Valdžia išbarstė daugumą, o į televizijos eterį veršis per teismus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (45)
2020 Balandis 17
Laura Ra­dze­vi­čiū­tė
„Gal­būt Vy­riau­sy­bės at­sto­vas vir­ši­jo įga­lio­ji­mus, aiš­kin­da­mas įsta­ty­mus. Ši­tą gin­čą iš­sprę­si­me teis­me, ta­ry­bos po­sė­džius ne­už­draus­ta tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Pe­ri­fe­ri­nė­se vie­to­vė­se te­le­vi­zi­ja at­lie­ka di­de­lį vaid­me­nį. Jei­gu mū­sų spren­di­mas ne­tei­sė­tas, te­gul pa­si­sa­ko teis­mas“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo Laura Ra­dze­vi­čiū­tė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį, ba­lan­džio 16-ąją, nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­pa­klus­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko pa­teik­tam tei­ki­mui, ku­riuo bu­vo siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Ir sau­sio pa­bai­go­je pri­imant to­kį spren­di­mą, ir da­bar svars­tant šį klau­si­mą vos ne pir­muo­ju smui­ku gro­jo ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Nors dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė da­bar jos pri­sta­ty­tai al­ter­na­ty­vai – ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mui, ta­čiau kai ku­rie ta­ry­bos na­riai tai ver­ti­no kaip pa­slėp­tą pa­ki­šą Aly­taus te­le­vi­zi­jai, ku­riai va­do­vau­ja T.Pa­čė­so žmo­na. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai tie­siai švie­siai pa­reiš­kė, kad tarp me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir „Už Aly­tų“ vyks­ta nau­jos tuok­tu­vės Aly­taus val­džio­je ir siū­lė ne­truk­dy­ti su­si­tuok­ti. O jei Vy­riau­sy­bės at­sto­vas kreip­tų­si į teis­mą dėl tei­ki­mo ne­vyk­dy­mo, L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­si­siū­lė ta­ry­bos in­te­re­sus gin­ti teis­muo­se.

Ta­ry­bo­je ne­be­li­ko dau­gu­mos

Šį ket­vir­ta­die­nį nuo­to­li­niu bū­du vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vės Skais­tės Ul­čic­kai­tės pa­reiš­ki­mu, ku­riuo in­for­muo­ta, kad trys jos na­riai pa­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. To­kia bu­vo šios są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus re­ko­men­da­ci­ja, nes pas­ta­ruo­ju me­tu pri­im­ti ta­ry­bos spren­di­mai prieš­ta­rau­ja par­ti­jos rin­ki­mų pro­gra­mai.

Nors frak­ci­jos va­do­vė to­kių spren­di­mų ne­įvar­di­jo, ta­čiau sky­riaus pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas yra sa­kęs, kad ne­ten­ki­na ta­ry­bos pri­im­ti spren­di­mai dėl pa­di­din­tų mo­kes­čių lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se, so­cia­li­nio būs­to nuo­mai, taip pat to­kie spren­di­mai, ku­rie ne­lei­džia di­din­ti at­ly­gi­ni­mų kul­tū­ros, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, su­nai­ki­na dvi mo­kyk­las.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je at­sto­vams pa­si­trau­kus iš dau­gu­mos, šios jo­je ne­be­li­ko.

Iš 27 ta­ry­bos na­rių da­bar jau tik va­di­na­mo­je dau­gu­mo­je li­kus 11 – 6 so­cial­de­mok­ra­tams, 4 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vams ir 1 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vui, kaip sa­ko­ma, to­li ne­pa­va­žiuo­si. Ypač ma­tant, kad net pa­tys so­cial­de­mok­ra­tai pri­imant spren­di­mus to­li gra­žu nė­ra vie­nin­gi.

 

Iš dar­bo­tvarkės ne­pa­vy­ko iš­brauk­ti

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­nas iš aud­rin­giau­siai svars­ty­tų klau­si­mų – dėl sau­sio pa­bai­go­je pri­im­to spren­di­mo, ku­riuo nu­spręs­ta skelb­ti vie­šą kon­kur­są ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją, pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios.

Ta­ry­bai pri­ėmus to­kį spren­di­mą, bu­vo gau­tas Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­ko tei­ki­mas, ku­riuo siū­lo­ma jį pa­nai­kin­ti.

Tei­ki­me nu­ro­dy­ta, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­su­tei­kia tei­sės pri­im­ti to­kio spren­di­mo.

Gy­ven­to­jai, ku­rie do­mi­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­la, in­for­ma­ci­ją apie po­sė­džiuo­se svars­to­mus klau­si­mus, pa­reng­tus spren­di­mų pro­jek­tus ga­li su­ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Taip pat gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, nes jie yra at­vi­ri.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad, kai yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ta­čiau ne­nu­ro­do­ma, jog jie ga­li bū­ti tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją.

Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vas tei­ki­me nu­ro­dė, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją.

Sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją pa­tei­kė ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no T.Pa­čė­so pa­va­duo­to­ja L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė ne­del­siant skelb­tų vie­šą kon­kur­są to­kioms tran­slia­ci­joms, ne­pai­sant, jog tai per me­tus vie­ti­niam biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.

Tuo­met L.Ra­dze­vi­čiū­tė ta­ry­bos na­rius įti­ki­nė­jo, kad ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia jų iš­rink­tie­ji.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai jau tuo­met įžvel­gė, kad toks kon­kur­sas ga­li bū­ti nau­din­gas Aly­taus re­gio­ni­nei te­le­vi­zi­jai, ku­riai va­do­vau­ja T.Pa­čė­so žmo­na Lai­ma Pa­čė­sie­nė ir ku­rio­je pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė. Ta­čiau pas­ta­ro­ji tvir­ti­no, kad kon­kur­sas ne­bus or­ga­ni­zuo­ja­mas vie­nam sub­jek­tui, ja­me ti­ki­ma­si su­lauk­ti pa­siū­ly­mų ir iš ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­jų.

Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.

Už­va­kar vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio pra­džio­je ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas An­drius Ju­čas pa­siū­lė klau­si­mą dėl sau­sio pa­bai­go­je pri­im­to spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Tam mo­ty­vų ne­nu­ro­dė.

Bet ta­ry­bos dau­gu­mos spren­di­mu klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės ne­bu­vo iš­brauk­tas.

 

„Leis­kim jiems su­si­tuok­ti“

Ar­tė­jant pas­ta­ro­jo klau­si­mo svars­ty­mui, ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka. Po jos jau me­ras N.Ce­siu­lis pra­šė su ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją su­si­ju­sį klau­si­mą iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, nes gir­di kai ku­rie ta­ry­bos na­riai „ne taip su­pra­to“ pir­mą­kart bal­suo­jant dėl klau­si­mo iš­brau­ki­mo iš dar­bo­tvarkės.

Ta­čiau klau­si­mas dar­bo­tvarkėje li­ko ir jis bu­vo svars­to­mas.

„Tarp me­ro ir „Už Aly­tų“ for­muo­ja­si dau­gu­ma, leis­kim jiems su­si­tuok­ti. Juk po ar­ba­tė­lės gė­ri­mo su­si­ta­rė“, – pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Ir iš tie­sų tik pra­dė­jus svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mą dėl sau­sio pa­bai­go­je pri­im­to spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo vos ne pir­muo­ju smui­ku ėmė gro­ti frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ji pri­sta­tė pa­čios ir so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­no Jur­gio Kras­nic­ko pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­to al­ter­na­ty­vą. Jo­je siū­lo­ma ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mui nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.

„Gal­būt Vy­riau­sy­bės at­sto­vas vir­ši­jo įga­lio­ji­mus, aiš­kin­da­mas įsta­ty­mus. Ši­tą gin­čą iš­sprę­si­me teis­me, ta­ry­bos po­sė­džius ne­už­draus­ta tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. Pe­ri­fe­ri­nė­se vie­to­vė­se te­le­vi­zi­ja at­lie­ka di­de­lį vaid­me­nį. Jei­gu mū­sų spren­di­mas ne­tei­sė­tas, te­gul pa­si­sa­ko teis­mas. Kad dėl by­li­nė­ji­mo­si ne­kris­tų fi­nan­si­nė naš­ta ant mo­kes­čių mo­kė­to­jų, me­ras sa­vo po­tvar­kiu te­gul ma­ne įga­lio­ja at­sto­vau­ti teis­muo­se ta­ry­bai, nes tu­riu tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

A.Ju­čo pa­ste­bė­ji­mu, ta­ry­bos va­lia ap­si­spręs­ti, kaip ji no­ri vie­šin­ti sa­vo dar­bą, Vy­riau­sy­bės at­sto­vas įlin­do į ta­ry­bos dar­žą.

Ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ Č.Dau­gė­la siū­lė ne­svaig­ti, nes, jei ne­bus pri­tar­ta tei­ki­mui ir ta­ry­bos spren­di­mas ne­bus pa­nai­kin­tas, pats Vy­riau­sy­bės at­sto­vas kreip­sis į teis­mą.

