Šiukš­li­na­mas No­rū­nų miš­kas – sa­vi­nin­kų gal­vos skaus­mas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Balandis 30
Česlovas Merž­vins­kas
„Keis­čiau­sia, kad už at­lie­kų su­tvar­ky­mą, rei­ka­lin­gos in­fra­struk­tū­ros su­kū­ri­mą ir jos iš­lai­ky­mą gy­ven­to­jai yra su­si­mo­kė­ję mo­kė­da­mi­ rin­klia­vą už at­lie­kas. Ir nors mo­kes­tis su­mo­kė­tas, kai ku­rie as­me­nys kaž­ko­dėl at­lie­kų ne­ve­ža jų tvar­ky­to­jams, o jo­mis „pa­vai­ši­na“ gam­tą“, – pa­dė­tį dėl šiukš­lių No­rū­nų miš­ke ir ki­to­se te­ri­to­ri­jo­se api­bū­di­no Česlovas Merž­vins­kas. Pa­ke­liui į ter­šia­mas šio miš­ko te­ri­to­ri­jas ant ke­liu­ko ra­sta dar ga­lio­jan­ti ban­ko kor­te­lė.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nę at­lie­ko­mis ter­šia­mai gam­tai ne­abe­jin­gi gy­ven­to­jai pik­ti­no­si nuo­lat šiukš­li­na­mu No­rū­nų miš­ku Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, No­rū­nų kai­me. Žmo­nės kvie­tė at­vyk­ti ap­žiū­rė­ti šiukš­ly­nu pa­vers­to miš­ko ne­to­li pa­grin­di­nio ke­lio, ve­dan­čio į tris so­di­nin­kų ben­dri­jas. Į ap­žiū­rą pa­si­kvie­tė­me vie­ną iš ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­do­vų, kad šie ga­lė­tų im­tis tei­si­nių prie­mo­nių šiukš­ly­nui lik­vi­duo­ti. No­rū­nų miš­ke ap­si­lan­kė­me šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jos „Da­rom“ iš­va­ka­rė­se, kai dau­ge­lis ren­gė­si tvar­ky­ti sa­vi­val­dy­bių nu­ma­ty­tas ir nuo­sa­vas te­ri­to­ri­jas, o tvar­ka miš­ke ta­po jo sa­vi­nin­kų gal­vos skaus­mu.

Pa­si­ren­ka pa­pras­čiau­sią at­si­kra­ty­mo bū­dą

Į re­dak­ci­ją dėl šiukš­li­na­mo No­rū­nų miš­ko skam­bi­nę gy­ven­to­jai sa­kė, kad at­lie­koms at­si­kra­ty­ti pa­si­rink­ta pa­kan­ka­mai ne­blo­ga vie­ta. Ke­liu­ku ga­li­ma pa­va­žiuo­ti to­liau ir iš­krau­ti įvai­riau­sias šiukš­les. Gal­būt ve­ža­ma vė­ly­vais va­ka­rais ar anks­ty­vais ry­tais, kad nie­kas ne­pa­ste­bė­tų. Pa­ga­liau tai te­ri­to­ri­ja to­liau nuo so­dy­bų, sun­ku kaž­kam ir pa­ste­bė­ti at­ve­žan­čiuo­sius at­lie­kas.

Ke­liu pro No­rū­nų miš­ką va­žiuo­ja­ma į tris so­di­nin­kų ben­dri­jas, tad ne­at­me­ta­ma, kad ir kai ku­rie so­di­nin­kai ne­rei­ka­lin­gų daik­tų at­si­kra­to gra­žia­me gam­tos prie­globs­ty­je.

Skam­bi­nu­sių žmo­nių tei­gi­mu, jau ne­ma­žai me­tų to­kiu bū­du šiukš­li­na­mas miš­kas, daug kas pik­ti­na­si, bet tram­dy­ti šiukš­lin­to­jų ne­si­i­ma­ma: „Iš kaž­kur to­li at­lie­kos ne­at­ke­liau­ja, ga­li bū­ti vie­ti­nių gy­ven­to­jų ar so­di­nin­kų dar­bas. Kaip ga­li­ma bū­ti to­kiems abe­jin­giems ter­šia­mam miš­kui?“

Ap­žiū­rė­ti šiukš­li­na­mo No­rū­nų miš­ko pa­kvie­tė­me ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus val­dy­bos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ką Čes­lo­vą Merž­vins­ką.

