Ne­ži­nia, ar į Aly­tų ka­da at­eis „Iron Man” var­žy­bos, bet triat­lo­nas – jau šį šeš­ta­die­nį (174)

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Ša­rū­nas Klė­ge­ris bei Po­vi­las Ta­mu­ly­nas.                                                                                                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės ku­ra­to­riai Aud­rius Ja­ra­mi­nas, Dai­nius Šim­kai­tis ir eta­po Aly­tu­je or­ga­ni­za­to­riai Ša­rū­nas Klė­ge­ris bei Po­vi­las Ta­mu­ly­nas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šiandien, pas­ku­ti­nį ba­lan­džio šeš­ta­die­nį, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pir­mą kar­tą vyks triat­lo­no var­žy­bos. Mū­sų mies­te star­tuo­ja nau­ja­sis Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės se­zo­nas. Šie­met jos įskai­tą su­da­rys sep­ty­ni eta­pai, vyk­sian­tys sep­ty­niuo­se dė­me­sio ver­tuo­se Lie­tu­vos kam­pe­liuo­se. Var­žy­bo­se Aly­tu­je da­ly­vaus 300 at­le­tų, juos ly­dės ko­man­dos, o ar­tė­jant ren­gi­niui už­si­pil­dę vieš­bu­čiai pri­me­na, kad pro­ble­mų šiuo klau­si­mu tu­ri­me. Ki­ta ver­tus, tai la­bai pa­trauk­li ga­li­my­bė pri­trauk­ti į mies­tą sve­čių, šį­kart – iš­tver­mės spor­to at­sto­vų. Tam tik­ros iš­tver­mės pri­reiks ir aly­tiš­kiams, nes be­ne pir­mą kar­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nės is­to­ri­jo­je bus už­da­ry­ta Nau­jo­ji gat­vė. Eis­mo ri­bo­ji­mas bus tai­ko­mas 11–14 va­lan­do­mis. Drau­džia­ma bus ne tik įva­žiuo­ti, bet ir kirs­ti gat­vę. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pra­šo kan­try­bės ir kvie­čia ste­bė­ti var­žy­bas.

Pir­mą­kart į Lie­tu­vos triat­lo­no var­žy­bų že­mė­la­pį įtrauk­tas Aly­tus šeš­ta­die­nį ke­ti­na pri­im­ti be­veik 300 spor­ti­nin­kų, ku­rie star­tuos dvie­jo­se skir­tin­go­se dis­tan­ci­jo­se: sprin­to triat­lo­ne (750 m plau­ki­mas / 20 km dvi­ra­čiu / 5 km bė­gi­mas) ir mė­gė­jams skir­to­je „TRI-FUN“ tra­so­je (250 m / 10 km / 2,5 km).

Spor­ti­nin­kai var­žy­sis ir es­ta­fe­čių įskai­to­je (sprin­to ir TRI-FUN nuo­to­liuo­se), ko­man­do­je trys žmo­nės įveiks at­ski­ras triat­lo­no rung­tis: vie­nas plauks, ki­tas mins dvi­ra­tį, tre­čias – bėgs.

Tra­so­se pa­ma­ty­si­me ir 11 aly­tiš­kių, jau­niau­sia­jam – 20, vy­riau­sia­jam – 58-eri. Star­tuo­ti ža­da ir bu­vęs Aly­taus mies­to vi­ce­me­ras Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius.

Plau­ki­mo rung­tis vyks Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ba­sei­ne. Čia at­le­tai plauks ke­lio­mis „ban­go­mis“, vie­na­me ta­ke­ly­je po ke­lis spor­ti­nin­kus. Nuo 11 va­lan­dos pa­gal plau­ki­mo re­zul­ta­tus (pir­ma­sis – grei­čiau­siai at­plau­kęs) at­le­tai pa­si­ro­dys dvi­ra­čių rung­ty­je. Triat­lo­ni­nin­kai var­žy­sis Nau­jo­jo­je gat­vė­je, kur bus įreng­ta 4,8 km tra­sa (vie­nas ap­si­su­ki­mas ties Kal­niš­kės gat­ve ir Nau­jo­sios gat­vės san­kry­žo­je, ant­ra­sis – ne­to­li Tvir­to­vės ir Nau­jo­sios gat­vių san­kry­žos). Triat­lo­no da­ly­viai tu­rės įveik­ti 4 ra­tus. Bė­gi­mo rung­tis vyks Jau­ni­mo par­ke (4 ra­tai po 1,25 km) .

