Me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­ta: spren­di­mai – ir prin­ci­pu „po­li­ti­ka de­ry­bų me­nas”, 2020-ųjų iš­šū­kis – ne­ren­ka­mas biu­dže­tas

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (25)
2020 Gegužė 5
Nerijus Cesiulis
Merui Nerijui Cesiuliui (viduryje), pateikusiam savo kaip mero ir tarybos metinę veiklos ataskaitą, kolegos politikai siūlė daugiau bendrauti su alytiškiais gyvai, o ne socialiniuose tinkluose. Nuotraukoje – miesto vadovų spaudos konferencija prie Dailidės 2019 metų vasarą. Zenono Šilinsko nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro ir ta­ry­bos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Už ją bal­sa­vo 15 iš 26 ta­ry­bos na­rių, 11 – prieš ar­ba su­si­lai­kė. Ata­skai­to­je pa­tei­kia­mi 2019-ųjų dar­bai, ta­čiau pra­ėju­siais ka­len­do­ri­niais me­tais mies­tui va­do­va­vo du dvie­jų ka­den­ci­jų me­rai, o Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir da­bar­ti­nės ta­ry­bos dar­bas pra­si­dė­jo prieš me­tus, ba­lan­džio 18 die­ną.

25 dar­bai iš 100

Nors šiuo me­tu by­ran­ti, prieš me­tus da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja at­ėjo dirb­ti su pro­gra­ma, ku­rio­je bu­vo įvar­dy­ta 100 dar­bų. „Pra­ėjo jau ket­vir­tis ka­den­ci­jos, tai­gi 25 dar­bai tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ti. Ko­kie jie?“
Su­lau­kęs to­kio ta­ry­bos na­rio Ge­di­mi­no Dauk­šio klau­si­mo, me­ras pa­brė­žė, kad vi­si dar­bai yra nu­veik­ti ta­ry­bos, o ne at­ski­rų par­ti­jų. Kaip pa­grin­di­nius ak­cen­tus jis mi­nė­jo mies­to ap­lin­kos in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą, vi­suo­me­nės bal­so iš­klau­sy­mą, pa­tvir­tin­tą švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, uni­ver­si­te­tų pri­trau­ki­mą, ver­slo ska­ti­ni­mą.
Pa­grin­di­niai pa­sie­ki­mai ge­ri­nant mies­to in­fra­struk­tū­rą, pa­sak N.Ce­siu­lio, iš­as­fal­tuo­tos 4 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, nu­ties­ti 4 įva­žia­vi­mo ke­liai ir tiek pat ša­li­gat­vių, at­nau­jin­ti 9 as­fal­tuo­tų gat­vių ruo­žai. Iš­as­fal­tuo­ta 2,47 km žvy­ruo­tų gat­vių. Vi­siš­kai su­tvar­ky­ti 4 ša­li­gat­viai. Jau­ni­mo par­ke įreng­ta dvi­ra­čių kal­ne­lių tra­sa, keps­ni­nių zo­na (tai – vie­nas iš Aly­taus ini­cia­ty­vų pro­jek­tų). Pra­dė­ta kur­ti Jau­ni­mo par­ko plėt­ros kon­cep­ci­ja.
Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius tei­ra­vo­si, kas, me­ro nuo­mo­ne, bu­vo pla­nuo­ta 2019 me­tais, ta­čiau pa­da­ry­ti ne­spė­ta? „Ke­li stra­te­gi­niai klau­si­mai li­ko ne­iš­spręs­ti, vi­sų pir­ma, ke­lio Aly­tus–Kau­nas klau­si­mas, au­to­ma­gist­ra­lės sta­tu­so jam su­tei­ki­mas. Taip pat ne­pa­vy­ko baig­ti tvar­ky­ti ge­le­žin­ke­lio via­du­ko, ta­čiau tu­riu nau­jie­nų, kad grei­tu me­tu tam ga­li at­si­ras­ti fi­nan­sa­vi­mas“, – sa­kė N.Ce­siu­lis.

