Me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­ta: spren­di­mai – ir prin­ci­pu „po­li­ti­ka de­ry­bų me­nas”, 2020-ųjų iš­šū­kis – ne­ren­ka­mas biu­dže­tas

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (17)
2020 Gegužė 5
Nerijus Cesiulis
Merui Nerijui Cesiuliui (viduryje), pateikusiam savo kaip mero ir tarybos metinę veiklos ataskaitą, kolegos politikai siūlė daugiau bendrauti su alytiškiais gyvai, o ne socialiniuose tinkluose. Nuotraukoje – miesto vadovų spaudos konferencija prie Dailidės 2019 metų vasarą. Zenono Šilinsko nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro ir ta­ry­bos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Už ją bal­sa­vo 15 iš 26 ta­ry­bos na­rių, 11 – prieš ar­ba su­si­lai­kė. Ata­skai­to­je pa­tei­kia­mi 2019-ųjų dar­bai, ta­čiau pra­ėju­siais ka­len­do­ri­niais me­tais mies­tui va­do­va­vo du dvie­jų ka­den­ci­jų me­rai, o Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir da­bar­ti­nės ta­ry­bos dar­bas pra­si­dė­jo prieš me­tus, ba­lan­džio 18 die­ną.

25 dar­bai iš 100

Nors šiuo me­tu by­ran­ti, prieš me­tus da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja at­ėjo dirb­ti su pro­gra­ma, ku­rio­je bu­vo įvar­dy­ta 100 dar­bų. „Pra­ėjo jau ket­vir­tis ka­den­ci­jos, tai­gi 25 dar­bai tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ti. Ko­kie jie?“
Su­lau­kęs to­kio ta­ry­bos na­rio Ge­di­mi­no Dauk­šio klau­si­mo, me­ras pa­brė­žė, kad vi­si dar­bai yra nu­veik­ti ta­ry­bos, o ne at­ski­rų par­ti­jų. Kaip pa­grin­di­nius ak­cen­tus jis mi­nė­jo mies­to ap­lin­kos in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą, vi­suo­me­nės bal­so iš­klau­sy­mą, pa­tvir­tin­tą švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, uni­ver­si­te­tų pri­trau­ki­mą, ver­slo ska­ti­ni­mą.
Pa­grin­di­niai pa­sie­ki­mai ge­ri­nant mies­to in­fra­struk­tū­rą, pa­sak N.Ce­siu­lio, iš­as­fal­tuo­tos 4 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, nu­ties­ti 4 įva­žia­vi­mo ke­liai ir tiek pat ša­li­gat­vių, at­nau­jin­ti 9 as­fal­tuo­tų gat­vių ruo­žai. Iš­as­fal­tuo­ta 2,47 km žvy­ruo­tų gat­vių. Vi­siš­kai su­tvar­ky­ti 4 ša­li­gat­viai. Jau­ni­mo par­ke įreng­ta dvi­ra­čių kal­ne­lių tra­sa, keps­ni­nių zo­na (tai – vie­nas iš Aly­taus ini­cia­ty­vų pro­jek­tų). Pra­dė­ta kur­ti Jau­ni­mo par­ko plėt­ros kon­cep­ci­ja.
Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius tei­ra­vo­si, kas, me­ro nuo­mo­ne, bu­vo pla­nuo­ta 2019 me­tais, ta­čiau pa­da­ry­ti ne­spė­ta? „Ke­li stra­te­gi­niai klau­si­mai li­ko ne­iš­spręs­ti, vi­sų pir­ma, ke­lio Aly­tus–Kau­nas klau­si­mas, au­to­ma­gist­ra­lės sta­tu­so jam su­tei­ki­mas. Taip pat ne­pa­vy­ko baig­ti tvar­ky­ti ge­le­žin­ke­lio via­du­ko, ta­čiau tu­riu nau­jie­nų, kad grei­tu me­tu tam ga­li at­si­ras­ti fi­nan­sa­vi­mas“, – sa­kė N.Ce­siu­lis.

