Mies­to šven­tė: pir­mo­ji eko­lo­giš­ka, su vai­ni­kais, ke­tu­rio­mis sce­no­mis ir tri­gu­bai tiek iš­šū­kių

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (15)
2019 Balandis 30
spau­dos kon­fe­ren­ci­ja
Va­kar Dai­nų slė­ny­je, kur šiais me­tais vyks Mies­to die­nų ren­gi­niai, su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Or­ga­ni­za­to­riai pri­sta­tė šven­tės pro­gra­mą ir kvie­tė pra­dė­ti pin­ti mies­to gim­ta­die­nio vai­ni­ką – pie­nės jau bu­vo pa­ruoš­tos, be­li­ko iš­ban­dy­ti, ar ne­pa­mirš­ti vai­kys­tės įgū­džiai.         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. 
Iki Aly­taus gim­ta­die­nio li­ko vos pus­an­tro mė­ne­sio, o švęs­ti mies­tas šie­met ruo­šia­si su už­mo­ju ir nau­jo­se erd­vė­se – gam­tos ap­sup­ty­je, Dai­nų slė­ny­je ir prie Dai­li­dės. Gim­ta­die­nis šie­met bus šven­čia­mas trum­piau – penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį, bir­že­lio 14–15 die­no­mis, ta­čiau in­ten­sy­viau, o sek­ma­die­nį jį pra­tęs spor­to ren­gi­niai. „Il­gai gal­vo­jo­me apie erd­ves, kur tu­rė­tų vyk­ti mies­to šven­tė, ir jo pa­va­di­ni­mą. Pa­si­rin­ko­me „Vai­ni­kas sos­ci­nei“. Pir­miau­sia, ma­no­me, kad sos­ci­ne ga­li bū­ti tik Aly­tus. Vil­nius yra Lie­tu­vos sos­ti­nė, bet sos­ci­nė dzū­kui – tik Aly­tus“, –  sa­ko mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė.

Veiks­mas vyks ke­tu­rio­se sce­no­se

Po il­ges­nės per­trau­kos Aly­taus šven­tę vėl or­ga­ni­zuo­ja ne kvies­ti­niai, kon­kur­są lai­mė­ję or­ga­ni­za­to­riai, bet pa­tys aly­tiš­kiai. Pir­mą kar­tą šis dar­bas vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­kai pa­ti­kė­tas Aly­taus mies­to te­at­rui, ku­ris pa­si­da­li­jo or­ga­ni­za­ci­nių rei­ka­lų naš­tą su mies­to sa­vi­val­dy­be.

„Ra­do­me jau pa­si­rink­tą ir šven­tės for­ma­tą, ir pro­gra­mą, ne­ma­žai iš­šū­kių ke­lia vie­ta, ku­rio­je vyks ren­gi­niai, ir dėl ku­rios gy­ven­to­jų nuo­mo­nė yra dve­jo­pa – iš Ro­tu­šės šven­tė pir­mą kar­tą per­kel­ta į gam­tą. Žiū­rė­si­me, kaip pa­si­tei­sins, ar aly­tiš­kiams pa­tiks švęs­ti Dai­nų slė­ny­je, ar ga­lės tai tap­ti tra­di­ci­ja“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­na Čeč­kaus­kie­nė pri­mi­nė, kad apie Dai­nų slė­nį bu­vo gal­vo­ja­ma jau se­niai ir link to ei­na­ma. Šie­met or­ga­ni­za­to­riai ry­žo­si at­sig­ręž­ti į erd­vę, ku­ri aly­tiš­kiams ke­lia nos­tal­giš­kų jaus­mų, o šven­tės leit­mo­ty­vu ta­po Jur­gio Kun­či­no kny­ga „Vai­ni­kas sos­ci­nei“, pa­ra­šy­ta, kai Aly­tus šven­tė 400 me­tų ju­bi­lie­jų.

Iš­šū­kių šven­tės or­ga­ni­za­to­riai ne­sto­ko­ja: ke­tu­rios sce­nos, mu­gė nau­jo­je vie­to­je – ku­ror­te, su­si­sie­ki­mo spren­di­mai, ku­rie leis­tų pa­ma­ty­ti šven­tę taip pat vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, sau­gu­mas ir eis­mo re­gu­lia­vi­mas.