Ra­gi­no iš feis­bu­ko ei­ti pas gy­vus žmo­nes

Me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­to­je ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta pa­sie­ki­mams švie­ti­mo sri­ty­je.
Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu. Jau nuo šio ru­dens vi­si no­rin­tie­ji stu­di­juo­ti kvie­čia­mi rink­tis vie­ną iš ke­tu­rių ma­gist­ro pro­gra­mų. Šių me­tų pra­džio­je ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos su dar dviem uni­ver­si­te­tais – Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos ir My­ko­lo Ro­me­rio.
Pa­tvir­tin­ta ir švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ta­čiau ver­ti­na­ma ji įvai­riai. Ta­ry­bos na­riai klau­sė, ar at­ei­ty­je me­ras ak­ty­viau da­ly­vaus dis­ku­si­jo­se su ben­druo­me­nė­mis. Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės to pa­si­ge­do, ben­dros kal­bos dėl per­tvar­kos ras­ti taip ir ne­pa­vy­ko.
„Tė­vams šie klau­si­mai la­bai ak­tu­a­lūs, jie bu­ria­si į aso­cia­ci­jas, lau­kia at­sa­ky­mų, bū­tent me­ras tu­rė­tų nuim­ti įtam­pas. Ban­dy­ki­te keis­ti ben­dra­vi­mo sti­lių, ne­už­ten­ka vien ko­mu­ni­ka­ci­jos so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vai tu­rė­jo ne­blo­gą prak­ti­ką – ren­gė su­si­ti­ki­mus su gy­ven­to­jais, pa­se­ki­te jų pa­vyz­džiu“, – ra­gi­no ta­ry­bos na­riai.
Me­ras už­tik­ri­no, kad su­si­ti­ki­mai įvai­riuo­se mies­to ra­jo­nuo­se vyks, ta­čiau da­bar tam truk­do ka­ran­ti­nas. Va­lius Ven­cius pri­mi­nė, kad šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai jau įteik­tos trys pe­ti­ci­jos, tad įsi­klau­sy­ti į ben­druo­me­nes rei­kė­tų ati­džiau, kaip ir svars­ty­ti kiek­vie­ną klau­si­mą, kad pas­kui ne­rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės at­sto­vui ar pa­tiems ta­ry­bos na­riams keis­ti sa­vo spren­di­mų.   
„Kaip ver­ti­na­te tai, kad kai ku­riuos spren­di­mus rei­kė­jo pirk­ti iš ta­ry­bos na­rių, va­ka­re ža­dė­ti vie­naip, o ki­tą die­ną su­si­lai­ky­ti ar bal­suo­ti prie­šin­gai vien tam, kad klau­si­mai, ku­rie svar­būs jums, pra­ei­tų? Ir drau­ge pa­lai­min­ti klau­si­mus, ku­rie bu­vo rei­ka­lin­gi ki­toms frak­ci­joms, no­rė­čiau iš­girs­ti tie­sų vy­riš­ką at­sa­ky­mą“, – to­kį klau­si­mą me­rui už­da­vė ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas.
„Po­li­ti­ka yra de­ry­bų, su­si­ta­ri­mo me­nas, sten­gia­mės pri­imi­nė­ti spren­di­mus, rei­ka­lin­gus mies­tui. Jie pri­ima­mi bal­sų dau­gu­ma“, – at­sa­kė N.Ce­siu­lis.

„Kai ba­lą ju­di­ni – džiūs­ta, o jei rim­tai – di­džio­jipro­ble­ma biu­dže­tas“

