11 mi­tų. Vi­sa tie­sa apie dan­tų im­plan­ta­vi­mą

To­mas Mi­so­nis
Komentarai (0)
2019 Balandis 5
Marius Bučinskas.
Klinikos Dantų harmonija implantuojantis gydytojas Marius Bučinskas.
Šiandien, didelių informacijos srautų amžiuje, tampa vis sunkiau atskirti tikrus faktus nuo interneto platybėse sklandančių mitų ar stereotipu tapusių subjektyvių nuomonių. Ir medicina bei odontologija – ne išimtis.

Pastaruoju metu žiniasklaidoje vis daugiau girdime apie implantus, skirtingas jų rūšis ir sistemas ir, žinoma, įvairias pacientų patirtis bei nuomones apie implantacijos procedūras. Suprantama – kiekvienas žmogus ir jo klinikinė situacija yra skirtingi, tačiau daugumą bendrų „netiesų“, kitaip – mitų, reikėtų paneigti realiais argumentais. Štai kaip dažniausiai pasitaikančius visuomenėje mitus komentuoja implantuojantis klinikos „Dantų harmonija“ gydytojas Marius Bučinskas.

Im­plan­ta­ci­jos pro­ce­dū­ra – ne­pa­ke­lia­mai skaus­min­ga

Šiuo­lai­ki­nė odon­to­lo­gi­ja jau yra prak­tiš­kai be­skaus­mė, nes net at­lie­kant įpras­tas gy­dy­mo pro­ce­dū­ras nau­do­ja­ma vie­ti­nė ne­jaut­ra. Tad ir vi­sos in­ter­ven­ci­nės pro­ce­dū­ros, at­lie­ka­mos nau­do­jant efek­ty­vią vie­ti­nę ne­jaut­rą, ne­su­ke­lia jo­kio di­des­nio dis­kom­for­to pa­cien­tui. Jei ne­ra­mu ne dėl „ga­li­mai bū­si­mo“ skaus­mo, o dėl pa­čios pro­ce­dū­ros ar­ba pa­cien­tas yra jaut­rus, pa­ti­ria di­de­lį stre­są odon­to­lo­gi­nė­je ap­lin­ko­je – kli­ni­ko­je im­plan­ta­ci­jos pro­ce­dū­rą ga­li­ma at­lik­ti tai­kant se­da­ci­ją, pri­žiū­ri­mą pro­fe­sio­na­laus gy­dy­to­jo anes­te­zio­lo­go.

Im­plan­ta­ci­ja – la­bai il­gai trun­kan­tis gy­dy­mas

Vi­sos kli­ni­ki­nės si­tu­a­ci­jos yra skir­tin­gos, ta­čiau dau­gu­ma at­ve­jų im­plan­ta­ci­ja nė­ra il­ga ir var­gi­nan­ti pro­ce­dū­ra. Pa­ly­gi­ni­mui – daž­niau­sia im­plan­ta­ci­jos vi­zi­to truk­mė ne­vir­ši­ja ar net yra trum­pes­nė nei at­lie­kant įpras­tas odon­to­lo­gi­nes pro­ce­dū­ras, to­kias kaip es­te­ti­nį plom­ba­vi­mą ar en­do­don­ti­nį gy­dy­mą. Taip pat klai­din­ga ma­ny­ti, kad jei jau nu­spren­dei im­plan­tuo­tis dan­tis, teks nuo­la­tos vars­ty­ti kli­ni­kos du­ris. Vi­siš­kai at­kur­ti dan­tį ar dan­tis pa­kaks 2–3 vi­zi­tų. To­kį lai­ko tau­py­mą įga­li­na kli­ni­ko­je tu­ri­ma mo­der­niau­sia diag­nos­ti­nė įran­ga ir vi­di­nė CAD/CAM dan­tų la­bo­ra­to­ri­ja.