Šven­tės epi­cen­tru taps Dai­nų slė­nis, ku­ria­me įsi­kurs pa­grin­di­nė sce­na (nu­ga­ra į am­fi­te­at­rą), penk­ta­die­nį jo­je vyks kon­cer­tas „Jei­gu gi­mei aly­tiš­kiu…“, ku­ria­me da­ly­vaus „No­jus band“, „An­dy Ab­ro band“, „Sva­ras 409“. Šeš­ta­die­nio va­ka­re pa­kvies kon­cer­tas „Ir vi­si ke­liai į slė­nį. Klo­ny gu­li ma­no mies­tas“ su „8 kam­ba­rys“, Ala­nu Choš­nau ir gru­pe „Mo­ni­que“, An­driu­mi Ma­mon­to­vu. Vi­dur­nak­tį pa­ma­ty­si­me fe­jer­ver­ką nuo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to „Ir vis­kas at­si­spin­di Ne­mu­ne – dan­gus ir že­mė“.

Dar trys sce­nos įsi­kurs skir­tin­go­se erd­vė­se. Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks šven­tės ati­da­ry­mas, bus įtei­kia­mos Kul­tū­ros pre­mi­jos, gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos ir pa­skelb­tas Me­tų žmo­gus. Fol­klo­ro sce­na įsi­kurs ku­ror­te, čia pa­si­ro­dys per 30 kai­mo ka­pe­lų, o joms di­ri­guos Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė – taip bus at­gai­vin­tas fes­ti­va­lis „Dzū­kų go­dos“. Me­nų ir vai­kų sce­nos įsi­kurs prie Dai­li­dės eže­rė­lio. Ža­da­ma, kad šie­met pa­ma­ty­si­me ir ypač daug vie­ti­nių ko­lek­ty­vų, at­li­kė­jų, ku­riems pas­ta­rai­siais me­tais trū­ko vie­tos sa­vi­raiš­kai mies­to šven­tė­se.

Pir­mo­ji do­va­na – kai­my­nų

„Šiais me­tais šven­tės są­ma­ta nė­ra ma­ža, nes nau­jos erd­vės rei­ka­lau­ja di­des­nių lė­šų, šiuo me­tu ji dar tiks­li­na­ma“, – sa­ko mies­to te­at­ro di­rek­to­rė I.Pil­ve­ly­tė. Mies­to gim­ta­die­nis jau tu­ri de­šimt rė­mė­jų, bet jų bus to­liau ieš­ko­ma ir ge­gu­žės mė­ne­sį. Vie­ni pir­mų­jų į kvie­ti­mą at­si­lie­pė kai­my­nai – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, jie ne­at­ly­gin­ti­nai lei­do nau­do­tis sce­na su įran­ga, jo­je įsi­kurs fol­klo­ro at­li­kė­jai.

Aly­tu­je gy­vuo­jan­čios įmo­nės taip pat no­riai re­gist­ruo­ja­si tra­di­ci­nei ei­se­nai. Tie­sa, šie­met jos marš­ru­tas su­trum­pė­jo – nu­si­drieks nuo san­kry­žos su Sta­ty­bi­nin­kų gat­ve iki Ro­tu­šės aikš­tės. Ei­se­na jau tu­ri 30 da­ly­vių, ti­ki­ma­si, kad ji bus vie­na di­džiau­sių iki šiol bu­vu­sių.

Dar vyks­ta de­ry­bos su „Kaut­ra“ dėl to, kad vi­si no­rin­tys aly­tiš­kiai ga­lė­tų ne­mo­ka­mai pa­siek­ti Dai­nų slė­nį bei grįž­ti na­mo marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais. Or­ga­ni­za­to­riai taip pat ra­gi­na aly­tiš­kius at­vyk­ti į ren­gi­nių vie­tą pės­čio­mis ar­ba dvi­ra­čiais (net­gi bus įreng­ta pa­pil­do­mų sto­vų), o ne au­to­mo­bi­liais.