Ta­ry­bos na­riai klau­sė me­ro, ku­rio­se sri­ty­se jis no­rė­tų pro­ver­žio ar­ti­miau­siu me­tu, vaiz­džiai ta­riant, ku­rias Aly­taus „ba­las“ ju­din­tų?
„Pa­juo­kau­siu, kad Pir­mo­jo Aly­taus ba­la be­veik iš­džiū­vo, kai su­ju­di­nom, Gul­by­nė­je van­de­nį siur­bėm gais­rui ge­sin­ti – ir­gi be­veik iš­džiū­vo, da­bar ma­tau, kad jau ir Ma­žo­ji Dai­li­dė sen­ka. O jei rim­tai, ma­nau, kad du da­ly­kai šiais me­tais bus la­bai svar­būs – rei­kės su­val­dy­ti eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir biu­dže­tą. Šian­dien biu­dže­tas ne­ren­ka­mas dau­giau nei mi­li­jo­nu eu­rų. Pa­gal prieš ke­lias die­nas at­siųs­tą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ata­skai­tą, Aly­taus mies­to biu­dže­tui prog­no­zuo­ja­mas 4,7 mi­li­jo­no eu­rų trū­ku­mas. Tai­gi biu­dže­tas bus la­bai įtemp­tas, o jį su­val­dy­ti – at­sa­kin­gas dar­bas. Svar­biau­sia už­duo­tis iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas re­gio­ne, ska­tin­ti ver­slą, pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų, stab­dy­ti emig­ra­ci­ją“, – kal­bė­jo me­ras.
2019 me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė dvi su­tar­tis su in­ves­tuo­to­jais, ku­rie sa­vo ver­slą nu­spren­dė įkur­ti Aly­taus pra­mo­nės par­ke: UAB „Mul­dai­gis“ Aly­tu­je ke­ti­na su­kur­ti 18 nau­jų dar­bo vie­tų, UAB „Dva­ro žu­vys“ pla­nuo­se – 20 nau­jų dar­bo vie­tų. Dar dvi in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos su UAB „Gil­me­ra“ ir UAB „Dur­ga“. Šios įmo­nės Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ke­ti­na įkur­ti 14 nau­jų dar­bo vie­tų.  
Svars­tant me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­tą, mi­nė­ta ir lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stu­di­ja. „Res­pub­li­kos mas­tu emo­ci­jas ke­lia stra­te­gi­nis ob­jek­tas – Aly­taus ae­ro­dro­mas. Jū­sų kaip me­ro vi­zi­jo­je ten tu­ri at­si­ras­ti LEZ, ta­čiau mies­to ben­druo­me­nė ir Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria, Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir­gi ra­gi­no iš­lai­ky­ti avia­ci­jos spor­tą. Ar bus ren­gia­ma al­ter­na­ty­vi ga­li­my­bių stu­di­ja dėl avia­ci­nio spor­to vys­ty­mo, ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo, ar skir­si­te tam lė­šų?“ – klau­sė S.Le­o­na­vi­čius.
Me­ras N.Ce­siu­lis pri­mi­nė, kad ga­li­my­bių stu­di­jos dėl LEZ ren­gi­mui pri­ta­rė ta­ry­ba, tai­gi ji ir nu­spręs, ar rei­kia al­ter­na­ty­vios stu­di­jos.
 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Sveiki,

  Paskaičiuokite, ar jums pasisekė, jei jūsų šeimininkas dar nebuvo atleistas per 19 sezoną ar po jo. Visame pasaulyje matę pranešimus, kai žmonės netenka darbo, o įmonės mažina ar atlyginimus perpjauna perpus, tada jūs sutiksite su manimi, kad nėra geresnio laiko gauti finansinę pasiūlą. Mūsų įmonė siūlo verslo ir asmenines paskolas. Mes turime 10 metų turtingą istoriją kaip patikima skolinimo įmonė. Mūsų paskola yra saugi ir greita. paskolą iš mūsų galite gauti per 24 valandas. susisiekite su mumis šiandien šiuo el. pašto adresu info.annie_finance@yahoo.com mes esame pasirengę padėti jums gauti geriausią finansinę paramą.

  Pagarbiai
  Annie Terry

  Komentaras

  Ar jums reikia skubios finansinės paskolos paskolos?
  * Labai greitas ir greitas pervedimas į jūsų banko sąskaitą
  * Grąžinimas prasideda praėjus aštuoniems mėnesiams po to, kai gausite pinigus
  banko sąskaita
  * Maža 2% palūkanų norma
  * Ilgalaikis grąžinimas (1-30 metų) Ilgis
  * Lanksčios paskolos sąlygos ir mėnesinis mokėjimas
  *. Kiek laiko užtrunka finansai? Pateikę paskolos paraišką

  Paštas: cashfirmarena@gmail.com

  Geriausi linkėjimai
  Seras Joelis Williamsas
  PINIGŲ FIRMOS PASKOLOS ĮMONĖ
  Generalinis direktorius
  Tel .: +19173830453
  Paštas: cashfirmarena@gmail.com
  Svetainė: cashfirmarena.wordpress.com

  Komentaras

  Sveiki ponios ir ponai
  Ar jums labai reikalinga finansinė parama (paskola)?
  Daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais ir dauguma jų negali gauti paskolų iš vietinių bankų ar kitų finansų institucijų dėl aukštų palūkanų normos, nepakankamo užstato, skolos ir pajamų santykio, žemo kredito reitingo ar kitų priežasčių.

