Nueinančios valdžios darbų ataskaita: kritika, saviplaka ir viltys ateičiai

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (16)
2019 Kovas 29
nuotr
Vytautas Grigaravičius: „No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems ta­ry­bos na­riams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už tuos dar­bus, ku­riuos pa­vy­ko nu­veik­ti kar­tu mū­sų mies­to ir jo gy­ven­to­jų la­bui. Tik mū­sų vi­sų ben­dru dar­bu mies­tas iš­ties ta­po gra­žes­nis, pa­to­ges­nis gy­ven­ti tiek mums pa­tiems, tiek mū­sų vai­kams, anū­kams. Lin­kiu my­lė­ti sa­vo mies­tą, ti­kė­ti jo sėk­me ir kiek­vie­nam as­me­niš­kai pri­si­dė­ti prie jo kū­ri­mo at­ei­ty­je.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį prieš­pas­ku­ti­nia­me nu­ei­nan­čios val­džios Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta val­dan­čių­jų pas­ku­ti­nių val­dy­mo me­tų veik­los ata­skai­ta. Nors dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių bal­sais ji bu­vo pa­tvir­tin­ta, ta­čiau api­pil­ta kri­ti­kos strė­lė­mis. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų ir pa­čiam mies­to me­rui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui, esą pa­si­ges­ta jo kaip mies­to va­do­vo kon­kre­čių dar­bų ir stra­te­gi­jos, o jo pri­sta­ty­ta me­ti­nė me­ro ir ta­ry­bos ata­skai­ta pa­va­din­ta ūki­nio po­bū­džio ir ne val­dan­čių­jų, o ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­veik­tų dar­bų pri­sta­ty­mu.

Ata­skai­to­je – skai­čių gau­sa

Pri­sta­ty­da­mas 2018 me­tų me­ro ir ta­ry­bos veik­los ata­skai­tą, V.Gri­ga­ra­vi­čius pra­dė­jo nuo skai­čių. Per pra­ėju­sius me­tus Aly­taus mies­te lan­kė­si 47 už­sie­nio vals­ty­bės de­le­ga­ci­jos, iš jų 10 per Aly­taus mies­to gim­ta­die­nį. Kar­tu su Aly­taus mies­to part­ne­riais ir už­sie­nio am­ba­sa­do­riais bu­vo su­reng­ti 9 tarp­tau­ti­niai ren­gi­niai, pa­ro­dos ir fes­ti­va­liai.

Per pra­ėju­sius me­tus pa­skelb­tas 41 po­tvar­kis, iš gy­ven­to­jų, įmo­nių gau­ta dau­giau kaip 3 tūkst. raš­tų, su­šauk­ta 14 ta­ry­bos po­sė­džių, ku­riuo­se pri­im­ti 407 spren­di­mai. Me­tų pa­bai­go­je su­reng­ti sep­ty­ni ata­skai­ti­niai su­si­ti­ki­mai su mies­to gy­ven­to­jais.

Per me­tus įvy­ko 27 su­si­ti­ki­mai su Aly­taus mies­to ver­sli­nin­kais. Gy­ven­to­jų pri­ėmi­mo pas me­rą me­tu per­nai pri­im­ti 34 aly­tiš­kiai.

Taip pat me­ras pa­žė­rė skai­čių, kiek kiek­vie­nas iš pen­kių sa­vi­val­dy­bė­je dir­bu­sių ko­mi­te­tų per me­tus iš­nag­ri­nė­jo klau­si­mų ir kiek iš tri­jų ko­mi­si­jų su­ren­gė po­sė­džių.

Vir­ši­jo stra­te­gi­nio pla­no ro­dik­lius

Pra­ėju­siais me­tais kei­tė­si ir ta­ry­bos su­dė­tis. Bu­vu­siam Aly­taus mies­to vi­ce­me­rui Taut­vy­dui Ta­mu­le­vi­čiui pra­dė­jus ei­ti pa­rei­gas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, at­si­lais­vi­no vie­na ta­ry­bos na­rio kė­dė, ją už­ėmė To­mas Sut­kai­tis.

Me­ras ap­ta­rė, kiek ir ku­rio­se vie­to­se bu­vo skir­ta lė­šų gat­vių as­fal­ta­vi­mui, ša­li­gat­vių įren­gi­mui ir pa­brė­žė, kad tam skir­tos in­ves­ti­ci­jos į šią sri­tį, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, bu­vo ge­ro­kai di­des­nės.

Ver­slui ska­tin­ti bu­vo skir­ta 34 proc. lė­šų dau­giau nei bu­vu­siais me­tais. Me­ras ak­cen­ta­vo, kad stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne nu­ma­ty­tas ro­dik­lis tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 35 įmo­nes tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų yra vir­šy­tas, nes, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) duo­me­ni­mis, 2018 me­tais mies­te re­gist­ruo­ta 50 smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo įmo­nių tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.

