Gri­ma­sos sa­vi­val­dos rin­ki­mų apy­lin­kė­se. Ko­kias sche­mas ga­li­ma įžvelg­ti?

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (10)
2019 Kovas 22
nuotrauka
Prielaidą, kad Alytaus rajone savivaldos rinkimai galėjo vykti neskaidriai, stiprina ir jau po rinkimų kriminalinėse suvestinėse išlendantys užfiksuoti pranešimai, siejami su Alytaus rajonu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas jau bai­gė­si, aist­ros, bent jau Aly­taus ra­jo­ne, ne­rims­ta. Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se at­si­ran­da vis nau­jų pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus šiurkš­čius rin­ki­mų pa­žei­di­mus bū­tent Aly­taus ra­jo­ne. O tarp gy­ven­to­jų vis dar ak­ty­viai es­ka­luo­ja­ma, kad keis­tai at­ro­do bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tai, kai pa­gal apy­lin­kių re­zul­ta­tus, nors ir ne­žy­miai, pir­ma­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos iš­kel­tas kan­di­da­tas Au­ri­mas Trun­cė, o bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai pa­štu kry­po Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­to, il­ga­me­čio Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko nau­dai, kas lė­mė jo per­ga­lę me­ro rin­ki­muo­se. Re­zul­ta­tų apy­lin­kė­se ana­li­zė lei­džia įžvelg­ti įdo­mių da­ly­kų, ten­den­ci­jų ir net tam tik­rų su­ta­pi­mų su kri­mi­na­li­nė­se su­ves­ti­nė­se, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) ad­re­suo­tuo­se skun­duo­se už­fik­suo­tais, ta­čiau dar ne vi­sais iš­tir­tais įvy­kiais. Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tai, ro­dos, nie­kuo ne­ypa­tin­gi, mat vi­so­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se tiek bal­sa­dė­žių, tiek pa­što re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs vie­nam kan­di­da­tui – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vui Ne­ri­jui Ce­siu­liui. Ta­čiau Aly­taus mies­te rin­ki­mai ne­pa­si­žy­mė­jo taip, kaip ra­jo­ne, nei skun­dais, nei pa­žei­di­mais.

Aly­tu­je – į vie­nus var­tus

Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­siam vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ iš­kel­tam kan­di­da­tui Ge­di­mi­nui Dauk­šiui nė vie­no­je iš 23 Aly­taus mies­to bal­sa­vi­mo apy­lin­kių ne­pa­vy­ko iš­plėš­ti per­ga­lės, tai­gi, re­zul­ta­tai bu­vo, vaiz­džiai ta­riant, į vie­nus var­tus. Net ir G.Dauk­šio gy­ve­na­mo­jo­je apy­lin­kė­je – Pir­ma­ja­me Aly­tu­je – už jį bal­sa­vo tik kiek dau­giau nei 42 proc. rin­kė­jų. Dau­giau­sia bal­sų (49,19 proc.) jis su­rin­ko Dzū­ki­jos apy­lin­kė­je.

So­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis di­džiau­sio pa­lai­ky­mo su­lau­kė sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je apy­lin­kė­je – Spor­to. Ten už jį bal­sa­vo dau­giau kaip 65 proc. rin­kė­jų.

Tiesa, pirmajame rinkimų ture G.Daušys pelnė daugiausia rinkėjų balsų iš visų kandidatų ir antroje vietoje buvusį N.Cesiulį jis įveikė vos 9 balsų persvara.

Aly­tu­je sa­vo va­lią me­ro rin­ki­muo­se iš­reiš­kė tik 37,68 proc. gy­ven­to­jų. Ak­ty­viau­si bu­vo A.Ra­ma­naus­ko-Va­na­go apy­lin­kės gy­ven­to­jai (46,37 proc.), o van­giau­si – Ūd­ri­jos apy­lin­kė­je (25,59 proc.).

VRK jau pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Juos ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vrk.lt.

Dau­giau­sia pa­lai­ky­mo – gy­ve­na­mo­sio­se te­ri­to­ri­jo­se

Aly­taus ra­jo­ne dėl pa­kan­ka­mai kon­tras­tin­gų rin­ki­mų re­zul­ta­tų ga­li­ma įžvelg­ti dau­giau įdo­mių ten­den­ci­jų.

