Mi­tai ir su­maiš­tis gal­vo­se (2)

Al­gir­das Ja­ku­lis
Komentarai (6)
2019 Kovas 21
Jakulis
Algirdas Jakulis.
Prieš sa­vai­tė­lę ne­nu­gin­či­ja­mais skai­čių fak­tais pri­mu­šė­me la­bai ga­jų mi­tą, kad kon­ser­va­to­riai „su­ėdė“ mums gy­ve­ni­mą kaip koks gir­tuok­lis vy­ras iš pa­do­rios šei­mos ki­lu­siai sa­vo žmo­nai. Bū­tent šis mi­tas ne­at­si­tik­ti­nai bu­vo ka­la­mas į dau­ge­lio tau­tie­čių gal­vas, mat juo mė­gau­jan­tis, nė­ra po­rei­kio ra­cio­na­liai mąs­ty­ti.

De­ja, jis ne vie­nin­te­lis toks. Kar­tu su iš po­li­ti­kos už­ku­li­sių į val­džios olim­pą iš­šo­ku­siais vals­tie­čiais vis gar­siau pra­dė­jo skam­bė­ti šū­kis: „Kon­ser­va­to­riai pra­sko­li­no Lie­tu­vą.“

Pa­pras­tų at­sa­ky­mų į su­dė­tin­gus klau­si­mus trokš­tan­tys žmo­nės mie­lai pra­dė­jo jį kar­to­ti iš lū­pų į lū­pas. Taip, taip, čia tie pa­tys lie­tu­viai, ku­rių 81 proc., ty­ri­mų ben­dro­vės „Spin­ter“ at­lik­tos ap­klau­sos duo­me­ni­mis, sa­vo eko­no­mi­kos ži­nias ver­ti­na pras­tai ar­ba vi­du­ti­niš­kai. Bet tai jiems ne­truk­do rim­tai spręs­ti apie prieš de­šimt me­tų pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos kri­zės me­tu An­driaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės sko­li­ni­mo­si už­sie­nio ban­kuo­se ope­ra­ci­jas.

Da­bar vi­si „ži­no“, jog anuo­met rei­kė­jo su ma­žo­mis pa­lū­ka­no­mis sko­lin­tis iš Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF), o ne iš ko­mer­ci­nių ban­kų su be­ne 9 proc. pa­lū­ka­no­mis. Tar­tum vi­si bū­tų iš­si­nag­ri­nė­ję, ko­kie TVF rei­ka­la­vi­mai bu­vo ke­lia­mi Lie­tu­vai (sa­ko­ma, kad vie­nas iš jų – 20 proc. de­val­vuo­ti li­tą) už tas men­kas pa­lū­ka­nas, tar­tum vi­si ži­no­tų, kaip ta­da ki­to Lie­tu­vos kre­di­to rei­tin­gai ir ko­kios bu­vo mū­sų ša­lies ga­li­my­bės sko­lin­tis kri­zės ap­im­to­se tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se.

O da­bar pa­žiū­rė­ki­me, kaip ta „pra­sko­lin­ta“ Lie­tu­va at­ro­do Eu­ro­pos vals­ty­bių kon­teks­te. Ofi­cia­lūs duo­me­nys, ku­rie pa­ro­do pro­cen­ti­nį sko­los ir ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) san­ty­kį, tei­gia, jog mū­sų vals­ty­bės sko­la 2017 me­tais bu­vo 39,7 proc. nuo BVP. Be­je, 2010-ai­siais, A.Ku­bi­liui pri­sis­ko­li­nus, ji sie­kė 36,2 proc.

Ma­žes­nę sko­lą už Lie­tu­vą tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių tu­ri tik še­šios ša­lys. Ga­li­ma ir pa­ly­gin­ti: di­džiau­sia – Grai­ki­jos (178,6 proc.), ma­žiau­sia – Es­ti­jos (9 proc.) sko­la, mū­sų kai­my­nių Lat­vi­jos – 40,1 proc., o Len­ki­jos – 50,6 proc., o ES vi­dur­kis – 81,6 proc. (duo­me­nys iš https://hu.tra­din­ge­co­no­mics.com)

Kal­bant pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka, šiuo me­tu Lie­tu­vos vals­ty­bės sko­la sie­kia apie 17 mlrd. eu­rų ir, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ša­li­mis, to­kia su­ma spe­cia­lis­tų nė­ra ver­ti­na­ma kaip la­bai di­de­lė bei grės­mę ke­lian­ti.

