Sun­ki „Eko­lo­gis­ti­kos” dar­buo­to­jų da­lia: spren­di­mai dėl ne­su­mo­kė­tų al­gų pa­lan­kūs, bet pi­ni­gų ne­gau­na­ma

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Sausis 7
Ekologistika
Šį mė­ne­sį tu­rė­tų būti baig­ta tvar­ky­ti pa­grin­di­nė „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tė.
Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lęs gais­ras skau­džiai pa­lie­tė šios ben­dro­vės dar­buo­to­jus. Jie dėl ne­gau­tų al­gų ir at­si­skai­ty­mų at­lei­džiant iš dar­bo iš kar­to po šios ne­lai­mės ėmė kreip­tis į Aly­taus dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją prie Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos. Da­liai jų jau pri­im­ti pa­lan­kūs spren­di­mai, ta­čiau dar­buo­to­jai al­gų ne­gau­na, nes pro­ku­ro­rai ap­ri­bo­ję „Eko­lo­gis­ti­kos“ tei­ses į tu­ri­mą ban­ko są­skai­tą.

Krei­pė­si vie­nuo­li­ka dar­buo­to­jų

Per­nykš­čio spa­lio–gruo­džio mė­ne­siais į Aly­taus dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją krei­pė­si vie­nuo­li­ka bu­vu­sių „Eko­lo­gis­ti­kos“ dar­buo­to­jų dėl ne­iš­mo­kė­tų at­ly­gi­ni­mų, at­si­skai­ty­mų at­lei­džiant iš dar­bo, taip pat pa­tir­tų pri­vers­ti­nių pra­sto­vų. Dau­gu­ma be­si­krei­pu­sių dar­buo­to­jų  – įren­gi­nių, gu­mos smul­kin­tu­vo, gu­mos per­dir­bi­mo ma­ši­nų ope­ra­to­riai.

Šiuo me­tu jau iš­nag­ri­nė­tos še­šios dar­bo gin­čų by­los. Kaip sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ra­sa Ra­daus­kie­nė, vi­siems dar­buo­to­jams pri­im­ti pa­lan­kūs spren­di­mai – iš­ieš­ko­ti iš „Eko­lo­gis­ti­kos“ su dar­buo­to­jų dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sias iš­mo­kas. Pas­ta­ro­sios vie­nam dar­buo­to­jui sie­kia nuo 600 iki maž­daug 2 tūkst. eu­rų. Iš vi­so „Eko­lo­gis­ti­ka“ še­šiems dar­buo­to­jams tu­ri iš­mo­kė­ti dau­giau kaip 6 tūkst. eu­rų.

Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je, kai gais­ras ki­lo pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je, jo­je bu­vo apie 40 dar­buo­to­jų, da­bar li­kę 22.

Dar­bo gin­čo by­las nag­ri­nė­jan­čios R.Ra­daus­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, „Eko­lo­gis­ti­kos“ dar­buo­to­jai yra tvir­ti­nę, kad jų į Aly­taus dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją kreip­sis ir dau­giau.

Skau­džiau­sia, kad šios ben­dro­vės dar­buo­to­jai iš darb­da­vio ne­ga­li at­gau­ti jiems pri­klau­san­čių pi­ni­gų, nes Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra yra ap­ri­bo­ju­si „Eko­lo­gis­ti­kos“ tei­ses į tu­ri­mą ban­ko są­skai­tą.

„Žmo­nių tik­rai gai­la, jie skun­džia­si ne­tu­rin­tys iš ko iš­gy­ven­ti. Sa­ko, kreip­sis į ant­sto­lius, kad bū­tų iš­ieš­ko­ti jiems pri­klau­san­tys at­ly­gi­ni­mai iš darb­da­vio. Grau­du, kad jie to­kiais bū­dais tu­ri ko­vo­ti dėl sa­vo už­dirb­tų pi­ni­gų. Juk jie ne­kal­ti dėl įmo­nė­je ki­lu­sios ne­lai­mės“, – tvir­ti­no Aly­taus dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Nag­ri­nė­jant bu­vu­sių „Eko­lo­gis­ti­kos“ dar­buo­to­jų dar­bo gin­čų by­las, darb­da­vių at­sto­vai ne­da­ly­va­vo.