Prieš tai rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kad Aly­taus ra­jo­no me­ro rin­ki­mus penk­tą ka­den­ci­ją lai­mė­ju­sio A.Vrub­liaus­ko gy­ve­na­mo­ji vie­ta – Jun­čio­nių kai­mas, to­dėl na­tū­ra­lu, kad ten jis su­lau­kė di­džiau­sio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo ir sa­vo var­žo­vą su­triuš­ki­no re­zul­ta­tu 80,99 proc. ir 19,01 proc.

A.Trun­cės gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra Alo­vės se­niū­ni­jo­je, to­dėl ir dau­giau­sia jos gy­ven­to­jų pa­lai­kė sa­vo kraš­tie­tį. Čia A.Trun­cė iš­ko­vo­jo 79,74 proc. rin­kė­jų bal­sų, o A.Vrub­liaus­kas – 20,26 proc.

Su­su­ma­vus ga­lu­ti­nius re­zul­ta­tus, dar kar­tą me­ru per­rink­tas A.Vrub­liaus­kas sa­vo var­žo­vą įvei­kė 668 bal­sais, kai pir­ma­ja­me tu­re skir­tu­mas tarp jų bu­vo be­veik 2 tūkst. bal­sų.

Be­je, Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai, rink­da­mi me­rą dar ket­ve­riems me­tams, bu­vo ak­ty­ves­ni nei mies­to gy­ven­to­jai. Sa­vo va­lią pa­reiš­kė kiek dau­giau nei pu­sė rin­kė­jų. Ak­ty­viau­si rin­kė­jai bu­vo Mi­ka­la­vo gy­ven­to­jai (72,40 proc.), van­giau­si – Aly­taus apy­lin­kės (37,26 proc.).

Abe­jo­nių ke­lia rin­ki­mų skaid­ru­mas

Pa­si­bai­gus rin­ki­mams, ne­ty­la dau­gy­bės gy­ven­to­jų svars­ty­mai, kad tiek daug skun­dų ir ga­li­mų pa­žei­di­mų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dos rin­ki­mų me­tu bū­ta ne be rei­ka­lo, ir tai pri­ver­čia su­abe­jo­ti jų skaid­ru­mu. Šios dve­jo­nės tik dar la­biau su­tvir­tė­jo su­ži­no­jus, jog su­su­ma­vus apy­lin­kių bal­sa­dė­žių re­zul­ta­tus, pir­ma­vo A.Trun­cė. Ir tik bal­sai pa­štu lė­mė A.Vrub­liaus­ko per­ga­lę.

Šių kal­bų ve­da­mi, pa­si­do­mė­jo­me re­zul­ta­tais kiek­vie­no­je apy­lin­kė­je ir at­li­ko­me jų ana­li­zę. A.Trun­cė, ben­drai su­su­ma­vus bal­sa­dė­žių ir pa­što bal­sus, pir­ma­vo 18-oje apy­lin­kių iš 45: Luks­nė­nų, Mi­ros­la­vo, Ku­me­čių, Mer­ga­lau­kio, Ąžuo­li­nių, Ve­re­bie­jų, Gluos­nin­kų, Kro­kia­lau­kio, Ūd­ri­jos, San­tai­kos, Ža­ga­rių, Ke­do­nių, Dau­gų, Ri­mė­nų, Ven­ciū­nų, Alo­vės, Mak­niū­nų ir Ne­mu­nai­čio.

Tar­si tu­rė­tų bū­ti nor­ma­lu, kad ten, kur vie­nas ar ki­tas kan­di­da­tas iš­ko­vo­jo dau­giau rin­kė­jų sim­pa­ti­jų bal­suo­jant rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį, tai ši ten­den­ci­ja pa­na­šiai tu­rė­tų at­si­liep­ti ir pa­što re­zul­ta­tuo­se. Ta­čiau iš­skir­ti­nai 13-oje apy­lin­kių ši ten­den­ci­ja nepa­si­tvir­ti­no. Nors Luks­nė­nų, Mi­ros­la­vo, Van­kiš­kių, Mer­ga­lau­kio, Ąžuo­li­nių, Gluos­nin­kų, Ūd­ri­jos, San­tai­kos, Dau­gų, Ven­ciū­nų, Mak­niū­nų ir Ne­mu­nai­čio apy­lin­kių bal­sa­dė­žė­se dau­giau bal­sų su­skai­čiuo­ta už A.Trun­cę, ta­čiau mi­nė­tų apy­lin­kių bal­sai pa­štu pa­si­skirs­tė A.Vrub­liaus­ko nau­dai. Sa­ky­si­te, o ką tai įro­do? Mes ne­sie­kia­me nie­ko įro­dy­ti, ta­čiau nė­ra pa­pras­ta ar­gu­men­tuo­tai nu­gin­čy­ti tuos, ku­rie tei­gia, jog tu­rint to­kius di­de­lius kon­ser­va­to­rių par­ti­jos žmo­giš­kuo­sius re­sur­sus, kur kiek­vie­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas pri­klau­so tai pa­čiai par­ti­jai, pa­da­ry­ti di­des­nę įta­ką rin­kė­jų ap­si­spren­di­mui yra pa­pras­čiau.