Po­ope­ra­ci­nis lai­ko­tar­pis po im­plan­ta­ci­jos – ypač sun­kus, il­gas ir skaus­min­gas

Re­tais at­ve­jais ga­li­mas minkš­tų­jų au­di­nių pa­bur­ki­mas ar jaut­ru­mas, ta­čiau tai nor­ma­li or­ga­niz­mo re­ak­ci­ja gy­jant. Ta­čiau šiuos mi­ni­ma­laus dis­kom­for­to po­ty­rius nu­stel­bia iš­kart po pro­ce­dū­ros prie im­plan­tų tvir­ti­na­mi lai­ki­nie­ji pro­te­zai, ku­rie lei­džia iš­kart džiaug­tis at­kur­tais dan­ti­mis – val­gy­ti ir šyp­so­tis!

Im­plan­tai la­bai daž­nai ne­pri­gy­ja

Kli­ni­ko­je nau­do­ja­mi iš­skir­ti­nai pa­sau­ly­je pir­mau­jan­tys šve­dų ga­min­to­jo im­plan­tai, ku­rie yra bio­su­de­ri­na­mi ir ati­tin­ka aukš­čiau­sius ko­ky­bės stan­dar­tus. Pri­tai­kius nau­jau­sias im­plan­ta­vi­mo tech­no­lo­gi­jas, ku­rios bu­vo plė­to­ja­mos, to­bu­li­na­mos ir ban­do­mos vi­sa­me pa­sau­ly­je dau­giau nei 20 me­tų, ir tik tuo­met tai­ky­tos pla­čia­jai vi­suo­me­nei, sėk­mės ro­dik­lis yra 99 proc. Re­ti im­plan­to ne­pri­gi­ji­mo at­ve­jai yra nu­lem­ti gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mų ne­si­lai­ky­mo: in­ten­sy­vaus rū­ky­mo, pa­di­din­to fi­zi­nio krū­vio nei įpras­tai, ne­vi­sa­ver­tės mi­ty­bos, ne­sai­kin­go al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, pras­tos bur­nos hi­gie­nos lai­ky­mo­si.

Tai­gi, pa­cien­tui te­rei­kia lai­ky­tis vi­sų gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jų dėl im­plan­tų prie­žiū­ros ir ne­be­lie­ka prie­žas­čių ne­ri­mau­ti. Ne­rei­kia pa­mirš­ti ir fak­to, kad ga­min­to­jas im­plan­tui su­tei­kia vi­so gy­ve­ni­mo ga­ran­ti­ją – tai reiš­kia, kad jei kas ir nu­tiks, pats im­plan­tas yra pa­kei­čia­mas ki­tu ne­mo­ka­mai.

Im­plan­tams rei­ka­lin­ga spe­cia­li prie­žiū­ra

Ant im­plan­tų at­kur­tiems dan­tims pri­žiū­rė­ti ne­rei­kia nie­ko ne­įpras­to – juos kas­dien du kar­tus va­ly­ti dan­tų še­pe­tė­liu, o tarp­dan­čius – tarp­dan­čių siū­lu ar­ba iri­ga­to­riu­mi taip, kaip nuo­sa­vus dan­tis. Tie­sa, bū­ti­na itin at­sa­kin­ga pla­ni­nė im­plan­tų pa­tik­ra ir, ži­no­ma, re­gu­lia­riai, kas 6 mė­ne­sius, at­lie­ka­ma pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na. Šios bū­ti­ny­bės tu­ri dvi prie­žas­tis: pir­mo­ji – tai yra pa­grin­di­nės efek­ty­vios vi­so gy­ve­ni­mo ga­ran­ti­jos im­plan­tams są­ly­gos; ant­ro­ji – net vi­sus svei­kus dan­tis tu­rin­tis žmo­gus, no­rė­da­mas iš­sau­go­ti jų svei­ka­tą, tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti pas odon­to­lo­gą ir da­ry­tis pro­fe­sio­na­lią dan­tų hi­gie­ną bent kas 6 mė­ne­sius.

Im­plan­tai nė­ra il­ga­am­žiai, juos kaž­ka­da teks keis­ti

Re­a­ly­bė yra vi­siš­kai prie­šin­ga šiam tei­gi­niui. Šian­dien dan­tų at­kū­ri­mas ant im­plan­tų yra il­ga­am­žiš­kiau­sias ga­li­mas dan­tų at­kū­ri­mas. Pats im­plan­tas at­sto­ja ir at­lie­ka vi­sas tik­ro dan­ties šak­nies funk­ci­jas. Tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas (ne dau­giau nei sa­vas svei­kas dan­tis), im­plan­tas jums tar­naus vi­są gy­ve­ni­mą.

