Ty­mai – vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja: ko­kio am­žiaus gy­ven­to­jai tu­rė­tų jaus­tis sau­giau­siai?

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Kovas 22
tymai
Tymai – tai ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, kuri plinta oro lašeliniu būdu, taip pat per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas arba kitus aplinkos daiktus, kuriuos perduoda jau sergantis žmogus.
Aly­taus ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je pa­tvir­tin­ti sep­ty­ni ty­mų at­ve­jai, du iš jų – vai­kams iki dve­jų me­tų. Trys ty­mų at­ve­jai už­re­gist­ruo­ti Drus­ki­nin­kų, du – Aly­taus savivaldybėse, po vie­ną – Laz­di­jų ir Va­rė­nos ra­jo­nuo­se. To­kią in­for­ma­ci­ją va­kar pa­tei­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to Už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Dvi­lins­kie­nė. Ty­mai – tai ūmi, itin už­kre­čia­ma vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja, plin­tan­ti oro la­še­li­niu bū­du ir pa­si­reiš­kian­ti karš­čia­vi­mu, bė­ri­mu ir kvė­pa­vi­mo ta­kų bei akių jun­gi­nės už­de­gi­mu. Ty­mai bu­vo ir iki šiol yra vie­na daž­niau­sių mir­čių prie­žas­čių tarp vi­sų vak­ci­no­mis kon­tro­liuo­ja­mų li­gų.

Ir anks­čiau žmo­nės sau­go­jo­si ty­mų

Gar­baus am­žiaus žmo­nės me­na li­gą, ku­ri vi­są žmo­gaus kū­ną nu­sė­da­vo rau­do­no­mis dė­mė­mis. „To­kius li­go­nius ar­ti­mie­ji pa­gul­dy­da­vo at­ski­ra­me kam­ba­ry­je, jei ne­tu­rė­da­vo to­kių ga­li­my­bių, tai ati­tver­da­vo lo­va­tie­sė­mis jo lo­vą. Lan­gus už­dangs­ty­da­vo, kad švie­sa ma­žiau kenk­tų akims. Ant kak­tos nuo­lat keis­da­vo šla­pią šal­tą ska­ru­lį. Be ar­ba­tų, ku­rias vir­da­vo ir gir­dy­da­vo ser­gant ir ki­to­mis li­go­mis, ty­mų kan­ki­na­mus as­me­nis gir­dy­da­vo rau­gin­tų ko­pūs­tų skys­ti­mu. Ar­ba­tą ne pli­ky­da­vo, kaip da­bar įpras­ta, o il­go­kai vir­da­vo di­džiu­lia­me puo­de, į van­de­nį pri­ki­šę ką tik pri­lauž­tų kaš­to­nų, juo­dų­jų ser­ben­tų ir avie­čių ša­ke­lių. Vi­sus sve­čius na­mų, ku­riuo­se bū­da­vo ty­mais ser­gan­tis li­go­nis, šei­mi­nin­kai pa­si­tik­da­vo kie­me ir pra­neš­da­vo apie bė­dą. Žmo­nės ven­gė to­kių li­gų ir sten­gė­si joms vy­rau­jant ne­si­sve­čiuo­ti be rei­ka­lo“, – me­na sen­jo­ra Al­do­na. 

„Ty­mų vi­ru­so pli­ti­mo ypa­tu­mas tas, kad vie­nas ser­gan­tis as­muo ga­li už­krės­ti iki 18 ap­link esan­čių­jų, o im­lūs vi­si, ku­rie ne­tu­ri­me imu­ni­te­to. Da­bar­ti­niu me­tu ser­ga bū­tent tie as­me­nys, ku­rie kaž­ka­da nepa­si­skie­pi­jo. Jie da­bar yra 30 me­tų, gim­do vai­ke­lius, ir tie vai­ke­liai taip pat ne­tu­ri imu­ni­te­to. Taip pat ser­ga vai­kai, ku­riems dar ne­pri­klau­so skie­pi­ji­mas iki 15 mė­ne­sių. No­rint, kad iš tik­rų­jų žmo­nės su­pras­tų, rei­kia jiems tin­ka­mai pa­aiš­kin­ti. Mes ga­li­me daug kal­bė­ti, mes ir kal­bė­jo­me, prog­no­za­vo­me, kad jei­gu skie­pi­ji­mo ap­im­tys lai­ky­sis to­kios že­mos, ne­sie­kian­čios 95 proc., tu­rė­si­me bė­dą.