Šven­tės me­tus pre­ky­bi­nin­kai nau­dos bio­deg­ra­duo­jan­čią vien­kar­ti­nę ta­rą – tai­gi šven­tė pir­mą kar­tą bus to­kia eko­lo­giš­ka, kaip ir de­ra gam­tos ap­sup­ty­je. Žiū­ro­vams prie pa­grin­di­nės sce­nos lai­ki­ni suo­liu­kai sta­to­mi ne­bus, vi­si kvie­čia­mi įsi­tai­sy­ti ant žo­lės ir pui­kiai pra­leis­ti lai­ką ne ant be­to­no, to­liau nuo mies­to triukš­mo, iš­si­ruoš­ti į šven­tę su šei­ma. Pir­mą kar­tą Aly­taus šven­tės is­to­ri­jo­je ku­ror­te nuo Ši­lo gat­vės iki Dai­nų slė­nio įsi­kurs mu­gė, jo­je ža­da­ma įreng­ti 300 pre­ky­bos vie­tų.

Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų šven­tės me­tu – sau­gu­mas. Po­li­ci­jos at­sto­vas Man­tas Struc­kas sa­ko, kad iš­šū­kių bus ir juos rei­kia ver­tin­ti re­a­liai, ta­čiau pa­rei­gū­nai pa­da­rys vis­ką, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų švęs­ti sau­giai. Ži­no­ma, juos pa­čius taip pat ra­gi­na elg­tis at­sa­kin­gai.

  Komentaras

  rasti tikrą meilės rašytoją? meilės rašytojas, kurio darbai parodė rezultatus? Skambinkite / WhatsApp DR SUNNY +2349030731985. išgydyti iš sudaužytos širdies „Aš taip džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo po to, kai paliko mane pas kitą moterį“ susisiekite su drsunnydsolution1@gmail.com, kad padėtumėte skubiai sugrąžinti savo buvusį meilužį po skyrybų / skyrybų „Po 12 vedybų metų aš ir mano vyras buvo įsitraukęs į vieną ar kitą ginčą, kol galiausiai paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją būti su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi ir mano vaikai galvojo, kad daugiau niekada nebematys savo tėvo. Aš stengiausi būti stipri tik tam, kad vaikai, bet aš nesugebėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį, širdį užliejo skausmai ir skausmai, nes buvau iš tikrųjų įsimylėjęs savo vyrą. Kiekvieną dieną ir naktį galvoju apie jį ir visada linkiu, kad jis galėtų sugrįžti pas mane. tikrai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir atėjau į svetainę, kurioje buvo siūloma, kad DR SUNNY galėtų padėti greitai sugrįžti atgal. Taigi, aš jaučiau, kad turėčiau pabandyti jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė ką daryti, ir aš tai padariau, tada jis padarė meilės meilės žodį. 11 valandų vėliau, mano vyras tikrai man paskambino ir pasakė, kad labai pasiilgo manęs ir vaikų, Taigi nuostabu !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir už skausmą, kurį sukėlė man ir vaikams. Nuo tos dienos mūsų santuoka dabar buvo stipresnė, nei buvo anksčiau, viskas dėkojama DR SUNNY. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad DR SUNNY yra tikras burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams nelaimės metu, jei esate čia ir jums reikia buvusio meilužio. arba greitai išsaugokite savo santuoką. Daugiau neverkite, susisiekite su DR SUNNY dabar. Susisiekite su juo, rašykite jam el. Paštu: drsunnydsolution1@gmail.com arba paskambinkite / „WhatsApp jam“: + 2349030731985, jūsų gerumo niekada nepamiršite. Cindy Wanderly iš JAV.