Ly­gi­nant su ki­tais dan­tų at­kū­ri­mo bū­dais, pir­mi­nė in­ves­ti­ci­ja at­si­per­ka grei­čiau nei nuo­la­ti­nis iš­ima­mų pro­te­zų kei­ti­mas (dėl žan­di­kau­lio kau­lo tir­pi­mo) ir ki­tos iš­lai­dos su­si­ju­sios su jų prie­žiū­ra bei nau­do­ji­mu. Taip pat vie­no ant im­plan­to at­kur­to dan­ties ka­rū­nė­lės ar pro­te­zų ko­rek­ci­ja (pa­vyz­džiui, dan­čiui nu­ski­lus) yra daug grei­tes­nė ir pa­pras­tes­nė, nes pro­te­zas prie im­plan­to yra pri­su­ka­mas. To­dėl daug pa­pras­čiau yra jį at­suk­ti, pa­ko­re­guo­ti ir vėl pri­suk­ti, nei net nu­ski­lus vie­nam dan­čiui iš nau­jo ga­min­ti vi­są iš­ima­mą pro­te­zą. 

Im­plan­ta­ci­ja yra pra­ban­gos pro­ce­dū­ra ir dau­giau­sia skir­ta šyp­se­nos es­te­ti­kai at­kur­ti

Pir­mi­nis vie­no, ke­lių ar net vi­sų žan­di­kau­lio dan­tų at­kū­ri­mo ant im­plan­tų tiks­las – at­kur­ti funk­ci­nę pa­skir­tį. Ki­taip ta­riant, šio gy­dy­mo es­mė yra vi­siš­kai at­kur­ti kram­ty­mo funk­ci­ją. Me­di­ci­ni­niu po­žiū­riu tai yra svar­biau­sia, nes kram­ty­mas yra es­mi­nis mū­sų vi­sa­ver­tės mi­ty­bos ir tuo – svei­ka­tos, pa­grin­das. Ne­tin­ka­mai su­kram­ty­tas mais­tas su­ke­lia virš­ki­na­mo­jo trak­to li­gas. Ne­tu­rint ga­li­my­bės su­kram­ty­ti kie­tes­nių mais­to pro­duk­tų, žmo­gaus or­ga­niz­me at­si­ran­da įvai­rių mik­ro­ele­men­tų trū­ku­mas dėl ne­vi­sa­ver­tės mi­ty­bos, ku­ris su­ke­lia ki­tų pa­to­lo­gi­jų. Tai, kad ant im­plan­tų tvir­ti­na­mų pro­te­zų at­spal­vį ga­li­ma pa­si­rink­ti ir iš­gau­ti ho­li­vu­di­nę šyp­se­ną – tik ma­lo­nus prie­das prie vi­siš­kai at­kur­tos kram­ty­mo funk­ci­jos. Įdo­mus fak­tas: iš­ima­mi dan­tų pro­te­zai ge­ba at­kur­ti vos iki 40 proc. kram­ty­mo funk­ci­jos, o ant im­plan­tų at­kur­ti dan­tys it sa­vi – vi­sus 100 proc.

Kiek trūks­ta dan­tų, tiek rei­kės im­plan­tų

Daž­nas, ku­riam trūks­ta dau­giau nei vie­no dan­ties, pra­de­da skai­čiuo­ti trūks­ta­mus dan­tis ir vers­ti juos į im­plan­tų skai­čių. Gau­na­ma ne tik ap­va­li su­me­lė, bet ir stre­sas dėl di­džiu­lės chi­rur­gi­nės in­ter­ven­ci­jos. To­kia ma­te­ma­ti­ka yra vi­siš­kai klai­din­ga.

Pra­ra­dus ke­lis dan­tis, ga­li­mas pro­te­za­vi­mas ant til­tų, tvir­ti­na­mų prie 2–3 im­plan­tų. To­kiu bū­du ne­pa­žei­džia­mi svei­ki ša­lia esan­tys dan­tys, kas bū­ti­na pro­te­zuo­jant be im­plan­ta­ci­jos.