Ra­gi­no iš feis­bu­ko ei­ti pas gy­vus žmo­nes

Me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­to­je ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta pa­sie­ki­mams švie­ti­mo sri­ty­je.
Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu. Jau nuo šio ru­dens vi­si no­rin­tie­ji stu­di­juo­ti kvie­čia­mi rink­tis vie­ną iš ke­tu­rių ma­gist­ro pro­gra­mų. Šių me­tų pra­džio­je ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos su dar dviem uni­ver­si­te­tais – Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos ir My­ko­lo Ro­me­rio.
Pa­tvir­tin­ta ir švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ta­čiau ver­ti­na­ma ji įvai­riai. Ta­ry­bos na­riai klau­sė, ar at­ei­ty­je me­ras ak­ty­viau da­ly­vaus dis­ku­si­jo­se su ben­druo­me­nė­mis. Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės to pa­si­ge­do, ben­dros kal­bos dėl per­tvar­kos ras­ti taip ir ne­pa­vy­ko.
„Tė­vams šie klau­si­mai la­bai ak­tu­a­lūs, jie bu­ria­si į aso­cia­ci­jas, lau­kia at­sa­ky­mų, bū­tent me­ras tu­rė­tų nuim­ti įtam­pas. Ban­dy­ki­te keis­ti ben­dra­vi­mo sti­lių, ne­už­ten­ka vien ko­mu­ni­ka­ci­jos so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vai tu­rė­jo ne­blo­gą prak­ti­ką – ren­gė su­si­ti­ki­mus su gy­ven­to­jais, pa­se­ki­te jų pa­vyz­džiu“, – ra­gi­no ta­ry­bos na­riai.
Me­ras už­tik­ri­no, kad su­si­ti­ki­mai įvai­riuo­se mies­to ra­jo­nuo­se vyks, ta­čiau da­bar tam truk­do ka­ran­ti­nas. Va­lius Ven­cius pri­mi­nė, kad šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai jau įteik­tos trys pe­ti­ci­jos, tad įsi­klau­sy­ti į ben­druo­me­nes rei­kė­tų ati­džiau, kaip ir svars­ty­ti kiek­vie­ną klau­si­mą, kad pas­kui ne­rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės at­sto­vui ar pa­tiems ta­ry­bos na­riams keis­ti sa­vo spren­di­mų.   
„Kaip ver­ti­na­te tai, kad kai ku­riuos spren­di­mus rei­kė­jo pirk­ti iš ta­ry­bos na­rių, va­ka­re ža­dė­ti vie­naip, o ki­tą die­ną su­si­lai­ky­ti ar bal­suo­ti prie­šin­gai vien tam, kad klau­si­mai, ku­rie svar­būs jums, pra­ei­tų? Ir drau­ge pa­lai­min­ti klau­si­mus, ku­rie bu­vo rei­ka­lin­gi ki­toms frak­ci­joms, no­rė­čiau iš­girs­ti tie­sų vy­riš­ką at­sa­ky­mą“, – to­kį klau­si­mą me­rui už­da­vė ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas.
„Po­li­ti­ka yra de­ry­bų, su­si­ta­ri­mo me­nas, sten­gia­mės pri­imi­nė­ti spren­di­mus, rei­ka­lin­gus mies­tui. Jie pri­ima­mi bal­sų dau­gu­ma“, – at­sa­kė N.Ce­siu­lis.

„Kai ba­lą ju­di­ni – džiūs­ta, o jei rim­tai – di­džio­jipro­ble­ma biu­dže­tas“