Pro­ku­ro­rai ne­lei­do nau­do­tis ban­ko są­skai­ta

„Eko­lo­gis­ti­kos“ di­rek­to­rius Juo­zas Ci­cė­nas per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą, va­do­vau­jan­čią iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl ki­lu­sio gais­ro šio­je įmo­nė­je, pra­šy­da­mas lai­ki­nai nau­do­tis ban­ko są­skai­ta sie­kiant leis­ti iš­mo­kė­ti al­gas ir at­si­skai­ty­mus žmo­nėms iš­ei­nant iš dar­bo.

Ta­čiau pro­ku­ra­tū­ra to­kį pra­šy­mą at­me­tė, nes iš su­rink­tų duo­me­nų ma­ty­ti, kad pa­da­ry­ta ža­la vals­ty­bei yra di­des­nė nei tu­ri­mas „Eko­lo­gis­ti­kos“ tur­tas.

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je įta­ri­mai pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl pa­žeis­tų ap­lin­kos ap­sau­gos tai­syk­lių vyk­dant veik­lą „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ir ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo – pa­reikš­ti šios ir kro­vi­nių ga­be­ni­mu už­si­i­man­čios ben­dro­vės „Viva-trans“ di­rek­to­riui J.Ci­cė­nui bei bu­vu­siam „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­dy­bi­nin­kui, at­sa­kin­gam už ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, da­bar va­dy­bi­nin­ku „Vi­vat­rans“ dir­ban­čiam Ro­mu­al­dui Va­ra­naus­kaui.

Įta­ria­ma, kad jie ne­tin­ka­mai vyk­dė sa­vo pa­rei­gas, gais­ro me­tu iš­si­sky­rus ter­ša­lams, orui bu­vo pa­da­ry­ta dau­giau nei 5 mln. eu­rų ža­la. 

 Įmo­nės dar­buo­to­jams nuo per­nykš­čio spa­lio ne­mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai, ir tai sie­kia ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­sta­tai pri­klau­so ki­tai J.Ci­cė­no va­do­vau­ja­mai ben­dro­vei „Vi­vat­rans“. Tad gais­ro me­tu ma­te­ria­liai nu­ken­tė­jo ir ši ben­dro­vė.

Nors J.Ci­cė­nas sa­kė ne­ga­lin­tis daug ko ko­men­tuo­ti at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, ta­čiau pa­tvir­ti­no, kad dar­buo­to­jai iš „Eko­lo­gis­ti­kos“ iš­ei­na, kai ku­rie iš­va­žiuo­ja į už­sie­nį.

Ar ne­gal­vo­ja­ma „Eko­lo­gis­ti­kai“ skelb­ti ban­kro­to? J.Ci­cė­nas tei­gė, kad šian­dien apie tai dar ne­gal­vo­ja­ma.

Ban­kro­to at­ve­ju „Eko­lo­gis­ti­kos“ dar­buo­to­jams ne­iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mai bū­tų iš­mo­ka­mi iš įmo­nių ga­ran­ti­nio fon­do, ta­čiau tai ga­li už­truk­ti me­tus ir il­giau.

Ar ga­lė­tų pa­grįs­ti pa­tir­tus nuos­to­lius?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­tei­kė 45 pa­reiš­kė­jų, tarp ku­rių dau­gu­ma – mies­to įmo­nės, pra­šy­mus at­ly­gin­ti pa­tir­tą ža­lą „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ki­lu­sio gais­ro me­tu.

Pra­šo­ma su­ma – dau­giau nei 2 mln. eu­rų. O ža­la skai­čiuo­ja­ma dėl bu­vu­sių įmo­nių dar­buo­to­jų pra­sto­vų, ne­gau­tų pa­ja­mų, pa­tal­pų va­ly­mo po gais­ro.

Pas­ta­ruo­ju me­tu svars­to­ma mi­nis­te­ri­jai teik­ti dar 32 pa­reiš­kė­jų, tarp ku­rių dau­gu­ma mies­to įmo­nės, pra­šy­mus dėl gais­ro me­tu pa­tir­tos dau­giau nei 1 mln. eu­rų ža­los.