  Komentaras

  kaip ir gyvenime, viskas su laiku keičiasi. Vieni žemyn, kiti tobulėja užsigrūdindami. Dabar Alytuj per rinkimus buvo viena situacija. Po rinkimų kita. Kur vėl vertinant, kuo labiau viduj kiršijas ir išsiskaidę, tuo daugiau juos kiti ,,užkariauja". Dabar prieš rinkimus vienaip atrodė po ,,Už Alytų", kitaip po rinkimų. Kaip apsivalė iš judėjimo šalindami ten ne po kukliai. Vienok taryboje lyderis ..Už Alytų" T.P. subūrė vieną iš stipriausių taryboje frakcijų. Vėl per rinkimus tapo judėjimo lyderiu. O štai taryboje kaip atskilę nuo ,,Už Alytų", regis jie kaip pavieniui. Galėdami įrodyt kietesniais, net taryboje suburt iki frakcijos nelabai kas gaunasi. Nutylint kaip kuriuos kitus momentus apie kuriuos gerai žino politikai ir žiniasklaida. Vėl po ,,Alytaus piliečiai' nesugebėt frakcija prisistatyt pirmam tarybos posėdį po buvimo valdžioje, tokia jų ir vertė. Pas konservatorius jei iš Vilniaus už juos sprendžia, reiškia vieni kitais nepasitiki ir su nuoskaudom. Kaip ir per tai taryba įklimpus tarsi laukt kol jie su 4 vietom taryboje ką paskirs - rodo silpnumą..... Ko neturi būt. Po valstiečiais, dar iki rimtų ... savivaldoj toli. Nors sugebėjo ir frakcija prisistatyt pirmam tarybos posėdį. Po ,,Vieningas Alytus", ten buvęs meras turi stiprių pusių. Kitas vėl iš jų - žino realybę Alytuj ir kaip turi būt. Kažkada buvęs tarybos nariu ir Alytaus problemos jam ne naujiena. Tad kuo platesnė valdančių koalicija - tuo geriau... Kur gali ir programą ,,Alytus auga" per konkrečius projektus pasiūlyt. Po ko savivaldybei ir alytiškiams būt aišku, kad gali ir gerėt. Kiti variantai, kaip iš pirmų tarybos komitetų jiems siūlomi sprendimai nors kaip kurie su aiškiais trūkumais - čia kokybė turi gerėt. Ir po vicemero skyrimo fiasko - nėra rimta buvusi koalicija. Kur gal ir bedrįso todėl prisistatyt per pirmą tarybos posėdį kai pirmų egzamino neišlaikė. Nes ir programa - silpna ten pagal miesto lygį...Ten tik valdininkams imituot, kad kaip nors išsilaikyt..

  Komentaras

  Dabar Alytaus miesto ir naujos valdžios kaip silpna vieta - reikalingos pagal mero - tarybos atskaitingumą bendruomenei stygius komunikacija su bendruomene. Viešint kas dedasi ir atsiklaust kaip ir iš apačių atrodo ir ką siūlo. Kur aišku jie elgiasi kaip jie nusprendžia, bet nuomonių gali pasiklausyt ypač kaip patiems jiems aiškiai trūksta iniciatyvų. Netrūktų, tai nesiklampintų. Pav. kitur tai išlaiko, Alytuj vengia. Per ką ir anoje kadencijoje netekta prie 5 tūkstančių gyventojų. Tad ir ši situacija taryboje pagal logiką atrodo paprastai. Vertinam, jei socdemai anoje kadencijoje buvo opozicija ir drįsusi pasiskelbt taryboje iš pirmo tarybos posėdžio - tąsa šioje... Kas juos bendro gali siet ir šioje taryboje. Arba nerimta opozicija buvo. Dabar susvyravus konservatoriams čia jei jie lieka šone - tegu bręsta viduj iki atsakingų - vienok nesant koalicijoje nors aišku. Kad galimų poveikių per juos iš Vilniaus gal mažiau bus ir tuo tikresnė bus vietos savivalda. Kad valdosi patys be kitų įsikišimų. Tad lieka kaip galima koalicija ,,sukastų dantų' lygį vardan bendro miesto intereso susitelkt - kas lieka? Frakcijos socdemų, ,,Už Alytų", ,,Vieningas Alytus", gali valstiečiai prisidėt. ir kiti pamatę prie jų šliesįs. Nes per asmenybes silpnesni. Kiti deriniai - klampintis ir grimzt... Juolab valdžioje reikia asmenybių, kurie Vilniaus ministerijose sugebėtų būt ne mokinukais... Nes su tokiais lygiais ten nieko neišpęs Alytaus labui. Kadangi kitų savivaldybių merai kaip Druskininkų, Kauno - ten ir per paskutinius mėnesius dėl investicijų gana neblogai jiems sekasi. Na ir su tokiais konkuruot, čia....? O Alytuj pradžios nesimato...