Ta­ry­bos na­riai klau­sė me­ro, ku­rio­se sri­ty­se jis no­rė­tų pro­ver­žio ar­ti­miau­siu me­tu, vaiz­džiai ta­riant, ku­rias Aly­taus „ba­las“ ju­din­tų?
„Pa­juo­kau­siu, kad Pir­mo­jo Aly­taus ba­la be­veik iš­džiū­vo, kai su­ju­di­nom, Gul­by­nė­je van­de­nį siur­bėm gais­rui ge­sin­ti – ir­gi be­veik iš­džiū­vo, da­bar ma­tau, kad jau ir Ma­žo­ji Dai­li­dė sen­ka. O jei rim­tai, ma­nau, kad du da­ly­kai šiais me­tais bus la­bai svar­būs – rei­kės su­val­dy­ti eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją ir biu­dže­tą. Šian­dien biu­dže­tas ne­ren­ka­mas dau­giau nei mi­li­jo­nu eu­rų. Pa­gal prieš ke­lias die­nas at­siųs­tą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ata­skai­tą, Aly­taus mies­to biu­dže­tui prog­no­zuo­ja­mas 4,7 mi­li­jo­no eu­rų trū­ku­mas. Tai­gi biu­dže­tas bus la­bai įtemp­tas, o jį su­val­dy­ti – at­sa­kin­gas dar­bas. Svar­biau­sia už­duo­tis iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas re­gio­ne, ska­tin­ti ver­slą, pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų, stab­dy­ti emig­ra­ci­ją“, – kal­bė­jo me­ras.
2019 me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė dvi su­tar­tis su in­ves­tuo­to­jais, ku­rie sa­vo ver­slą nu­spren­dė įkur­ti Aly­taus pra­mo­nės par­ke: UAB „Mul­dai­gis“ Aly­tu­je ke­ti­na su­kur­ti 18 nau­jų dar­bo vie­tų, UAB „Dva­ro žu­vys“ pla­nuo­se – 20 nau­jų dar­bo vie­tų. Dar dvi in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos su UAB „Gil­me­ra“ ir UAB „Dur­ga“. Šios įmo­nės Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ke­ti­na įkur­ti 14 nau­jų dar­bo vie­tų.  
Svars­tant me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­tą, mi­nė­ta ir lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stu­di­ja. „Res­pub­li­kos mas­tu emo­ci­jas ke­lia stra­te­gi­nis ob­jek­tas – Aly­taus ae­ro­dro­mas. Jū­sų kaip me­ro vi­zi­jo­je ten tu­ri at­si­ras­ti LEZ, ta­čiau mies­to ben­druo­me­nė ir Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria, Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir­gi ra­gi­no iš­lai­ky­ti avia­ci­jos spor­tą. Ar bus ren­gia­ma al­ter­na­ty­vi ga­li­my­bių stu­di­ja dėl avia­ci­nio spor­to vys­ty­mo, ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo, ar skir­si­te tam lė­šų?“ – klau­sė S.Le­o­na­vi­čius.
Me­ras N.Ce­siu­lis pri­mi­nė, kad ga­li­my­bių stu­di­jos dėl LEZ ren­gi­mui pri­ta­rė ta­ry­ba, tai­gi ji ir nu­spręs, ar rei­kia al­ter­na­ty­vios stu­di­jos.
 

  Komentaras

  Sveiki, ar jums reikia greitos paskolos?
  Aš esu Susan Benson, aš esu skolintoja, taip pat finansų konsultantė.

  Atsižvelgiant į ekonominį sąstingį, kurį išgyvena pasaulis dėl kylančios Koronos viruso ligos (COVID-19), daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais. Kadangi mūsų įstaigoje yra grynųjų pinigų perteklius, mes siekiame pagreitinti pinigų cirkuliaciją, paskolindami klientus Europoje ir už jos ribų.

  Jei jums reikia skubios paskolos norint pradėti verslą, nusipirkite namą ar automobilį arba jums reikia paskolos dėl kitų asmeninių priežasčių? Noriu, kad susisiektumėte su mano įmone. Mes teikiame visų rūšių paskolas tiek užtikrintomis, tiek neužtikrintomis paskolomis. Jei skaitote tai ir žinote, kad jums reikalinga finansinė parama, galite tiesiog parašyti mums el. Paštu: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com arba pranešti man tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: +447903159998 ir akimirksniu gauti atsakymą.

  Esame išsami finansinių paslaugų įmonė ir esame įsipareigoję padėti jums pagerinti jūsų ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius tikslus, nes jūsų finansinis stabilumas yra pagrindinis mūsų tikslas.

  Savybės ir nauda;
  * Patogumas - kreiptis dėl paskolos galite bet kur ir bet kada.
  * Lanksti suma - jūs nusprendžiate, kiek norite pasiskolinti.
  * Greitas tiesioginis finansavimas - gaukite paskolą per 24 valandas nuo jos patvirtinimo.
  * Lanksti 3,0% palūkanų norma.
  * Aukštos patvirtinimo normos
  * Jūs turite galimybę pasirinkti grąžinimo datą kas savaitę, mėnesį ar metus 1-30 metų laikotarpiui.
  * Paprasta internetinė programa.
  * Individualizuotos konsultacijos ir patirtis.
  * Nėra paslėptų mokesčių

  Daugeliui žmonių dėl tam tikrų priežasčių sunku gauti paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institutų.

