Nr. 35 (13265)

2019-03-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 35 (13265) skaitykite:

 • Nu­ai­dė­jus aplo­dis­mentams iš­da­ly­ti „Te­at­rak­me­niai”
 • Šaukš­tas de­gu­to vi­są me­daus sta­ti­nę su­ga­di­no
 • Psi­cho­lo­gė Ro­mal­da Sta­sio­nie­nė: „La­biau­siai mei­lės rei­kia tiems vai­kams, ku­riuos my­lė­ti sun­kiau­sia”
 • Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai mi­nist­rui tu­rė­jo daug klau­si­mų
 • Į Žu­vin­tą – ste­bė­ti paukš­čių
 • Re­gist­ruok sa­vo ka­me­rą – kurk sau­gią ap­lin­ką
 • „Re­git­ros” eg­za­mi­nuo­to­jas pa­ta­ria, kaip sėk­min­gai iš­lai­ky­ti vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus
 • Gy­ven­to­jai ak­ty­viai nau­do­ja­si tei­se sau­go­ti as­mens duo­me­nis
 • Aly­taus re­gio­nui Lie­tu­vos gim­na­zi­jų pro­tų ko­vų ly­gos „Ne­pa­miršk pa­ra­šiu­to” su­per­fi­na­le
 • at­sto­vaus Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio ir Va­rė­nos „Ąžuo­lo” gim­na­zi­jų ko­man­dos
 • Pro­jek­to „Sam­sung Mo­kyk­la at­ei­čiai” moks­lei­vių
 • nu­my­lė­ti­niai – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja
 • Aly­taus bai­da­ri­nin­kai sėk­min­gai pra­dė­jo čem­pio­na­tą
 • Aly­taus ra­jo­no šaš­kių ir sta­lo te­ni­so var­žy­bos
 • Jung­ti­nė­je pa­ro­do­je – net aš­tuo­nio­li­kos au­to­rių ta­py­bos dar­bai
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių pa­ro­da „Mar­gi mar­gu­čiai ri­tas“. Iš Mi­ros­la­vo kraš­to ki­lu­si...
Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas jau bai­gė­si, aist­ros, bent jau Aly­taus ra­jo­ne, ne­rims­ta. Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se at­si­ran­da vis nau­jų pra­ne­ši­mų apie...
Aly­taus ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je pa­tvir­tin­ti sep­ty­ni ty­mų at­ve­jai, du iš jų – vai­kams iki dve­jų me­tų. Trys ty­mų at­ve­jai už­re­gist­ruo­ti Drus­ki­nin­kų, du – Aly­taus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.