Tai, kad iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo ir bal­sa­vi­mo na­muo­se tvar­ka nė­ra to­bu­la ir kad da­bar yra pui­ki ter­pė bal­sa­vi­mų ne­skaid­ru­mams bei įta­kos gy­ven­to­jų ap­si­spren­di­mui, už ką bal­suo­ti, da­ry­mui, pri­pa­ži­no ir pa­ti VRK pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė. Jos tei­gi­mu, at­ei­ty­je rei­kė­tų dau­giau ste­bė­to­jų, ta­čiau jo­kių kon­kre­tes­nių prie­mo­nių ji dau­giau ne­nu­ro­dė.

Dar bū­tų ga­li­ma pri­dur­ti, kad gal­būt rin­ki­mų skaid­ru­mui di­des­nės įta­kos tu­rė­tų ir tai, jei­gu rin­ki­mų ko­mi­si­jos bū­tų su­da­ro­mos ne iš par­ti­nių, o ne­pri­klau­so­mų as­me­nų.

Be­je, Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų re­zul­ta­tų kol kas VRK ne­tvir­ti­na. Jie bus sekmadienį.

Mi­ros­la­vo se­niū­ną įta­rė agi­ta­ci­ja

Tai, kad se­niū­nai ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie agi­ta­ci­jos ir įta­kos sa­vo gy­ven­to­jams bal­suo­ti už vie­nos par­ti­jos at­sto­vus ir jos iš­kel­tą kan­di­da­tą į me­rus, ga­li­my­bė ne­at­me­ta­ma. O kad tai mė­gi­no da­ry­ti Mi­ros­la­vo se­niū­nas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius, ban­dė įro­dy­ti ir LVŽS at­sto­vai.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai dar sau­sio pa­bai­go­je iš LVŽS at­sto­vų ga­vo skun­dą dėl ga­li­mo nu­si­žen­gi­mo, nu­ma­ty­to LR ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se „Po­li­ti­nės re­kla­mos sklei­di­mo rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas“. Esą pra­ne­šė­jui skam­bi­no Mi­ros­la­vo gy­ven­to­jai, pra­neš­da­mi, kad jų se­niū­nas V.Sin­ke­vi­čius va­ži­nė­ja po kai­mą ir da­li­ja rin­ki­mų lanks­ti­nu­kus.

Re­a­guo­da­mi į pra­ne­ši­mą, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Pa­rė­čė­nų kai­me pa­ste­bė­jo pra­ne­šė­jo nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lį. Ty­rė­jams pra­dė­jus va­žiuo­ti pas­kui jį, vai­ruo­to­jas su­sto­jo au­to­bu­sų su­sto­ji­mo sto­te­lė­je. Au­to­mo­bi­lį iš­ties vai­ra­vo V.Sin­ke­vi­čius. Jis pa­rei­gū­nams pa­aiš­ki­no lan­kan­tis se­niū­ni­jos gy­ven­to­jus. Bu­vo pa­teik­tas vaiz­do įra­šas, ku­ria­me ma­ty­ti, kaip se­niū­nas iš­li­pa iš tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio ir nu­ei­na į Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos pa­tal­pas. Už­fik­suo­ti ant tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės pa­dė­ti vie­no iš kan­di­da­tų į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą-me­rus pla­ka­tai, lanks­ti­nu­kai, o au­to­mo­bi­lio daik­ti­nė­je su­dė­ti ir ka­len­do­riu­kai.