Ar ga­li „Eko­lo­gis­ti­ka“ teik­ti to­kį pra­šy­mą, siek­da­ma at­si­skai­ty­ti su dar­buo­to­jais? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­jos Auk­sės Juo­nie­nės tvir­ti­ni­mu, te­oriš­kai ga­li, ta­čiau ki­tas klau­si­mas, ar ji ga­lė­tų pa­grįs­ti pa­tir­tus nuos­to­lius.

Ki­ta ver­tus, ar „Eko­lo­gis­ti­kos“ pra­šy­mas bū­tų pa­ten­kin­tas, kai įmo­nė lai­ko­ma pa­da­riu­si ža­lą gam­tai, var­gu ar ji at­si­dur­tų tarp nu­ken­tė­ju­sių.

Įmo­nei ne­bū­tų ga­li­ma per­ves­ti pi­ni­gų į ban­ko są­skai­tą, nes ji yra už­blo­kuo­ta.

Gais­ra­vie­tė tvar­ko­ma, van­duo va­lo­mas

Vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“ šį mė­ne­sį tu­rė­tų baig­ti tvar­ky­ti pa­grin­di­nę „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ra­vie­tę.

Šios ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­riaus Lu­ko An­dro­na­vi­čiaus tei­gi­mu, vie­nu me­tu vyks­ta at­lie­kų rū­šia­vi­mas, pa­vo­jin­gų­jų iš­ve­ži­mas ir pa­vo­jin­gų kon­struk­ci­jų ša­li­ni­mas at­lie­kant dar­bus.

Sa­vi­val­dy­bės val­do­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ jau bai­gia va­ly­ti gais­ra­vie­tės van­de­nį. Jau iš­va­lė ir kar­tu su ki­to­mis iš­va­ly­to­mis nuo­te­ko­mis į Ne­mu­ną iš­lei­do jos va­lyk­lo­je su­kaup­tą gais­re pa­nau­do­tą van­de­nį – apie 30 tūkst. kub. met­rų. Bai­gia­mas va­ly­ti su­kaup­tas bu­vu­sia­me „Aly­taus teks­ti­lės“ re­zer­vu­a­re, ku­rio čia bu­vo apie 10 tūkst. kub. met­rų.

Šian­dien tu­rė­tų pra­si­dė­ti per­pum­pa­vi­mas iš „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ re­zer­vu­a­ro, kur gais­ro van­dens yra apie 600 kub. met­rų.

Kaip tvir­ti­no „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius Ju­ri­jus Čer­via­kov­skis, gais­ra­vie­tės van­duo tu­rė­tų bū­ti baig­tas va­ly­ti per ar­ti­miau­sias dvi sa­vai­tes.  

 

 

 

 

  Komentaras

  Patinka nepatinka, pagal įstatymus už kas dedasi Alytuj atsakingi pačių rinktas meras ir taryba. Jie ir atskaitingi visuomenei kaip vykdo valdžią ir kontroliuoja įmones. Kad nepažeistų viešo intereso. Kiek leidžia verslui kontroliuojantys tiek reiškia. Kontroliuojančios institucijos atskaitingos politikams. Žmones tik informuot gali. Verslo žmonės nerinko ir neatskaitingi.Jei saskaitos areštuotos, nėra iš kur mokėt. Mokėt iš kitų įmonių, liks anie be atlyginimų. Žmonėms jau dabar reikia pinigų gyvent. O ne laukt kol ponai viršuj aiškinasi. Ir pabaigos kol kas nesimato.Nereaguota į verslininko viešintą, kad per areštuotas saskaitas nėra iš kur atlyginimų mokėti. Situacija, kaip neatleisti ir prastovos eina- didėja galimų nuostolių valstybei sumos. Trumpiau gaisro pradžioj aplinkos ministras vienoj žiniasklaidoje atsiprašė Lietuvos dėl gaisro. Dar pradžioj replikavo, kad nei stichinė nelaimį ir ekologinė bomba su pasekmėm. Alytaus m. valdžia- kol kas nesimato nei viešontų tarybai ir visuomenei krizinių planų. Trumpiau valdyme aiškus stygius reikuamos ūkinės kompetencijos. Kur sugebėtų švelniausiais pavidalais spręsti šias problemas. Kaip ir kitas - sugebėt vykdyt savalaikes reformas per savivaldą, užvest projektus... Kol kas grimzdimas į gilėjančią duobę per savivaldą...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.