  Jei jums tikrai reikia savo finansinių iššūkių sprendimo, tiesiog parašykite mano įmonei, mes padėsime jums gauti paskolą. Mes padėjome daugybei asmenų ir organizacijų, kurie visame pasaulyje susidūrė su finansiniais sunkumais. Kreipdamiesi su mumis, kreipiatės į patikimą įmonę, kuriai rūpi jūsų finansiniai poreikiai. Mums svarbiausias prioritetas yra jūsų finansinis stabilumas, o viso proceso metu būsite prižiūrimi.

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolos pasiūlymą, maloniai siųskite mums savo paskolos prašymą šiuo adresu:
  Paštas: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ARBA;
  „WhatsApp“: +447903159998

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Nėra meno ir tartis. Nes po šiandien tarybos posėdžio, kaip 16 tarybos narių atmestas bendrojo plano svarstymas pritariant tik 10 valdančių mažumai, nubraukė kur ir 15 mero ataskaitą palaikė. Po ko rimtoj demokratijoj merui atsistatydint ir nelikt kaip intrigų įrankiu.

  Komentaras

  Jei taip valdyme aukštumoj, kodėl nesimato norinčių viešai prisijungt prie valdančių mažumos ir konkrečias atsakomybes prisiimt? Nes kol kas kaip užkuliusiniai partizaniniai veiksmai.

  Komentaras

  Kad sustabdyt nepagarbą reikiamoms kompetencijoms užimant postus ir per tai miesto alinimą pats gyvenimas diktuoja pamokas. Ir parodo kaip negalima elgtis. Jei iš ties yra taip, kad ir interpeliacijas bandoma deliot būsimam tarybos posėdžiui kas ir logiška, reiškia vadovai kurių ataskaitos netvirtintos galėtų suskubt kaip ir atsistatydint praradus nepasitikėjimus taryboje. Kaip ir kiti matyt, kad negalima neatsakingai miesto valdyme elgtis stveriant postus be reikiamų kompetencijų. Prieš reikia reikliai pasvert sugebės ar ne? Ir vertint, kad dar ne visi Alytuj susitaikstę su miesto alinimu ir negali būt kitaip.

  Komentaras

  Gyvenimas įdomus tuo, kad visą laiką keičiasi. Net paslydus yra progų taisytis. Tad galės alytiškiai savo rinktos tarybos lygiu įsitikint būsimam tarybos posėdį. Kaip elgsis po paskutinių pakitimų. Kaip teoriškai susiformavus oponuojanti dauguma ir valdančių mažuma čia reiškia. Viršuj negali, apačios nenori. Tokiu atveju normalus politinis žigsnis tarybos posėdžio metu viešai prisistato oponuojanti dauguma su veiklos programa ir deleguojamais atstovais į postus. O tie vadovai, kurių ataskaitos netvirtintos, nors normaliai tokiu atveju ir mero kuris už viską atsakingas ataskaitos turėjo netvirtint, tie vadovai atsistatydina kaip netekę tarybos pasitikėjimo. Jei nedaro to nereaguodami ir tarybą skaitydami kaip skudurėlį kojom šluostytis, taryba inicijuoja interpeliacijas ir atstatydinimus. Tuo įrodo, kad atsakingi ir neleidžia jais manipuliuot. Po to kaip bus - pasimatys po artimiausio tarybos oosėdžio. Kaip alytiškiai patys per savivaldą minko savo miesto laimę. Kaip viskas paprasta valdyme.

  Komentaras

  Susitart su grupele dėl miesto potencialo likučių ir čia pasierzina. Pirmas Alytaus istorijoj mero poste- kad net pirmų kadencijos metų neištempia išlaikant oficialią valdančių daugumą. Šiaip taip ant ribos išvargsta metinės ataskaitos palaikymą iš 15 tarybos narių. Po to griūčių tasa per visas savivaldos siūles.