  Jei jums reikia skubios paskolos, patarsiu susisiekti su mano įmone ir mes padėsime jums gauti paskolą.
  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninę paskolą, verslo paskolą, hipotekos paskolą ir daugelį kitų), taip pat siūlome ilgalaikes ir trumpalaikes, užtikrintas ir neužtikrintas paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 20 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

  Daugiau informacijos; čia yra mūsų kontaktinė informacija.
  Kontaktinis el. Paštas: novicapfinancialservices@gmail.com
  Kontaktinis numeris: +31642117819 („WhatsApp“)

  Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.

  Komentaras

  Parodymai apie tai, kaip aš gavau savo paskolą 2% (Frank Paskolos Paslaugos )

  Norėčiau be išlygų rekomenduoti dirbti su Frank Paskolų paslaugos, Jei esate už namų hipotekos rinkoje. Aš kalbėjau su daugeliu brokerių, o apsipirkti už savo hipotekos paskolą internetu, Nuo pirmojo kontakto, galėčiau pasakyti, jis tipo asmuo galėčiau pasitikėti, kad padėtų man padaryti geriausią sprendimą man ir mano šeimai, Jie siūlo tiek trumpą ir ilgą laiką paskolą ne per 1-30 metų paskolos trukmė, su arba be užstato, bet ne kredito patikrinimas ir jų paslaugos yra greitas, patikimas ir patikimas, nes jie buvo išbandyti ir pasitiki man skirtingai nuo kitų bendrovių.

  Ar jums sunku gauti kapitalo paslaugas iš vietos bankų ir kitų finansų institutų? ar jums reikia lėšų pradėti savo asmeninį verslą? Ar turite mažą kredito rezultatas ir jums rasti sunku gauti paskolą, nes jūsų kredito rezultatas nerimauti ne daugiau, nes Frank Loans Paslaugos yra čia, kad padėtų jums atsiperka savo sąskaitas ir pradėti gerą verslą, jie siūlo paskolas labai prieinamą palūkanų normą 2% suinteresuotų asmenų turėtų maloniai susisiekti su juo elektroniniu paštu: k.frankloans@gmail.com arba per WhatsApp +1-781-656-7138.

  Jų paslaugos apima refinansavimo paskolos, sunkvežimių paskolos, švietimo paskolos, studentų paskolos, asmeninės paskolos, automobilių paskolos, skolos konsolidavimo paskolos, verslo paskolos, užtikrintos ir neužtikrintos paskolos, hipotekos paskola, būsto paskolos, maloniai susisiekti su jais šiandien tolesnių tyrimų elektroniniu paštu: k.frankloans@gmail.com arba per WhatsApp +1-781-656-7138.

  Jūsų finansinis pasitenkinimas yra ten Tikslas ir jūsų darbas su jais bus geros patirties, prašome susisiekti su jais šiandien tolesnių užklausų, jei jus domina paskolos per savo e-mail: k.frankloans@gmail.com arba per WhatsApp +1-781-656-7138.

  Komentaras

  Ar jums reikia skubios finansinės paskolos paskolos?
  * Labai greitas ir greitas pervedimas į jūsų banko sąskaitą
  * Grąžinimas prasideda praėjus aštuoniems mėnesiams po to, kai gausite pinigus
  banko sąskaita
  * Žemos 2% palūkanų normos
  * Ilgalaikis grąžinimas (1-30 metų) Ilgis
  * Lanksčios paskolos sąlygos ir mėnesinis mokėjimas

  Paštas: cashfirmarena@gmail.com

  Geriausi linkėjimai
  Seras Joelis Williamsas
  PINIGŲ FIRMOS PASKOLOS ĮMONĖ
  Generalinis direktorius

  Komentaras

  Sveiki, Sveiki atvykę į „Spotcap Global Loan Services“. Mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat paskolų konsultantas.

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

  Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, kurie turi finansinių problemų ir kuriems reikia jos sprendimo, daugeliui žmonių dėl didelių palūkanų yra taip sunku gauti paskolą nuosavam kapitalui iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institucijų. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito reitingas ar kitos priežastys.

  Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.

  Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Klausimams / klausimams? - Siųsti el. Laišką į | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | Ir akimirksniu gaukite atsakymą.

