Sin­chro­ni­zuo­tis grei­čiau nei nu­ma­ty­ta (2)

Ry­tas Sta­se­lis
R.Staselis
Eu­ro­po­je įvy­ko ste­buk­las. Ne­daug to­kių bu­vo. Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną me­tu šios ša­lies elek­tros per­da­vi­mo sis­te­ma ko­vo 16 die­ną bu­vo sin­chro­ni­zuo­ta su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos per­da­vi­mo tin­klais. Ki­taip ta­riant, ka­riau­jan­ti prieš ag­re­so­rius Uk­rai­na pa­sie­kė sa­vo po­li­tiš­kai de­kla­ruo­tą tiks­lą anks­čiau nei Bal­ti­jos ša­lys, ku­rios 2004 me­tais ta­po ne tik NA­TO, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­rė­mis.

Kaip įvy­ko tok­sai ste­buk­las? Uk­rai­na dar 2005 me­tais pa­si­pra­šė tap­ti ENT­SO-E (Eu­ro­pos sis­te­mi­nių ope­ra­to­rių są­jun­gos) na­re ir kryp­tin­gai šio tiks­lo sie­kė.

Kiek lei­džia spręs­ti ma­no at­min­tis, Lie­tu­va to­kio po­li­ti­nio tiks­lo ėmė siek­ti bent pen­kme­čiu vė­liau. 2010 me­tais man te­ko bū­ti liu­di­nin­ku, kaip Lie­tu­vos pa­rei­gū­nai iš „Lit­grid“ ENT­SO-E me­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je kal­bi­no ren­gi­nio de­le­ga­tus at­kreip­ti dė­me­sį į to­kį Lie­tu­vos no­rą. Dar tiks­liau at­si­me­nu, kad tie kal­bi­na­mie­ji de­le­ga­tai ga­na skep­tiš­kai re­a­ga­vo į lie­tu­viš­kus no­rus.

Dar su­dė­tin­giau anais lai­kais bu­vo agi­tuo­ti mū­sų šiau­ri­nius kai­my­nus Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je.

Ko­kiais 2012 me­tais kal­bi­nant es­tų na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­kos tuo­me­ti­nį kom­pa­ni­jos „Es­sti Ener­gia“ va­do­vą iš jo te­ko iš­girs­ti to­kį at­sa­ky­mą: „Sin­chro­ni­za­ci­ja su Eu­ro­pa yra svar­bi pro­ble­ma, ta­čiau, tie­są sa­kant, ji nė­ra to­kia, apie ku­rią gal­vo­čiau iš ry­to lip­da­mas iš lo­vos.“

Tie­są pa­sa­kius, dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je gir­dė­jau kai ku­riuos su ener­ge­ti­ka su­si­ju­sius pa­rei­gū­nus tvir­ti­nant, kad Uk­rai­nos sin­chro­ni­za­vi­mo su Eu­ro­pa vil­tys yra iš fan­tas­ti­kos sri­ties. Ta­čiau nuo ko­vo 16-osios Uk­rai­na yra jau sin­chro­ni­zuo­ta su Eu­ro­pa, o mes lau­kia­me 2025-ųjų.

Pa­tys uk­rai­nie­čiai sa­ko, kad jų pri­si­jun­gi­mas ati­ti­ko for­ce ma­jeu­re (liet. ne­nu­ga­li­mos jė­gos) ap­lin­ky­bes: va­sa­rio 23 die­ną uk­rai­nie­čiai pra­dė­jo iš anks­to su ENT­SO-E su­de­rin­tą ir in­teg­ra­ci­jos pla­ne nu­ma­ty­tą izo­liuo­to dar­bo ban­dy­mą (vie­nas tu­rė­jo įvyk­ti šal­tuo­ju, ki­tas – lie­pą – šil­tuo­ju me­tų lai­ku), ta­čiau ka­dan­gi ki­tą ry­tą ša­ly­je pra­si­dė­jo ka­ras, ša­lies vy­riau­sy­bė nu­spren­dė ne­si­im­ti at­ga­li­nės in­teg­ra­ci­jos į Ru­si­jos sis­te­mą ir to­liau dirb­ti izo­liuo­tu re­ži­mu, ES pri­ėmė spren­di­mą Uk­rai­ną in­teg­ruo­ti į kon­ti­nen­ti­nę Eu­ro­pą.

Kar­tu su Mol­do­va, ku­ri sis­te­mi­niu po­žiū­riu yra Uk­rai­nos ener­ge­ti­nė pro­vin­ci­ja.

Ne­rei­kia nu­ver­tin­ti JAV po­li­ti­nių pa­stan­gų, ku­rios įkal­bė­jo Briu­se­lį to­kį spren­di­mą ka­ro aki­vaiz­do­je pri­im­ti.