  Komentaras

  Kaip stabdo progresą miesto vystyme šie valdžioje. Kažkada čia vyksta į Marijampolę mokytis dėk kvartalinės namų renovacijos. Gryžta įpykę dar labiau nesuprasdami. Nors Alytuj dar pro retą yra sugebančių tokius projektus vykdyt. Kad ir per viešus objektus ir kiti miestai daro. Nes naudinga. Per šiuos tik erzinas dėl mažėjančių likučių ir rimčiau nešviečia. Per metus išsilaksčius valdančios koalicijos daugumai rwiškia vienyt kuriamai energijai nesugeba - rimtoj demokratijoj atsistatydint kaip pasitikėkimą praradus. Būsimam tarybos posėdį normaliai turėtų viešai prisistatyt nauja oponuojanti dauguma su programa ir deleguojamais atstovais į postus. Kaip bus Alytuj matys netrukus visi. Ar čia galioja demokratijos tradicijos, ar spectarnybų kombinacijos manipuliuojant politikais. Kur patys politikai nežino, kuris ryt/poryt prieš ką eis?

  Komentaras

  Kodėl vėl neviešina konkrečių 15 tarybos narių, kurie balsavo už mero ataskaitą vadinas palaiko miesto alinimą? Kokius konkrečiai probleminius darbus perdavė buvusis meras esamam ir paimt interviu apie svarbiausias problemas tuomet ir dabar. Mero poste turi būt tas, kur pats sugeba suvokt vystymo strategijas ir telkiantis, esmėj ne šia diena gyvenantis. O mastantis ir modeliuojantis 4 metam į priekį. O Alytuj šiandien nežino ką daro ir kas gaunasi. Kiek asmeniškai susiduriu iš merų priešiškiausias investicijoms ir nesuvokiantis ir tokia pat komanda. Vaizdas imitacijai su vaikišku klegesiu. Ir dabar daug galima miestui gera padaryt, bet tik mals susireikšminę ir suklimpe erzinimesi. Juolab jei rimtas žmogus mato, kad nesugeba, atsistatydina nenorint būt kliūtim miesto vystymui. O čia iš paskutinių vaizduoja.

  Komentaras

  Savivaldybės ir jos institucijų ataskaitas taryba turi išklausyt. Sulygint, ar pasiekia vystymo rodiklius kur prieš buvo užbrėžia. Paanalizuoja, ar į pliusą, ar minusą dirba. Tada priima sprendimus ką daryt, jei į minusą dirba. Kur gerint. O čia kiek matos info, kad tvirtino tiek ataskaitų ir tiek netvirtino, neaišku pagal kokius kriterijus taryba bertina. Nes iš visko kas matos - palaiko kaip ir tolesnį miesto nykimą. Savivaldybės sistema tik ant savęs dirba ir į miesto interesus dzin. O 15 tarybos narių balsavę už - reiškia už jų rinkėjų virš 10 tūkstančių. Savo rankutėm per rinkimus ir tarybos posėdžius per savo rinktus savo miesto laimės kalviai. Kaip kalas miesto laimę - taip ir turi. Vieniems vargt ir nykt, kitiems patriotų dalia vėliavėlėm mosuot. Emigruojančių palydai.

  Komentaras

  Politikoj konkuruoja iniciatyvos, pagal naudingumą viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui pagerint gyvenimus. Ir jų vykdymas ką kiti pasiekia daugėja gyventojų reiškia gerėja salygos išgyvent ir ženkliai mažina savivaldybės paskolas. Kad gerint gyvenimus ateičiai. O derybų menas tinka turguj . Brangiau parduot ir pigiau nupirkt. Tad per tokius menus per kelis tyrimus kaip spectarnybų ir už jų galimai stovinčių paspirtukai. Kur nežino kas ryt/poryt bus? Ar kas ką? Todėl ir taryboj lakstymai iš koalicijų neaišku į kur. Alytiškiams retėt ir...taupytis po reformom. Kad jie turėtų iš kur menus vystyti.