Taip pat ta­me pa­čia­me pla­ne nu­ma­ty­tas gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mo ro­dik­lių sta­bi­li­za­vi­mas ir mies­to gy­ven­to­jų su­ma­žė­ji­mas ne­tu­rė­tų bū­ti di­des­nis kaip 4 proc. Pra­ėju­siais me­tais gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo 2,4 proc.

In­ves­ta­vo į in­fra­struk­tū­rą

V.Gri­ga­ra­vi­čius kal­bė­jo ir apie pra­ėju­sių me­tų in­ves­ti­ci­jas į Aly­taus mies­to in­fra­struk­tū­rą – iš­as­fal­tuo­tos 8 žvy­ruo­tos gat­vės, įreng­ta 16 nau­jų vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, su­re­mon­tuo­ta ir re­konst­ruo­ta 31,6 tūkst. kv. m ša­li­gat­vių ir laip­tų, baig­ta Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, pa­ge­rin­tas su­si­sie­ki­mas vie­šuo­ju trans­por­tu. Taip pat re­konst­ruo­tos Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) ba­sei­no, per­si­ren­gi­mo ir du­šo pa­tal­pos, tę­sia­ma Aly­taus si­na­go­gos re­konst­ruk­ci­ja, su­re­mon­tuo­ta ir dau­giau žiū­ro­vų vie­tų pa­pil­dy­ta Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) di­džio­ji sa­lė.

Daug dė­me­sio pra­ėju­siais me­tais bu­vo skir­ta Aly­taus mies­to so­cia­li­nės ap­sau­gos ir svei­ka­tos sri­čių ko­ky­bės ge­ri­ni­mui. Su­re­mon­tuo­ti Aly­taus mies­to po­li­kli­ni­kos ir Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riai, nu­pirk­tas nau­jas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas. Pra­ėju­siais me­tais Aly­tu­je du­ris at­vė­rė sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, o ne­įga­lie­siems įdieg­ta as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga.

Dė­me­sys – ir ver­slui

Į ver­slo in­fra­struk­tū­rą taip pat in­ves­tuo­ta su­re­mon­tuo­jant Au­dė­jų ir Ver­slo gat­ves, o tai pa­ge­ri­no su­si­sie­ki­mą ver­slui ir dir­ban­tie­siems. Pra­mo­nės par­ke ku­ria­si stam­būs in­ves­tuo­to­jai, to­kie kaip AB „Kau­no grū­dai“, UAB „Vek­tro­na“, pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį sa­vo veik­lą pra­dė­jo UAB „Glass LT“ ga­myk­la. Taip pat pa­reng­tas nau­jo ga­my­bi­nio pa­sta­to pro­jek­tas su sta­ty­bos lei­di­mu Pra­mo­nės par­ke, ir čia jau ga­lė­tų įsi­kur­ti nau­ji in­ves­tuo­to­jai. Ska­ti­nant ver­slu­mą, fi­nan­suo­ja­ma ben­dra­dar­bys­tės cen­tro „Spie­čius“ veik­la ir sub­si­di­juo­ja­mas smul­ku­sis ver­slas, fi­nan­suo­ja­mi ver­slu­mo ska­ti­ni­mo pro­jek­tai.

Me­ras kon­sta­ta­vo, kad sa­vi­val­dy­bės sko­la pra­ėju­siais me­tais dar pa­ma­žė­jo. Gy­ven­to­jai bu­vo įtrauk­ti į sa­vi­val­dos pro­ce­sus ir pir­mą kar­tą tu­rė­jo pro­gą bal­suo­da­mi nu­spręs­ti, ko­kioms idė­joms įgy­ven­din­ti tu­ri bū­ti ski­ria­mi sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai.

Per pra­ėju­sius me­tus mies­te at­nau­jin­ta 14 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, 5 įva­žia­vi­mų dan­gos, 6 ša­li­gat­viai, o iš vi­so dar­bų at­lik­ta už 392 tūkst. eu­rų. Ne­to­li Dai­li­dės eže­rė­lio pa­so­din­ta Pa­sau­lio aly­tiš­kių me­džių alė­ja.

„No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems ta­ry­bos na­riams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už tuos dar­bus, ku­riuos pa­vy­ko nu­veik­ti kar­tu mū­sų mies­to ir jo gy­ven­to­jų la­bui. Tik mū­sų vi­sų ben­dru dar­bu mies­tas iš­ties ta­po gra­žes­nis, pa­to­ges­nis gy­ven­ti tiek mums pa­tiems, tiek mū­sų vai­kams, anū­kams. Lin­kiu my­lė­ti sa­vo mies­tą, ti­kė­ti jo sėk­me ir kiek­vie­nam as­me­niš­kai pri­si­dė­ti prie jo kū­ri­mo at­ei­ty­je“, – baig­da­mas pri­sta­ty­ti me­tų veik­los ata­skai­tą sa­kė me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Ata­skai­to­je – tik sta­tis­ti­ka ir ūki­niai dar­bai

Iš­klau­sę ata­skai­tos pri­sta­ty­mą, ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo ko pa­klaus­ti ir ką pa­sa­ky­ti tiek me­rui, tiek kri­tiš­kai įver­tin­ti ir sa­vo pa­čių ata­skai­to­je at­spin­dė­tus nu­veik­tus dar­bus.

