Senjorai skiepytis nuo koronaviruso rikiavosi į didelę eilę, skirtos dozės sunaudotos per pusdienį (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepai-Alytus
Ba­lan­džio 14-ąją mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va or­ga­ni­zuo­ta gy­va ei­lė no­rin­tiems nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­py­tis sen­jo­rams pir­ma vak­ci­nos do­ze nuo pat ry­to prie Skie­pi­ji­mo cen­tro su­lau­kė di­de­lio bū­rio žmo­nių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vakar, balandžio 14-ąją, pirmąkart Alytaus senjorams – 65 metų ir vyresniems asmenims buvo sudaryta galimybė pasiskiepyti nuo koronaviruso laukiant eilėje prie Sporto ir rekreacijos centre veikiančio Skiepijimo centro. Jau nuo pat ryto čia rikiavosi didelė eilė, per pusdienį buvo sunaudotos visos tądien skirtos suskiepyti vakcinos dozės, teko naudoti sukauptus jos resursus. Panašu, kad senjorams tai priimtinesnė skiepijimo tvarka, nei skiepui registruojantis iš anksto.

Gal­būt su­vi­lio­jo pa­gei­dau­ja­ma „Pfi­zer“ vak­ci­na

Šį pir­ma­die­nį, ba­lan­džio 12-ąją, Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre, ku­ris nuo va­sa­rio 23-io­sios vei­kia Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo pir­mą­kart su­da­ry­ta ga­li­my­bė skie­py­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so pir­ma vak­ci­nos do­ze lau­kiant ei­lė­je vi­sų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tų pri­ori­te­ti­nių gru­pių as­me­nims. Pa­vyz­džiui, sen­jo­rams – 65 me­tų ir vy­res­niems gy­ven­to­jams, pe­da­go­gams, abi­tu­rien­tams, pre­ky­bi­nin­kams.

Tą­dien tu­rė­ta 400 „Ast­ra­Ze­ne­ca ar­ba da­bar va­di­na­mos „Vax­zev­ria“ vak­ci­nos do­zių. Ta­čiau ba­lan­džio 12-ąją jų bu­vo pa­nau­do­ta 220, tiek žmo­nių ir pa­skie­py­ta nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

„Sa­ky­ti, kad to­kia gy­vos ei­lės vak­ci­na­vi­mo ak­ci­ja ne­pa­si­tei­si­no, ne­ga­li­me. Ži­no­ma, ti­kė­jo­mės di­des­nio ak­ty­vu­mo. Tik spė­ti ga­li­ma, bet gal aly­tiš­kiai ne­no­rė­jo skie­py­tis tuo­met vak­ci­na­ci­jai tu­rė­ta vak­ci­nos rū­ši­mi“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.

Ta­čiau va­kar, ba­lan­džio 14-ąją, vėl­gi mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va or­ga­ni­zuo­ta gy­va ei­lė tik jau no­rin­tiems nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­py­tis sen­jo­rams pir­ma vak­ci­nos do­ze nuo pat ry­to prie Skie­pi­ji­mo cen­tro su­lau­kė di­de­lio bū­rio žmo­nių. Vie­nu me­tu ji bu­vo to­kia di­de­lė, kad Skie­pi­ji­mo cen­tre dir­ban­tiems po­li­kli­ni­kos me­di­kams ir jiems tal­ki­nan­tiems Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus sky­riaus sa­va­no­riams te­ko spar­čiai suk­tis.

Sen­jo­rai tą­dien bu­vo skie­pi­ja­mi „Pfi­zer“ vak­ci­na, ku­rios bu­vo skir­ta 500 do­zių. Ba­lan­džio 14-osios 13 val. duo­me­ni­mis, jau bu­vo pa­skie­py­ta tiek sen­jo­rų, kiek tu­rė­ta vak­ci­nos do­zių. O lau­kian­čių­jų ei­lė­je dar bu­vo. Tad, kaip sa­kė Skie­pi­ji­mo cen­tro veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čios po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis, te­ko im­ti nau­do­ti tą­dien ne­pla­nuo­tas su­skie­py­ti „Pfi­zer“ vak­ci­nos do­zes. Va­kar, ba­lan­džio 14-ąją, po­li­kli­ni­ka jų pa­pil­do­mai tu­rė­jo be­veik 240, ku­rios bu­vo nu­ma­ty­tos su­nau­do­ti ki­to­mis die­no­mis. To­dėl šiai gy­dy­mo įstai­gai ar­ti­miau­siu me­tu teks ko­re­guo­ti no­rin­čių­jų skie­py­tis as­me­nų kvie­ti­mus.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, sen­jo­rus skie­py­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so su­vi­lio­jo pa­gei­dau­ja­ma vak­ci­na ir gal­būt gy­vai or­ga­ni­zuo­ta ei­lė: „Nors, re­gis, pa­pras­ta už­si­re­gist­ruo­ti skie­pui ta pa­čia „Pfi­zer“ vak­ci­na, su­lauk­ti pra­ne­ši­mo ži­nu­te į te­le­fo­ną apie pa­skir­tą vak­ci­na­vi­mo lai­ką, bet sen­jo­rams or­ga­ni­zuo­ta gy­va ei­lė pa­si­tei­si­no. Gal ir at­ei­ty­je, gal­būt net ki­tą sa­vai­tę, jei tu­rė­si­me „Pfi­zer“ vak­ci­nos, dar kar­tą or­ga­ni­zuo­si­me gy­vą ei­lę sen­jo­rams.“

