Nr. 51 (13281)

2019-05-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 51 (13281) skaitykite:

 • Alytaus ekonomikos forumas. Ateitis – miestas be atliekų?
 • Eu­ro­pos die­nos šven­tę ge­gu­žės 10-ąją vai­ni­kuos kon­cer­tas su pi­ro­tech­ni­ka ir 3D pro­jek­ci­jo­mis
 • Ge­gu­žės 10–11 die­no­mis Aly­taus mies­to te­at­re vyks sce­nos me­nų ge­rų­jų prak­ti­kų fo­ru­mas YOUT­He­at­re
 • Ke­lio­nė­mis ir pa­ži­ni­mu įpras­min­tas lai­kas
 • „Sod­ra” kvie­čia pri­si­jung­ti prie fi­nan­si­nio švie­ti­mo ini­cia­ty­vos „Ne­pa­miršk pa­ra­šiu­to”
 • Pa­ta­ri­mą duo­ti leng­viau ne­gu sau jį pri­tai­ky­ti
 • Per­nai at­lik­tas pir­ma­sis pa­sau­ly­je mel­di­nių nen­dri­nu­kių per­kė­li­mas į Lie­tu­vą – sėk­min­gas!
 • „Vie­ni gy­ve­ni­me smilks­ta, o ki­ti lieps­no­ja”
 • Pa­do­va­no­ki­te sa­vo vai­kams ne­iš­dil­do­mų va­sa­ros įspū­džių an­glų kal­bos die­nos sto­vyk­lo­je!
 • Aly­taus ko­le­gi­jo­je var­žė­si stip­riau­sios au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­jos stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tų ko­man­dos
 • Po­li­ti­kai pa­si­džiau­gė, kad so­cia­li­niai tin­klai ir jiems kar­tais lei­džia pa­si­jus­ti žur­na­lis­tais
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę at­lie­ko­mis ter­šia­mai gam­tai ne­abe­jin­gi gy­ven­to­jai pik­ti­no­si nuo­lat šiukš­li­na­mu No­rū­nų miš­ku Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus...
Iki Aly­taus gim­ta­die­nio li­ko vos pus­an­tro mė­ne­sio, o švęs­ti mies­tas šie­met ruo­šia­si su už­mo­ju ir nau­jo­se erd­vė­se – gam­tos ap­sup­ty­je, Dai­nų slė­ny­je ir prie Dai­li­dės....
„Gi­miau gam­to­je, au­gau, dir­bau ir sens­tu gam­to­je. Ma­nau, kad žmo­gų tu­ri do­min­ti gam­ta. Juk sma­gu, kai pa­ma­tai su­grįž­tan­tį paukš­tį, be­si­sklei­džian­tį au­ga­lo la­pe­lį“, – apie...
Ma­ma yra žmo­gus, ku­ris sa­vo vai­kus my­li be­są­ly­giš­kai, rū­pi­na­si, kad jie bū­tų lai­min­gi, so­tūs, svei­ki. Ma­ma yra na­mų ši­lu­ma, rams­tis, kai rei­kia pa­guo­dos ar pa­ta­ri­mo. Ma­ma...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.