Mi­tai ir su­maiš­tis gal­vo­je

Algirdas Jakulis
Komentarai (6)
2019 Kovas 14
nuotrauka
Kai pa­si­klau­sai po­li­ti­kų, pa­klai­džio­ji po in­ter­ne­tą, iš­girs­ti, ką kal­ba pa­žįs­ta­mi ir „Klau­si­mė­lio“ lai­dos ve­dė­jo pa­šne­kin­ti „žmo­nės iš gat­vės“, ne­trun­ki su­pras­ti, jog gy­ve­na­me mi­tų ir są­moks­lo te­ori­jų pa­sau­ly­je. Mes vi­sa­da no­ri­me ras­ti ry­šį tarp prie­žas­ties ir pa­sek­mės, o kai ne­pa­vyks­ta, su­si­ku­ria­me, ar­ba kas nors sa­va­nau­diš­kai su­ku­ria ir su­ma­niai pa­ki­ša bei nuo­lat at­nau­ji­na pa­aiš­ki­ni­mus, to­li­mus nuo re­a­ly­bės ar­ba net me­la­gin­gus.

Juk dėl sa­vo ne­sėk­mių, nesu­si­klos­čiu­sio gy­ve­ni­mo ge­riau­siai yra at­ras­ti ko­kį nors at­pir­ki­mo ožį. Ga­li­ma ant jo su­vers­ti vi­sus ne­bū­tus da­ly­kus, nuo­lat min­ty­se ir gar­siai ko­ne­veik­ti, in­ter­ne­te su­rai­ty­ti ko­kį šlykš­tų ko­men­ta­rą. Ir tai at­ne­ša pa­leng­vė­ji­mą. Žmo­gui juk svar­biau ge­rai jaus­tis, nei ži­no­ti tie­są.

Liūd­niau­sia, kad ab­so­liu­ti mi­tais ir są­moks­lo te­ori­jo­mis įti­kė­ju­sių žmo­nių dau­gu­ma net ne­si­sten­gia ieš­ko­ti tie­sos: da­lis ak­lai ti­kė­da­mi pa­to­giais su­dė­tin­gų da­ly­kų pa­aiš­ki­ni­mais, ki­ti gal­būt bi­jo­da­mi su­sig­riau­ti kom­for­to zo­ną. Ne­pai­sant to, vi­si jie mie­lai da­li­ja­si tais mi­tais, be jo­kio są­ži­nės grau­ži­mo, nors jų pir­mi­niai in­for­ma­ci­jos šal­ti­niai daž­niau­siai yra: „tai­gi tur­gu­je žmo­nės taip kal­ba“ ar­ba „juk in­ter­ne­te skai­čiau“.

Ge­riau­siai tą api­bū­di­na Pa­re­to dės­nis, ku­rį šiuo at­ve­ju ga­li­ma pri­tai­ky­ti taip – 80 proc. žmo­nių yra tei­sūs tik dėl 20 proc. da­ly­kų, apie ku­riuos jie šne­ka. Šį uni­ver­sa­lų prin­ci­pą, dar va­di­na­mą Pa­re­to tai­syk­le ar­ba 20/80 tai­syk­le, 1897 me­tais su­for­mu­la­vo ita­lų eko­no­mis­tas ir so­cio­lo­gas Wil­frie­das Pa­re­to, ku­ris pa­ste­bė­jo, jog 20 proc. tur­tin­giau­sių žem­val­džių val­do 80 proc. že­mės. (Kaip gra­žiai šis pa­ste­bė­ji­mas tin­ka šian­die­nei Lie­tu­vai, ar ne?)

Pa­nag­ri­nė­ki­me ke­le­tą mū­sų po­pu­lia­rių mi­tų ir są­moks­lo te­ori­jų. Tur­būt net klaus­ti ne­rei­kia, kas kal­tas, jog lig šiol sa­vo gy­ve­ni­mo ly­giu Lie­tu­va ne­pa­si­vi­jo iš­si­vys­čiu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių? Vi­si ži­no – kon­ser­va­to­riai. Ypač šis mi­tas su­kles­tė­jo prie da­bar­ti­nės val­džios.

Pa­si­klau­sius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vų, Sei­mo na­rių, prem­je­ro, taip ir ma­tai, kad po kiek­vie­no jų par­tie­čio lo­va tu­pi po kon­ser­va­to­rių, vis truk­dan­tį ge­rin­ti liau­dies gy­ve­ni­mą. Kaip jau mi­nė­jau, mi­tus ir są­moks­lo te­ori­jas kur­ti bei skleis­ti yra la­bai nau­din­ga pro­pa­gan­di­niais tiks­lais: pri­den­gi sa­vo ne­veiks­nu­mą, su­men­ki­ni opo­nen­tą, ran­di pa­aiš­ki­ni­mą kuk­liems sa­vo dar­bo vai­siams – tai­gi anie tiek pri­dir­bo.