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Komentaras

  Sveiki visi, mačiau žmonių, kurie jau gavo kreditą, komentarus. Norėčiau padėkoti Andre Reynoldsui už suteiktą 35 000 EUR paskolą, kurios paprašiau. Tai tikrai puiki žinia ir patariu kiekvienam, kuriam šiandien reikia skubios paskolos, maloniai susisiekti su „Andre Credit Union IQ“ el. Paštu: (1stms.creditunion@gmail.com). Džiaugiuosi, kad galiu gauti paskolą, dėl kurios kreipiausi. Prašome pasidalinti pagalba su draugais.

  Komentaras

  Sveiki, ar jums reikia greitos paskolos?
  Aš esu Susan Benson, aš esu skolintoja, taip pat finansų konsultantė.

  Atsižvelgiant į ekonominį sąstingį, kurį išgyvena pasaulis dėl kylančios Koronos viruso ligos (COVID-19), daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais. Kadangi mūsų įstaigoje yra grynųjų pinigų perteklius, mes siekiame pagreitinti pinigų cirkuliaciją, paskolindami klientus Europoje ir už jos ribų.

  Jei jums reikia skubios paskolos norint pradėti verslą, nusipirkite namą ar automobilį arba jums reikia paskolos dėl kitų asmeninių priežasčių? Noriu, kad susisiektumėte su mano įmone. Mes teikiame visų rūšių paskolas tiek užtikrintomis, tiek neužtikrintomis paskolomis. Jei skaitote tai ir žinote, kad jums reikalinga finansinė parama, galite tiesiog parašyti mums el. Paštu: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com arba pranešti man tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: +447903159998 ir akimirksniu gauti atsakymą.

  Esame išsami finansinių paslaugų įmonė ir esame įsipareigoję padėti jums pagerinti jūsų ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius tikslus, nes jūsų finansinis stabilumas yra pagrindinis mūsų tikslas.

  Savybės ir nauda;
  * Patogumas - kreiptis dėl paskolos galite bet kur ir bet kada.
  * Lanksti suma - jūs nusprendžiate, kiek norite pasiskolinti.
  * Greitas tiesioginis finansavimas - gaukite paskolą per 24 valandas nuo jos patvirtinimo.
  * Lanksti 3,0% palūkanų norma.
  * Aukštos patvirtinimo normos
  * Jūs turite galimybę pasirinkti grąžinimo datą kas savaitę, mėnesį ar metus 1-30 metų laikotarpiui.
  * Paprasta internetinė programa.
  * Individualizuotos konsultacijos ir patirtis.
  * Nėra paslėptų mokesčių

  Daugeliui žmonių dėl tam tikrų priežasčių sunku gauti paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institutų.

  Jei jums tikrai reikia savo finansinių iššūkių sprendimo, tiesiog parašykite mano įmonei, mes padėsime jums gauti paskolą. Mes padėjome daugybei asmenų ir organizacijų, kurie visame pasaulyje susidūrė su finansiniais sunkumais. Kreipdamiesi su mumis, kreipiatės į patikimą įmonę, kuriai rūpi jūsų finansiniai poreikiai. Mums svarbiausias prioritetas yra jūsų finansinis stabilumas, o viso proceso metu būsite prižiūrimi.

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolos pasiūlymą, maloniai siųskite mums savo paskolos prašymą šiuo adresu:
  Paštas: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ARBA;
  „WhatsApp“: +447903159998

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Nėra meno ir tartis. Nes po šiandien tarybos posėdžio, kaip 16 tarybos narių atmestas bendrojo plano svarstymas pritariant tik 10 valdančių mažumai, nubraukė kur ir 15 mero ataskaitą palaikė. Po ko rimtoj demokratijoj merui atsistatydint ir nelikt kaip intrigų įrankiu.

  Komentaras

  Jei taip valdyme aukštumoj, kodėl nesimato norinčių viešai prisijungt prie valdančių mažumos ir konkrečias atsakomybes prisiimt? Nes kol kas kaip užkuliusiniai partizaniniai veiksmai.

