Kaip lai­vą pa­va­din­si, taip jis ir plauks

Algirdas Jakulis
Komentarai (6)
2020 Vasaris 20
nuotr
Tik­riau­siai re­tas ne­ži­no sa­vo pi­ni­gi­nės tu­ri­nio, ne­si­do­mi, kiek už­dir­bąs ar kiek iš­lei­dži­ąs. Ly­giai taip pat de­rė­tų do­mė­tis ir sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos – mies­to, ra­jo­no, vals­ty­bės – pi­ni­gi­ne, ki­taip ta­riant, biu­dže­tu. To­dėl pra­bė­gus sa­vai­tei po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, puo­liau ieš­ko­ti jo teks­to su vi­sais skai­čiu­kais ir ei­lu­tė­mis. O kur­gi ki­tur pir­miau­sia ieš­ko­si, jei ne ofi­cia­lia­me val­džios tin­kla­la­py­je, to­dėl iš­kart gug­li­nu: Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Ek­ra­ne iš­šo­ka pus­la­pis, nar­šau jį sker­sai ir iš­il­gai, nė­ra biu­dže­to, nors tu ką. Pri­min­siu, – sa­vai­tė po jo pa­tvir­ti­ni­mo.

Ra­šau už­klau­są nu­ro­dy­tu ofi­cia­liu sa­vi­val­dy­bės el. pa­što ad­re­su. Au­to­ma­tas ne­tru­kus at­sa­ko: „Sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mas pa­slau­gas už­si­sa­ky­ki­te in­ter­ne­tu“ ir pri­de­da nuo­ro­dą. Spau­džiu ją, iš­šo­ka juo­das už­ra­šas: „Klai­da 404 – Pus­la­pis ne­eg­zis­tuo­ja“. Dar kar­te­lį spust – vėl tas pats už­ra­šas.

Pir­ma min­tis, jog ma­ne kvai­li­na, nes ne­ga­li juk taip bū­ti, kad šia­me tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je per sa­vai­tę ne­įma­no­ma pla­čia­jai vi­suo­me­nei pa­teik­ti men­kos ap­im­ties do­ku­men­to in­ter­ne­ti­nė­je ver­si­jo­je, o an­tra, – rim­ta vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja juk ne­siun­ti­nės in­te­re­san­to in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ti ne­eg­zis­tuo­jan­čia­me pus­la­py­je?

Tai­gi, pa­si­ju­tau tar­tum be­si­rau­si­ąs, kaip da­bar ma­din­ga sa­ky­ti, „fei­ki­nia­me“, t. y. ne­tik­ra­me, pus­la­py­je.

Tu­riu pri­si­pa­žin­ti, jog toks jaus­mas bu­vo apė­męs, vos įsi­jun­gus tą tin­kla­la­pį. Mat keis­ta pa­si­ro­dė, kad to­je vie­to­je, kur įpras­tai bū­na ti­tu­li­niuo­se val­džios pus­la­piuo­se mies­to ar ra­jo­no her­bas, čia vai­kiš­ka ran­ke­le iš­ve­džio­tas mies­to pa­va­di­ni­mas.

Vė­liau pa­si­tik­ri­nau, per­žiū­rė­jęs ma­žiau­siai de­šimt at­si­tik­ti­nai pa­si­rink­tų sa­vi­val­dy­bių ofi­cia­lius tin­kla­la­pius, ir tik­rai: vi­sur prieš sa­vi­val­dy­bės pa­va­di­ni­mą iš­di­džiai švie­tė jos her­bas, o pas mus vie­toj jo pa­ke­ver­zo­ta – „Aly­tus“. Ori­gi­na­lu.

Stai­ga su­mo­jau, kad mū­siš­kė val­džia la­biau sa­vo žmo­nė­mis rū­pi­na­si: juk mies­to her­bą ne vi­si pa­žin­ti ga­li, o kai taip žais­min­gai, in­ty­miai lyg vai­ku­čio, pa­ra­šy­ta, nie­kaip ne­su­pai­nio­si: Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra Aly­tus, o ne koks nors Bal­bie­riš­kis!

Rim­čiau kal­bant, pa­na­šu, kad šio pus­la­pio di­zai­ne­ris ge­ro­kai „pri­plau­kęs“ bu­vo, ofi­cia­lų mies­to her­bą pa­keis­da­mas sti­li­zuo­tu mies­to var­do už­ra­šu ar­ba la­bai sa­vo­tiš­kai su­pran­tan­tis „sa­vi­raiš­kos lais­vę“ – pre­ki­nį žen­klą nau­do­ti vie­to­je her­bo.