Im­ki­me kaip pa­vyz­dį ar­ba jau kaip fak­tą, kad anks­čiau Lie­tu­vo­je tik­rai bu­vo skie­pi­ja­ma žy­miai dau­giau, ne­bu­vo to an­ti­vak­ci­ni­nio ju­dė­ji­mo. Be­veik vi­si pa­si­skie­py­da­vo, ir mes jau daug me­tų bu­vo­me pa­mir­šę apie to­kią li­gą kaip ty­mai, kol ne­at­si­ra­do to­kių „pro­tin­gų­jų“, ku­rie sa­ko, kad tos li­gos ir taip nė­ra, tai kam čia skie­py­tis, gal vi­si tie skie­pai ken­kia“, – kal­bė­jo Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.

Sa­vi­val­dy­bė­je pla­nuo­ja­mas ap­ta­ri­mas

I.Mas­ke­liū­nie­nė pa­ste­bi, kad Aly­taus mies­te, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, yra žmo­nių, ku­rie at­si­sa­ko skie­py­ti sa­vo vai­kus, taip su­kel­da­mi jiems grės­mę su­sirg­ti ty­mais ir ki­to­mis už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas su vi­so­mis as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis dėl vai­kų skie­pi­ji­mo nuo ty­mų ir ki­tų in­fek­ci­jų ap­im­čių, ne­pa­skie­pi­ji­mo prie­žas­čių.

Lie­tu­vo­je vai­kai pa­gal na­cio­na­li­nį skie­pų ka­len­do­rių yra skie­pi­ja­mi 15 mėn. ir 6–7 me­tų. Skie­pi­ja­ma kom­bi­nuo­ta ty­mų-epi­de­mi­nio pa­ro­ti­to-rau­do­nu­kės (MMR) vak­ci­na. Šiuo me­tu ra­miau­siai ga­lė­tų jaus­tis ne­bent gi­mu­sie­ji 1993 me­tais ir vė­liau.

„Jei gi­mė­te iki 1988 me­tų, ti­kė­ti­na, kad esa­te skie­py­ti tik vie­na vak­ci­na, ta­čiau di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ir tos ne­ga­vo­te, tad pa­tar­ti­na šią in­for­ma­ci­ją pa­si­tiks­lin­ti ana­li­zuo­jant svei­ka­tos kor­te­lę, jei yra to­kia li­ku­si nuo gi­mi­mo. Ki­tas bū­das pa­si­tik­rin­ti – at­lik­ti an­ti­kū­nių ty­ri­mą. Jei pa­aiš­kė­tų, kad an­ti­kū­nių nuo ty­mų ne­tu­ri­te, rei­kė­tų pa­si­skie­py­ti. Šiuo me­tu Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro san­dė­ly­je yra 42 tūkst. vak­ci­nų nuo ty­mų, ku­rių už­teks pa­skie­py­ti dar ne­skie­py­tiems vai­kams ir žmo­nėms, ku­rie per 72 va­lan­das tu­rė­jo kon­tak­tą su ser­gan­čiuo­ju ty­mais. Šiais at­ve­jais vak­ci­nos nuo ty­mų yra kom­pen­suo­ja­mos vals­ty­bės. Vi­si ki­ti skie­py­tis ga­li tik as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis. Jei vak­ci­nos ne­tu­ri jū­sų gy­dy­mo įstai­ga, pa­ta­ria­ma kreip­tis į ki­tą, ku­ri su­teiks skie­pi­ji­mo­si ga­li­my­bę“, – in­for­muo­ja sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja I.Mas­ke­liū­nie­nė.

Skie­py­tis bū­ti­na

Dau­ge­lis vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ant žas­to, pa­pras­tai kai­rio­jo, iki šiol ne­šio­ja nuo vai­kys­tė­je at­lik­tų skie­pų li­ku­sį ap­skri­tą ran­de­lį. Ne vie­nas do­mi­si, ar tai įro­dy­mas, jog esa­me pa­skie­py­ti nuo ty­mų?

Per pen­kias­de­šimt me­tų Aly­taus gy­ven­to­jų svei­ka­tai ati­da­vu­si gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ka­ra­zi­jie­nė sa­ko, kad tai rau­pų skie­po žen­klas, tas skie­pas pa­lik­da­vo pėd­sa­ką, o pa­skie­pi­jus nuo ty­mų, ne­lik­da­vo jo­kio ran­de­lio.

Gar­bin­gai aly­tiš­kių ver­ti­na­ma gy­dy­to­ja J.Ka­ra­zi­jie­nė ra­gi­na vi­sus ne­bi­jo­ti skie­pų, nes tik pa­vie­niai at­ve­jai, kaip ir nau­do­jant me­di­ka­men­tus, pa­ti­ria ša­lu­ti­nį or­ga­niz­mo po­vei­kį, o šim­tai tūks­tan­čių iš­gel­bė­ja­ma.