  Komentaras

  Gali alytiškiai, kuriems įdomu kaip vystos Alytus per savivaldą žinoti. Visą laiką yra 2 vystymo keliai. Vienas nykimo, kitas prisikėlimo. Kur nuo pačių pasirinkimo ir atsakingumo valdyme priklauso. Tad vienu keliu nykimo, kur tęsia nuo anos kadencijos per strategijas patvirtinta siekt, kad nykimas neviršytų 4 procentų kaip esamo 2 procento per kadenciją apie 4 tūkstančiai gyventojų nyksta per daug - tai jau vyksta. Ir vyks kuo ilgiau taryba per savivaldą klamposis. Praktiškai vektorius link 10 gyventojų per dieną nykt.. ir apie ką, gyventojų nykimo įtaką valdyme, prabilę iš tarybos tik 2. Tai esamas mero poste ir nuo konservatorių rodos A.J.. Kitas kelias keltis - iš kart svarbiausia problema investicijos ir biudžeto lėšų efektyvus naudojimas. Tai esmėj pagrinde mero kompetencijos rūpesčio sritis. Kur kiti tarybos nariai tarsi dubliuoja per tai merą kontroliuodami... Reiškia su ūkine kompetencija problemos lieka valdžioje. Šiam momentui gali būt stiprinama tarybos investicijų, ekonomikos komitetas kurio kompetencijoj šie klausimai sudėtis. Bet, kaip kartas štai šioje srityje ir vengia net ir tie, kurie pagal užimtus postus turėtų nesunkiai sustyguoti. Bet... Vėl siūlyt konkrečius projektus ir leidžiančius pagerint miesto ekonominę būklę bei lėšų efektyvumas.. - regis nedrįstama. Reiškia šios problemos didėja ir dar labiau slėgs. Nors jei biudžeto paskolų viso apie 15 milijonų eurų, apie ką pratyli per ilgai ir nauja valdžia, vertinant kad paskolos pagal įstatymus tik projektams o šie pasibaigę ir grįžę refinansuotos lėšos - tų paskolų gali būt tik apie keli milijonai. O kiti 10 milijonų - tegu parodo, kur šiuo metu už tiek projektų vykdo per savivaldą? Po ko ir eiliniui nuo gatvės aišku kaip efektyviai lėšos per savivaldą... Net ir klausimas kur jie turi kaip atliekamų lėšų švęst..? Kaip ir alytiškiams mokesčių mokėtojams, iš kokių pajėgumų gražins biudžeto paskolas..? Ar savo vaikų ir anūkų ateičiai pakraus ir...sakys, mylim Alytų?

  Komentaras

  Alytiškiai regis nelabai nori suvokt. Kad ir per savivaldą vyrauja negailestinga konkurencija kam išlikt. kaip ir versle. Nesugebi konkuruot - iškrenta išnykdami. Juolab iki 2020 metų kaip mažės ES parama ir bus sunkiau nei dabar dar prisidės valstybės didelių paskolų gražinimas apie ką pratylima - bus daug sunkiau nei dabar. Tad kur bendruomenės į savivaldą žiūri atsakingai ten išrinktos rimtos valdžios. Kur neleidžia sau eksperimentuot valdyme ir mokytis. Ir iš pirmų dienų eina ryžtingai į priekį. ir tai įmanoma. Ką įrodo Kaunas, dar 8 savivaldybės susimobilizavę ir pasiekę gyventojų daugėjimą. Sėkmingai išnaudoją ES paramą tęsia iki kiek gali. Aišku, kiek daugiau neišnaudoja to nesugebančios pasiekt savivaldybės kaip Alytus, jų sąskaita praeina sugebančios. Tad už tai, kad Alytus sau leidžia taip lėtint ir taip kaip atsiliekantys, net elementariose klaidose per savivaldą lepintis, niekur taip sau Lietuvoj per savivaldą neleidžia. Čia regis tęsia nuo anų kadencijų įbegėta kaip po kelis gyventojus su kas dieną mažėja ir į blogėjimo pusę. Nes kuo labiau pradelsia murkdydamiesi ką kitur nesunkiai praeina - čia neįsivaizduojama. Čia rimtos savivaldos nesimato. Juolab ir LR Konstitucijos 46 str. aiškiai parašyta. Valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Reiškia savivaldoj dirbama viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės labui taip, kad gerėtų žmonėms. O jei žmonių mažėja reiškia blogėja jų išgyvenimo sąlygos ir nėra reikiamai gerai dirbama žmonių labui. Reiškia Alytuj per savivaldą daug neatsakingumo... Už ką pagrinde ATSAKINGI ir 27 naujos kadencijos tarybos nariai. Nes būtent tarybos nariai pagal įstatymus ATSAKINGI ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. Tad, kad Alytus pradelsia ir per savivaldą nesustyguoja iki kaip rimto miesto lygio, kad gerėtų viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendra gerovė, atsakingi 27 tarybos nariai. Ir bendruomenė. Kad leidžia tokį neatsakingumą. Kur kitur taip sau neleidžia.