Man re­gis, aiš­kė­ja, kad šis mi­tas su­kur­tas ir pa­skleis­tas la­bai tiks­lin­gai. Na, jei­gu žmo­nės kal­ba, jog kon­ser­va­to­riai pra­sko­li­no Lie­tu­vą, bū­ti­na at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Ta­da tik šast Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas, su­pran­ta­ma, iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos, ir ima­si va­do­vau­ti par­la­men­ti­niam ty­ri­mui „Dėl veiks­nių ir ap­lin­ky­bių, lė­mu­sių 2009–2010 me­tų kri­zės Lie­tu­vo­je reiš­ki­nius“.

Ne­gir­dė­jau, kad pa­sau­ly­je kam nors pa­vy­ko ob­jek­ty­viai nu­sta­ty­ti, „kas bū­tų, jei­gu bū­tų“, bet ne­abe­jo­ki­me, S.Ja­ke­liū­nas iš­tirs.

Ka­dan­gi dau­gu­ma mū­sų tau­tie­čių su eko­no­mi­kos ži­nio­mis drau­gau­ja men­kai, krep­ši­nio ša­lies žmo­nėms su­pran­ta­mai pa­aiš­kin­siu, ką maž­daug ti­ria S.Ja­ke­liū­no ko­mi­si­ja. Įsi­vaiz­duo­ki­te, jog da­bar­ti­nio Vil­niaus „Ry­to“ krep­ši­nio ko­man­dos ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­si­kvie­tu­si ke­le­tą ar­šių sir­ga­lių, su­da­ro ko­mi­si­ją „Dėl veiks­nių ir ap­lin­ky­bių, lė­mu­sių 2009–2010 Eu­ro­ly­gos se­zo­ne ban­ki­nin­kui Vla­di­mi­rui Ro­ma­no­vui pri­klau­su­sio Kau­no „Žal­gi­rio“ pra­lai­mė­ji­mą Mask­vos „CSKA“ ko­man­dai“.

Ap­klau­sia­mi „Žal­gi­rio“ žai­dė­jai, tre­ne­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jai, raš­tu liu­di­ja pats Mask­vo­je be­si­slaps­tan­tis V.Ro­ma­no­vas, aiš­ki­na­ma­si, ko­dėl n-tą­ją mi­nu­tę į aikš­te­lę iš­leis­tas žai­dė­jas x, o ne y, ga­liau­siai, ko­dėl žais­ta ža­lia, o ne bal­ta ap­ran­ga ir bran­giu oran­ži­niu krep­ši­nio ka­muo­liu, gal ge­riau bū­tų ti­kęs pi­ges­nis ova­li­nis reg­bio ka­muo­lys ir t. t., ir pan.

Na, o prieš fi­na­li­nę LKL se­ri­ją „Žal­gi­ris“–„Ry­tas“ pa­tei­kia­ma iš­va­da, jog pra­lai­mė­ta ty­čia, pa­že­mi­nant Lie­tu­vą, per­ga­lė bū­tų pa­siek­ta, jei­gu ko­man­dos „cen­tru“ bū­tų žai­dęs pats V.Ro­ma­no­vas, o ap­skri­tai tai ta žal­gi­rie­čių or­ga­ni­za­ci­ja yra ne­skaid­ri, nuo­lat da­ran­ti pik­ty­biš­kus spren­di­mus ir pa­ga­di­nu­si dau­ge­lio krep­ši­nio sir­ga­lių svei­ka­tą.

Bet svar­biau­sia: da­bar­ti­nis tre­ne­ris Ša­ras – „Bar­ce­lo­na“ ir „Mac­ca­bi“ sta­ty­ti­nis, o ka­si­nin­kė In­ga – kal­ta dėl aukš­tų kai­nų į var­žy­bas.

Pa­mi­nė­sit ma­no žo­dį, pa­na­šios sa­vo tu­ri­niu ir pras­me bus ir S.Ja­ke­liū­no par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­dos, ku­rios, at­kreip­ki­te dė­me­sį, tu­ri bū­ti pa­teik­tos prieš pat pre­zi­den­to rin­ki­mus.