O da­bar pa­žiū­rė­ki­me tie­sai į akis, kad ir kaip ne­si­no­rė­tų. Tai­gi nuo ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais iki šios die­nos Lie­tu­vos val­džio­je bu­vo 17 Vy­riau­sy­bių. La­bai ati­džiai, die­na die­non su­skai­čia­vau, kiek per šiuos me­tus Vy­riau­sy­bėms va­do­va­vo kon­ser­va­to­riai. Mi­to kū­rė­jai ir jo stab­mel­džiai, įsi­min­ki­te: 2-oji vy­riau­sy­bė (1991) Al­ber­tas Ši­mė­nas – 3 die­nos, 3-io­ji (1991–1992) Ge­di­mi­nas Vag­no­rius – 1 m. 253 d., 8-oji (1996–1999) G.Vag­no­rius – 2 m. 150 d., 9-oji (1999) Ro­lan­das Pa­ksas – 147 d., 10-oji (1999–2000) An­drius Ku­bi­lius – 1 m. 6 d. ir 15-oji (2008–2012) A.Ku­bi­lius – 4 m. be 2 die­nų. Su­su­muo­ti lyg ir ne­sun­ku – aki­vaiz­du, jog iš 29-erių at­kur­tos ne­pri­klau­so­my­bės me­tų kon­ser­va­to­riai val­džio­je bu­vo vi­so la­bo de­vy­ne­rius me­tus ir 192 die­nas, ki­taip ta­riant, tik treč­da­lį lai­ko. Gal ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti, kas mus val­dė li­ku­sius du treč­da­lius?

Jau gir­džiu pik­tus bal­sus: „Jo, jo, val­dė ma­žai, bet ši­taip ša­lį nu­va­rė.“ O gal dar tru­pu­tį pa­bū­kim są­ži­nin­gi? Pri­si­min­ki­me, kad de­šim­to­sios Vy­riau­sy­bės vai­rą A.Ku­bi­lius pe­rė­mė iš­kart po 1998-ųjų Ru­si­jos fi­nan­si­nio ban­kro­to (de­fol­to). Ži­nia, ta­da Ru­si­ja bu­vo di­džiau­sias Lie­tu­vos eks­por­to part­ne­ris, o dėl de­fol­to, pa­ly­gin­ti su 1998 me­tais, lie­tu­viš­kų pre­kių eks­por­tas į Ru­si­ją su­ma­žė­jo 65,6 proc., re­a­lu­sis Lie­tu­vos ben­dra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) su­ma­žė­jo 4,1 proc. Ar bent įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kie rū­pes­čiai už­gu­lė Vy­riau­sy­bės pe­čius dėl ne­lauk­tų iš­ori­nių veiks­nių?

De­ra pri­si­min­ti, ko­kį pa­li­ki­mą pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos kri­zės aki­sta­to­je ga­vo A.Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma 15-oji Vy­riau­sy­bė iš Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, be­je, su sa­vo ben­dra­par­tie­čiais ir da­bar esan­čio val­džio­je, ka­bi­ne­to. Jo fi­nan­sų mi­nist­ras Ri­man­tas Ša­džius, apie ar­tė­jan­čią kri­zę ne­kart per­spė­tas iš Briu­se­lio, vė­liau vie­šai pri­si­pa­ži­no apie tai ži­no­jęs, bet nė pirš­to ne­pa­kru­ti­nęs, at­seit ne­no­rė­jęs kel­ti pa­ni­kos.

Prie su­ski­lu­sios gel­dos be jo­kio re­zer­vi­nio fon­do (pa­vyz­džiui, Es­ti­ja bu­vo su­kau­pu­si 10 mlrd. kro­nų fon­dą) li­ku­si A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė su­si­dū­rė su Lie­tu­vo­je dar ne­re­gė­tais eko­no­mi­niais iš­šū­kiais, su ku­riais dau­giau ma­žiau sėk­min­gai su­si­tvar­kė.

Tai­gi re­mian­tis fak­tais ir ver­ti­nant svei­ku pro­tu, A.Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės du­kart, dau­giau kaip pu­sę kon­ser­va­to­rių val­dy­mo lai­ko, tem­pė Lie­tu­vą iš kri­zių, o ne į jas klam­pi­no. Ži­nia, sa­va­me kie­me pra­na­šu ne­bū­si, ant jo lig šiol su pa­si­ten­ki­ni­mu ka­ria­mi vi­si ne­bū­tų da­ly­kų pa­sti­pę šu­nys. Tik nie­kas ne­no­ri pri­si­min­ti, jog Olan­di­jos Ro­ter­da­mo Eraz­mo uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­kos fa­kul­te­to aso­cia­ci­ja prem­je­rui A.Ku­bi­liui su­tei­kė 2012 me­tų Pa­sau­lio ly­de­rio ap­do­va­no­ji­mą už nuo­pel­nus eko­no­mi­kos sri­ty­je, at­gai­vi­nant Lie­tu­vos eko­no­mi­ką pa­sau­li­nės kri­zės me­tu.