Skam­bi­nu­sių gy­ven­to­jų nu­ro­dy­to­je miš­ko vie­to­je iš tie­sų ap­ti­ko­me įvai­riau­sių at­lie­kų: ir ne­se­niai at­vež­tų, ir jau gu­lin­čių ne vie­nus me­tus. Tai nu­kirs­tų krū­mų, me­džių at­lie­kos, nu­pjau­ta žo­lė, kai ku­rios sta­ty­bi­nės at­lie­kos, nu­ar­dy­tos me­di­nės tvo­ros, pa­dan­gos.

„Bio­lo­giš­kai skai­džios at­lie­kos miš­ke su­pus. Ta­čiau keis­ta, kad žmo­nės to­kias at­lie­kas ve­ža į miš­ką, iš jų ga­lė­tų pa­si­ga­min­ti pui­kiau­sio kom­pos­to. Kas ki­ta dėl sta­ty­bi­nių at­lie­kų ar pa­dan­gų. Čia ma­ty­ti sta­ty­bi­nės at­lie­kos iš as­me­ni­nių re­mon­tų, o ne iš sta­tyb­vie­čių. Sa­vi­val­dy­bių su­kur­ta at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma su­da­ro pui­kias są­ly­gas bui­ty­je su­si­da­riu­sio­mis at­lie­ko­mis at­si­kra­ty­ti ci­vi­li­zuo­tai ir sau­giai ap­lin­kai. Di­džio­sios at­lie­kos – au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos ar jų ar­dy­mo, bui­ty­je su­si­da­riu­sios sta­ty­bos, grio­vi­mo ar miš­rios at­lie­kos iš gy­ven­to­jų ne­at­ly­gin­ti­nai pri­ima­mos stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė­se. Keis­čiau­sia, kad už to­kių at­lie­kų su­tvar­ky­mą, rei­ka­lin­gos in­fra­struk­tū­ros su­kū­ri­mą ir jos iš­lai­ky­mą gy­ven­to­jai yra su­si­mo­kė­ję mo­kė­da­mi­ rin­klia­vą už at­lie­kas. Ir nors mo­kes­tis su­mo­kė­tas, kai ku­rie as­me­nys kaž­ko­dėl at­lie­kų ne­ve­ža jų tvar­ky­to­jams, o jo­mis „pa­vai­ši­na“ gam­tą. At­lie­kų su­rin­ki­mas iš ap­lin­kos kai­nuo­ja apie ke­tu­ris kar­tus bran­giau nei su­tvar­ky­mas. Liūd­niau­sia, kad da­lis at­lie­kų vi­siems lai­kams lie­ka ne­su­rink­tos, ap­že­lia žo­lė­mis, už­klo­ja­mos me­džių la­pais, tuo la­bai il­gai kenk­da­mos gam­tai“, – pa­dė­tį dėl šiukš­lių No­rū­nų miš­ke ir ki­to­se te­ri­to­ri­jo­se api­bū­di­no Č.Merž­vins­kas.

Pa­ke­liui į ter­šia­mas miš­ko te­ri­to­ri­jas ant ke­liu­ko ra­do­me dar ga­lio­jan­čią ban­ko kor­te­lę. Gal­būt ji ga­lės pa­dė­ti grei­čiau su­ras­ti ap­lin­kos ter­šė­jus?

De­ja, ši kor­te­lė sie­kiant su­ras­ti ter­šė­jus ne­bu­vo nau­din­ga. Iš­si­aiš­kin­ta, kad jos val­dy­to­jas nie­kaip ne­ga­li bū­ti su­si­jęs su čia at­ve­ža­mo­mis šiukš­lė­mis, gal­būt jis šio­je vie­to­je lan­kė­si at­si­tik­ti­nai ir pa­me­tė ban­ko kor­te­lę.