„Jū­sų ata­skai­to­je – la­bai daug sta­tis­ti­kos – tai, kas vy­ko po­sė­džiuo­se, su­si­ti­ki­muo­se, o to­liau – ei­na­mie­ji, ūki­niai dar­bai. O tik­rų­jų, stra­te­gi­nių dar­bų ar nu­vei­kė­te kaip mies­to me­ras? Ar at­ei­nan­čiai ka­den­ci­jai pa­li­ko­te stra­te­gi­nių pro­jek­tų, ku­riuos „už­su­ko­te“ per šią ka­den­ci­ją? Iš šios ata­skai­tos me­ro veik­los ne­si­ma­to, nes tai ūkio da­lies sky­riaus dar­bas ir sta­tis­ti­ka“, – me­ro klau­sė ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

At­sa­ky­da­mas į to­kį ta­ry­bos na­rio pa­ste­bė­ji­mą, V.Gri­ga­ra­vi­čius pa­brė­žė, kad bu­vo at­si­žvelg­ta į gy­ven­to­jų keltus rū­pes­čius ir pro­ble­mas, iš­sa­ky­tas per įvai­rius su­si­ti­ki­mus, o dėl stra­te­gi­nių klau­si­mų kal­bė­ta su nau­jai iš­rink­tu me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu. Jam ir bus per­duo­ti vi­si dar­bai, ku­rie yra pa­lie­ka­mi šios val­džios – tai gat­vių re­konst­ruk­ci­jų pa­bai­ga ir dar prie­ša­ky lau­kian­ti Ulo­nų–San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja, truk­sian­ti ne vie­ną ka­den­ci­ją.

S.Le­o­na­vi­čiui ant­ri­no ir Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, ku­ris me­ro ir ta­ry­bos teik­tą me­ti­nę veik­los ata­skai­tą pa­va­di­no vyk­do­mo­sios val­džios ata­skai­ta: „Taip da­ry­da­mi siun­čia­me blo­gą ži­nią vi­suo­me­nei. Ma­nau, šią ata­skai­tą rin­kė­jai jau įver­ti­no ko­vo 3 die­ną, tad šian­dien ir mū­sų bal­sa­vi­mas dėl ata­skai­tos pa­tvir­ti­ni­mo yra per­tek­li­nis.“

Ka­den­ci­jos dar­bą įver­ti­no sa­vi­kri­tiškai

Sa­vi­kri­tiškai vi­sų ta­ry­bos na­rių, taip pat ir sa­vo pa­ties me­tų ir vi­sos ka­den­ci­jos dar­bą įver­ti­no Vir­gi­ni­jus Ja­ru­šas: „Gai­la man, kad per pra­ėju­sius ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus taip ir ne­pa­vy­ko ta­ry­bo­je su­ak­tu­a­lin­ti ta­ry­bos na­rių kaip gy­ven­to­jų at­sto­vų vaid­mens. Iš tik­rų­jų ta­ry­ba la­biau su­si­kon­cen­truo­ja ir ban­do tap­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais, tad ir dar­bai tam­pa ūki­niai, ne­stra­te­gi­niai. Ma­nau, ta­ry­ba ne­at­lie­ka sa­vo vaid­mens. Man as­me­niš­kai prieš gy­ven­to­jus gė­da ir už tai tu­rė­čiau at­si­pra­šy­ti aly­tiš­kių, o aš jau ne­tę­siu tos veik­los. At­ei­nan­čiai ta­ry­bai ir me­rui siū­ly­čiau siek­ti stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo ir ma­žiau dis­ku­tuo­ti apie ad­mi­nist­ra­ci­nius dar­bus.“

Vy­tas Je­zep­či­kas, rem­da­ma­sis nu­ei­nan­čios val­džios pa­tir­ti­mi, nau­jai iš­rink­tai val­džiai ne­gai­lė­jo pa­ta­ri­mų ir siū­lė at­ei­ty­je at­sa­kin­giau žiū­rė­ti į iš­vy­kas į už­sie­nius, mat tai sa­vi­val­dy­bei at­si­ei­na ne­ma­žai lė­šų. Esą iš­vy­kos ne­tu­rė­tų virs­ti tu­ris­ti­nio po­bū­džio ke­lio­nė­mis, o vei­kiau duo­ti ap­čiuo­pia­mą nau­dą mies­tui.

Jur­gis Kras­nic­kas taip pat ne­gai­lė­jo kri­ti­kos per me­tus ir vi­są ka­den­ci­ją nu­veik­tiems dar­bams, esą pa­ža­dų bu­vo krū­vos, ta­čiau gi­les­nis pėd­sa­kas ir li­ko ne­įmin­tas. At­ei­nan­čiai val­džiai jis lin­kė­jo dirb­ti ge­riau, kon­kre­čiau ir at­skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą nuo stra­te­gi­nio, ku­rio tu­rė­tų iš tie­sų im­tis val­dan­tie­ji.