So­viet­me­čiu kon­tro­liuo­ja­mas skie­pi­ji­mas, pa­sak il­ga­me­tės me­di­kės, su­stab­dė dif­te­ri­ją, ku­ri už­smaug­da­vo žmo­nes, po­lio­mie­li­tą, ku­riuo per­sir­gu­sie­ji pa­pras­tai lik­da­vo ne­įga­lūs, įvei­kė rau­pus.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to Už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Dvi­lins­kie­nė pri­me­na, kad no­rin­tie­ji pa­si­skie­py­ti ga­li kreip­tis į skie­pų ka­bi­ne­tus, vak­ci­nos nuo ty­mų kai­na 30 eu­rų. Dėl an­ti­kū­nių ty­ri­mo re­ko­men­duo­ja­ma kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją, šio ty­ri­mo kai­na – apie 7 eu­rai.

 

Pir­miau­sia, ge­riau at­lik­ti krau­jo ty­ri­mą, ku­ris pa­ro­do, ar žmo­gus tu­ri imu­ni­te­tą ty­mams

 

Šių die­nų ty­mų si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je ro­do, kaip vis­kas už­kre­čia­mų­jų li­gų sri­ty­je yra ne­pa­sto­vu ir kaip rei­kia bū­ti bud­riems, juk prieš ke­le­tą me­tų Lie­tu­va pa­te­ko į Eu­ro­pos ša­lių, įvei­ku­sių ty­mus ir rau­do­nu­kę, są­ra­šą. Ir štai, tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, ku­rią ga­li­me va­din­ti „ty­mai su­grį­žo“.

Ne­nu­neig­si­me moks­lo, vie­nin­te­lė ty­mų pli­ti­mui ke­lią už­ker­tan­ti prie­mo­nė – skie­pai, ir nė­ra jo­kių ki­to­kių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių nuo vi­ru­so, su­ke­lian­čio ty­mus. Su­ma­žė­jo skie­pi­ji­mo ap­im­tys, vis dau­giau tė­vų ren­ka­si ne­skie­py­ti vai­kų – at­si­ra­do ga­li­my­bės plis­ti to­kioms, be­veik pa­mirš­to­mis va­din­toms, li­goms kaip ty­mai, ku­riuos su­ke­lia itin la­kus vi­ru­sas, pla­ti­na­mas ser­gan­čio žmo­gus ir plin­tan­tis oro la­še­li­niu bū­du.

Kal­bant apie da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, la­bai svar­bu ne­pa­ni­kuo­ti, o įver­ti­nus grės­mę, im­tis prie­mo­nių – jei­gu rei­kia, skie­py­tis. Kal­bant apie vai­kus, vak­ci­na­vi­mo sche­ma: pir­ma vak­ci­na – 15 mė­ne­sių am­žiaus, ant­ro­ji – 6–7 me­tų. Ne­skie­py­ti ar­ba pra­lei­dę an­trą vak­ci­ną, pri­va­lo tai pa­da­ry­ti kreip­da­mie­si į šei­mos gy­dy­to­ją.

Dau­giau­sia klaus­tu­kų ga­li bū­ti su­au­gu­sie­siems, ku­rie ne­ži­no, ne­pri­si­me­na ir ne­tu­ri tiks­lios in­for­ma­ci­jos, ar yra vai­kys­tė­je pa­skie­py­ti. Ne­tu­rint šios tiks­lios in­for­ma­ci­jos, ne­reik­tų pa­ni­kuo­ti ar pri­myg­ti­nai ieš­ko­ti vak­ci­nos, ku­rios šiuo me­tu dėl itin pa­di­dė­ju­sių skie­pi­ji­mo ap­im­čių kai ku­rio­se įstai­go­se trūks­ta, o ge­riau at­lik­ti krau­jo ty­ri­mą, ku­ris pa­ro­do, ar žmo­gus tu­ri imu­ni­te­tą ty­mams, ir tik ta­da skie­py­tis.

 

Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė

 

Persirgus susidaro ilgalaikis visą gyvenimą trunkantis imunitetas

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2019 metais sausio 1–kovo 13 dienomis Lietuvoje iš viso užregistruoti 128 tymų atvejai (vidutinis sergamumo tymais rodiklis 4,56 atv. 100 tūkst. gyv.). Pernai per visus metus tymais Lietuvoje susirgo 30 žmonių.

Tymai – tai ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, kuri plinta oro lašeliniu būdu, taip pat per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas arba kitus aplinkos daiktus, kuriuos perduoda jau sergantis žmogus.

Tymų inkubacinis laikotarpis trunka apie 10 dienų. Asmuo gali platinti infekciją vidutiniškai 4 dienas iki bėrimo atsiradimo ir 4 dienas po bėrimo pasirodymo.

Profilaktika:

 • Veiksmingiausia profilaktikos priemonė – skiepai.
 • Dažnai prausti rankas.
 • Vėdinti patalpas.

Persirgus susidaro ilgalaikis visą gyvenimą trunkantis imunitetas.

 

Ingrida Geraltauskaitė

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

 

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.