Nr. 24 (13400)

2020-02-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 24 (13400) skaitykite:

  • Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se – ne­ri­mas dėl ko­ro­na­vi­ru­so
  • VDU moks­li­nin­kai: vals­ty­bės stra­te­gi­ja dėl ug­dy­to­jų pres­ti­žo kė­li­mo vis dar mig­lo­ta
  • Apie koronavirusą
  • Seimo rinkimai ir anksčiau neapsieidavo be aršių kovų ir rinkimų agitacijos
  • Ir blo­giau­sia tai­ka yra ge­res­nė už ge­riau­sią ka­rą
  • Glo­ba­lus švie­ti­mas Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je
  • Te­at­ras – tai sce­na, ku­rio­je ke­lia­mi ne­pa­to­gūs klau­si­mai
  • Ar tiks­las pa­tei­si­na prie­mo­nes?
  • Me­di­ci­nos iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čiam pro­fe­so­riui kny­gų ra­šy­mas ge­nuo­se
  • Tik­ras at­jau­ni­ni­mo už­tai­sas
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je...
Kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­sa­vi­mas nu­rėž­tas dau­giau nei per­pus, nuo 120 iki 45 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­tvir­ti­nus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 m. biu­dže­tą, apie kul­tū­ros...
Tik­riau­siai re­tas ne­ži­no sa­vo pi­ni­gi­nės tu­ri­nio, ne­si­do­mi, kiek už­dir­bąs ar kiek iš­lei­dži­ąs. Ly­giai taip pat de­rė­tų do­mė­tis ir sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos – mies­to,...
Vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų priimti sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos.
Aly­tu­je vie­šė­jo pa­gar­bos ver­tas pe­da­go­gas, bu­vęs il­ga­me­tis Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos va­do­vas Mi­ša Ja­ko­bas. Lan­kė­si per­tvar­kos lau­kian­čio­se Aly­taus švie­ti­mo...
Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ vie­tą vals­ty­bės val­do­ma ben­dro­vė „Tok­si­ka“...
Šiais per­mai­nų, ne­ri­mo dėl at­ei­ties lai­kais dau­ge­liui iš mū­sų šei­ma yra sta­bi­lu­mo ir sau­gu­mo šal­ti­nis. Ly­giai taip pat šių da­ly­kų tė­vai ti­ki­si iš­leis­da­mi sa­vo vai­kus iš...
Šių metų vasario 28 d. Alytuje vyks Ekstremalių situacijų pratybos, kurias organizuoja Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-oji rinktinė kartu su Alytaus miesto savivaldybe.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.