Gai­la, kad mies­to gal­vos, to­le­ruo­jan­čios to­kią sa­vi­veik­lą, ne­ži­no pa­pras­tos, se­na­me ani­ma­ci­nia­me fil­mu­ke įgar­sin­tos tie­sos: „Kaip lai­vą pa­va­din­si, taip jis ir plauks.“

To­dėl tik­riau­siai ne­reik­tų ste­bė­tis, kad net dvi sa­vai­tes kaž­kur sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pio in­ter­ne­ti­nė­se pla­ty­bė­se pa­slap­tin­gas, kaip koks Skra­jo­jan­tis olan­das, plau­kio­jo se­niai po­pie­riaus la­puo­se su­gul­dy­tas šių me­tų mies­to biu­dže­tas. Gal ir bū­čiau ran­kas nu­lei­dęs jo be­ieš­ko­da­mas, jei­gu ne rim­ta pa­gal­ba. Mat, pra­bė­gus sa­vai­tei po pri­ėmi­mo (02-05) jo ne­ra­dęs tin­kla­la­py­je, laiš­ke­liu ma­lo­niai me­ro pa­si­tei­ra­vau, gal dar ne XXI am­žiu­je gy­ve­na­me, kad mo­der­nių in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vai­siais mė­gau­tis ne­ga­li­me.

Po dvie­jų die­nų Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­ja at­siun­tė pa­aiš­ki­ni­mą: „In­for­ma­ci­ją in­fog­ra­fi­ko for­ma ra­si­te Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to por­ta­le pir­ma­die­nį. Kol kas šio do­ku­men­to vaiz­di­nė me­džia­ga dar yra ma­ke­tuo­ja­ma.“

Pri­si­pa­žin­siu tą pir­ma­die­nį (02-10) ne­tu­rė­jau lai­ko leis­tis į pa­ieš­kas, to­dėl nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­neig­ti, jog bū­tent tą die­ną do­ku­men­tas ta­po vir­tu­a­liai pa­sie­kia­mas vi­suo­me­nei, ne­ga­lė­čiau. Už­tat, kai tre­čia­die­nį (02-12) ga­vau ki­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­to laiš­ke­lį su biu­dže­to lo­ka­ci­jos in­ter­ne­ti­niu ad­re­su, pa­ga­liau ga­lė­jau jį at­si­vers­ti ir su­si­pa­žin­ti.

Tie­są sa­kant, esu ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, kad su sa­vo ma­ža už­klau­sa sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ne­bu­vau už­mirš­tas ir ga­nė­ti­nai ge­rai in­for­muo­tas. Iš ko­to ver­čia kit­kas: kaip ga­li be­maž dvi sa­vai­tes už­truk­ti dar­bas, ku­rį įgu­du­si ran­ka tu­rė­tų pa­da­ry­ti per ge­rą pus­die­nį? Juk į in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį įkel­ti ke­tu­ris „Word“ pro­gra­mos do­ku­men­tė­lius te­trun­ka po­ra mi­nu­čių, o dvy­li­ka pus­la­pių ap­li­ka­ci­jo­mis, gra­fi­kė­liais ir ke­lio­li­ka ei­lu­čių teks­to su­ma­ke­tuo­ti iš to duo­ną val­gan­čiam, man re­gis, blo­giau­siu at­ve­ju, tu­rė­tų pa­kak­ti die­nos.

Da­bar ei­ki­me prie es­mės – vi­suo­me­nei pa­teik­to mies­to biu­dže­to tu­ri­nio ir for­mos. Te­at­lei­džia man Dan­gus ir il­gas die­nas prie to ma­ke­ta­vi­mo triū­sę spe­cia­lis­tai bei šiuo jų dar­bu pa­ten­kin­tie­ji, kad pa­sa­ky­siu, jog tai, kas pa­teik­ta vi­suo­me­nei, yra žiau­riai ne­in­for­ma­ty­vu ir grei­čiau pri­me­na ko­kios nors par­ti­jos prieš­rin­ki­mi­nį buk­le­tą.

Iš­oriš­kai gra­žu, kai vie­na­me pus­la­py­je su­ra­šy­ti skai­čiu­kai, kiek šie­met skir­ta „Svei­ka­tos ap­sau­gos ge­ri­ni­mui“ ir „So­cia­li­nei ap­sau­gai“, bet prie iš­raiš­kin­gai nu­pieš­tų dan­tų pro­te­zų ir už­ra­šo „Dan­tų pro­te­za­vi­mui“ nė su stip­riau­siais aki­niais ne­ra­si kon­kre­čių skai­čių.

Ly­giai tas pats su so­cia­li­ne ap­sau­ga, kai iš­var­di­ja­mos ke­tu­rios fi­nan­suo­ja­mos sri­tys, ne­nu­ro­dant, po kiek joms skir­ta. Nie­kaip ne­su­ra­dau man itin ak­tu­a­lios in­for­ma­ci­jos, kiek šie­met sa­vi­val­dy­bė mes­te­lė­jo pi­ni­gų pro­gra­mai, ža­dan­čiai ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­ti jų būs­tą ir gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. Ar iš­vis kiek nors sky­rė?

Pa­si­do­mė­ję spor­tu ir kul­tū­ra, ne­sun­kiai su­ži­no­si­te skir­tas su­mas, net­gi ra­si­te iš­var­dy­tus svar­biau­sius šių me­tų fi­nan­suo­ja­mus ren­gi­nius. Bet, pa­vyz­džiui, kiek šie­met kai­nuos Mies­to šven­tė ar ka­lė­di­nio lai­ko­tar­pio ren­gi­niai, mies­te­lė­nams ži­no­ti – ta­bu.