Ba­lan­džio 14-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­tu­je iš 11 tūkst. 164 sen­jo­rų jau pir­ma ir an­tra vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze bu­vo pa­skie­py­ti 5 tūkst. 783 ar­ba 51,8 proc. Tai sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas ver­ti­na kaip ga­nė­ti­nai ge­rą re­zul­ta­tą.

Šian­dien, ba­lan­džio 15-ąją, nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti skie­py­ti dir­ban­tie­ji mies­to įmo­nė­se, tu­rin­čio­se 100 ir dau­giau dar­buo­to­jų. To­kios įmo­nės jau pa­ten­ka į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą pri­ori­te­tų są­ra­šą.

 

Aly­tu­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 178, Aly­taus ra­jo­ne – 80

Ba­lan­džio 14-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus yra 20-as, Aly­taus ra­jo­nas – 22-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų fik­suo­ti 386 tei­gia­mi CO­VID-19 at­ve­jai, ra­jo­ne – 352, ša­lies vi­dur­kis – 471.

Ba­lan­džio 13-ąją ke­tu­riems aly­tiš­kiams šis vi­ru­sas diag­no­zuo­tas nau­jai, o jų iš­tir­ta 277 PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės ir 77 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tą­dien dėl ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos PGR tir­ti 72 ra­jo­no gy­ven­to­jai ir 25 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais, CO­VID-19 ne­nu­sta­ty­ta nė vie­nam.

Ba­lan­džio 14-osios duo­me­ni­mis, Aly­tu­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 178, Aly­taus ra­jo­ne – 80, ati­tin­ka­mai pa­svei­ku­sių­jų nuo šios li­gos – 5 tūkst. 735 ir 1 tūkst. 386.

Tos pa­čios ba­lan­džio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų už­im­tos bu­vo 28, dar 2 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tei palĄ, yra dar kita, kur su trim kaukėm jai negalima prieiti parodyti, kaip elgtis su valdžios vartais. Jo, o kita blin seilina viską, ką tik gali apčiupinėt. Vienodas Škirpos supratimas vienai neleidžia arčiau, kaip per du metrus kalbėtis, o kitai ar tai pačiai leidžia kalbėtis per metrą be kaukės ir dar seilėti atsispausdintus opierius ! Dar: jų vėl penkios ! Kiek ir klientų per dieną. Po 30 eu už klientą + patalpų nuoma. Jos gi dar DARBINĖS senjoros

  Komentaras

  PASIBAISĖJAU ! Bibliotekoje žmogus atsispausdino kažkokius lapus. Kasininkė (psc etatas !) Suskaičiuos : ir seilėdama lapus, nes "ji pasiskiepijus" suskaičiavo. 42 centai. Suseilėjo lapus kišdama pirštus į burną, po to , nes neslysta kitaip atidavė. Tai tu man, beat, pasakyk, ko jūs pridarbinot bibliotekininkės ! Rūbininkė- kasininkė, aptarnauja 3 žm per dieną. DUK man tą darbą. Vėl Alytaus partiją turbūt. Ar mušti jas reikia ar ką... Metai, blin, karantinas, metai !!! Kirpėja, taip ir neužsismaukia kaukės ant burnos, neparaginta ir kalba virš galvos, klausinėja nesąmonių. Biblioteka Miesto, kirpykla su mėlyna reklama Naujojoje gatvėje prieš Miegą beveik, kiek link stoties, netoli Žuvinto...

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.