„Is­to­ri­nės var­žy­bos ir nau­ja era Aly­taus ma­si­nio spor­to is­to­ri­jo­je“, – apie ren­gi­nį sa­ko vie­nas jo or­ga­ni­za­to­rių Ša­rū­nas Klė­ge­ris, pa­si­džiau­gęs, kad Aly­tus jau tu­ri ne tik pus­ma­ra­to­nių tra­di­ci­ją, bet ir triat­lo­no tau­rės eta­pą. Pats at­ra­dęs triat­lo­ną ir sėk­min­gai da­ly­vau­jan­tis var­žy­bo­se, Š.Klė­ge­ris pa­ste­bi, kad Aly­tus tu­ri iš­skir­ti­nai pui­kias są­ly­gas šiam spor­tui: olim­pi­nį ba­sei­ną, Dai­li­dės eže­rė­lį, kur taip pat ga­li­ma reng­ti triat­lo­no plau­ki­mo rung­tį, ge­rą as­fal­tą, bė­gi­mo ta­kus. „Mū­sų mies­to po­ten­cia­las net­gi ge­res­nis nei triat­lo­no „lop­šio“ Lie­tu­vo­je – Pa­ne­vė­žio“, – įsi­ti­ki­nęs Š.Klė­ge­ris.

Ką apie pir­mą kar­tą šį šeš­ta­die­nį vyks­tan­čias triat­lo­no var­žy­bas tu­rė­tų ži­no­ti ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai?

Pa­čių var­žy­bų me­tu Nau­jo­jo­je gat­vė­je eis­mas bus ri­bo­ja­mas nuo Tvir­to­vės iki Pu­ti­nų gat­vės, į ją įva­žiuo­ti, ją kirs­ti bus drau­džia­ma (nuo 11 val. iki 14 val.), tad mies­tie­čiai tu­rė­tų rink­tis to­kį marš­ru­tą, ku­ris leis­tų iš­veng­ti Nau­jo­sios gat­vės. Ste­bė­ti var­žy­bas bus ga­li­ma prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, Jau­ni­mo par­ke ar­ba nuo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko. Tie­sio­gi­nės var­žy­bų tran­slia­ci­jos ne­bus. Pa­sak Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės ku­ra­to­riaus Aud­riaus Ja­ra­mi­no, tiks­las nė­ra iš­lai­ky­ti žiū­ro­vą 6 va­lan­das prie ek­ra­no, bet pa­kvies­ti gy­vai pa­ma­ty­ti bent da­lį var­žy­bų, pa­jus­ti jų at­mo­sfe­rą.

„Vi­sa triat­lo­no es­mė – tas mo­men­tas, kai nu­li­pi nuo dvi­ra­čio ir pra­de­di bėg­ti. Siū­ly­čiau vi­siems tai iš­ban­dy­ti tie­siog ak­ty­viai lei­džiant lai­ką“, – sa­ko Š.Klė­ge­ris. Jis kvie­čia žiū­ro­vus ste­bė­ti bū­tent šią – įdo­miau­sią – var­žy­bų da­lį, kai da­ly­viai per­ei­na iš vie­nos rung­ties į ki­tą. Tai – va­di­na­mo­ji tran­zi­to zo­na, ji bus įreng­ta prie Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro fa­sa­do.

Aly­taus eta­pas – nau­jie­na Lie­tu­vos triat­lo­no ben­druo­me­nei, ta­čiau ne vie­nin­te­lė, ku­rią siū­lo triat­lo­no tau­rės or­ga­ni­za­to­riai. Šie­met pir­mą­kart į triat­lo­no tau­rės įskai­tą įtrauk­tas Gir­džių mies­te­lis (Jur­bar­ko ra­jo­nas), ku­ria­me at­le­tai tu­rės ga­li­my­bę įveik­ti il­go nuo­to­lio dis­tan­ci­ją (1900 m plau­ki­mas, 90 km dvi­ra­čiu ir 21 km bė­gi­mas), taip pat – ir Ši­la­lė (II eta­pas) bei Va­rė­na (III eta­pas).

„Džiu­gu ne tik dėl nau­jų taš­kų ša­lies triat­lo­no že­mė­la­py­je, bet ir dėl da­ly­vių au­gan­čių gre­tų. Pra­ėju­siais me­tais kiek­vie­na­me eta­pe fik­sa­vo­me re­kor­di­nius da­ly­vių skai­čius, ma­no­me, kad ga­lė­si­me pa­na­šią ten­den­ci­ją iš­lai­ky­ti ir šie­met“, – svars­to vie­nas triat­lo­no tau­rės or­ga­ni­za­to­rių A.Ja­ra­mi­nas. Anot jo, prieš tre­jus me­tus pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­tos triat­lo­no tau­rės pir­ma­me eta­pe prie star­to li­ni­jos sto­jo vos 60 da­ly­vių, da­bar at­le­tų skai­čius pir­ma­me eta­pe bus ko­ne 5 kar­tus di­des­nis.

Kaip ir po ki­tų Lie­tu­vos tau­rės triat­lo­no eta­pų, apie rung­ty­nes Aly­tu­je bus su­kur­tas pus­va­lan­džio truk­mės fil­mu­kas, ku­ris pa­pa­sa­kos ne tik apie spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus, bet ir gra­žiau­sias mies­to erd­ves.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.