Se­niū­nas vė­liau VRK aiš­ki­no, kad vyk­dė sa­vo kaip se­niū­no funk­ci­jas, iš Mi­ros­la­vo kai­mo va­žia­vo į Ku­me­čius pa­žiū­rė­ti gat­vių būk­lės. Esą tą­kart bu­vo sli­du ir jis tu­rė­jo nu­sta­ty­ti, ku­riuos ke­lius bū­ti­na bars­ty­ti. Pa­aiš­ki­ni­me jis jau tei­gė, kad dar­bo me­tu pas žmo­nes ne­va­ži­nė­jo, lanks­ti­nu­kų ne­da­li­jo ir jo­kios agi­ta­ci­jos ne­vyk­dė. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad se­niū­no tvir­ti­ni­muo­se yra aiš­kūs prieš­ta­ra­vi­mai, mat pir­mą kar­tą su­si­dū­rus su pa­rei­gū­nais au­to­bu­sų su­sto­ji­mo sto­te­lė­je, jis tvir­ti­no at­lie­kan­tis sa­vo kaip se­niū­no pa­rei­gas ir va­ži­nė­jan­tis pas žmo­nes.

Pri­trū­ko įro­dy­mų

Šis skun­das bu­vo per­duo­tas ir VRK, o pas­ta­ro­ji ty­ri­mą per­da­vė Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jai, ku­ri, iš­nag­ri­nė­ju­si si­tu­a­ci­ją, pri­ėmė spren­di­mą, kad nė­ra jo­kių ob­jek­ty­vių įro­dy­mų, kad se­niū­nas dar­bo me­tu lan­kė­si pas gy­ven­to­jus na­muo­se vyk­dy­da­mas agi­ta­ci­ją ar ki­tais veiks­mais, nau­do­da­ma­sis sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, ban­dė pa­veik­ti rin­kė­jų va­lią. Kon­sta­ta­vo, kad dėl to ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų tei­se­na ne­ga­li bū­ti pra­dė­ta, o pra­dė­to­ji tu­ri bū­ti nu­trauk­ta. Tai­gi, V.Sin­ke­vi­čiaus at­žvil­giu nė­ra vyk­do­ma jo­kia ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na.

Ši in­for­ma­ci­ja iki šiol ne­bu­vo nie­kur vie­ši­na­ma, o žur­na­lis­tams Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Jo­li­tos Gru­zins­kie­nės be­si­tei­rau­jant apie skun­dus ir pa­žei­di­mus, apie tai ir­gi nė kar­to ne­bu­vo už­si­min­ta, tik nuo­lat bū­da­vo pa­brė­žia­ma apie LVŽS at­sto­vų da­ro­mus pa­žei­di­mus rin­ki­mų agi­ta­ci­jos ir pa­čių rin­ki­mų lai­ko­tar­piu.

Prie­lai­dą su­stip­ri­na iki­teis­mi­nis ty­ri­mas

Bū­tent Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je at­si­sklei­dė vie­nas di­džiau­sių bal­sa­dė­žių ir pa­što re­zul­ta­tų kon­tras­tas. Šio­je apy­lin­kė­je rin­ki­mų die­ną prieš sa­vo opo­nen­tą A.Trun­cė pir­ma­vo 66 bal­sais, (už A.Vrub­liaus­ką 188, už A.Trun­cę – 256). Pa­što re­zul­ta­tai LVŽS at­sto­vui bu­vo prie­šin­gi – už jį bal­sa­vo 52 rin­kė­jai, o už A.Vrub­liaus­ką – 114.

Prie­šin­gos si­tu­a­ci­jos, kad apy­lin­kių bal­sa­dė­žių re­zul­ta­tai bū­tų pa­lan­kūs A.Vrub­liaus­kui, o pa­što bal­sų re­zul­ta­tai – A.Trun­cei, nė­ra.

Prie­lai­dą, kad na­muo­se ir iš anks­to bal­sa­vu­siems rin­kė­jams ga­lė­jo bū­ti da­ro­ma įta­ka, su­stip­ri­na ir Aly­taus po­li­ci­jos pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl Mi­ros­la­vo glo­bos na­muo­se ga­li­mo truk­dy­mo gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, o tai ga­li­mai pa­da­rė įta­ką rin­ki­mų re­zul­ta­tams. Kon­kre­tes­nių de­ta­lių, kaip ir kas truk­dė Mi­ros­la­vo glo­bos na­mų gy­ven­to­jams pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, ne­at­sklei­džia­ma, nes, kaip ti­ki­no Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė, tai ga­li pa­kenk­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Kaip ti­ki­no po­li­ci­jos at­sto­vė, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ir pra­dė­tų pa­tiks­li­ni­mų re­zul­ta­tus gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę su­ži­no­ti tik po ke­lių mė­ne­sių, mat to­kia yra iki­teis­mi­nių ty­ri­mų vyk­dy­mo prak­ti­ka.

