Valerijus Vencius: Mo­ra­lios po­li­ti­kos pa­ma­tas tu­ri bū­ti ki­toks

Valerijus Vencius: „Šian­dien aš pri­va­lau iš­tar­ti kiek ki­to­kią frazę – aš at­si­i­mu sa­vo pa­ra­šą po ko­a­li­ci­jos su­tar­ti­mi ir trau­kiuo­si iš val­dan­čio­sios „dau­gu­mos“.“
Valerijus Vencius: „Šian­dien aš pri­va­lau iš­tar­ti kiek ki­to­kią frazę – aš at­si­i­mu sa­vo pa­ra­šą po ko­a­li­ci­jos su­tar­ti­mi ir trau­kiuo­si iš val­dan­čio­sios „dau­gu­mos“.“
Ba­lan­džio 15 die­ną su­ka­ko ly­giai 5 me­tai po pir­mo­jo 2015–2019 me­tų ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio, o dabar su­kaks me­tai šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai. Aš at­vi­rai pa­sa­ky­siu, jog ne­tu­riu kuo la­bai pa­si­džiaug­ti. Kaip po­li­ti­ko­je „įpras­ta“, vi­si daug vis­ko ža­da, bet, ga­vę val­džią, daž­niau­siai pa­mirš­ta pa­ža­dus, el­gia­si la­biau as­me­ni­nių in­te­re­sų ve­da­mi ar pil­dy­da­mi pa­ža­dus vie­naip ar ki­taip su­in­te­re­suo­tiems ypač pa­lai­kiu­siems rin­ki­muo­se as­me­nims.

Ma­no svar­biau­sias pa­ža­das – mo­ra­li po­li­ti­ka. Bū­da­mas op­ti­mis­tas esu dar ir re­a­lis­tas bei su­pran­tu, jog ne vi­sa­da pa­vyks­ta šim­tu pro­cen­tų pa­si­rink­ti tei­sin­giau­sią spren­di­mą ar pa­lai­ky­ti kie­no nors pu­sę.

Bū­na si­tu­a­ci­jų, jog, kaž­kam ge­ri­nant są­ly­gas, rei­ka­lin­ga re­sur­sus pa­im­ti ki­tos pu­sės są­skai­ta. Po­li­ti­ko­je, kaip ir fi­zi­ko­je, eg­zis­tuo­ja ener­gi­jos tver­mės dės­nis.

Ma­no nuo­mo­ne, dir­bant ta­ry­bo­je ker­ti­niai yra ke­li da­ly­kai – at­sa­kin­gai pa­si­reng­ti svars­to­mais klau­si­mais, va­do­vau­tis są­ži­ne, stra­te­gi­niu mąs­ty­mu bei lo­gi­ka. Be abe­jo, la­bai svar­bi ir gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis, nuo­la­ti­nio sa­vi­to­bu­li­ni­mo pro­ce­se įgy­tos ži­nios. Bet šį kar­tą ne apie tai.

Po pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio ta­ry­bos po­sė­džio man ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad svars­tant gru­pę klau­si­mų ne tik ne­bu­vo įsi­klau­sy­ta į dau­giau kaip 2000 pa­si­ra­šiu­sių­jų pe­ti­ci­ją dėl „Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­lų ben­druo­me­nių iš­sau­go­ji­mo, bet ir ga­vus ga­li­my­bę (Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mų at­šauk­ti ne­tei­sė­tus ta­ry­bos spren­di­mus pras­me) ne­pa­si­nau­do­ta ge­ra pro­ga pa­si­tai­sy­ti.

Me­ro bei ki­tų „kryp­tį“ pa­lai­kan­čių ta­ry­bos na­rių tra­piais bal­sais bei tai­kant „bul­do­ze­rio“ prin­ci­pą Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tar­ny­ba bei da­lis vi­suo­me­nės aiš­kiai bu­vo pa­siųs­ti to­li to­li į Pe­ru.

Kar­to­ja­si ir sce­na­ri­jus, kai ma­ni­pu­liuo­jant skam­biais pa­sa­ky­mais, gra­žiais ke­ti­ni­mais ar ne­va tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mu ban­do­ma pa­min­ti pa­grin­di­nį ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tą – reg­la­men­tą.