Kas reikš­min­ga įvy­ko? Uk­rai­na su­dau­žė pas­ku­ti­nę bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos in­teg­ra­ci­nę sis­te­mą, li­gi šiol vie­ni­ju­sią vi­sas be iš­im­ties bu­vu­sias so­vie­ti­nes res­pub­li­kas, ne­pai­sant, ko­kiuo­se ka­ri­niuo­se ar po­li­ti­niuo­se blo­kuo­se jos bu­vo. Pas­ku­ti­nę.

Di­dis klau­si­mas – ar mums iš tik­rų­jų to­kio pa­sie­ki­mo teks lauk­ti li­gi 2025-ųjų? Vie­na ver­tus, bū­tų lo­giš­ka iki to ter­mi­no įgy­ven­din­ti su ES su­tar­tus tech­ni­nius da­ly­kus.

Ki­ta ver­tus, mū­sų kai­my­nai Šiau­rė­je, aki­vaiz­du, ne­si­ver­žia „ke­lio že­mė­la­pio“ įgy­ven­din­ti kaip įma­no­ma grei­čiau (pa­na­šiai kaip su su­sky­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lu li­gi 2014-ųjų) – prieš po­rą me­tų Lat­vi­ja bei Es­ti­ja at­si­sa­kė kar­tu su Lie­tu­va kar­tu pa­mė­gin­ti, kaip tri­jų ša­lių per­da­vi­mo sis­te­mos vei­kia ne­pri­klau­so­mai nuo ru­siš­kos.

Tai­gi sa­ky­čiau, kad sin­chro­ni­za­vi­mo pro­ce­są ir tiks­lą su­si­jung­ti su ENT­SO-E bū­tų ver­ta įgy­ven­din­ti anks­čiau nei 2025 me­tais, kai nu­ma­ty­ta „ke­lio že­mė­la­py­je“.

Čia svar­bus ne Uk­rai­nos pa­vyz­dys. Svar­bes­nis – Ru­si­jos veiks­nys. At­sklei­siu ma­žą pa­slap­tį: kal­bant su mū­sų ener­ge­ti­kos sek­to­riaus at­sa­kin­gais as­me­ni­mis, klau­siant jų, ko­kių ei­bų šia­me pro­ce­se ga­li pri­si­gal­vo­ti Mask­va, be­veik vi­sa­da su­lauk­si ko­rek­tiš­ko at­sa­ky­mo, kad Ru­si­ja šiam pro­ce­sui ne­truk­do.

Esą ne­ži­nia, kaip bus vė­liau, ta­čiau da­bar – ne­truk­do bei ne­si­prie­ši­na. Ta­čiau iš­jun­gus dik­to­fo­ną daž­nai pa­si­girs­ta: bū­ti­na įver­tin­ti ti­ki­my­bę, kad Mask­va, esant nor­ma­liems jos san­ty­kiams su Briu­se­liu, ims kar­tu su Bal­ti­jos ša­li­mis pirš­ti Ka­li­ning­ra­do re­gio­ną, ga­li rei­ka­lau­ti su Ka­li­ning­ra­do re­gio­nu sie­ti spe­cia­lių jung­čių už ES lė­šas įren­gi­mą, pa­sta­ty­ti spe­cia­lias li­ni­jas elek­tros per­da­vi­mo tran­zi­tui tarp Ka­li­ning­ra­do re­gio­no ir „mo­ti­ni­nės“ Ru­si­jos ar bent Bal­ta­ru­si­jos.

Dar dau­giau – bū­tų vi­sai pras­ta, jei­gu Ru­si­ja su­tik­tų, kad Bal­ti­jos ša­lys pa­lie­ka vie­nin­gą po­so­vie­ti­nę elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mą su są­ly­ga, kad Ru­si­ja Ka­li­ning­ra­do re­gio­ne pa­bai­gia sta­ty­ti ato­mi­nę elek­tri­nę (į ku­rios sta­ty­bą su­ki­šo be­veik 2 mlrd. JAV do­le­rių) ir ją in­teg­ruo­ja į ES kaip svar­bų ver­slo ob­jek­tą.


 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  At­sklei­siu ma­žą pa­slap­tį: kal­bant su mū­sų ener­ge­ti­kos sek­to­riaus at­sa­kin­gais as­me­ni­mis, klau­siant jų, ko­kių ei­bų šia­me pro­ce­se ga­li pri­si­gal­vo­ti Mask­va, be­veik vi­sa­da su­lauk­si ko­rek­tiš­ko at­sa­ky­mo, kad Ru­si­ja šiam pro­ce­sui ne­truk­do. Is Friday Night Funkin on mobile?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.