Pri­pa­ži­no ne­tie­sio­giai pa­pir­kus rin­kė­jus

Be­je, LVŽS at­sto­vai taip pat bu­vo ap­skųs­ti VRK dėl ga­li­mo rin­ki­mų agi­ta­ci­jos pa­žei­di­mo, kai šios po­li­ti­nės jė­gos iš­kel­tas kan­di­da­tas į Aly­taus ra­jo­no me­rus A.Trun­cė sa­vo so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­o­ko“ pro­fi­ly­je pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je gy­ven­to­jai bu­vo kvie­čia­mi ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą ir nu­ro­dy­ti mo­bi­lio­sios la­bo­ra­to­ri­jos ap­si­lan­ky­mo gra­fi­kai. Už­fik­suo­ta, kad prie šios la­bo­ra­to­ri­jos sto­vi au­to­mo­bi­lis, ap­kli­juo­tas A.Trun­cės po­li­ti­ne re­kla­ma, ta­čiau pa­ties kan­di­da­to nie­kur ne­ma­ty­ti. Ta­da jis bu­vo ap­skųs­tas VRK, o Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad įro­dy­mų už­ten­ka ir pri­pa­ži­no kan­di­da­tą ne­tie­sio­giai pa­pir­ki­nė­jus gy­ven­to­jus.

Skun­dų gau­sa kri­mi­na­li­nė­se su­ves­ti­nė­se

Prie­lai­dą, kad Aly­taus ra­jo­ne sa­vi­val­dos rin­ki­mai vy­ko ne­skaid­riai, stip­ri­na ir jau po rin­ki­mų kri­mi­na­li­nė­se su­ves­ti­nė­se iš­len­dan­tys už­fik­suo­ti pra­ne­ši­mai, sie­ja­mi su Aly­taus ra­jo­nu.

Ko­vo 17 die­ną apie 9 val. Aly­taus apskr. VPK gau­tas pra­ne­ši­mas, kad ne­blai­vūs vy­rai iš par­duo­tu­vės nu­ė­jo bal­suo­ti, kvie­tė­jas įta­ria, kad vy­rai ga­vo kaž­ko­kios nau­dos.

Ko­vo 17 die­ną 10 val. 50 min. Aly­taus ra­jo­ne, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je, San­tai­kos kai­me, prie rin­ki­mų apy­lin­kės sto­vi kom­pa­ni­ja žmo­nių, pra­ne­šė­jas įta­ria, kad bus pa­per­ka­mi žmo­nės.

Ko­vo 17 die­ną 11 val. 30 min. Aly­taus apskr. VPK gau­tas pra­ne­ši­mas, kad as­muo, įta­ria­ma, pa­pir­ki­nė­ja rin­kė­jus (už­ei­na su as­me­ni­mis į vi­dų, pas­kui as­me­nys iš­ei­na su pir­ki­niais).

Aly­taus apskr. VPK gau­tas Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos Mi­ka­la­vo kai­mo rin­ki­mų ste­bė­to­jo pra­ne­ši­mas, kad po kai­mus (Ven­ciū­nai, But­ri­mo­nys, Pi­va­šiū­nai) va­ži­nė­ja „Vol­vo“ mar­kės au­to­mo­bi­lis ir, įta­ria­ma, agi­tuo­ja žmo­nes bal­suo­ti.

Ko­vo 17 die­ną apie 14 val. Aly­taus ra­jo­ne Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je pra­ne­šė­jas in­for­ma­vo, kad sto­vi apie 10 au­to­mo­bi­lių, ku­rie vi­si vie­nu me­tu bu­vo nu­va­žia­vę bal­suo­ti į Jur­ge­lio­nių apy­lin­kę. Pra­ne­šė­jas įta­ria, kad as­me­nys ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ti.