Pra­ra­dus vi­sus žan­di­kau­lio dan­tis (pa­vyz­džiui, dėl pa­ro­don­to­zės), juos ga­li­ma at­kur­ti tik ant ke­tu­rių im­plan­tų. Toks gy­dy­mo me­to­das va­di­na­mas „Vi­si ant 4“. Jis ypa­tin­gas tuo, kad vie­no vi­zi­to me­tu į žan­di­kau­lį įsrie­gia­mi tik ke­tu­ri im­plan­tai, ant ku­rių vė­liau tvir­ti­na­mi il­ga­lai­kiai dvy­li­kos dan­tų pro­te­zai. Taip su­tau­po­mi ne tik pi­ni­gai, bet ir lai­kas bei chi­rur­gi­nių in­va­zi­jų skai­čius.

Vi­sai ne­se­niai ly­de­riau­jan­tis šve­diš­kų dan­tų im­plan­tų ga­min­to­jas pri­sta­tė gy­dy­mo me­to­dą, dėl ku­rio vi­si nuo­la­ti­niai apa­ti­nio žan­di­kau­lio dan­tys at­ku­ria­mi tik ant tri­jų im­plan­tų ir per vie­ną die­ną.

Dan­tų im­plan­tai – tik pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms

Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad Lie­tu­vo­je 25–40 me­tų žmo­nių, ku­rie yra ne­te­kę vie­no ar ke­lių dan­tų, yra ar­ti 60 proc. Daž­niau­siai dan­tys pra­ran­da­mi dėl įvai­rių li­gų su­kel­tų kom­pli­ka­ci­jų, bur­nos ert­mės li­gų ar pa­tir­tų trau­mų. Del­siant at­kur­ti pra­ras­tą dan­tį, žan­di­kau­lis to­je vie­to­je ima tirp­ti (nes ne­pa­ti­ria tin­ka­mo krū­vio). Gre­ta esan­tys dan­tys pa­kryps­ta vie­nas į ki­tą, o tie­sio­giai prie­šais esan­tis svei­kas dan­tis nu­si­lei­džia ar­ba pa­ky­la, pri­klau­so­mai nuo to, vir­šu­ti­nia­me ar apa­ti­nia­me žan­di­kau­ly­je jis yra. Toks na­tū­ra­lus pro­ce­sas vyks­ta or­ga­niz­mui no­rint kom­pen­suo­ti žan­di­kau­lio ap­kro­vos pa­si­skirs­ty­mą. De­ja, tai taip pat reiš­kia, kad svei­ki dan­tys grei­čiau dy­la, trūks­ta­mo dan­ties vie­to­je žan­di­kau­lis tirps­ta, pa­žeis­da­mas svei­kų dan­tų šak­nis, ir at­si­ran­da di­de­lė ti­ki­my­bė il­gai­niui juos taip pat pra­ras­ti.

Smar­kiai nu­tir­pus kau­lui, im­plan­ta­ci­ja tam­pa su­dė­tin­ges­nė, nes ga­li ne­pa­kak­ti kau­li­nio au­di­nio im­plan­tui įsrieg­ti ir ga­li pri­reik­ti pa­pil­do­mos bran­gios kau­lo pri­au­gi­ni­mo pro­ce­dū­ros.

To­dėl ne­te­kus net vie­no dan­ties jau­na­me bran­dos am­žiu­je, rei­kė­tų ne­dels­ti ir pa­si­do­mė­ti im­plan­ta­ci­jos ga­li­my­bė­mis.

