Nr. 42 (13565)

2021-04-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 42 (13565) skaitykite:

  • Aly­taus ko­le­gi­jo­je – moks­lo sa­vai­tė
  • Dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės – nuo­to­li­nis ug­dy­mas vie­no­je „Dre­vi­nu­ko” ir dvie­jo­se „Li­ne­lio” gru­pė­se
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sas
  • Da­lis lan­ko­miau­sios MO mu­zie­jaus pa­ro­dos bus eks­po­nuo­ja­ma Aly­tu­je
  • VLKK pa­tei­kė nau­ją žo­džio „pe­de­ras­tas” reikš­mės iš­aiš­ki­ni­mą – šis žo­dis men­ki­na ir yra ne­var­to­ti­nas
In­ter­ne­to pla­ty­bė­se ga­li­ma ras­ti, kad ba­lan­džio 10-oji – Tarp­tau­ti­nė bro­lių ir se­se­rų die­na. Kaip be­bū­tų, ko ge­ro, dau­ge­lis pri­tars, jog sma­gu tu­rė­ti se­sę ar bro­lį, su...
Butrimonyse daugėja įmonių darbuotojų ir gyventojų sergančių COVID-19. Reaguodama į tai, Alytaus rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad situacija būtų suvaldyta.
Aly­taus ra­jo­ne, Pu­nios se­niū­ni­jo­je, Pu­nios kai­me, vei­kian­čia­me Al­gi­man­to Že­mai­čio ūky­je, ku­ris už­si­i­ma gė­lių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mu, pir­mie­ji dar­buo­to­jų su­sir­gi­mai...
Aly­tus – tva­riai au­gan­tis ga­li­my­bių mies­tas. Bent jau to­kia vi­zi­ja yra pie­šia­ma ofi­cia­liuo­se mies­to do­ku­men­tuo­se. Ta­čiau kon­kre­tūs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Ba­lan­džio 13-osios ry­tą ne­lai­mė at­si­ti­ko Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vė­je „Snai­gė“. Dar­bo me­tu bu­vo su­žeis­tas 53-ejų šalt­kal­vis-re­mon­ti­nin­kas. Tuoj pat...
Vakar, balandžio 14-ąją, pirmąkart Alytaus senjorams – 65 metų ir vyresniems asmenims buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo koronaviruso laukiant eilėje prie Sporto ir rekreacijos centre veikiančio...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.