Gai­la, bet tai ne pir­mas kar­tas ir nuo­lat kar­to­ja­si. Vi­sa tai kar­di­na­liai ker­ta­si su ma­no ver­ty­bė­mis, vi­zi­ja ir mi­si­ja dir­bant mies­to ta­ry­bo­je. Vis dar ga­ji nuo­mo­nė, kad jei esi dau­gu­mo­je ar kaž­ku­rio­je frak­ci­jo­je, par­ti­jo­je, tai pri­va­lai lai­ky­tis nu­brėž­tos tam tik­ros li­ni­jos.

Aš taip ne­ma­nau. Esu iš­rink­tas tar­nau­ti aly­tiš­kiams, o kar­tu ir ap­skri­tai vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. Bet lai­kan­tis „tra­di­ci­jos“ daž­nu at­ve­ju tu­rė­čiau bal­suo­ti ir pa­lai­ky­ti tik san­ty­ki­nai la­bai ma­žos gru­pės žmo­nių, nes iš es­mės ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ir ki­ti da­ri­niai yra tik or­ga­ni­zuo­ta žmo­nių gru­pė, nuo­mo­nę.

Ypač kai esu įsi­ti­ki­nęs, jog spren­di­mai nė­ra tei­sin­gi, ne­bal­sa­vau ir ne­ke­ti­nu keis­ti sa­vo po­žiū­rio at­ei­ty­je. Tai su­si­ję ne vien su pas­ta­ro­jo ta­ry­bos po­sė­džio spren­di­mais. Anks­tes­niuo­siuo­se aš ne­pa­lai­kiau spren­di­mų dėl ra­di­jo sto­ties „FM99“ „iš­kel­di­ni­mo“, dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jų per TV, dėl pla­nų nu­griau­ti Li­kiš­kė­lių mo­kyk­lą ir nau­jos mo­kyk­los sta­ty­mo, dėl so­cia­li­nių iš­mo­kų nau­do­ji­mo ki­toms reik­mėms, dėl VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ lik­vi­da­vi­mo, dėl per­tek­li­nio spor­to klu­bų fi­nan­sa­vi­mo ir ki­tais aly­tiš­kiams jaut­riais klau­si­mais.

Mie­li aly­tiš­kiai, dau­ge­lis Jū­sų tu­rė­tu­mė­te pri­si­min­ti pas­ku­ti­nę 1999 me­tų die­ną per vi­są pa­sau­lį nu­skam­bė­ju­sią gar­si­ą­ją kai­my­ni­nės vals­ty­bės pre­zi­den­to fra­zę: „Aš pa­var­gau, aš iš­ei­nu.“

Šian­dien aš pri­va­lau iš­tar­ti kiek ki­to­kią – aš at­si­i­mu sa­vo pa­ra­šą po ko­a­li­ci­jos su­tar­ti­mi ir trau­kiuo­si iš val­dan­čio­sios „dau­gu­mos“. Šis spren­di­mas bren­do nuo­sek­liai, tai nė­ra aki­mir­kos emo­ci­ja. Tai – ap­gal­vo­tas bei vi­sa­pu­siš­kai pa­sver­tas spren­di­mas.

Nors ir iki šiol va­do­va­vau­si tik lais­vu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tu bei pa­ša­li­nė nuo­mo­nė ne­da­rė įta­kos ma­no spren­di­mams, bet ne­no­riu net ir for­ma­liai va­din­tis dau­gu­mos at­sto­vu, „žais­ti“ pa­gal man ne­pri­im­ti­nas tai­syk­les ir ke­ti­nu va­do­vau­tis tik sa­vo są­ži­ne, at­vi­ru­mu, tu­ri­mo­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis bei duo­ta ta­ry­bos na­rio prie­sai­ka.

Man ap­skri­tai ne­su­pran­ta­mas po­li­ti­kų skirs­ty­mas į dau­gu­mą ir ma­žu­mą, po­zi­ci­ją ir opo­zi­ci­ją. Kam to rei­kia, jei vi­si de­kla­ruo­ja­me vie­ną tiks­lą – dirb­ti dėl tau­tos? No­riu keis­ti šį ste­re­o­ti­pą.

Šiuo žings­niu no­riu pri­min­ti sa­vo ko­le­goms Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – ir ša­lia mū­sų, ir virš mū­sų yra aly­tiš­kiai, nie­ka­da to ne­pa­mirš­ki­me!