Ko­vo 18 die­ną Aly­taus apskr. VPK gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Mak­niū­nų rin­ki­mų apy­lin­kė­je ir Ry­liš­kių rin­ki­mų apy­lin­kė­je bu­vo ga­li­mai bal­suo­ta už as­me­nis, ku­rie yra iš­vy­kę iš Lie­tu­vos.

Ko­vo 20 die­ną Aly­taus apskr. VPK gau­tas pra­ne­ši­mas dėl su­klas­to­tų do­ku­men­tų bei ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės lė­šų iš­mo­kė­ji­mo, sie­kiant pa­veik­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

lentele miestolentele rajono

 

 

 

  Komentaras

  Sulaukė alytiškiai laikų, ar iki tiek demokratiją patiems valdytis išvystė, kad nesuprasi straipsnį. Ar čia iš kriminalinės kronikos, ar politikos aprašomi epizodai? Nes ant ribos ar į tą, ar aną pusę? Trumpiau po to verta gyvent ir tiek pasiekt per politiką, ar..? O juk pagal įstatymus politikai atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei. O štai pati bendruomenė ar atsakinga ir atskaitinga už tuos kuriuos renkasi patys prieš save? Prieš savo vaikų ir anūkų ateitį? Ką po savęs palieka?

  Komentaras

  kONSERVATORIŠKAS ,nachalškas užsispyrimas lipti kitiems per galvas tikriausia yra prigimtinis.Gaila tuščiai išmetamų valstybės lėšų,gaila nuviltų žmonių.Pas konservuotus padarus nuodas botulinas vystosi labai greitai.Jie niekada patys nesupras ,kad yra nemėgstami,tiesiog nekenčiami ir netinkami būti merais.Bet vistiek ,kaip vagys lipa kitiems per galvas vaižduodami teisuolius.Jeigu drįsta pasinaudoti senelių namų gyventojais --invalidais,tai reiškia ,kad yra menkystos.

  Komentaras

  apdovanojo meras seniūną Sinkevičių ir jo pavaduotoją 200 tūkst. eur. Parėčėnų ir Vankiškių kaimams vandentiekio tinklų atnaujinimui turbūt pagal jų gyvenamas vietoves ir kur pavyko daugiau surinkt balsų. Ir gaila ir graudu darosi kaip žmonės nieko negali pakeist, gal todėl ir neina į rinkimus.Todėl išnaudoja visas galimybes senelių namuose ir balsavimais paštu

  Komentaras

  Alytaus mieste rinkimai kaip ir emociniu pagrindu - gero nebus. Ypač prieš rinkimus per vietos televiziją vienpusiškai kitiems pretendentams už akių išlieja senas širdgėlas - ir atseit politika. Todėl ir turi. Po rinkimų atseit išrinkta, nėra kam per mero kompetenciją pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) -aiškiai pasakyt. Kokie savivaldybės raidos rodikliai ir strategijos kuriomis siekia konkrečių tikslų. kaip ir pagal LR Vietos sav. 16 str., 2., 40) - iš tarybos išimtinės kompetencijos išvardint ko sieks. Kaip ir atsakyt už besibaigiančią kadenciją kodėl pagal šias pačias kompetencijas palikta kitai -dalimi tai pačiai, reiškia patiems sau, tarybai neišspręstos problemos? Kur buvo galima ir išspręst jei... ne jie patys. Nes iki 2020 metų kaip mažės ES parama, reikėjo sugebėt sustiprėt. O ne per kadenciją apie 5 tūkstančiai gyventojų sumažėjo ir vėl tos pačios problemos su tais pačiais veidukais. Nes naujų gal tik trečdalis įsiliejo. Įvertinant, kad šioje besibaigiančioje kadencijoje miesto meras turėjo apie 30 visuomeninių konsultantų iš verslo... Panašiai ir rajone per skundinėjimus. Reiškia neturi idėjų - tai po skundinėjimais ir intrigas stengiasi išlaikyt - patekt į valdžias. Nes kitaip ekonomiškai nykstančiam regione regis išgyvent mažai šansų. Trumpiau kaip išgyvent atskirom grupėm po politika prisidengus. Prognozė - šansų išlikt turi savivaldybės įstaigos kur daugiausia sudaro po laimėjusių partijų ir judėjimų nariai.. Ar seniūnijos, kur daugiausia laimėjusių veikėjų... Kitiems...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.