„Ta­ry­bos ir me­ro ata­skai­ta yra to­kia, ko­kia yra pa­ti ta­ry­ba. Per vi­są šia ka­den­ci­ją, ro­dos, še­ši ar sep­ty­ni ta­ry­bos na­riai dis­ku­tuo­da­vo, vi­sa ki­ta da­lis bu­vo sta­tis­tai. Man pa­ti­ko Šiau­lių me­ro tiks­las už­no­rin­ti vi­suo­me­nę do­mė­tis sa­vi­val­da. Var­gu ar gat­vė­je at­si­tik­ti­nio gy­ven­to­jo pa­klau­sus, jis ga­lė­tų įvar­dy­ti bent vie­ną ta­ry­bos na­rį. Žmo­nės yra nu­si­vy­lę, to­dėl ir ne­si­do­mi, tad toks šlei­fas ir tę­sia­si. La­bai gai­la, bet šio­je ta­ry­bo­je di­de­lio pro­ver­žio taip ir ne­bu­vo. Su­skai­čia­vau, kad apie treč­da­lis šian­dien esan­čių ta­ry­bos na­rių per­rink­ti į ki­tą ta­ry­bą, ku­ri bus pa­kan­ka­mai mar­ga, ta­čiau ne­abe­jo­ju, kad ji bus kur kas ak­ty­ves­nė, nors gal ir su­dė­tin­giau bus de­rin­ti po­zi­ci­jas“, – kal­bė­jo An­drius Ju­čas.

Ti­ra­dą nu­trau­kė bū­si­mas me­ras

Pro­gos pa­si­sa­ky­ti ne­pra­lei­do ir ta­ry­bos na­rys, jau grei­tai Aly­taus mies­to val­džios vai­rą per­im­sian­tis N.Ce­siu­lis. Jis ak­cen­ta­vo, kad stra­te­gi­nia­me veik­los pla­ne da­bar už­si­brėž­tą tiks­lą, kad kas­met Aly­taus gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mas ne­siek­tų 4 proc., rei­kė­tų ko­re­guo­ti, nes kas­met pra­ras­ti po 2 tūkst. gy­ven­to­jų, ar­ba per ka­den­ci­ją 8 tūkst., yra per­ne­lyg ne­ri­mą ke­lian­tis skai­čius.

„Mums jau rei­kia gal­vo­ti, kaip pa­da­ry­ti, kad kas­met Aly­taus mies­te gy­ven­to­jų pa­dau­gė­tų“, – dės­tė N.Ce­siu­lis.

Te­be­ap­ta­ri­nė­jant val­džios dar­bų ata­skai­tą, A.Ja­ru­še­vi­čius siū­lė, kad bū­tų pra­var­tu ži­no­ti, kiek per me­tus ta­ry­bos na­rių frak­ci­jo­se, ko­mi­te­tuo­se ini­ci­ja­vo ar pa­ren­gė spren­di­mų pro­jek­tų ir kaip jie pa­kei­tė mies­tie­čių gy­ve­ni­mą. Taip pat, pa­sak jo, svar­bu, kad ta­ry­bos na­rio funk­ci­jos at­si­spin­dė­tų tie­sio­giai.

„Ma­nau, tai la­bai ge­ras pa­ste­bė­ji­mas, ir at­ei­ties ta­ry­bo­je mes tu­rė­si­me to­kią sis­te­mą, ku­ri tai­ko­ma ir Sei­me – fik­suo­ti, kiek ir ko­kių spren­di­mų ini­ci­ja­vo kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys, frak­ci­ja, kiek klau­si­mų pa­sie­kė tiks­lą. Tai bū­tų ge­ras bū­das pa­ro­dy­ti ta­ry­bos na­rių ak­ty­vu­mą. Vi­suo­me­nei tai bū­tų ir­gi įdo­mu“, – tei­gė bū­si­mas me­ras.

Me­ro V.Gri­ga­ra­vi­čiaus ta­ry­bos na­riai klau­sė ir apie nu­veik­tus dar­bus dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo, dėl ge­le­žin­ke­lio at­gai­vi­ni­mo. V.Gri­ga­ra­vi­čius pri­pa­ži­no, kad šie klau­si­mai mies­tui yra ypač stra­te­giš­kai svar­būs ir jais bu­vo daug dis­ku­tuo­ja­ma su įvai­rių ins­tan­ci­jų at­sa­kin­gais as­me­ni­mis, o da­bar tai spręs­ti per­leis at­ei­nan­čiai val­džiai.

