Su­rink­ti daik­tus uk­rai­nie­čiams Rau­do­na­jam Kry­žiui pa­de­da „Ti­ko­Tiks” (1)

Saulė Pinkevičienė
Pa­gal­ba pa­bė­gė­liams be­si­rū­pi­nan­tys Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai – daž­ni sve­čiai „Ti­ko­Tiks“ cen­tre.
Pa­gal­ba pa­bė­gė­liams be­si­rū­pi­nan­tys Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai – daž­ni sve­čiai „Ti­ko­Tiks“ cen­tre.
Aly­tus – pir­ma­sis Lie­tu­vos mies­tas, ku­ria­me pra­dė­jo veik­ti ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos cen­tras. Į jį at­vyks­tan­tiems žmo­nėms, su sa­vi­mi ne­re­tai ne­tu­rin­tiems net bū­ti­niau­sių daik­tų, rei­ka­lin­gi dra­bu­žiai, ava­ly­nė, bui­ties tech­ni­ka, in­dai, bal­dai – vis­kas, kas būtina ku­rian­tis nau­jo­je vie­to­je. Aly­tiš­kiai nuo pir­mos ka­ro die­nos la­bai ge­ra­no­riš­kai at­si­lie­pė į pa­ra­mos daik­tais rin­ki­mo ak­ci­jų kvie­ti­mus, ta­čiau ki­lo pro­ble­mų dėl pa­tal­pų, ku­rio­se jie bū­tų san­dė­liuo­ja­mi ir rū­šiuo­ja­mi. Rau­do­na­jam Kry­žiui į pa­gal­bą at­ėjo Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (ARATC) daik­tų at­nau­ji­ni­mo cen­tras „Ti­ko­Tiks“. Čia daik­tai su­ren­ka­mi rū­šiuo­ja­mi, at­nau­ji­na­mi ir da­li­na­mi uk­rai­nie­čiams pa­gal po­rei­kius.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus sky­riaus va­do­vė Al­do­na Tu­raus­ky­tė pa­ste­bi, kad ka­ro pa­bė­gė­lių ap­rū­pi­ni­mo daik­tais pro­ble­ma yra to­kia pat ak­tu­a­li, kaip jų lai­ki­nas ap­gy­ven­di­ni­mas ar būs­to nuo­la­ti­niam gy­ve­ni­mui su­ra­di­mas: „Aly­tiš­kiai tik­rai ak­ty­viai au­ko­ja įvai­rius daik­tus, ta­čiau svar­biau­sia, kad da­bar jau pa­vy­ko su­kur­ti efek­ty­vią jų su­rin­ki­mo ir da­li­ni­mo sis­te­mą. La­bai ak­ty­viai pa­de­da ARATC „Ti­ko­Tiks“ cen­tras, į ku­rį šiuo me­tu ke­liau­ja vi­sa pa­ra­ma daik­tais. Be pa­gal­bos to­kių ap­im­čių daik­tų su­rin­ki­mas bū­tų ne­la­bai įma­no­mas, ne­tu­ri­me san­dė­lia­vi­mui, rū­šia­vi­mui rei­ka­lin­gų pa­tal­pų“.

„Ti­ko­Tiks“ cen­tre gy­ven­to­jai ga­li pa­lik­ti Uk­rai­nos ka­ro pa­bė­gė­liams rei­ka­lin­gus daik­tus: dra­bu­žius, ava­ly­nę, įvai­riau­sius bal­dus, bui­ties prie­tai­sus, įran­kius, ve­ži­mė­lius vai­kams. De­fek­tų tu­rin­tys daik­tai čia tai­so­mi, bui­ties tech­ni­ka re­mon­tuo­ja­ma. ARATC Ap­lin­ko­sau­gi­nio ug­dy­mo ir pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė Ag­nė Ju­čie­nė sa­ko, kad bui­ti­nė tech­ni­ka yra la­bai rei­ka­lin­ga, nes dau­ge­lis uk­rai­nie­čių ku­ria­si vi­siš­kai tuš­čiuo­se būs­tuo­se.

Su vai­kais at­vy­ku­sioms ka­ro pa­bė­gė­lių šei­moms la­bai ak­tu­a­lios vai­kiš­kos lo­ve­lės, ve­ži­mė­liai, čiu­ži­niai ir pa­ta­ly­nė. Rei­ka­lin­gi ir bal­dai, ypač – spin­tos, vien­gu­lės lo­vos, kė­dės ir sta­lai.

Ka­ro pa­bė­gė­lius ap­gy­ven­di­nu­sios įstai­gos, gy­ven­to­jai, pri­ėmę uk­rai­nie­čius bei pa­tys pa­bė­gė­liai ga­li at­vyk­ti į „Ti­ko­Tiks“ ir pa­si­im­ti rei­ka­lin­gų daik­tų – jų rink­tis at­vyks­ta­ma kas­dien. Pa­ruoš­ta bui­ties prie­tai­sų, vir­tu­vės reik­me­nų, dra­bu­žių, ku­rie yra iš­skalb­ti ir su­tvar­ky­ti.

„Pa­si­rink­ti daik­tų at­vyks­ta ir Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­riai, ku­rie juos ve­ža į Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­trą ir bu­vu­sius Aly­taus glo­bos na­mus Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, kur ap­si­sto­ja ma­mos su vai­kais. Čia įreng­ta spe­cia­li dra­bu­ži­nė, jo­je at­vy­ku­sie­ji ga­li ras­ti jiems rei­ka­lin­gų daik­tų“, – sa­ko A.Ju­čie­nė.

Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus Aly­taus sky­riaus va­do­vė A.Tu­raus­ky­tė pri­me­na, kad šiuo me­tu į Lie­tu­vą nuo ka­ro bė­gan­tiems uk­rai­nie­čiams rei­ka­lin­gi vir­tu­vės reik­me­nys (puo­dai, kep­tu­vės, elek­tri­niai bui­ties prie­tai­sai, sta­lo įran­kiai ir in­dai), taip pat lais­vo spor­ti­nio sti­liaus ap­ran­ga pa­aug­liams (džin­sai, džem­pe­riai). Juos ga­li­ma at­vež­ti į „Ti­ko­Tiks“ ar­ba pa­lik­ti rū­šia­vi­mo cen­truo­se (di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se) esan­čiuo­se daik­tų mai­nų punk­tuo­se „Mai­nu­kas“. Čia ati­duo­da­mi daik­tai tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti, kad skir­ti ka­ro pa­bė­gė­liams, ir su­de­da­mi į dar­buo­to­jo nu­ro­dy­tą vie­tą. „Ti­ko­Tiks“ cen­tre rū­šiuo­ja­mi ir teks­ti­lės kon­tei­ne­riais su­rink­ti dra­bu­žiai bei ava­ly­nė, to­dėl į šiuos kon­tei­ne­rius pra­šo­ma mes­ti tik to­les­niam dė­vė­ji­mui tin­ka­mus daik­tus.

„Ti­ko­Tiks“ cen­tras yra įsi­kū­ręs ad­re­su Kar­je­ro g. 2A, Tak­niš­kių kai­mas, Aly­taus ra­jo­nas. Cen­tro dar­bo lai­kas 8–17 val. dar­bo die­no­mis ir 9–15 val. – kas an­trą šeš­ta­die­nį. Tei­rau­tis tel. 8 643 35634.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.