Nr. 39 (13709)

2022-04-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 39 (13709) skaitykite:

 • „Kau­no grū­dų” grei­tai pa­ruo­šia­mi mais­to pro­duk­tai: su­lauk­ta dau­giau pra­šy­mų iš Uk­rai­nos, kas sa­vai­tę jos žmo­nėms do­va­no­ja­ma tūks­tan­čiai pa­kuo­čių
 • Vi­ta Zy­ku­tė: „Bet HO­MO juk SA­PIENS? Tai ir mąs­ty­ki­me. Die­vas mums da­vė pro­tą tam, kad juo gal­vo­tu­mė­me. Kiek­vie­nas”
 • Į vir­ves įsi­pai­nio­ju­sius da­nie­lius iš­lais­vi­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir me­džio­to­jai
 • Li­gos iš­mo­ką už dvi pir­mas ne­dar­bin­gu­mo die­nas gaus vi­si dar­buo­to­jai
 • Pi­lig­ri­mys­tė – tai pats gy­ve­ni­mas
 • Net jei ir ži­no­čiau, kad ryt įvyks pa­sau­lio pa­bai­ga, aš vis tiek so­din­čiau sa­vo obe­lis
 • Vi­ta Zy­ku­tė: „Bet HO­MO juk SA­PIENS? Tai ir mąs­ty­ki­me.
 • Die­vas mums da­vė pro­tą tam, kad juo gal­vo­tu­mė­me. Kiek­vie­nas”
 • „Ti­ko­Tiks” erd­ves pa­puo­šė Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio pa­veiks­lų rep­ro­duk­ci­jos
 • Kny­gos apie le­gen­di­nę gy­dy­to­ją su­da­ry­to­ja Ag­nė Že­mai­ty­tė:
 • „As­me­ni­niu liu­di­ji­mu ji no­rė­jo stip­rin­ti žmo­nes”
Aly­tus – pir­ma­sis Lie­tu­vos mies­tas, ku­ria­me pra­dė­jo veik­ti ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos cen­tras. Į jį at­vyks­tan­tiems žmo­nėms, su sa­vi­mi ne­re­tai...
Ki­ne­zi­te­ra­peu­tė-ma­sa­žuo­to­ja Ne­da Mi­liaus­kai­tė be­veik prieš me­tus pa­pil­dė Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro dar­buo­to­jų ben­druo­me­nę. Šian­dien jos...
Eu­ro­po­je įvy­ko ste­buk­las. Ne­daug to­kių bu­vo. Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną me­tu šios ša­lies elek­tros per­da­vi­mo sis­te­ma ko­vo 16 die­ną bu­vo sin­chro­ni­zuo­ta su...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.