Aly­taus val­džios dar­bų ata­skai­tos kri­ti­kos ir ban­dy­mų pa­si­tei­sin­ti ti­ra­dą sim­bo­liš­kai už­bai­gė N.Ce­siu­lis: „Mie­lie­ji, ma­nau, kad mes tu­ri­me kiek­vie­nas sau pa­sa­ky­ti at­vi­rai, kad per daug žiū­ri­me į pra­ei­tį ir per ma­žai žiū­ri­me į at­ei­tį. 2018 me­tai pa­si­bai­gė. Dar­bų pa­da­ry­ta tiek, kiek pa­da­ry­ta, ir šian­dien mes ne­pa­kei­si­me pra­ei­ties. O at­ei­tį pa­keis­ti ga­li­me, tad tie, ku­rie pa­te­ko į ki­tą ta­ry­bą, da­ry­ki­me ką ga­li­me ge­riau.“

Aly­taus mies­to me­ro ir ta­ry­bos 2018 me­tų veik­los ata­skai­tai pri­ta­rė 16 ta­ry­bos na­rių, 5 ne­pri­ta­rė ir 4 su­si­lai­kė.

  Komentaras

  Kodėl taryba skirtingai vertina mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus veiklą esmėj už tą patį? Rodo, kad emocijomis vadovaujasi, o ne įstatymais. Juk sav. administracijos direktoriaus pareigybių aprašyme aiškiai parašyta. Kad pagal VI. 8. - savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas tarybai ir merui. Pagal II. 4. - organizuoti savivaldybės administracijos darbą. Pagal IV. 6.4. - mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją. Pagal 6.7. - mokėti numatyti perspektyvas, rengti strategiją, projektus ir programas. Pagal V. 7.11. - teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino savivaldybės darbuotojų skaičiaus. Pagal tarybos Reglamento 104 p. - taryboje svarstomus klausimus kartu su sprendimų projektais ... merui pateikia tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius. - Tad atsakomybės dalis už pateiktus taryboj svarstyti abejotinos kokybės klausimus kaip dėl atliekų tvarkymo, strategijų - tenka ir savivaldybės administracijos direktoriui. O pav. dėl švietimo reformos, kur aplink savivaldybės be vargo pasidarė, kur nuo savivaldybės administracijos direktoriaus teiktas sprendimas? Ar užsiiminėja klausimais, kur anam patinka kažkaip? Kaip tie sako kaip ,,auksinis berniukas". Vėl kur sprendimas reaguot į gyventojų mažėjimą nustatant visos savivaldybės darbuotojų skaičių? Ar dėl šilumos tinklų kur siūlymai alternatyviai ir patiems tiesiai bandyt derėtis, kad teisininkams mažiau išlaidų liktų? Nes yra savivaldybių, kur ir teismuose derintis alternatyviai ir patys bando per taikos sutartis ir pasisekę.

  Komentaras

  ( Ne)keista, kad naujas meras pastebėjo gyventojų mažėjimo tendencijas. Nors ir esamas mero poste teikdamas strategijoje šiuos skaičiukus jis kaip ir susiduria su faktu. Nes jam informacija suplaukia ir jis turi reaguot ir daryt sprendimus. Ir teikt tarybai svarstyt. Tad kodėl, prieš mėnesį tvirtinant taryboje 2019 metų biudžetą nesimato, kad būt įvertinta? Jei mažėja gyventojų, reiškia mokesčių surinkimas dar silpnės. Reiškia jau metiniam biudžete turėjo matytis taupymo priemonės reaguojant į gyventojų mažėjimą. Kad savivaldybė su institucijomis gyventų pagal realias finansines galimybes. O čia sau prieš rinkimus patenkinti - daugėja kur jų gal daugiausia rėmėjų sudarbinta ir visi džiūgaukit? Nors per šią kadenciją Alytuje liko gal tik kelios valstybinės institucijos, kurios nereagavo ir ne simažino darbuotojų bei pertvarkų nedarė. Viena iš jų regis savivaldybė su savo institucijomis. Tad ko siekiama? Jei patys nebando eit į priekį ir miestą užvest ekonominiam pakilimui kad pasiektų gyventojų daugėjimą ir nuo ko visiems geriau ,ar ir toliau kaip ir save apgaudinėdami? Sau viskas, kitiems ...nykt padidintais tempais nei iki šiol vyksta? Net ir dėl 68 proc. atseit nepanaudotų lėšų socialinėms reikmėms iš mero pozicijos buvo galima papildomai su ministerija padirbėt ir išnaudot. O čia tarsi nieko nereikia ir niekas nieko..?