Sa­vi­nin­kai pa­ža­dė­jo su­tvar­ky­ti

Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Č.Merž­vins­kas su­si­ra­do ter­šia­mo No­rū­nų miš­ko sa­vi­nin­kus ir su jais pa­si­kal­bė­jo dėl pa­ša­li­na­mų at­lie­kų. „Ofi­cia­lios su­si­ra­ši­nė­ji­mo pro­ce­dū­ros dėl šiukš­ly­no su­tvar­ky­mo No­rū­nų miš­ke ne­bus pra­dė­tos, nes sa­vi­nin­kai pa­ža­dė­jo su­tvar­ky­ti šiukš­les, – bio­lo­giš­kai ne­skai­džias iš­vež­ti į jų pri­ėmi­mo vie­tas. At­lie­kų pri­ėmi­mas sa­vi­nin­kams ne­kai­nuos, bet teks pa­tir­ti trans­por­ta­vi­mo iš­lai­das“, – tei­gė Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas.

Ar­ti­miau­siu me­tu at­lie­ko­mis už­terš­to No­rū­nų miš­ko sa­vi­nin­kai tu­ri ap­si­lan­ky­ti ins­pek­ci­jo­je ir čia su­de­rin­ti su­tvar­ky­mo lai­ką.

Jei bū­tų nu­sta­ty­ti kon­kre­tūs miš­ko ter­šė­jai, jiems bū­tų pri­tai­ky­ta at­sa­ko­my­bė pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, ku­ria­me fi­zi­niams as­me­nims, at­si­žvel­giant į at­lie­kų kie­kį ir pa­vo­jin­gu­mą, gre­sia bau­dos iki 6 tūkst. eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims – ga­li siek­ti net ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja pir­mą­jį šių me­tų pa­va­sa­rio mė­ne­sį ga­vo apie 50 skun­dų, ku­rių treč­da­lį su­da­ro dėl at­lie­ko­mis ter­šia­mų te­ri­to­ri­jų. Per­nai treč­da­lis pra­ne­ši­mų dėl ap­lin­kos ter­ši­mo bai­gė­si kal­tų as­me­nų nu­sta­ty­mu ir tei­sė­to at­pil­do pa­sky­ri­mu. Dviem treč­da­liais at­ve­jų at­lie­kas ten­ka su­tvar­ky­ti že­mės skly­pų sa­vi­nin­kams.

Č.Merž­vins­ko pa­ste­bė­ji­mu, dau­ge­liu at­ve­jų su sa­vi­nin­kais pa­vyks­ta gra­žiuo­ju su­tar­ti dėl at­lie­ko­mis už­terš­tų te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mo, ne­re­tai jas už­ter­šia ne pa­tys sa­vi­nin­kai, į jas at­lie­kas at­ga­be­na pa­ša­li­niai, ne­nu­sta­ty­ti as­me­nys.

Tvar­ky­tos sa­vi­val­dy­bių nu­ma­ty­tos te­ri­to­ri­jos

At­lie­ko­mis už­terš­ta­me No­rū­nų miš­ke lan­kė­mės dvy­lik­tos na­cio­na­li­nės šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jos „Da­rom“ iš­va­ka­rė­se, kai dau­ge­lis ren­gė­si tvar­ky­ti sa­vi­val­dy­bių nu­ma­ty­tas ir nuo­sa­vas te­ri­to­ri­jas. To­kia ak­ci­ja Norūnų miš­ko ter­šė­jams gal­būt ne­eg­zis­tuo­ja. Jau aiš­ku, kad jų at­ga­ben­tas šiukš­les tu­rės iš­vež­ti miš­ko sa­vi­nin­kai.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį „Da­rom“ me­tu turėjo būti tvar­koma 13 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir 40 Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­tų te­ri­to­ri­jų. Aly­tu­je pa­pil­do­mai tvar­ky­tos mo­kyk­loms pri­skir­tos te­ri­to­ri­jos.

Aly­taus ra­jo­ne šva­ri­ni­mo­si ak­ci­ja su­lau­kė apie 500 da­ly­vių, tvar­ky­tos vi­sos sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­tos te­ri­to­ri­jos.

Aly­taus mies­te „Da­rom“ ak­ci­jo­je, be mo­ki­nių, da­ly­va­vo apie 300 įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų. Dvi vie­tos – prie Dau­gų gat­vės ka­pi­nių ir prie ga­ra­žų Li­kiš­kė­lių gat­vė­je – tvark­da­rių ne­su­lau­kė. Per ma­žai aly­tiš­kių do­mė­jo­si sa­vi­val­dy­bės nu­ma­ty­to­mis tvar­ky­ti­no­mis te­ri­to­ri­jo­mis.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.