At­ro­dy­tų, ku­riems ga­lams tir­ti pa­sau­li­nę kri­zę, ku­rios prie­žas­tys, įvei­ki­mo žings­niai ir pa­sek­mės per de­šimt me­tų tir­tos ir per­tir­tos, iš­va­dos se­niai su­gul­dy­tos į len­ty­nė­les. Net pats S.Ja­ke­liū­nas apie tai tu­ri iš­anks­ti­nę nuo­mo­nę, iš­dės­ty­tą kny­go­je „Lie­tu­vos kri­zės ana­to­mi­ja“. Nu­sta­tys kal­tus? Na, ir ką?

Iš pat pra­džių bu­vo aiš­ku, kad šio ty­ri­mo tiks­las – lais­vai in­ter­pre­tuo­jant de­šimt­me­čio se­nu­mo įvy­kius, iš­kaps­ty­ti ko­kio nors „kom­pro­ma­to“ prieš pa­grin­di­nius LVŽS kan­di­da­to į pre­zi­den­tus S.Skver­ne­lio kon­ku­ren­tus – In­gri­dą Ši­mo­ny­tę ir Gi­ta­ną Nau­sė­dą. To­dėl ne­abe­jo­ti­na, jog anuo­me­tė fi­nan­sų mi­nist­rė bus įvar­dy­ta kaip di­džiau­sia pen­si­nin­kų skriau­dė­ja, „pra­dan­gi­nu­si“ jų pen­si­jas, „pra­sko­li­nu­si“ Lie­tu­vą ir, gal­būt, gal ir ne, „pra­lo­bu­si“ tarp­tau­ti­nė­se ak­ci­jų bir­žo­se.

Na, o bu­vęs vie­no šve­dų ban­ko fi­lia­lo kler­kas – už­sie­nio ban­kų sta­ty­ti­nis – ap­skri­tai „at­sa­kin­gas“ už kri­zę, nes įro­dy­ta, jog ji ki­lo dėl JAV ban­kų griū­ties...

Čia, ži­no­te, kaip su Sei­mo spe­cia­li­ą­ja ko­mi­si­ja LRT fi­nan­si­nei ir ūki­nei veik­lai tir­ti, ku­rios iš­va­dos iš­vir­to į pla­niu­ką, ski­nan­tį ke­lią po­li­ti­kams į sa­vo ran­kas per­im­ti vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją.

Dar vie­na iki kok­tu­mo nu­drož­ta kli­šė – „nak­ti­nė mo­kes­čių re­for­ma“. Dėl vie­tos sto­kos ne­si­im­siu čia aiš­kin­ti, ko­dėl sku­biai rei­kė­jo tos re­for­mos ir ko­dėl Sei­mui te­ko po­sė­džiau­ti iki iš­nak­tų: mąs­tan­tie­ji ga­li pa­si­do­mė­ti pa­tys, o už­si­cik­li­nu­siems jo­kie ar­gu­men­tai ne­rei­ka­lin­gi.

Net „Dvi­ra­čio ži­nių“ pe­liu­kai ži­no, jog dėl nak­ti­nių re­for­mų kal­tas Ku­by­y­y­y­lius, bet mi­li­jo­no eu­rų ver­tės klau­si­mas, ko­dėl apie niek­da­rių kon­ser­va­to­rių pri­da­ry­tas nak­ti­nes šu­ny­bes ži­no­da­mas ket­ve­rius me­tus Vy­riau­sy­bei va­do­va­vęs Al­gir­das But­ke­vi­čius, jau pus­tre­čių me­tų Sei­me dau­gu­mą tu­rin­ti LVŽS ir jų prem­je­ras – kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus S.Skver­ne­lis nė pirš­to ne­pa­ju­di­no, kad tą jų links­niuo­ja­mą naš­tą nuo tau­tos pe­čių nuim­tų?

Po­nai „apa­čių“ my­lė­to­jai, kas jums truk­dė A.Ku­bi­liaus iki 21 proc. su­kel­tą pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) at­kur­ti į bu­vu­sį 18 proc. ly­gį? Vėl kon­ser­va­to­riai?

Kai su rin­ki­mų agi­ta­ci­ja S.Skver­ne­lis lan­ky­sis Aly­tu­je, pa­klaus­ki­te jo as­me­niš­kai. Daug šan­sų, kad pa­ža­dės su­ma­žint. Ar įvyk­dys? Ti­kė­ji­mo klau­si­mas...

