Eis­mo įvy­ky­je žu­vo aly­tiš­kė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Sausis 10
avarija
Eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo „Au­di A6“ ke­lei­vė – 1980-ai­siais gi­mu­si aly­tiš­kė. „Aly­taus nau­jie­nų“ tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ji bu­vo kar­tu šiuo au­to­mo­bi­liu ke­lia­vu­sių as­me­nų duk­ra.
Ket­vir­ta­die­nį, sau­sio 9-ąją, apie 8 val. 30 min. skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko Va­rė­nos ra­jo­ne, ke­lio Nau­jie­ji Val­ki­nin­kai–Dau­gai–Aly­tus 14-ąja­me ki­lo­met­re. Eis­mo įvy­ky­je žu­vo au­to­mo­bi­lio „Au­di A6“ ke­lei­vė, 1980-ai­siais gi­mu­si aly­tiš­kė.

Šis ket­vir­ta­die­nis bu­vo la­bai ne­lai­min­gas link Vil­niaus au­to­mo­bi­liu „Au­di A6“ ke­lia­vu­siems aly­tiš­kiams. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 1958-ai­siais gi­męs Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas. Kar­tu su juo va­žia­vo žmo­na, gi­mu­si 1960-ai­siais. Ga­li­nė­je sė­dy­nė­je sė­dė­jo 1980-ai­siais gi­mu­si aly­tiš­kė.

Apie 8 val. 30 min. Va­rė­nos ra­jo­ne, ke­lio Nau­jie­ji Val­ki­nin­kai–Dau­gai–Aly­tus 14-ąja­me ki­lo­met­re šis au­to­mo­bi­lis dėl ga­li­mai sli­džios ke­lio dan­gos iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu „To­y­o­ta Sien­na“, vai­ruo­ja­mu 1971-ai­siais gi­mu­sio vil­nie­čio.

Eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo „Au­di A6“ ke­lei­vė – 1980-ai­siais gi­mu­si aly­tiš­kė. „Aly­taus nau­jie­nų“ tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ji bu­vo kar­tu šiuo au­to­mo­bi­liu ke­lia­vu­sių as­me­nų duk­ra. Įvy­kio me­tu taip pat su­ža­lo­tas šio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, ku­ris gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai, ir jo žmo­na, ku­ri dėl su­ža­lo­ji­mų bu­vo iš­vež­ta į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, ne­tru­kus per­ga­ben­ta gy­dy­ti į Kau­no kli­ni­kas.

„To­y­o­ta Sien­na“ vai­ruo­to­jui ir kar­tu va­žia­vu­siai vien­me­tei ke­lei­vei jo žmo­nai su­teik­ta me­di­kų pa­gal­ba, jie gy­do­mi am­bu­la­to­riš­kai.

Pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui an­tro pū­ti­mo me­tu nu­sta­ty­ta 0,32 pro­mi­lės al­ko­ho­lio ir už tai jam ne­tu­rė­tų grės­ti at­sa­ko­my­bė, jei krau­jo ty­ri­mai ne­pa­ro­dys ki­tų duo­me­nų.

Dėl šio eis­mo įvy­kio Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.   

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.