  Komentaras

  Esmėj dėl valdžių Alytaus mieste nieko nauja. Regis tik iš trečio karto, kaip rinkimai ir reikia eit bent kaip oficialiai vaidini politikus į valdžią, valdžią persiėmė. O prieš tai buvusias kelias palankias situacijas, valdžiai persiimt, nedrįso net išnaudot. Reiškia pirmą kartą šios besibaigiančios kadencijos pradžioje, kažkur prieš kelis metus, Alytaus miesto teatro salėje vyko konferencija. Kurioje dalyvavo apie 200 esamų - būsimų politikų ir jų veikėjų, apžvalgininkai iš Vilniaus. Tada teatro salėje meras aiškiai sakė, ar mums išsivaikščiot, ar dar..? O buvęs vicemeriukas visiems aiškiai per skaidres rodė. Lyginant su Lietuvos vystymo vidurkiu, Alytaus miestas stipriai atsilieka. sakė, sustabdyt tendencijų nėra. Tada salėje galėję pasakyt, jei nesugebat užleiskit vietas sugebantiems. Bet iš atskirų verslininkų pasigirdo, ne taip jau blogai, pradėjo girtis... O vėliau kaip iš oponuojančių pusės drįsta vaizduot. Kita situacija vicemerų atleidimų-atstatymo parodijos per tarybą. Kur ir galėję eit į priekį - nedrįso... kaip ir girdėjosi, vengia tiesiai prieš merą išeit garbingai tai vis po kitais - ir čia fiasko. dabar skirtumas, kad regis tada dominavusius veikėjus po ,,Už Alytų' lyg tai preliminariose koalicijos sutartyse palikę už borto. Nors pasirodo, prieš mėnesį tvirtindami strategijas keliems metams patys sukėlė rankas už siekį ,,neleist" viršyt 4 procentų per metus gyventojų mažėjimo. Nors ir 2,4 proc. per akis ir per didelis. Na ir kaip jei mero ataskaitoj gyventojų priėmė 34 per metus ( reiškia per savaitę vos iki 1 ), kaip su verslu susitikimų apie 27 - čia ir rodo kieno naudai dirba. Tikros miesto nykimo priežastys reiškia, nesugebama pažabot po keliais interesų..? O juk jei šio verslai prašė būt meru, net 30 kaip mero visuomeninių konsultantų taryba pirmą kart didžiausias skaičius miesto valdyme ir jei tik ant vieno mero poste esančio bando viską suverst, žmoniškai nelabai garbingai gaunasi. Nors pagal įstatymus meras turi sugebėt pats susitvarkyt ir astakyt. O ne, kad juo naudotųsi...

  Komentaras

  O štai dėl nenuveikimo kaip kuriems nereikėtų mėtytis. Nes šios besibaigiančios kadencijos metu dėl vicemerų atleidimų- atstatymų jis parodė. O anie pasirodė. Kad turėję realybę persiimt valdžią jie nesugebėjo. Nes tuo metu susiformavus daugumai taryboje galėjo pagal įstatymus eit į priekį. Viešu pareiškimu taryboje pasiskelbia nauja dauguma ir deleguoja savo atstovus į vicemerus. Su aiškiai konkrečiomis veiklos programomis ir geresnėmis už interpeliuotų vicemerų. Bet... per silpni kompetencijoje. Tad ir šiuo atveju, nurašyt ano ypač užkuliusines savybes kaip anas vos neįrodinėja ant kaip kieno kailiukų ... čia tik anie kaip reti vienetai tą sugeba. Nežiūrint, kad dar rinkimų metu momentais įrodė, kur anie kaip bejėgiai... ir tas į ateity jau užsukta...

  Komentaras

  galima dar kartą pagirt, kad būsimas meras atkreipė dėmesį. Kad kelia nerimą strategijoj regis jau patvirtinta taryboje siekis siekt, kad gyventojų mažėjimas per metus neviršytų 4 procentų. Kaip esamas 2,4 procento reiškia per metus sumažėja virš 1000 gyventojų, reiškia per vieną kalendorinę dieną virš 30 gyventojų mažėja. Arba per vieną kalendorinę valandą virš 1 gyventojo sumažėja ? O jei tęs, kad šie skaičiai padvigubėti - čia neįdomu gali būti tik tiems, kurie alytiškiams labai blogo nori. Ir jiems patiems jau grįžta, nors vaizduoja nežinia ką... Tad alytiškiai gali žinot, kad dalį tokių jie net ir į naują tarybą išsirinko. Nes svarbiausia ne skaičiukai, o žmonių bendros gerovės kitimo lygis. Ir jei esamas mero poste būt kaip priklauso mero poste esant dirbt - tokių intrigų ir didelių savi nykinimo mastų Alytuje nebūtų. Nes pavyzdžiui ir Alytaus rajono meras labai greitai ir nesunkiai sutramdė ir Alytaus rajone bandančius erzelynus regzt, ko Alytaus miesto meras NESUGEBĖJO. Esmėj net kadencijai baigiantis rimtų problemų priežasčių nesugebėjo, ar pabūgo nes žino, paviešint. Tai palikęs kitai kadencijai. Nes pagal gyvenime užimtus aukštus postus galėjo ir sugebėt. Na ir matosi, kad ir iš teisėsaugos institucijų Alytuje atėję į valdžią jie ....

  Komentaras

  Grigaravičiaus komandos darbus pajautė kiekvienas alytiškis, gyvenantis daugiabutyje...šildymas ir karštas vanduo ženkliai pigo. O geriausias rezultatas pergalė teisme, dėl šildymo katilinės. Rezultatus ne tik jautėm, bet ir matėme kai griuvo ,,pelningai prakalta,, autobusų stotis. Žinote visi keikėme ir prakeikėme tą kuris pardavė stotį...rašyčiau ir rašyčiau, bet kuo toliau tuo būtų ...