Im­plan­ta­ci­ja – ne­pa­grįs­tai bran­gus odon­to­lo­gi­nis gy­dy­mas

Ar ži­no­jo­te, kad pir­mie­ji ban­dy­mai at­kur­ti trūks­ta­mus dan­tis ant im­plan­tų skai­čiuo­ja jau 4 tūkst. me­tų? Pir­mie­ji tai ban­dė įgy­ven­din­ti ci­vi­li­za­ci­jos ino­va­to­riai se­no­vės egip­tie­čiai. Mo­der­nio­ji dan­tų im­plan­ta­ci­ja, ku­ri tech­no­lo­gi­jų eros šuo­liais ste­bi­na sa­vo ga­li­my­bė­mis, spar­čiai vys­to­si jau nuo 1950-ųjų. Šie is­to­ri­niai fak­tai čia pa­tei­kia­mi ne vel­tui: nors pas­ta­rai­siais me­tais gir­di­me vis dau­giau nau­jo­vių ir „iš­ra­di­mų“ im­plan­ta­ci­jo­je, kiek­vie­na jų tu­ri il­gą ty­ri­mų, moks­li­nin­kų ir me­di­kų stu­di­jų bei ban­dy­mų is­to­ri­ją. Pa­vyz­džiui, vos prieš ge­rus me­tus, kai pa­sau­ly­je ly­de­riau­jan­tis šve­diš­kų im­plan­tų ga­min­to­jas pri­sta­tė re­vo­liu­ci­nį gy­dy­mo me­to­dą, lei­džian­tį vi­sus nuo­la­ti­nius apa­ti­nio žan­di­kau­lio dan­tis at­kur­ti vos ant tri­jų im­plan­tų ir tik per vie­ną die­ną, šiam pa­sau­li­niam pri­sta­ty­mui ren­gė­si dau­giau nei 12 me­tų. Bū­tent tiek lai­ko tru­ko dau­gy­bės moks­li­nin­kų, ve­dan­čių­jų odon­to­lo­gi­jos pro­fe­so­rių, ty­ri­mų, ban­dy­mų per 5 pa­sau­lio­ že­my­nus, kad šis me­to­das kaip veiks­min­gas ir sau­gus bū­tų pri­sta­ty­tas pla­čia­jai vi­suo­me­nei. To­dėl mi­tas ir klai­da yra ma­ny­ti, kad mo­ka­ma už ma­žy­tį ti­ta­no sraig­te­lį. Iš tie­sų, mo­ka­ma už il­gus me­tus ty­ri­mų, sau­gu­mą ir ga­ran­ti­jas bei šim­tų žmo­nių dar­bą, sie­kiant su­teik­ti efek­ty­viau­sią bū­dą at­kur­ti žmo­gaus gy­vy­biš­kai svar­bią kram­ty­mo funk­ci­ją.

Nau­din­gas fak­tas: Lie­tu­vo­je dan­tų im­plan­ta­vi­mo kai­nos yra vie­nos že­miau­sių Eu­ro­po­je – skir­tu­mas sie­kia net ke­lis kar­tus.

Jei im­plan­tai vie­no­di – rei­kia ieš­ko­ti pi­giau­siai im­plan­ta­ci­jos pa­slau­gas tei­kian­čio gy­dy­to­jo

Ar skir­sis ba­tai, pa­siū­ti pa­ty­ru­sio bat­siu­vio ir pra­de­dan­čio­jo, net jei jie siū­tų iš to pa­ties odos ga­ba­lo? Vei­kiau­siai į šį klau­si­mą ge­riau­siai at­sa­ky­tų liau­dies iš­min­tis: „Ne­su toks tur­tin­gas, kad pirk­čiau pi­gius daik­tus.“

Kal­bė­da­mi apie svei­ka­tą, tu­rė­tu­me už­duo­ti sau to­kį pa­tį klau­si­mą, juo­lab kad ant­ros svei­ka­tos, kaip ba­tų po­ros, ne­nu­si­pirk­si.