  Komentaras

  Deja statistika Alytuj negailestinga. Trumpiau per savivaldą neatsakingume patys alytiškiai sau negailestingi. Ir klausimas kodėl lėtina ir taip lėtus tempus per savivaldą. Jei Alytaus miesto tarybos posėdis tokioj sunkioj situacijoj numatytas tik gegužės 23 dieną - kodėl lėtėja? Kur nepateikus naujų strategijų ir postų nepasitvirtinus kaip ir aiškumo per tarybą kas yra kas neįsivedus, kaip ir per pačių pasitvirtintą vystymo strategiją dar anoje kadencijoj siekt, kad gyventojų mažėjimas neviršytų 4 proc. kaip esamų 2 procentų per daug ir reiškia per dieną sumažėja apie 3 gyventojai, tai iki švenčių? Sumažės dar apie pusantro šimto gyventojų dėl blogėjančių sąlygų išgyvent Alytuje. Reiškia daugumai Alytuj ne šventės rūpi, o kaip išgyvent su kas dieną. Kur ir taip daugumą ant minimalių atlyginimų. Išskyrus susireikšminusius per savivaldą ir dar kelios institucijos Alytuj yra. Kur eilinių alytiškių kaip ir žmonėmis neskaito. Priešingai nei Marijampolėj, ir krizę patyrę iš pirmo tarybos posėdžio bet ten nors taryboj opozicija pasiskelbę ir iš kart kalba ir su gyventojais - Alytuj ir nauji valdžioj užsisklendę savo pačių nenaudai. Kur valdžia turi dirbt žmonėms. Per ką 8 savivaldybės per šių metų pirmą ketvirtį subalansavę finansų srautus pasiekė gyventojų daugėjimą. Kaunas šį antradienį antrą tarybos posėdį pravedė. Kur administracijos direktoriaus pavaduotojus pasitvirtino. Nors pas juos programa ,,Kaunas auga" - iš pirmo tarybos posėdžio pristatyta ir į postus skiriami kas sugebės vykdyt. Kur Kauno Akropolį pateikta visuomenei susipažint su Kauno vystymo strateginiais projektais. Kur ir alytiškiai gali nuvykt ir gal suvoks, kas yra rimti vystymo projektai ir kuo jie skiriasi nuo lozungų lygio Alytuje. Net Varėna antrą tarybos posėdį pravedė ir pasitvirtinę atsakingiausius. Kur vykdo -tęsia ką nuo anksčiau pradėję. Reiškia nesulėtindami tempo eina į priekį. Alytuj - na ir žiaurūs kaip stagnatoriai. patys neis į priekį, nepraleis kas ir sugeba. Beje Kauno meras tik prieš pabuvęs vieną kadenciją taryboje kitą jau perprato kaip reikia vystyt miestą. Vėl Alytaus buvusioj kadencijoj prieš meru buvęs prieš tai nebuvęs taryboje sugebėjo iš pirmo tarybos posėdžio pristatyt taryboje valdančią koaliciją kaip ir priklauso pagal įstatymus. Kaip ir jo kolegos judėjime šiam pasitraukus, nesugeba jei per pirmą tarybos posėdį nors frakcija pasiskelbt kur užtenka min. 3 tarybos narių -ŠOKIRUOJA. Kaip galėjo būt tokie valdžioje. Kaip ir šioje taryboje partijos su didžiausia patirtim valdyme ir buvę valdžioje, per elementarius savivaldos elementus klumpa - čia per Lietuvą nesimato tokių lygių... ir ne jau alytiškiams taip patinka nykt - ir kitaip nenori ir nebando?

