Nr. 35 (13265)

2019-03-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 35 (13265) skaitykite:

 • Nu­ai­dė­jus aplo­dis­mentams iš­da­ly­ti „Te­at­rak­me­niai”
 • Šaukš­tas de­gu­to vi­są me­daus sta­ti­nę su­ga­di­no
 • Psi­cho­lo­gė Ro­mal­da Sta­sio­nie­nė: „La­biau­siai mei­lės rei­kia tiems vai­kams, ku­riuos my­lė­ti sun­kiau­sia”
 • Aly­taus ra­jo­no žem­dir­biai mi­nist­rui tu­rė­jo daug klau­si­mų
 • Į Žu­vin­tą – ste­bė­ti paukš­čių
 • Re­gist­ruok sa­vo ka­me­rą – kurk sau­gią ap­lin­ką
 • „Re­git­ros” eg­za­mi­nuo­to­jas pa­ta­ria, kaip sėk­min­gai iš­lai­ky­ti vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus
 • Gy­ven­to­jai ak­ty­viai nau­do­ja­si tei­se sau­go­ti as­mens duo­me­nis
 • Aly­taus re­gio­nui Lie­tu­vos gim­na­zi­jų pro­tų ko­vų ly­gos „Ne­pa­miršk pa­ra­šiu­to” su­per­fi­na­le
 • at­sto­vaus Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio ir Va­rė­nos „Ąžuo­lo” gim­na­zi­jų ko­man­dos
 • Pro­jek­to „Sam­sung Mo­kyk­la at­ei­čiai” moks­lei­vių
 • nu­my­lė­ti­niai – Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja
 • Aly­taus bai­da­ri­nin­kai sėk­min­gai pra­dė­jo čem­pio­na­tą
 • Aly­taus ra­jo­no šaš­kių ir sta­lo te­ni­so var­žy­bos
 • Jung­ti­nė­je pa­ro­do­je – net aš­tuo­nio­li­kos au­to­rių ta­py­bos dar­bai
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia Vir­gi­ni­jos Žu­kaus­kai­tės-Ka­zan­ce­vie­nės sku­ti­nė­tų mar­gu­čių pa­ro­da „Mar­gi mar­gu­čiai ri­tas“. Iš Mi­ros­la­vo kraš­to ki­lu­si...
Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas jau bai­gė­si, aist­ros, bent jau Aly­taus ra­jo­ne, ne­rims­ta. Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se at­si­ran­da vis nau­jų pra­ne­ši­mų apie...
Aly­taus ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je pa­tvir­tin­ti sep­ty­ni ty­mų at­ve­jai, du iš jų – vai­kams iki dve­jų me­tų. Trys ty­mų at­ve­jai už­re­gist­ruo­ti Drus­ki­nin­kų, du – Aly­taus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.