  Komentaras

  Realybė tokia. Šioje kadwncijoje nuo pat pradžios pagal sėkmingų savivaldybių pavyzdžius, meras iš kart turėjo teikt tarybai tvirtint rimtas vystymo strategijas min. už 30 milijonų es paramos ir projektai taip atstyguoti, kad užtikrintų paskolų mažinimą ir gyventojų daugėjimą, ir po metų kita situacija.- Bet? Iš pat pradžių seminarai, komandiruotės.., ciniški atmetimai siūlymų rimtai dirbt. Palaikant tarybos daliai ir erzelynės dėl žemės sklypų likučių. Nuo anksčiau judinti projektai kelias Alytus- Kaunas, kvartalinės nsmų renovacijos modeliai per dalį viešų pastatų galėjo būt vykdomi, bet..? Tokių iniciatyvų nepalaikė nei meras, nei taryba..Dar gi yra retų tarybos narių, kur tokius siūlymus iš eilinių alytiškių palaikė jų jaip politikų asmens įžeidimus. Kaip čia drysta siūlyt ir kas leido. Kaip ir dėl aerodromo 100 ha anoje kadencijoje. Tai jei anoje kadencijoje taryba tvirtino aerodromo vystymo planą, tai tarybai reikėjo išreikalaut iš savivaldybės, kad vykdytų tarybos sprendimus. O jei neklauso, prašyt alytiškių palaikymo išreikalaut ir jau būt bwndrom pastangom pasiekta. O gavos kaip ir viena kalba, kita daro. Taip ir tarybos veikla kaip iš užkuliusių vieni prieš kitus. Patys taryboj tvirtino dauguma sprendimų kaip vicmerų paskyrimus, praskolinimą, metų pradžioj silpnas strategijas ir kaip fiasko gavos- išsilaksto nuo atsakomybės už savo tvirtintų dalies sprendimų pasekmes. Kaip ir būsimam tarybos posėdį vėl teikiamas miesto bendrasis planas. Kur nesimato derinimo su visuomene. Reiškia kaip nesiskaitoma su visuomene ir vėl erzelynai dėl to. Trumpiau rimto miesto lygio nesimato. Apart TURGUS.

  Komentaras

  Pirmą kart metus neištempus išsilakstė valdanti kolicijos dauguma ir susiformavo oponuojanti dauguma. Kur normaliai šiam tarybos posėdį galėjo viešai prisistatyt oponuojančia dauguma su veiklos programa ir deleguojamais į postus. Vienok viešai to nesimato kol kas. Mero ataskaitą su nuopoliu valdyme šiaip taip 15 patvirtino. Nors oponuojanti dauguma nepatvirtino kelių direktorių ataskaitų. Kur rimtoj demokratijoj atsistatydina vadovai kaip praradę pasitikėjimą. Vėl kitais atvejais oponuojanti dauguma gali inicijuot interpeliacijas ir atstatydinimus. Kur praėjusioj kadencijoj vienu metu, kaip taryboj susidarė oponuojanti dauguma, jie per vicmerų interpeliacijas pašposijo ir negebėdami rimčiau siūlyt, šioje kadencijoje žaidžia. Kur šioje kadencijoje vaizdas taryba vietoj kūrimo ir telkimo energijos, vysto erzelynes dėl žemės sklypų ir praskolinto biudžeto likučių. Ir nelabai matos, kas taryboj galėtų trikt rimtas vystymo strategijas ir telkt tai sugebančius vykdyt.

  Komentaras

  Savivaldos veiklos esmę apibrėžia keli įstatymai. Tai LR Konst. 46 str. - valdžia ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl strateginių veiklos krypčių ir išklausyt ataskaitas apie jų vykdymą ir priimt sprendimus dėl to. Vietos sav. Įst. 20 str.., 3., 2) - meras rūpinasi raidos analize ir problemų sprendimų pateikimu tarybai tvirtint bei užtikrina jų vykdymą. Pagal Vietos sav. Įst. 20 str.,1) - būtent meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad realybėj kokia nauda viso apie 50 tūkstančių alytiškių, kad meras su 15 tarybos narių iš viso 27 tarybos narių susitarė tvirtint kaip gerus darbus miestui, kad per sprendimus per metus savivaldybė praskolinėjama nesugebant dirbt per es paramą, pas vienintelius nesimato struktūrų reformų ir rimtų strategijų pagal mero kompetenciją, nesukontroliuota padangų gaisras, per metus netekta daugiausia gyventojų per metus, per negebėjimus susitvarkyt patiems taryboj per kelis įtartinai ilgai besitęsiančius tyrimus dėl padangų ir žemės sklypų bei skandalus įklampinti kaip išorinių institucijų manipuliavimo įrankiais..- reiškia patys nėra pilnaverčiai savo miesto šeimininkais? Kam tokia situacija reikalinga?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.