  Komentaras

  Savivaldybės internetinėje svetainėje jau nesimato, kad vardijami kelių suformuotų komitetų pirmininkai. Kurie gali būt tik tarybos posėdyje patvirtinti tarybos narių daugumos balsais.

  Komentaras

  Įdomi situacija naujoje Alytaus miesto taryboje susidariusi. Kur pirmą kart pirmam tarybos posėdį nesimato prisistačius nei valdančios koalicijos, nei opozicijos. Tik prisistatę 5 frakcijos. Tai socdemų -6, ,,Už Alytų" -5, Konservatorių -4, ,,Vieningas Alytus" -3, valstiečių 3. Po frakcijom užsiregistravę 21 tarybos narys iš viso 27. Kaip laisvi 6. Įdomiausia, net buvę valdantys ,,Alytaus piliečiai' laimėję 3 tarybos nario vietas ir galintys užsiregistruot frakcijoj kur reikia 3 - to nepadarė. Sugebėjo naujokai politikoj padaryt, jie ne. Kiti 2 atskilę nuo ,,Už Alytų" ir 1 liberalų. Frakcija skaitosi organizuotesnis darinys, nei pavieniui. Arba tai kaip jie telks miestą, jei tarpusavį negali susitelkt? Nors pagal įstatymus gali pavieniui. Bet tai, kad ,,Alytaus piliečiai" nesugebėjo užsiregistruot rodo -kaip ir nelabai jie suvokia ir po kadencijos kaip savo gabumais dirbt pagal politikos taisykles. Kur ir šioje kadencijoje bruožas, į atsakingiausius postus vis taiko tuos, gal už kurių nugariukų galima..? Reiškia į užkuliusius daugiau viskas krypsta. kas nėra gerai rimtoje savivaldoje. Vėl vietoj konkrečių sprendimų bus - rodys vienas į kitą ir..kas kiek nori gali tarp jų blaškytis. O konkrečiai kam priimt pagal kompetenciją sprendimus ir atsakyt - vėl problema... Tradiciškai kaip supergudrūs Alytuj... Net mero poste esantis socdemų partijos herarchijoj tik kaip antros grandies partijos pirmininko pavaduotojas... Trumpiau stoka tikrų lyderių -kur būt pirmi ir prisiimtų konkrečias atsakomybes. Kaip ir dabar nuo svarbiausios investicijų srities kaip ir nepriartėt stengiasi net ir tie, kurie pagal kompetencijas ir turėtas patirtis galėtų būt arčiau. Trumpiau reikalinga ūkinė patirtis per savivaldą Alytuj ir toliau kaip ..atokiau. Nors turėtų dominuot. Ir per tai Alytus nyksta ir nyks. Kaip ir kitiems parsiklupdo...

  Komentaras

  Ir nešventinę dilemą gauna alytiškiai per valdymą. Jei ką paskirt vicemeru per konservatorius nusprendžia iš Vilniaus, tai kur čia savivalda kur patys valdo ir tarybos išimtinė kompetencija? Kur pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai atsakingi ir už vicemerų skyrimus. Tai priklausant kaip elgsis taryba matysis - ar pribrendę alytiškiai rimtai savivaldai, ar ne? Tada aiškiau žinos ką švęsti. Ar miesto teisių praradimą, ar išlaikymą?

  Komentaras

  Pirmą kart taryboje kol kas nepasiskelbus opozicijai gaunasi. Kol kas nėra sudaryto taryboj Kontrolės komiteto ir savivaldybės Etikos bei Antikorupcijos komisijų. Į kurių pirmininkų vietas normaliai atstovus siūlo opozicija. Kurios taryboj kol kas nesimato. Nors ir esant tokiai situacijai, meras gali skirt, bet jau sveikos konkurencijos nesimato. O prasideda greičiau tykojimas kas ką...

