Nr. 5 (13381)

2020-01-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 5 (13381) skaitykite:

 • Duok Die­ve, nie­ka­da lais­vo­je Lie­tu­vos že­mė­je ne­pa­ma­ty­ti sve­ti­mų tan­kų
 • Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – jau an­tra vo­ve­rai­tė
 • Rotušės žinios
 • Įver­tin­ti spor­tuo­jan­čio jau­ni­mo, ve­te­ra­nų ir ko­man­dų re­zul­ta­tai
 • Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga – Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tro edu­ka­ci­niai už­si­ė­mi­mai vi­sos Lie­tu­vos mo­ki­niams
 • Pu­siau­ke­lė­je į lais­vę – nu­teis­tų­jų pa­tir­tys
 • Ra­šy­mas
 • Vie­nas na­muo­se: kaip už­tik­rin­ti vai­kų sau­gu­mą ir pa­ruoš­ti trum­piems iš­si­sky­ri­mams?
 • Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė” ma­žų­jų pa­mąs­ty­mai apie lais­vę
 • Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos dziudo imtynininkai Laisvės gynėjų dieną paminėjo ant tatamių Garliavoje
 • Gri­po at­ve­jų šie­met re­gist­ruo­ta tik vie­nas ki­tas
 • Pa­si­ra­šo­ma pe­ti­ci­ja už nuo Aust­ra­li­jos gais­rų ken­čian­čių ko­a­lų vei­si­mą Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je
 • Pie­tų Ko­rė­ja: 73 tūks­tan­čiai pen­si­nin­kų at­si­sa­kė vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mų, kad su­ma­žė­tų ava­rin­gu­mas ša­lies ke­liuo­se
Ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių ben­dri­ja į nau­jus me­tus įšo­ko nau­jai per­va­din­ta, da­bar­ti­nis or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mas – vie­šo­ji įstai­ga Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių...
Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lęs gais­ras skau­džiai pa­lie­tė šios ben­dro­vės dar­buo­to­jus. Jie dėl ne­gau­tų al­gų ir...
Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris ir ope­ra­to­rius Kęs­tu­tis Kri­vas tę­sia do­ku­men­ti­nių fil­mų cik­lą apie Aly­tų. Šį kar­tą 50 mi­nu­čių truk­mės fil­mo „Kal­ba Aly­tus“ aki­ra­ty­je –...
Dar prieš dve­jus me­tus bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas dėl mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to to­les­nio gy­va­vi­mo, nes jis ne­ati­tin­ka to­kiems pos­tams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau per tą...
Ket­vir­ta­die­nį, sau­sio 9-ąją, apie 8 val. 30 min. skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Va­rė­nos ra­jo­ne, ke­lio Nau­jie­ji Val­ki­nin­kai–Dau­gai–Aly­tus 14-ąja­me ki­lo­met­re. Eis­mo įvy­ky­je...
Pa­skel­bus Aly­taus gais­rą ge­si­nu­sių gais­ri­nin­kų svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tus, vi­suo­me­nei ky­la ne­ma­žai klau­si­mų, su­si­ju­sių su sun­kiai­siais me­ta­lais, ku­rių bu­vo...
Šiais metais minime dvidešimt penktąsias Varėnos herbo metines. Jį 1995 m. sausio 12 d. dekretu patvirtino tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Herbas, kuriame vaizduojama...
Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pra­ėju­sio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ pra­ne­ši­mai apie...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.