Nr. 32 (13262)

2019-03-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 32 (13262) skaitykite:

  • Aly­tu­je jau pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis duo­bių re­mon­tas
  • Be redaktoriaus žinios
  • VMI skel­bia tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­vi­mo star­tą
  • Aly­tu­je at­si­ras elek­tro­ni­niai vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tai
  • SEB ban­kas Aly­tu­je šie­met su­kurs 30 nau­jų dar­bo vie­tų 
  • Ne­ga­lio­jan­tys do­ku­men­tai. Kuo ri­zi­kuo­ja vai­ruo­to­jai? 
  • Parapijos liturginė katechezė. Nr. 2 Įėjus į bažnyčią 
  • Fran­ko­fo­ni­jos die­nų Aly­tu­je sve­čias – Dai­nius Gin­ta­las 
  • Lie­tu­vos ABC 
  • Ro­tu­šės aikš­tė pra­žy­do me­džiais ir gė­lė­mis
Kai pa­si­klau­sai po­li­ti­kų, pa­klai­džio­ji po in­ter­ne­tą, iš­girs­ti, ką kal­ba pa­žįs­ta­mi ir „Klau­si­mė­lio“ lai­dos ve­dė­jo pa­šne­kin­ti „žmo­nės iš gat­vės“, ne­trun­ki su­pras­ti, jog...
Is­pa­ni­jo­je, Va­len­si­jos mies­te, pra­leis­ti ke­li mė­ne­siai aly­tiš­kei Be­at­ri­čei Žiu­rins­kai­tei įsi­mi­nė il­gam. Ir da­bar, kai ji su­grį­žo į Lie­tu­vą, no­rė­tų vėl vyk­ti į...
Jei­gu šian­dien pa­klaus­tu­mė­me Adol­fo Ra­ma­naus­ko- Va­na­go gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­čių­jų, ar ži­no, kad čia vei­kė mo­ko­mo­ji spaus­tu­vė, tik­riau­siai la­bai nu­steb­tų. O...
Prieš sa­vai­tė­lę ne­nu­gin­či­ja­mais skai­čių fak­tais pri­mu­šė­me la­bai ga­jų mi­tą, kad kon­ser­va­to­riai „su­ėdė“ mums gy­ve­ni­mą kaip koks gir­tuok­lis vy­ras iš pa­do­rios šei­mos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.