  Komentaras

  Šventė tai šventė. Bet jei tik švente užsiiminėja ir čia kaip didieji miesto vystymo projektai -tai..? Bepigu gaunant gerus valdiškus atlyginimus daryt šventę esmėj sau. Nes pagrinde savivaldybės institucijų darbuotojai dalyvauja, kaip ir meno kolektyvuose jie dominuoja, sau pasilinksmina ir žavu. Vienok valdyme stebina tarsi politikų nenoras prisidėt prie rimtų miesto problemų. Kur pagrinde mero -tarybos kompetencija investicinių projektų, kurie sudarytų galimybes steigtis gerai apmokamoms darbo vietoms, stygius. Galima pagirt tarybos narį G.Andriuškevičių, kuris eina vadovaut tarybos investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetui. Kur atsakingi už biudžeto būklę ir darbą su investicijom. Vienok komitete nesimato kad ir buvusių merų.... Kur ypač investicijose jau turi būt stiprūs. Vėl aplinkos ir plėtros komitetui vadovaut paskiriamas atstovas nuo valstiečių. Kuris pirma kadencija ir komiteto kompetencija dėl miesto Bendrojo plano čia ..? Kodėl nėjo vadovaut komitete esantys buvę merai Č.D. ir J.K..? Ar kitas aktyvus tarybos narys S.L.? Kodėl alytiškiai pabūgo išeit į priekį komitete? Vėl kaip kultūros, švietimo ir sporto komitetui vadovaut paskirtas buvęs garsus krepšininkas, matyt alytiškiai mano, kad tik jis pajėgus išspręst susikaupusias švietimo problemas. Kad taryba tvirtindami vicemerę sugebėjo anos regis net nepaklaust, o ką ji siūlo švietimo sritį? Kaip dabar pasirodo vis daugėja klausimų, kurių alytiškiai nesugebėjo išsiaiškint rinkimų metu. Nors kaip brandžiai visuomenei tai reikėjo sugebėt ir savo pačių labui.

  Komentaras

  kažkaip džiugesio nesimato? Ypač jei nauja taryba pagvildens savivaldybės realią finansinę padėtį, kažin kaip likusiems iš biudžeto išlaikomiems per savivaldybės potencialą gal linksma bus? Juolab kasmet mažėja švenčiančių... Nes ir naujai valdžiai, kuri kol kas mėgsta pasireklamuot kur maloniau, bet kur rimčiau kaip švietimo reformos ir panašiai - iniciatyvos slogios. Ir iš pirmų komitetų posėdžių nuotaikos daugiau prislėgtos... Nėra situacijos, kad valdžiai ir visiems alytiškiams būt aišku - einam į priekį ir gerėja...

  Komentaras

  Ši pusė švęst -graži. Ypač kur patys perima iniciatyvas organizuotis. Tai yra pagirtina. Bet kita pusė, kur prasidėjus naujai kadencija iš tarybos lygio informacija apie rimtas problemas, būtent įvardijimas konkrečios situacijos perimant iš anos kadencijos kiek gyventojų ir biudžeto paskolų bei vykdomi ekonominio skatinimo konkretūs projektai - kad būtų per tai ką lygint nuo kur pradėjo ir kokia linkme vystosi - štai čia per ilgai nesimato. Ir atsakomybė už tai pereina naujai tarybai ir merui. Vėl palyginimui Kaunas, Druskininkai jau kelios savaitės vysto strateginius projektus. Kauno Akropolį galima susipažint su Kauno miesto vystymo projektais pagal programą ,,Kauna auga". Per paskutinius ilgus savaitgalius Druskininkuose dideli turistų srautai pasigrožėt žydinčiais narcizais... Eilės kavinėse po kelias valandas laukt, kol pavalgys.. Kaune stipri kultūrinė programa ir sutraukia didelius turistų srautus. Reiškia šios savivaldybės jau gyvena ir eina į priekį...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.