cio­na­lus spren­di­mas dėl mi­nė­to tech­ni­nės ap­žiū­ros se­zo­niš­ku­mo ir su tuo su­si­ju­sių ne­pa­to­gu­mų. Juo la­biau kad ka­ran­ti­nas ne­pail­gins šiuo me­tu ga­lio­jan­čios dve­jų me­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros in­ter­va­lo. „Jei ap­žiū­ros at­li­ki­mo da­ta bu­vo ati­dė­ta dėl ka­ran­ti­no, au­to­mo­bi­li­nin­kas, at­vy­kęs į TA sto­tį vė­liau, gaus trum­pes­nį ap­žiū­ros ga­lio­ji­mą tiek die­nų, kiek vė­liau at­vy­ko nuo pas­ku­ti­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo pa­bai­gos“, – sa­ko UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Skais­gi­rys.

Nors be­pras­miš­kas lai­ko švais­ty­mas lū­ku­riuo­jant ei­lė­se vi­suo­met bu­vo vie­nas la­biau­siai er­zi­nan­čių da­ly­kų, pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je tai įga­vo nau­ją ne­igia­mą pras­mę: bet koks žmo­nių su­si­bū­ri­mas di­di­na vi­ru­so pli­ti­mo ri­zi­ką.

Įver­ti­nu­si šią ap­lin­ky­bę, tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nė UAB „Skir­li­ta“ jau pa­čią pir­mą­ją ka­ran­ti­no die­ną be­veik dvi­gu­bai pa­di­di­no iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos trans­por­to prie­mo­nės pa­tik­rai skir­tą lai­ką. Tai reiš­kia, kad, pa­si­rin­kus bet ku­rią iš 6 TA sto­čių ir re­zer­va­vus pa­čiam žmo­gui pa­to­giau­sią pa­tik­ros da­tą ir va­lan­dą, vė­liau ne­rei­kės gaiš­ti. Pa­kan­ka su­tar­tu lai­ku at­vyk­ti į sto­tį.

Už­si­ra­šy­ti į TA in­ter­ne­tu ga­li­ma tin­kla­la­py­je www.ap­ziu­ra.lt. No­rint iš anks­to už­si­ra­šy­ti į TA, ati­tin­ka­muo­se lau­ke­liuo­se rei­kia įra­šy­ti au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nį nu­me­rį, re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mo nu­me­rį ir kon­tak­ti­nius duo­me­nis (el. pa­štą ar mob. tel. nu­me­rį) bei pa­si­rink­ti TA sto­tį ir lai­ką.

Pa­tei­kus šiuos duo­me­nis, už­sa­ko­vą SMS ži­nu­te ar el. pa­štu pa­sieks ak­ty­va­vi­mo ko­das. Šį ko­dą įve­dus į re­zer­va­ci­jos sis­te­mą, pa­tvir­ti­na­mas pa­si­rink­tas ap­žiū­ros lai­kas. Li­kus pa­rai iki nu­ma­ty­tos ap­žiū­ros, nu­ro­dy­tu kon­tak­tu iš­siun­čia­mas pri­mi­ni­mas apie pa­si­rink­tą ap­žiū­ros vie­tą ir lai­ką. Ap­mo­kė­ti už TA ga­li­ma in­ter­ne­tu re­gist­ruo­jan­tis į tech­ni­nę ap­žiū­rą ar­ba at­vy­kus į TA sto­tį ka­so­je.