  Komentaras

  O štai gyventojų mažėjimo analizė neviršyt 4 procentų jie rimčiau parodė. Kad suvokia situaciją ir todėl patvirtino. Nors dalis patys dėl vaizdo pasireplikavo, bet tradiciškai. Palaiko. Nes, regis tik prieš mėnesį patys, kurių dalimi ir vėl būsimoje taryboje jie jau pasitvirtino strategiją iki 2021 metų. Ir tuomet kalbėjo silpna, bet patvirtino reiškia jau pasirašytas dokumentas. Kurį savivaldybė jau vykdo nežiūrint kas ką kalba. O jau šių metų prasideda 4 mėnesis. Iki 2020 metų kaip mažės ES parama ir bus dar sunkiau nei dabar, dar valstybė pradės dalim gražint dideles paskolas tų lėšų gaut iš Vilniaus dar kebliau. Juolab ir su projektų ruošimu esamam lygį be šansų. Ta Ulonų gatvės rekonstrukcija esmėj 10n metų velkanti idėja ir prie normalaus tempo seniai galėjo būt padaryta, vargu... Ar jei įsivels persikasdami taip ir ..keiksnodami, kad nei praeit, nei pravažiuot? Turi prieš akis Naujosios gatvės tęsinį pradėtą kur esmėj nesudėtinga, bet kaip ir per ilgai strigę. Tad dar didesnis gyventojų mažėjimas jis jau prasidėjęs. Trumpiau jie žino ką kalba. O štai kitiems viltimi besiremiant -gal tik tiek ir belieka?

  Komentaras

  Ar tikrai taip yra, kaip straipsnį rašo gyventojų mažėjimą prognozuoja ne daugiau 4 procentų? Kaip dabar mažėjimas apie 2,4 procento jau yra baisu. Virš 1000 gyventojų per metus mažėja nors Alytuje nėra karo ir maro. o čia tarsi dar didesnio mažėjimo tikis reiškia mato kaip žiauriai stagnuoja vystyme. Tai ar iš vis nesuvokia ir kaip iškart tvirtina blogėjimą vietoj to, kad stabdyt ir bandyt keltis ką sėkmingai jau dalis aplinkinių savivaldybių daro. Trumpiau kuriam čia savivaldos suvokimo laipsnį iš vis Alytuj? Neįsivaizduojama, nes aplink taip sau niekas neleidžia, kaip Alytuj...

  Komentaras

  Jei būsimą merą galima pagirt, kad drįsta atkreipt dėmesį į gyventojų mažėjimą kas yra pagal kompetenciją yra normalu. Vienok reikia atkreipt dėmesį. Kad pagal LR Vietos sav. Įst. 16str., 2., 2) - tarybos išimtinė ( reiškia tik 27 tarybos nariai gali priimt sprendimus) priimt sprendimus dėl mero atleidimo prieš terminą ir mero darbo užmokesčio nustatymo. Kad tiek merui būt mokamas darbo užmokestis pagal įstatymus, o ne kiek nori pasiima. Ir tuo pačiu, kad pagal kompetencija užsidirbtų šį altyginimą, o ne atbūtų gelytes nešiodamas ar kitus atsakomybei išstatydamas. Nes būtent pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p., meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. O ne kas nors kitas ar valdininkėlis ar panašiai... Vėl per tarybos išimtinę kompetenciją tvirtinama pačios savivaldybės ir jos institucijų plėtros tikslai ir kontroliuojama. Kad pav. savivaldybė reaguotų į gyventojų mažėjimą ir etatų išlaikytų tiek, kiek sugeba šiam momente užsidirbti. Ne viršytų lėšų sumų, o gyventų pagal realias finansines galimybes, reaguojant kiek mokesčių realiai surenka savivaldybė. Efektyviausia struktūra buvo prie a.a. mero. Tada Alytuje esant daugiau gyventojų užteko vieno vicemero, vieno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, skyriuose trečdaliu mažiau buvo nei dabar. Nors tada ūkinė kompetencija kaip ir stipriausia buvo, vienok su projektų vykdymais jau buvo problemos. Šiuo metu ūkinė kompetencija dar silpniau ir regis net kaip nematoma baimė prisiliest prie rimtesnių projektų. Kur visada eigoj nenumatytų sprendimų prisireikia ir labai nuo mero ryžtingumo priklauso. Kaip laiku jis priiminėja kokybiškus sprendimus tai situacijai gerinti. Šios besibaigiančios kadencijos bėda iš mero pozicijos - aiškus stygius ūkinės kompetencijos ir savalaikių ir kokybiškų sprendimų priėmimas. Per ką, dar įvertinant savi skundinėjimus vietoj sprendimų priėmimų, jau daug bėdų.