Ne­kal­bant jau apie tai, ko­kios pa­ra­mos su­lauks pro­fe­sio­na­lios spor­to ko­man­dos ar kaip bus pa­rem­tas ne­įga­lių­jų spor­tas.

Kiek la­biau de­ta­li­zuo­ta „Mies­to in­fra­struk­tū­ros prie­žiū­ra“, čia ga­li­ma ma­ty­ti, kam ir kiek bus skir­ta pi­ni­gų. Aiš­kiau ir kiek mū­sų pi­ni­gė­lių nu­ke­liaus mies­to in­fra­struk­tū­rai plė­to­ti.

La­bai svar­bu ži­no­ti, kiek mums šie­met kai­nuos mies­to sa­vi­val­dy­bės veik­la. Di­de­liais skai­čiais kon­kre­čiai pa­ra­šy­ta: 8 470,3 tūkst. eu­rų. Ta­čiau to­liau – vi­si ga­lai ve­da į van­de­nį, tiks­liau prie sim­bo­li­nių še­šia­kam­pių ap­li­ka­ci­jų su mįs­lin­gais pa­va­di­ni­mais: „Kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas“, „Pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“, „Pa­slau­gų per­kė­li­mas į elek­tro­ni­nę erd­vę.“

Čia, ma­tyt, tu­rė­tų slėp­tis ir at­ly­gis už tą ti­ta­niš­ką dar­bą į tin­kla­la­pį ke­liant in­for­ma­ci­ją apie mies­to biu­dže­tą.

Bet ypač in­tri­guo­ja, kas ir už kiek sle­pia­si čia: „Mies­to įvaiz­džio ir in­for­ma­ci­jos sklai­dos prie­mo­nės, gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mas ir įtrau­ki­mas į mies­to spren­di­mus“. Ga­li­ma spė­ti, jog taip už­mas­kuo­ta ta ne­men­ka su­me­lė, ku­ri „ne­del­siant“ bus pa­nau­do­ta per TV tran­sliuo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius. De­ja, kon­kre­čių skai­čių nė­ra.

Nė­ra skai­čių, – mies­te­lė­nams nė­ra šo­ko. Nė­ra šo­ko, – nė­ra jų „įsi­trau­ki­mo į mies­to spren­di­mus“. Nė­ra mies­te­lė­nų įsi­trau­ki­mo, bet yra „mies­to įvaiz­džio sklai­da“. Ofi­cia­lų her­bą kei­čiant pre­ki­niu žen­klu. Taip ir gy­ve­na­me, ne­ži­nio­je pluk­do­mi.

 

  Komentaras

  Gudrūs valdžios rinkėjai. Bet valdžia dar gudresni. Po svetainės patobulinimo dar daugiau neaiškumų. Atkartota Alytaus rajono savivaldybės pavyzdžiu. Prieš n metų ten gan rimta savivaldybės internetinė svetainė buvo. Gana informatyvi. Bet po patobulinimo liko - nesusigaudyt. Matyt valdžiai taip ramiau.

  Komentaras

  Jei prie aprašo nesimato konkrečios lėšų sumos - reiškia jų ir neliko. Po skirtų sportui, televizijai, valdžiai atlyginimams didintis.. O jei kaip nors atsiras, tada ir parašys kiek. Nes reikia kitiems nors viltį palikt, kad gal bus...

  Komentaras

  Pagal įstatymus pačių rinkti meras su taryba atsakingi ir atskaitingi bendruomenei. Tai yra virš tarybos - bendruomenė pagal reiklumo lygį savo rinktų veiklai. Todėl, kadangi kitų didmiesčių bendruomenės reiklios, ten jų valdžios su bendruomene nešposina. Laiku reformas daro, darbas per es paramos vystymo projektus, todėl gyventojų daugėja. Reiškia žmonėms gerėja salygos išgšvent. Alytaus mieste priešingai- vyrauja neatsakiinga bendruomenės dalis ir jų rinkta valdžia. Todėl Alytaus miesto tarybai, nejaučiant reiklumo iš bendruomenės, virš galvos mėlyna dangus. Per gaisrą kartais ir kitom spalvom nusidažo.

  Komentaras

  Kam ir kaip reikėjo taip ir pasiskirstė. Ir jiems aiškiau, negu aišku. O štai likusiems - aiškiau jau nebus. Nes mažėjant gyventojų skaičiui, kaip kitur didėja, Alytaus mieste neaišku ar kitiems užteks kiek ir parašo. Tad geriau ir nerašyt.

  Komentaras

  Pinigų švaistymas unikalus šioje miesto taryboje...pvz p. Chomičius pagal grafiką nebuvo komiteto posedžiulse, o rodo kad ,,darbas komitektuose,, 80 valandų. Ir pinigus gauna už 80 valandų... Kas kontroliuoja tarybos narius? Jų pinigų gavimą.???

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.