„Mū­sų įmo­nė įgy­ven­di­no vie­ną ker­ti­nių elg­se­nos pan­de­mi­jos me­tu re­ko­men­da­ci­jų – kiek įma­no­ma veng­ti so­cia­li­nių kon­tak­tų. Ir nors iš pra­džių bu­vo būgš­ta­vi­mų, kad vy­res­nės kar­tos žmo­nėms iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja in­ter­ne­tu ga­li kel­ti tam tik­rų rū­pes­čių, vis­gi la­bai grei­tai skep­ti­ciz­mo ne­li­ko nė še­šė­lio: re­gist­ruo­tis la­bai pa­pras­ta net ne­tu­rin­tiems as­me­ni­nio kom­piu­te­rio – pa­skam­bi­nus į Aly­taus TAC te­le­fo­nu (8 315) 76 199 mū­sų dar­buo­to­jai pa­de­da pa­si­rink­ti pa­to­giau­sią lai­ką ir už­re­gist­ruo­ja. Taip su­tau­po­ma lai­ko ir iki mi­ni­mu­mo su­ma­ži­na­ma su­si­dū­ri­mo su ga­li­mais vi­ru­so ne­šio­to­jais ri­zi­ka, – pa­ste­bi UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius R.Skais­gi­rys. – Re­ko­men­duo­ja­me po ap­žiū­ros pri­mi­ni­mą apie ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo pa­bai­gą už­si­sa­ky­ti www.ap­ziu­ra.lt e. pa­slau­gų skil­ty­je, taip ne­rei­kės pa­pil­do­mai pra­šy­ti kon­tro­lie­riaus ir veng­ti kon­tak­to.“

UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius at­krei­pia pla­nuo­jan­čių vi­zi­tą į TA sto­tį dė­me­sį į dar vie­ną svar­bų da­ly­ką: tech­ni­nės ap­žiū­ros se­zo­niš­ku­mą. Ly­gi­nant ru­de­nį ir žie­mą vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį at­lie­ka­mų pa­tik­rų skai­čių su pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pra­džio­je at­lie­ka­mų pa­tik­rų skai­čiu­mi, jis šok­te­li dau­giau nei treč­da­liu. Ta­da ga­li­my­bės pa­si­rink­ti iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos lai­ką smar­kiai su­si­trau­kia, o pa­si­rin­ku­sie­ji lū­ku­ria­vi­mą gy­vo­se ei­lė­se ne­iš­ven­gia­mai yra pri­vers­ti gaiš­ti il­giau.

* * *

UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­ty­se Aly­tu­je, Va­rė­no­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se, Prie­nuo­se pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra at­lie­ka­ma ir ben­dra ei­lės tvar­ka. Dar­bo lai­ką ir ki­tą svar­bią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti sve­tai­nė­je www.ap­ziu­ra.lt.

 

* * *

Pa­kon­sul­tuo­ti ir at­sa­ky­ti į vi­sus tech­ni­nės ap­žiū­ros klau­si­mus Jums vi­suo­met pa­si­ren­gęs UAB „Skir­li­ta“ tech­ni­nis di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Skais­gi­rys – tel. 8 618 43808.

Pau­lius Ka­te­lė

 

 

  Komentaras

  Gerbdamas jus ir jūsų burtus, privalau visiems pranešti apie šį liudijimą. Aš buvau pas kitus rašytojus, nemačiau jokio rezultato. Aš tik norėjau, kad atvažiuotų pas tave anksčiau, ir aš iš tavęs pasielgiau geriausiai. Mano buvęs vyras dingo metams ir aš visur ėjau į pagalbą pas kitus burtų taksatorius, tačiau jokio rezultato nepateikiau, kol mano draugas mane supažindino su dr. Ilekhojie. Po to, kai buvo sutaikytas Burtas, aš pagaliau sulaukiau iš jo skambučio. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras vėl su meile. Tai stebuklas! Staiga jis grįžo su gėlėmis sakydamas, kad turėčiau jam atleisti, buvau tikrai sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal .. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, tu esi Dievas, pasiųstas aš ir visa mano šeima. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris. Didelis ačiū dr. Ilehojie. Kiekvienas, ieškantis tikro burtininko, turėtų susisiekti su gydytoju Ilehojie el. Paštu gethelp05@gmail.com arba galite susisiekti su juo tiesiogiai jo „Whatsapp“ tinkle +2348147400259

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.