Nr. 5 (13381)

2020-01-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 5 (13381) skaitykite:

 • Duok Die­ve, nie­ka­da lais­vo­je Lie­tu­vos že­mė­je ne­pa­ma­ty­ti sve­ti­mų tan­kų
 • Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – jau an­tra vo­ve­rai­tė
 • Rotušės žinios
 • Įver­tin­ti spor­tuo­jan­čio jau­ni­mo, ve­te­ra­nų ir ko­man­dų re­zul­ta­tai
 • Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga – Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tro edu­ka­ci­niai už­si­ė­mi­mai vi­sos Lie­tu­vos mo­ki­niams
 • Pu­siau­ke­lė­je į lais­vę – nu­teis­tų­jų pa­tir­tys
 • Ra­šy­mas
 • Vie­nas na­muo­se: kaip už­tik­rin­ti vai­kų sau­gu­mą ir pa­ruoš­ti trum­piems iš­si­sky­ri­mams?
 • Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė” ma­žų­jų pa­mąs­ty­mai apie lais­vę
 • Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos dziudo imtynininkai Laisvės gynėjų dieną paminėjo ant tatamių Garliavoje
 • Gri­po at­ve­jų šie­met re­gist­ruo­ta tik vie­nas ki­tas
 • Pa­si­ra­šo­ma pe­ti­ci­ja už nuo Aust­ra­li­jos gais­rų ken­čian­čių ko­a­lų vei­si­mą Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je
 • Pie­tų Ko­rė­ja: 73 tūks­tan­čiai pen­si­nin­kų at­si­sa­kė vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų, kad su­ma­žė­tų ava­rin­gu­mas ša­lies ke­liuo­se
Ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių ben­dri­ja į nau­jus me­tus įšo­ko nau­jai per­va­din­ta, da­bar­ti­nis or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mas – vie­šo­ji įstai­ga Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių...
Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lęs gais­ras skau­džiai pa­lie­tė šios ben­dro­vės dar­buo­to­jus. Jie dėl ne­gau­tų al­gų ir...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris ir ope­ra­to­rius Kęs­tu­tis Kri­vas tę­sia do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­lą apie Aly­tų. Šį kar­tą 50 mi­nu­čių truk­mės fil­mo „Kal­ba Aly­tus“ aki­ra­ty­je –...
Dar prieš dve­jus me­tus bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas dėl mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to to­les­nio gy­va­vi­mo, nes jis ne­ati­tin­ka to­kiems pos­tams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau per tą...
Ket­vir­ta­die­nį, sau­sio 9-ąją, apie 8 val. 30 min. skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Va­rė­nos ra­jo­ne, ke­lio Nau­jie­ji Val­ki­nin­kai–Dau­gai–Aly­tus 14-ąja­me ki­lo­met­re. Eis­mo įvy­ky­je...
Pa­skel­bus Aly­taus gais­rą ge­si­nu­sių gais­ri­nin­kų svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tus, vi­suo­me­nei ky­la ne­ma­žai klau­si­mų, su­si­ju­sių su sun­kiai­siais me­ta­lais, ku­rių bu­vo...
Šiais metais minime dvidešimt penktąsias Varėnos herbo metines. Jį 1995 m. sausio 12 d. dekretu patvirtino tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Herbas, kuriame vaizduojama...
Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pra­ėju­sio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ pra­ne­ši­mai apie...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.