Nr. 40 (13270)

2019-04-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 40 (13270) skaitykite:

 • Ba­lan­dis – pui­kus me­tas su­si­tvar­ky­ti sa­vo na­mų ap­lin­ką!
 • At­si­sa­kė nau­jos įstai­gos va­do­vės kė­dės, į ją net ne­at­si­sė­du­si
 • B di­vi­zio­no čem­pio­nių ti­tu­las – Aly­taus „RKL-GUT.LT” krep­ši­nin­kių ran­ko­se
 • Luks­nė­nuo­se bus as­fal­tuo­ja­ma gat­vė
 • „Dzū­ki­jos van­de­nys” ūki­nin­kams siū­lo tik ne­už­terš­tą nuo­te­kų dum­blą
 • Mi­nint Sau­gaus eis­mo die­ną, pa­ty­rę vai­ruo­to­jai da­ly­va­vo po­li­ci­jos ak­ci­jo­je
 • Kvie­čia­me re­gist­ruo­tis Aly­taus mies­to
 • gim­ta­die­nio ei­se­no­je „Vai­ni­kas sos­ci­nei”
 • Kai kal­bos nu­ve­da to­li
 • Jau­kus kū­rė­jų su­si­ti­ki­mas su Kro­kia­lau­kio bib­lio­te­kos skai­ty­to­jais
 • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė” kvie­čia į kon­cer­tą „Drau­gys­tės til­tai”
 • Mi­li­met­rai, gra­mai ir sko­nio re­cep­to­riai (2)
 • 176 or­ga­ni­za­ci­jos sie­kia pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mo
 • ko­ky­bę Lat­vi­jos, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je
 • „Vi­si vai­kai nuo­sta­būs ir kiek­vie­no pla­ne­ta ypa­tin­ga”
 • Pa­kelk ener­gi­jos ly­gį su „Šau­lė­GYM” Tre­ni­ruo­čių die­na! 
 • Pri­si­den­gęs din­gu­sio­jo pa­ieš­ka rin­ko in­for­ma­ci­ją ir tran­slia­vo in­ter­ne­te
 • Ty­ri­mas: mo­ky­mo (si) prie­mo­nės mo­ko ly­čių ste­re­o­ti­pų
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – li­ve chat
 • Dėl laik­raš­ti­nio po­pie­riaus sty­giaus bus su­ma­žin­tas di­džiau­sių Ku­bos lei­di­nių pus­la­pių skai­čius
 • Prin­co Har­ry’io ir jo žmo­nos Meg­han pro­fi­lis ins­tag­ra­me pa­ge­ri­no pa­sau­lio re­kor­dą
 • Ko lie­tu­viams trūks­ta iki „pil­nos lai­mės”?
 • Vos 20 mi­nu­čių gam­to­je pa­ste­bi­mai su­ma­ži­na stre­so ly­gį
 • 10 mais­to pro­duk­tų, ku­rie sen­di­na ir ken­kia gro­žiui
 • NA­SA prak­ti­kan­tės vi­zi­tas Žels­vo­je ir Mi­ros­la­ve
 • „Aly­tu­pio” spor­ti­nin­kai – Lie­tu­vos čem­pio­nai
 • Var­sie­čiai tai­ky­sis į me­da­lius
 • Mi­li­met­rai, gra­mai ir sko­nio re­cep­to­riai (2)
Ket­vir­ta­die­nį prieš­pas­ku­ti­nia­me nu­ei­nan­čios val­džios Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta val­dan­čių­jų pas­ku­ti­nių val­dy­mo me­tų veik­los ata­skai­ta. Nors...
Rin­ki­mų ba­ta­li­jos bai­gė­si, pra­si­de­da links­mo­ji da­lis – iš­rink­tų­jų me­rų inau­gu­ra­ci­jos. Aly­taus mies­te gims­ta tra­di­ci­ja me­rą inau­gu­ruo­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je. Ne­ri­jus...
Pa­va­sa­rė­ja. Dzū­ki­jos sos­ti­nė kaip pa­va­sa­ri­nė gė­le­lė stie­bia­si į sau­lę, vie­to­mis at­si­vė­ru­sia gat­vės dan­gos duo­be­le į dan­gų žiū­rė­da­ma, ki­tur pa­kry­pu­sia ša­li­gat­vio...
Kiek pa­žįs­ta­mų klau­siau, vi­si lig vie­no tvir­ti­no, kad gan­drus šie­met pir­mą kar­tą iš­vy­do ra­miai be­vaikš­čio­jan­čius pa­pie­viais. To­kį jį ma­čiau ir aš, va­di­na­si, bū­siu šiuos...
Iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ki­lu­si ak­to­rė Ma­ri­ja Že­mai­ty­tė at­vyks­ta į gim­tą­jį mies­tą su nau­ju Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­ro spek­tak­liu „Gra­ži ir ta ga­lin­ga“, ku­ris bus ro­do­mas...
Šiandien, didelių informacijos srautų amžiuje, tampa vis sunkiau atskirti tikrus faktus nuo interneto platybėse sklandančių mitų ar stereotipu tapusių subjektyvių nuomonių. Ir medicina bei...
Kelionę po Lietuvą tęsianti pilnas žiūrovų sales renkanti komedija PAŠĖLUSIŲ MOTERŲ IŠPAŽINTIS su puikiai pažįstamomis, talentingosiomis TV ir teatro  aktorėmis – AUŠRA ŠTUKYTE IR VITALIJA...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.