To pa­ties ko­mi­te­to at­sto­vas mies­to ta­ry­bo­je Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius kvie­tė vi­sus pri­si­min­ti, ko­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga tarp aly­tiš­kių nu­vil­ni­jo, kai bu­vo pri­im­tas ta­ry­bos spren­di­mas dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją: „Ir man daug prie­kaiš­tų te­ko iš­girs­ti ben­drau­jant su žmo­nė­mis.“

 

Apie ti­kė­ji­mą, pa­slėp­tą pa­ki­šą ir„gai­dį“

Dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­si­siū­ly­mo at­sto­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai teis­muo­se dėl ne­pa­nai­kin­to ta­ry­bos spren­di­mo, su­si­ju­sio su ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją, me­ras N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė: „Ma­no po­zi­ci­ja – sa­vi­val­dy­bei teis­muo­se at­sto­vau­ja sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kai, ne­bent su­dė­tin­gais, kaip ši­lu­mos ūkio klau­si­mais, sam­do­mi ad­vo­ka­tai. Ne­no­rė­čiau ta­ry­bos na­rių įga­lio­ti tvar­ky­ti kaž­ko­kius klau­si­mus.“

Nors frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja at­si­ė­mė pa­reng­to al­ter­na­ty­vaus spren­di­mo pro­jek­to punk­tą dėl įpa­rei­go­ji­mo me­rui ją po­tvar­kiu įga­lio­ti ta­ry­bą at­sto­vau­ti teis­muo­se su Vy­riau­sy­bės at­sto­vu, ta­čiau L.Ra­dze­vi­čiū­tė vis tiek ne­nu­si­lei­do: „Ti­kiuo­si, kad me­ras ma­ne ir de­le­guos.“

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė jos pa­teik­tai al­ter­na­ty­vai ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mui dėl sau­sio pa­bai­go­je pri­im­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo.

Po to­kio spren­di­mo pri­ėmi­mo L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pri­mi­nė, kad anks­tes­nia­me ta­ry­bos spren­di­me sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė bu­vo įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti kon­kur­są po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją: „Tai rei­kia sku­biai vyk­dy­ti.“

Č.Dau­gė­la to­kį spren­di­mą ver­ti­no kaip pa­slėp­tą pa­ki­šą Aly­taus te­le­vi­zi­jai. O bai­gian­tis ta­ry­bos po­sė­džiui sa­kė iš L.Ra­dze­vi­čiū­tės su­lau­kęs ži­nu­tės, ku­rio­je jis pa­va­din­tas „gai­džiu“. „Ge­rai, kad ne­pa­va­di­no „viš­ta“, – pa­šmaikš­ta­vo Č.Dau­gė­la.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas sa­kė, kad toks da­bar ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas grei­čiau­siai bus skun­džia­mas Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams.

 

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Rusijoje visiško kolapso ir krizės nuojata. Такое ощущение что 21 год похоронный будет по всем фронтам. Для полного счастья дефолта не хватает!!! Эра нефти ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Хе-хе)) Арабы наконец-то сняли Раичку с нефтяной иглы. Ждём дальнейшего падения цен на нефть, алюминий, золото... И туда же, вперёд ногами, плешивой крысы...

  Komentaras

  Politinio lavono leksika. Per šį polirinį elitą Alytus neteko virš pusės turėto potencialo ir netenka. Su tokiais netašytais sako ir meras vengia socdemų reklaminiuose klipuose pozuot. Nes gėda.

  Komentaras

  Galimai ekspolicininkai ruošias rinkimams. Reiškia įtartinas situacijas jie ruošias savo naudai išnaudot. Kita vertus prieš aerodromo 100 ha tiek atiduot tradiciniam politrukėliam, kurie rimčiau kaip politiniai lavonai vieni palikti, čia tkių dalykų užleist ir negalima. Nes ir aerodromo 100 ha neteks kaip ir 10 n miesto įmonių, per kurias ir patys užsidirbt galėjo.

  Komentaras

  Beje ir Laura su jos pliusais/minusais stipri investicijų sritį. Todėl jai būnant teatro direktore iš fondų lėšų miuziklas sukurtas kur per Lietuvą garsėjo. Ir jei iš pavydo būt iš direktorės neeliminavę, tik per tą miuziklą kiek Alytuj būt uždirbę. Buvo planuojami teatro ir savivaldybės pastatų komplekse rwnovavimai iš es fondų ir būt jau miesto centras sutvarkyta. Nei dabar po jos nesusitvarko ir numiręs teatras. Kaip ir visa savivaldybės sistema mirinėja visų akyse. Sustatyti pagal partines ir kitas linijas žemiau vidutinybių ir neprileisdami sugebančių nykina miestą.