  Komentaras

  Jei Alytaus miestas pagal savo dydžio šalyje rangą per savivaldą būt drįsę, o kaip miestas turėjo sugebėt, pavardint kiek kuris iš 27 tarybos narių per kadenciją teikė pagal savo kompetenciją tarybai svarstyt sprendimų projektų juo registruojant Reglamento nustatyta tvarka savivaldybės duomenų bazėje ir paanalizuota jų reikšmė alytiškių labui ir kuo jie geresni už esamus sprendimus - vaizdeliai būt labai aiškūs. Bet Alytuje to neišdrįso. Štai tuo Alytus išsiskiria per Lietuvą. Atkreipsim dėmesį, kad šios kadencijos metu vienu tarpu Alytaus rajono taryboje po opozicija esantys veikėjai buvo pradėję elgtis panašiai kaip miesto taryboje kaip kurie veikėjai tęsė. Ir gal tęs? Tad rajono meras iš kart išėjo į televiziją ir trumpai reziumavo. Štai kaip kurie politikai priekaištauja taip ir anaip. Pažiūrim, kaip šie politikai elgėsi rajono tarybos posėdžio metu šiais klausimais ir kokius siūlymus teikė. Po to rajono taryboje neliko kam po erzlynais maskuotis.

  Komentaras

  Politikai yra tie -kurie ką kalba žodžiai nesiskiria nuo darbų. Dabar vėl matom. Kalbom kritikuoja, realiais veiksmais tvirtina ataskaitą. Štai čia ir Alytaus savitumas. Per kurią jei sumažėjo per kadenciją apie 5 tūkstančiai alytiškių ir į ką dėmesį drįsta atkreipt naujas meras ir už tai pagirt galima. Nes svarbiausia žmogus. O jei su tokiu gyventojų mažėjimu gaunasi per vieną kalendorinę dieną sumažėja virš 30 gyventojų kol jie - čia labai blogai. Nes pav. Kaunas pasiekė, kad per paskutinius metus su kasdien tiek padaugėja kauniečių, kaip Alytuje mažėja. Nes kaip dirbt aiškiai įstatymai apibrėžia. LR Konstitucijos 46 str. aiškiai sako. Valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Reiškia Alytuje turi tarnaut valdžia viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui. Negali būt diskriminacinių grupių. O čia matosi kaip vienas grupes stengiasi išlaikyt kitų sąskaita. Tai yra neatlikta švietimo reforma, kur jei pustuštes mokyklas šildo, nėra rimtų strategijų o jau priimtos ir žiniasklaida neišlaikius reziumavo. Dar blogės... Apie biudžeto paskolų dydžius ir kaip atiduos, jų ateičiai nepalikdami - tylu. Ir viską nusako įstatymai. LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p., meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal 3p., 2) meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Pagal 16 str., 2., 40) - tarybos, visų 27 tarybos narių išimtinė kompetencija yra savivaldybės plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų, priėmimas. Pagal 4 str. 5),- savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. - Tad palyginimui Kauno merui užteko prieš vienos kadencijos ir sugebėjo suformuluot rimtus tikslus besibaigiančiai kadencijai. Ir iš esmės naujai kur ir komanda beveik ta pati. Tad Kauno iš kart šios besibaigiančios kadencijos pradžioje užsibrėžė - trečdaliu mažint savivaldybės aparatą tuomet reaguojant į gyventojų mažėjimą ir efektyvint veiklą, kad mažintų paskolas ir daugėtų gyventojų.. Tai yra menas tame, kad būtent tokius projektus sugebėt užvest - kurie duoda gerą rezultatą žmonių naudai. Reiškia ne bent kokius projektus daro, kad tik daryt ir negerėja. O Alytuj ką daro iš savivaldos - esmėj kas į ką kiek kartų pažiūrėjo...? Dar galėjo pasigirt, kas ką kiek kartų priskundinėjo per Etikos komisiją ir panašiai. Ar perteklinių mokyklų ar darželių įrenginėjamos tvoros - čia miesto mastu...? Vienok, rinkimų metu vardintas problemas kaip dėl negebėta įvykdyt švietimo pertvarkų, pustuščio pramonės parko, Kvartalinės namų renovacijos, atliekų tvarkymo .. ir kitų problemų nesunkiai buvo galima ir šioje kadencijoje įvykdyt ir sėkmingai alytiškių labui. Nepadaryta dalimi per gana klastingus pasipriešinimus dalies esamos ir vėl į būsimą tarybą patekusių veikėjų. Tad progresui Alytuj kol kas...- trumpiau kaip rinkosi taip ir jau turi. Juolab rinkimai tokio lygio kas garsiau ant ko pasakė - čia labai toli nuo rimtos savivaldos rinkimų. Net ambicingų veržlių gairių NĖRA. Ir galima pasakyt, kad taip per erzelynus praleistų 4 metų, kaip po 2020 metų mažėja ES parama ir..dar sunkiau bus, kaip kiti per šiuos metus užsivedė -Lietuvoje gal tik alytiškiai taip sau leisti gali. Šiaip tai kaip iki rimto miesto savivaldos dar reikia labai daug pakilti. Aišku, jei to nori... bendruomenė ir jų rinkta valdžia. O šis klausimas kaip ir atviras kol kas? Ko nori alytiškiai? Ar ir toliau susireikšminę savo...kaip eilinė įmonė link bankroto, ar bando pakilt lygiuodamasi į Kauną?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.