  Komentaras

  Kad sustabdyt nepagarbą reikiamoms kompetencijoms užimant postus ir per tai miesto alinimą pats gyvenimas diktuoja pamokas. Ir parodo kaip negalima elgtis. Jei iš ties yra taip, kad ir interpeliacijas bandoma deliot būsimam tarybos posėdžiui kas ir logiška, reiškia vadovai kurių ataskaitos netvirtintos galėtų suskubt kaip ir atsistatydint praradus nepasitikėjimus taryboje. Kaip ir kiti matyt, kad negalima neatsakingai miesto valdyme elgtis stveriant postus be reikiamų kompetencijų. Prieš reikia reikliai pasvert sugebės ar ne? Ir vertint, kad dar ne visi Alytuj susitaikstę su miesto alinimu ir negali būt kitaip.

  Komentaras

  Gyvenimas įdomus tuo, kad visą laiką keičiasi. Net paslydus yra progų taisytis. Tad galės alytiškiai savo rinktos tarybos lygiu įsitikint būsimam tarybos posėdį. Kaip elgsis po paskutinių pakitimų. Kaip teoriškai susiformavus oponuojanti dauguma ir valdančių mažuma čia reiškia. Viršuj negali, apačios nenori. Tokiu atveju normalus politinis žigsnis tarybos posėdžio metu viešai prisistato oponuojanti dauguma su veiklos programa ir deleguojamais atstovais į postus. O tie vadovai, kurių ataskaitos netvirtintos, nors normaliai tokiu atveju ir mero kuris už viską atsakingas ataskaitos turėjo netvirtint, tie vadovai atsistatydina kaip netekę tarybos pasitikėjimo. Jei nedaro to nereaguodami ir tarybą skaitydami kaip skudurėlį kojom šluostytis, taryba inicijuoja interpeliacijas ir atstatydinimus. Tuo įrodo, kad atsakingi ir neleidžia jais manipuliuot. Po to kaip bus - pasimatys po artimiausio tarybos oosėdžio. Kaip alytiškiai patys per savivaldą minko savo miesto laimę. Kaip viskas paprasta valdyme.

  Komentaras

  Susitart su grupele dėl miesto potencialo likučių ir čia pasierzina. Pirmas Alytaus istorijoj mero poste- kad net pirmų kadencijos metų neištempia išlaikant oficialią valdančių daugumą. Šiaip taip ant ribos išvargsta metinės ataskaitos palaikymą iš 15 tarybos narių. Po to griūčių tasa per visas savivaldos siūles.

  Komentaras

  Kaip stabdo progresą miesto vystyme šie valdžioje. Kažkada čia vyksta į Marijampolę mokytis dėk kvartalinės namų renovacijos. Gryžta įpykę dar labiau nesuprasdami. Nors Alytuj dar pro retą yra sugebančių tokius projektus vykdyt. Kad ir per viešus objektus ir kiti miestai daro. Nes naudinga. Per šiuos tik erzinas dėl mažėjančių likučių ir rimčiau nešviečia. Per metus išsilaksčius valdančios koalicijos daugumai rwiškia vienyt kuriamai energijai nesugeba - rimtoj demokratijoj atsistatydint kaip pasitikėkimą praradus. Būsimam tarybos posėdį normaliai turėtų viešai prisistatyt nauja oponuojanti dauguma su programa ir deleguojamais atstovais į postus. Kaip bus Alytuj matys netrukus visi. Ar čia galioja demokratijos tradicijos, ar spectarnybų kombinacijos manipuliuojant politikais. Kur patys politikai nežino, kuris ryt/poryt prieš ką eis?

  Komentaras

  Kodėl vėl neviešina konkrečių 15 tarybos narių, kurie balsavo už mero ataskaitą vadinas palaiko miesto alinimą? Kokius konkrečiai probleminius darbus perdavė buvusis meras esamam ir paimt interviu apie svarbiausias problemas tuomet ir dabar. Mero poste turi būt tas, kur pats sugeba suvokt vystymo strategijas ir telkiantis, esmėj ne šia diena gyvenantis. O mastantis ir modeliuojantis 4 metam į priekį. O Alytuj šiandien nežino ką daro ir kas gaunasi. Kiek asmeniškai susiduriu iš merų priešiškiausias investicijoms ir nesuvokiantis ir tokia pat komanda. Vaizdas imitacijai su vaikišku klegesiu. Ir dabar daug galima miestui gera padaryt, bet tik mals susireikšminę ir suklimpe erzinimesi. Juolab jei rimtas žmogus mato, kad nesugeba, atsistatydina nenorint būt kliūtim miesto vystymui. O čia iš paskutinių vaizduoja.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.