  Komentaras

  kodėl ankščiau autorius nerašė- faktai visiems , besidomintiems ekonomika, politika -žinomi. Ačiū už šį straipsnį ir laukiam daugiau faktais paremtų straipsnių-g.b. mūsų liaudis " atsibus"

  Komentaras

  Alytaus miesto šios besibaigiančios tarybos kadencijos ypač savivaldybės Antikorupcinės komisijos sudėtį surinkti ypač jauni žmonės iš vyraujančių partijų ir judėjimų. Rezultatai - tas pats kas nėra šios komisijos. Paimkit šios besibaigiančios kadencijos taryboje esančių jaunų teiktus sprendimų siūlymus - paanalizuokit kokio lygio ir kokia nauda alytiškiams - rezultatas žemiau... Tai yra niekas jauniems netrukdė pasireikšt. Bet..? Norim daugiau - nei sugebam duoti miestui būnant valdžioje. Dar blogiau Alytaus mieste, kad į atskirus postus ir jauni patekę -bėdos institucijoms ir miestui dėl jų kompetencijos stokos. Kad laiku negebama suvokt problemų ir priimt reikiamų sprendimų.

  Komentaras

  Baigsis sumaištis Lietuvoje kaip po 2020 metų valstybė pradės dalimis gražinti dideles valstybės paskolas. tai yra per metus kažkur po 5 milijardus eurų gražint iš kur? Kaip po 2020 metų mažės ES parama ir bus sunkiau nei dabar. Dėl Alytaus miesto valdymo Kaune Matijošaitis prieš tai tik vieną kadenciją pabuvo taryboje ir ir suvokė. Šios besibaigiančios kadencijos pradžioje Matijošaitis kandidatuodamas ir tapęs meru iš kart užbrėžė tikslus. Tai yra efektyvint savivaldybės veiklą, mažint trečdalį, mažint paskolas ir užvest ekonomiškai Kauną, kad gyventojų daugėtų. Ir šios besibaigiančios kadencijos pabaigoje tą pasiekęs. Tą patį tęsia jau ir būsimoje kadencijoje... Ten žodžiai darbus atitinka. dabar Alytaus mieste pasibaigus rinkimams galima ir reikliau žvilgtelt. Labai daug priekaištų buvusios kadencijos tarybos nariams ir būtent savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkui. Kuriais dar yra ir naujas meras. Nes į reikiamą tarybos lygį neišvesti rimtų klausimų svarstymas kaip dėl šilumos tinklų problemų kur buvo lyg tai ir kreipęsi į šią komisiją, neatlikta švietimo reforma jau šiuo metu spaudžia. Dar regis blogiau, vietoj to, kad pati taryba sugebėtų tai atlikt ką aplink sugeba, jei jie vėl nepriklausomą auditą daro dar primokėdami - na čia.. Ar to ir toliau nori Alytuje? Kaip jau dabar reikia savivaldybei rimtų ir konkrečių sprendimų iš kaip dar esamo tarybos nario ir būsimo mero tik aiškinsiuos -Kaune nušvilptų.. Nes Kaune neleidžia sau žaist per savivaldą, kadangi nėra laiko ir per brangu.

  Komentaras

  Kad Estijai sėkmę nulėmė tikrai ne tik KGB paviešinimas, tiesiog į valdžią atėjo jauni ir kitaip tariant mąstantys žmonės. Alytaus ir Kauno policininkai, deja, skirtingos potencijos. Aš tikiu, kad jaunatviškas Nerijaus maksimalizmas atneš Alytui gero. Tik užsičiaupkit pralaimėjusiems ir jų troliai bent kaip priimta-100-ui dienų!!!

  Komentaras

  Kol Kaune valdė konservatoriai, buvo be šansų. Atėjo į valdžią Matijošaitis, per praėjusius metus pirmą kart per virš 23 metų padaugėjo gyventojų prie tūkstančio. Lietuva kitų valstybių atžvilgiu išsiskiria iš kitų, kad praradę strateginius valstybės objektus kur kiti išlaikę. Ir per juos pajėgūs reguliuotis savo valstybių ekonomikas. Tad Estija turi mažiau paskolų ir gyventojų daugėja. išsiviešinę su kgb... Lietuvoj viskas atvirkščiai. Jei valstybės paskolų apie 17 milijardų ir po 2020 metų reikės pradėt dalimi grąžint - iš kur? Strateginių objektų nėra. ES parama po 2020 metų ir mažėja. Tad kaip krizė jau dabar. Todėl tokie rinkimai nervuoti.. kad tik išsilaikyt valdžiose, nes neramios ateitys.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.