Iki A.Ku­bi­liaus šį Pa­sau­lio ly­de­rio ap­do­va­no­ji­mą anks­čiau bu­vo ga­vę NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius An­der­sas Fog­has Ras­mus­se­nas, Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Pa­sca­lis La­my, Šve­di­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Fred­ri­kas Rein­feld­tas, bu­vęs Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris Ger­har­das Schröde­ris. Ar daug ži­no­te lie­tu­vių, su­lau­ku­sių to­kio pri­pa­ži­ni­mo?

Gai­la, šį­kart ne­su­spė­jo­me ap­tar­ti dar ke­le­to į mū­sų gal­vas įmuš­tų įsi­se­nė­ju­sių mi­tų, tai pa­da­ry­si­me at­ei­ty­je. Čia no­rė­tų­si pa­mi­nė­ti dar vie­ną šiur­pi­nan­tį da­ly­ką, pra­dė­ju­sį plis­ti per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus. Mū­sų prem­je­ras, val­dan­čio­sios par­ti­jos ly­de­riai sten­gia­si mėg­džio­ti JAV pre­zi­den­tą Do­nal­dą Trum­pą, są­mo­nin­gai vi­so­mis prie­mo­nė­mis men­ki­nan­tį ži­niask­lai­dą, kri­ti­kuo­jan­čią jo veiks­mus. Tiks­las pa­pras­tas – įteig­ti, jog žur­na­lis­tai me­la­giai, o val­dan­tie­ji vi­sur ir vi­sa­da tei­sūs.

De­ja, tai ke­lia su­maiš­tį žmo­nių gal­vo­se. Tu­riu ge­rą bi­čiu­lį, tre­či­ą­jį de­šimt­me­tį be­bai­gi­ąs jau­nuo­lis, tei­si­nin­kas, LVŽS na­rys, mums be­dis­ku­tuo­jant apie jo par­ti­jos Sei­me nu­veik­tus dar­bus, daž­nai pra­si­ta­ria, kad po­li­to­lo­gai ir žur­na­lis­tai, pirš­tu ba­dan­tys į „vals­tie­čių“ ver­da­mą skys­to­ką kliur­ka­lą, yra ar­ba nu­pirk­ti, ar­ba už jų kaž­kas sto­vi. Tik­riau­siai ir jūs pa­ste­bė­jo­te, kad ko­men­ta­ruo­se po straips­niais, kai skai­ty­to­jo nuo­mo­nė ar įsi­ti­ki­ni­mai ne­su­tam­pa su au­to­riaus, vi­si jo ar­gu­men­tai ir fak­tai ig­no­ruo­ja­mi, o au­to­rius pa­skel­bia­mas opo­nen­tų (kon­ser­va­to­rių) nu­pirk­tas.

To­dėl ap­si­draus­da­mas, iš­kart per­spė­ju: jei kas nors per­skai­tęs šį ra­ši­nė­lį pa­ma­nys ar pa­sa­kys, jog esu kon­ser­va­to­rius ar­ba jų nu­pirk­tas, at­sa­ky­siu Il­jos Il­fo ir Jev­ge­ni­jaus Pet­ro­vo ro­ma­no „Dvy­li­ka kė­džių“ he­ro­jaus fra­ze ori­gi­na­lo kal­ba: „Sam du­rak“(„Pats esi kvai­lys“).

 

  Komentaras

  Hi,

  I've just checked your website alytausnaujienos.lt and noticed that it's terribly slow...

  We are offering an all included cloud hosting package (30-day free trial/free migration), fast and secure, and I'm 100% sure it will fit your needs.

  Get your coupon code here: http://www.allincludedhost.cf and save 35%.

  Best Regards,

  Jamie
  AllIncludedHosting
  Cloud, Wordpress, VPS, Dedicated Hosting

  Komentaras

  tu ne melagis,tu esi skalikas(cia pagal komunistes Grybauskaites,uzkietejusios komunistes is lansbergiu gaujos zodziai) gaujomis senis Lansbergis pavadino rinkiminius komitetus,tai o jo gauja kuo blogesne uz kitas,galime ir ji taip vadinti,ne tik jis kitus,tai mano nuomone,tashkas.

  Komentaras

  Kokia tauta -tokia valdžia. Esmėj iš kitos pusės gerai atstyguota sistema. Kad būt būtent taip, o ne kitaip. reiškia Lietuva vieninteliai referendumą į ES už.. šturmavo, ko kiti sau neleido. ne išsiviešinę su kgb.. ko kiti sau ir neleidžia. Tad beliko tik sau miglas pūst. Pagal paskutinę statistiką per paskutinį mėnesį sumažėjo Lietuvoj virš 1200 gyventojų. Per vieną darbo dieną vidutiniškai apie 60 gyventojų kol sau miglas pučia...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.