 

Pa­gar­biai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius

 

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Rusijoje visiško kolapso ir krizės nuojata. Такое ощущение что 21 год похоронный будет по всем фронтам. Для полного счастья дефолта не хватает!!! Эра нефти ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Хе-хе)) Арабы наконец-то сняли Раичку с нефтяной иглы. Ждём дальнейшего падения цен на нефть, алюминий, золото... И туда же, вперёд ногами, плешивой крысы...

  Komentaras

  Alytuj negarbinga polirika tęsiasi. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras teikia tarybai analizę ir pagal svarbą problemų sprendimus. Pagal tai atsako už visų projektų efektyvumą miesto labui nežiūrint supranta, ar nesupranta. Tad esmėj merui nesugebant teikt rimtų projektų, teikė kas netingėjo. Politikai, visuomenė ir kaip fiasko miestui gavos, išsilaksto iš koalicihos kurie ir teikė. Bendruomenė aosimeta ne prie ko, kad ir pagal jų fantazijas nublūdinta. Tad tik ant vieno mero verčiant - kuris ten geresnis?

  Komentaras

  Reiškia prieš pusmetį neapsikentęs socdemų intrigų dėl žemės sklypų skandalo net nuo socdemų meras kreipės į teisėsaugą prieš socdemų direktorių. Dabar šis iš socdemų taryboj valdančių koalicijos traukiasi. O iš socdwmų partijos nesigirdi viešo paaiškinimo kas valdyme ir jų partijoj dedasi. Tai ar socdemai dar rimta partija, ar paspirtukų likučiai? Jei paaiškint visuomenei nesugeba. Tai kaip tokiwm galima patikėt miesto valdymą?

  Komentaras

  Ne veltui nuo socdemų bėga partietis ir už Alytų į oficialią koaliciją su jais kol kas nepasirašo. Iš vis prie jų valdymo projektai su uodegom kaip Rotušės aikštė su brokais. Žalioji su nuošliaužom, ekologistikai leidimai išduoti kažkur prieš 8 metus kur specpriemonių planų nesimato...Ir dabar esmėj per jų atstyguotą sistemą neįmanoma miesto užvest į sėkmingą vystymą, kur patys nesugeba ir sugebančių neprileidžia..Kažkokie tragiški. Vaizdas net Nerijus nuo jų..Nors dėl žemės sklypų skandalo kreipdamasis į teisėsaugą jis praktiškai atvirai dūrė socdemus. O šie vis mandravoja.

  Komentaras

  Nesimato ir dabar iš esančių politikų ir pretenduojančių į būsimus rinkimus kurie stabdytų gilėjantį fiasko miesto valdyme ir teiktų rimtas miesto vystymo strategijas. Bei telktų sugebančius tai vykdyt. Tik imituoja manevravimą ir kas padėties negerina. Šiuo atveju klausimas iš kur ir kur nuėjo. Ir kokia nauda miestui nuo to.

  Komentaras

  Žiaurūs Alytuj mentalitetai. Ir per paskutinius metus vietoj rimtų kūrimo strategijų ir kontroliuot strategibes įmones projektukai dėl miesto ženklo, voveriukių, tento apdengt vaiduoklį, meilės laiptelio..ir kap fiasko, išsilakstyt nuo atsakomybės.

  Komentaras

  Esmė ne mero poste šiuo metu. Kuris esmėj laikos dalim vykdant tų ir anų derinius, kurie visais atvejais fiasko. Rimto mero lygiui jam trūko ir kitaip nebus. Bendras miesto mentalitetas nesuinteresuotas sėkminga miesto plėtra. Todėl taryboj dominuoja interesų grupės. Jei keist Cesiulį , kuris ten taryboj geresnę kokybę gali teikt? Jei gali, kodėl neina į priekį teikdamas rimtas vystymo strategijas ir telkdamas aplink vykdymui. Labai palanku po juo daliai manipuliuot. Ir kas kur, merą pagal kompetenciją atsakomybei pakišt. Parodykit geresnės kokybės būsimiems rinkimams.

  Komentaras

  Nesitikėjo, kad mažumoj likę socdemai au konservatoriais ir valdyme turintys didžiausias patirtis tokie stagnaciniai, be asmenybių ir iniciatyvų. Stabdžiai miesto vystyme. Kaip ir dabar galima užvest miestą į sėkmingą vystymą per metus pritraukiant min. 30 milijonų es paramos pagal kitų miestų ekvivalentą ir mažint paskolas bei gyventojų dsugėt, tokie negabūs Postus uzurpavę patys nesugeba ir sugebančių nepraleidžia. Susireikšminę cirkus tesia.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.