  Komentaras

  Vienintelis europinis projektas Alytuj per 10 n metų įvykdytas laiku ir be žalos - tai stadijonas. Kiti projektai kaip Žaliosios gatvės su nuošliaužom, Rotušės su brokais..- kuo daugiau nuo alytiškių kailių, tuo vadinas gerai. Kaip ir ekologistikai veikt leidimai kada kažkur prieš 8 metus, prie ko. O juk išduodant leidimus veikt iš kart reikėjo specpriemones užtikrint dėl kaip padidinto pavojingumo pastato tikrinimo užtikrinimo. Iš kart savivaldybei komplektuos reikiamų apsaugos priemonių rezervą nenumarytiems avariniams atvejams. Gaisro gesinimo įstatyme apibrėžtos konkrečios elgsenos. Čia ne projektukų meikės plytelė ar tentas uždengt vaiduoklį lygiai. Todėl dėl stadijono besitęsianti bėda savivakdybės stygius reikiamos ūkinės kompetencijos kur svarbu projektų eigos metu laiku daryt reikiamus pakitimus ir suformint tęsia. Šiandien jokių rimtesnių projektų nesugeba vykdyt. Ir prie ko čia mano, ne mano. O tai, kad iš 27 tarybos narių Č.D. geriausia suvokia investicijose, tai ne jau jam nuo to pasikart? Kad kiti nesugeba.

  Komentaras

  Daugėla išvežė su antrankiais nes: stadionas...... sporto rūmai... kelegų apipisin....mas, kiaulės akys....mėšlas tas tasvo Daugėla.....tą parašyk ir į Vilnių kai skųsiesi

  Komentaras

  Japonijoj pusė Alytiškių politikų pasidarytų charakiri. Aš parodyčiau pavyzdį. Pasakyčiau, kad vogiau, miestas kentėjo. Susitraukė, žmonės nuo vagių, kad neapvogtų išsibėgiojo kaip nuo maro.

  Komentaras

  Labai negražu, kaip politikams bando aiškint per šeimos narius, kurie toje sistemoje nefigūruoja ir įtakos daryt negali. Čia nežmoniška ir nuo anos kadencijos iš pavienių politikų pasigirsta, kaip iki tol šios zonos neperžengdavo. Kita vertus jei buria apie Alytaus politikus, nors truputį pradmenis reikia suvokt. Juolab anoje kadencijoje per vicmerų interpeliavimo cirkus vaizdas, 2 stambaus kalibro ekskomisaro ekskmero ir Tomo strategijos. Kiti paspirtukų lygmenį epizoduose vaizduojantys lemiančius politikus. Taip ir šioje kadwncijoje. Tik pasikeitę eksmeras į atvirą nedrysta ir esmėj galimai užkuliusiai, mėgstama jo pozicija. Tomas į priekį neina, bet Laura kaip pas Rusijos diktatorių Staliną buvo geras vykdytojas Berija. Visus nurodymus įvykdydavo, nors kitiems neįmanomi buvo. Tad ir dabar esmėj per televizijos žurnalistinius tyrimus jie galimai pajėgūs jau ir gal išsiaiškinę dėl padangų gaisro, žemės sklypų, dar situacijos kur per institucijas galimai pasinaudota po politika verslininkais ir anuos pačius..- šių derinių įtakas panašu jie žino. Apie tradicinių partijų politikus jie silpni... Tad jie kol kas apačiose pasibado stengdamiesi išnaudot situaciją ir koziriai priešakį. O dėl rimto darbo miesto labui tam pačiam miestui jau seniai dzin. Ne veltui tokio lygio taryba ir būsimuose rinkimuose geriau nenusimato.

  Komentaras

  Tęsiasi nuo anos kadencijos padėtų minų. Kurių nedrysta vardint. Objektyvumo dėlei reikia paviešint, kiek per aną kadenciją savivaldybė skyrė lėšų visoms žiniasklaidos priemonėms pavieniui vardinant. Ir sulyginus bus tikri vaizdeliai. Kaip pavardint palyginimui kiek lėšų skyrė per šios kadencijos metus. Bus visiems aišku iškart. Kaip ir aišku, kodėl teisėsauga ir vyriausybinės insritucijos superjautriai reaguoja į televizijai skirtas lėšas ir radijo interesus. Už kurių galimai stovi nedrystant viešintis nuo anos kadencijos su deriniais. Per insritucijas neįtinkančius galimai tramdyt. Ar panaudojant po politika susireikšminusius atskirus verslininkus jų rankom susitvarkyt su neįtinkančiais, o po to ir verslininkui įsega, kad neįsijaust. Trumpiau gerai atgludinti užkuliusiniai metodai dominuot. Tad per tarybą nepakyla į rimtą lygį ir apačiose improvizuoja. Ir kol kas tik į tai orentuoti Kitas žingsnis tasa derinių dėl žemės sklypų likučių. Vėl gryžtant prie aerodeomo 100 ha. Čia vėl išoriniai interesai su pagalba vietinių galimai bandys apstatyt vietinius.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.