Nr. 46 (13422)

2020-04-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 46 (13422) skaitykite:

 • Aly­tiš­kis – ge­riau­siai eko­no­mi­ką iš­ma­nan­tis Lie­tu­vos stu­den­tas
 • Me­di­kams do­va­no­jo pa­pil­do­mų ap­sau­gos prie­mo­nių
 • Dau­gų eže­ras – be van­dens mo­to­cik­lų
 • Vy­riau­sy­bė pa­skirs­tė 1,24 mln. eu­rų kaip pa­ra­mą ša­li­nant Aly­taus gais­ro pa­da­ri­nius
 • Kol mes jau­ni, nau­din­gi bū­na ir pa­kly­di­mai, tik ne­ver­ta jų tam­py­ti su sa­vi­mi iki pat se­nat­vės
 • Ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­im­tas: kaip nuo lie­pos
 • bus iš­mo­ka­ma ant­ro­je pa­ko­po­je su­kaup­ta pen­si­ja?
 • CO­VID-19 pa­kirs­tas tu­riz­mo sek­to­rius kel­sis rei­ka­lau­da­mas nau­jo po­žiū­rio ir nau­jų kom­pe­ten­ci­jų
 • Na­baš­ni­kui net ir auk­si­nis kom­pre­sas ne­be­pa­dės
 • Ko­ro­na­vi­ru­su li­ko už­si­krė­tę 10 aly­tiš­kių
 • Kol mes jau­ni, nau­din­gi bū­na ir pa­kly­di­mai, tik ne­ver­ta jų tam­py­ti su sa­vi­mi iki pat se­nat­vės
Šį ket­vir­ta­die­nį, ba­lan­džio 9-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je bausmės paskirtos bu­vu­siam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Šiandien Vyriausybė pritarė pirmajam karantino švelninimo etapui, kuriuo leista dirbti ne maisto prekių parduotuvėms, turinčioms atskirą tiesioginį įėjimą iš lauko pusės ir galinčioms reguliuoti...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė sa­vi­val­dy­bės ir mies­te re­gist­ruo­tos ben­dro­vės, mui­ti­nės tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas...
Ba­lan­džio 15 die­ną su­ka­ko ly­giai 5 me­tai po pir­mo­jo 2015–2019 me­tų ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio, o dabar su­kaks me­tai šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai. Aš at­vi­rai...
Šį ket­vir­ta­die­nį, ba­lan­džio 16-ąją, nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­pa­klus­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir...
Alytaus rajono savivaldybėje ekstremali padėtis, paskelbta praėjusių metų spalio 18 d. dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, pratęsta. Tokiam rajono savivaldybės siūlymui pritarė Vyriausybės...
Vieš­vi­lės vals­ty­bi­nia­me gam­ti­nia­me re­zer­va­te (Jur­bar­ko ra­jo­nas) jau dau­giau kaip 10 me­tų vei­kia kur­ti­nių veis­ly­nas, o ja­me iš­pe­rin­ti paukš­čiai yra pa­lei­džia­mi į lais­vę,...
Jau turite bakalauro diplomą ir norite tobulėti, įgyti naujų žinių bei turėti magistro diplomą? Ne paslaptis, kad darbą ir studijas suderinti yra sudėtinga – kelionės į Vilnių ar Kauną ne tik šiek...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sulaukusi klausimų iš Lietuvos moksleivių sąjungos, kodėl buvo priimtas sprendimas vykdyti brandos egzaminus, kaip jie bus organizuojami, pateikia paaiškinimus.
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymu, Vyriausybė pratęsė karantiną dar dviem savaitėms, iki gegužės 11 dienos. Kitą savaitę pradedamas antrasis karantino švelninimo etapas.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.