To­dėl čia ver­tė­tų grįž­ti prie anks­čiau mi­nė­to mi­to pa­nei­gi­mo ar­gu­men­tų: aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­jas yra su­in­te­re­suo­tas sėk­me, nes in­ves­ta­vo daug dau­giau lai­ko į ži­nias, prak­ti­ką, gy­dy­mo me­to­dų tai­ky­mo įsi­sa­vi­ni­mą. Šiai kva­li­fi­ka­ci­jai rei­ka­lin­gas lai­kas ir in­ves­ti­ci­jos, ke­liau­jant po įvai­rius se­mi­na­rus, mo­ky­mus, kon­fe­ren­ci­jas, pa­ro­das ir kur­sus. To­dėl šiuo at­ve­ju pa­cien­tas mo­ka ne tiek už dar­bą, kiek už meist­riš­ku­mą ir sėk­mės ga­ran­ti­ją.
 Ki­tas svar­bus as­pek­tas – re­kla­ma. Ra­dę kai­nos pa­siū­ly­mą, la­bai kruopš­čiai pa­si­do­mė­ki­te są­ly­go­mis: ar nė­ra pa­pil­do­mų rei­ka­lin­gų pro­ce­dū­rų, ku­rios ne­įtrauk­tos į pa­siū­ly­mą, ar nau­do­ja­mos tik aukš­čiau­sios ko­ky­bės me­džia­gos, ar jū­sų at­ve­ju yra at­lik­ta iš­sa­mi diag­nos­ti­ka, ga­lin­ti nu­ma­ty­ti vi­sas rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­ras, ar odon­to­lo­gi­nio gy­dy­mo pa­slau­gos tei­kė­jas tu­ri vi­są rei­ka­lin­gą diag­nos­ti­nę ir gy­dy­mo įran­gą, ar vis­kas bus vyk­do­ma to­je pa­čio­je kli­ni­ko­je, ar tu­ri kva­li­fi­ka­ci­ją įro­dan­čius do­ku­men­tus. Tuo­met su­dė­ki­te vis­ką ir ne­nu­steb­ki­te, kad „pi­giau“ ne­re­tai pa­virs­ta „bran­giau“.

Kli­ni­ka „Dan­tų har­mo­ni­ja“ va­do­vau­ja­si pro­fe­sio­na­lios at­sa­ko­my­bės tai­syk­le: kli­ni­ko­je at­li­kus iš­sa­mią diag­nos­ti­ką (kom­piu­te­ri­nę to­mog­ra­fi­ją, pa­no­ra­mi­nes nuo­trau­kas, gi­lu­mi­nę bur­nos ert­mės ap­žiū­rą), su­da­ro­mas gy­dy­mo pla­nas, ku­ris yra pa­si­ra­šo­mas gy­dy­to­jo ir pa­cien­to. Šis su­si­ta­ri­mas ga­ran­tuo­ja, kad nu­sta­ty­ta gy­dy­mo kai­na ne­kis net ir tuo at­ve­ju, jei pri­reiks pa­pil­do­mos pro­ce­dū­ros. Nes tai yra lai­ko­ma gy­dy­to­jo diag­nos­ti­ne prie­vo­le ir jis už ją lai­duo­ja.

Tad ver­ta su­si­mąs­ty­ti, kad im­plan­ta­ci­ja, sie­kiant at­kur­ti pra­ras­tus dan­tis, prak­tiš­kai yra vien­kar­ti­nė in­ves­ti­ci­ja į sa­ve, ra­di­ka­liai pa­ge­ri­nan­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, ir kaip tik to­dėl – pras­min­ga bei ver­tin­ga. Na, o mi­tų bu­vo ir bus, svar­bu juos ži­no­ti ir ar­gu­men­tuo­tai ver­ti­ni.

 

Kviečiame apsilankyti nemokamame seminare pacientams
„Dantų implantacija: paneigti mitai“


Seminare papasakosime apie visas šiuolaikines dantų implantacijos galimybes ir atsakysime į visus pacientams rūpimus klausimus.
Taip pat seminaro dalyvius pakviesime į nemokamą išsamią konsultaciją ir diagnostiką dėl dantų implantavimo galimybės, kur Jums bus sudarytas profesionalus gydymo planas. Nuvešime ir parvešime iš klinikos nemokamai
!*.


DATA: 2019 m. balandžio 18 d., ketirtadienis.
LAIKAS: 18:30 val.
VIETA: Viešbutyje „Senas namas“, Užuolankos. 24, Alytus
Registruokitės telefonu: 8 610 11 222

Arba internetu čia: https://dantuharmonija.lt/alytus-18-bal19-sem/

 

*nemokamos diagnostikos metu pacientui padarytos rentgeno ir kompiuterinės tomografijos nuotraukos, pasirinkus nesigydyti pagal sudarytą individualų gydymo planą, yra klinikos „Dantų harmonija“ nuosavybė ir pacientui negrąžinamos. Transporto paslaugos vykdomos išskirtinai klinikos transportu iš anksto užsiregistravus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.