Už­mig­dant už­krės­tus gy­vu­lius ūki­nin­kai na­mie ga­lės ne­bū­ti

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2020 Vasaris 18
Pasitarime su ūkininkais (iš kairės) – žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka.
Pasitarime su ūkininkais (iš kairės) – žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je ūki­nin­kau­jan­čiais gy­ven­to­jais ap­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­tus pa­pil­do­mus diok­si­nų kie­kio pie­ne ty­ri­mus. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka. Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je, pri­sta­čius Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tus ty­ri­mus dėl diok­si­nų na­mi­niuo­se gy­vu­liuo­se bei pie­ne ir pra­ne­šus, kad dėl pa­di­dė­ju­sių jų kie­kių teks už­mig­dy­ti gy­vu­lius, ki­lo di­de­lis ūki­nin­kų pa­si­prie­ši­ni­mas. Šį­kart jie jau ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad diok­si­nais už­si­krė­tę gy­vu­liai bū­tų už­mig­dy­ti. To­kių gy­vu­lių po pa­pil­do­mų ty­ri­mų žen­kliai su­ma­žė­jo. Gal­būt ūki­nin­kus pa­vei­kė ir že­mės ūkio mi­nist­ro pa­ste­bė­ji­mas: „Lai­ky­da­mas diok­si­nais už­si­krė­tu­sią kar­vę, – pats ne­ger­čiau jos pie­no, ne­duo­čiau nei sa­vo vai­kams ir anū­kams.“

Pa­pil­do­mi ty­ri­mai kai­na­vo dau­giau kaip 7 tūkst. 500 eu­rų

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su že­mės ūkio mi­nist­ru A.Pa­lio­niu bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi D.Re­mei­ka su­si­ti­ko tie gais­ro  „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kai, ku­rių  lai­ko­muo­se mė­si­niuo­se gal­vi­juo­se ir pie­ne ty­ri­mais bu­vo nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs diok­si­nų kie­kis. To­kius gal­vi­jus re­ko­men­duo­ta už­mig­dy­ti. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba tuo­met in­for­ma­vo, kad tai gre­sia de­vy­nių, nuo gais­ro ži­di­nio Aly­tu­je nu­to­lu­sių nuo pus­an­tro iki aš­tuo­nių ki­lo­met­rų Aly­taus se­niū­ni­jos kai­mų, – Mik­lu­sė­nų, Užu­ba­lių, Kriau­nių, Rau­do­ni­kių, Ge­nių, Kar­kly­nų, Kel­ma­no­nių, Vy­tau­tiš­kių ir Rut­kos kai­mų ūki­nin­kų au­gi­na­miems gal­vi­jams.

Čia pa­im­ti pie­no, pa­skers­tų gal­vi­jų, paukš­čių, kiau­ši­nių mė­gi­niai ir at­lik­ti ty­ri­mai ak­re­di­tuo­to­se Lie­tu­vos bei Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se pa­ro­dė, kad diok­si­nų, – kan­ce­ro­ge­ni­nių, vė­žį su­ke­lian­čių me­džia­gų kie­kiai pie­ne kai ku­riuo­se ūkiuo­se vir­ši­ja du ar net aš­tuo­nis kar­tus.

Mi­nė­tų kai­mų 12-oje ūkių bu­vo 151 kar­vė, 8-iuo­se ūkiuo­se – 14 gal­vi­jų prie­aug­lio, vie­na­me ūky­je – 37 mė­si­niai gal­vi­jai, 118 ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų viš­tų, dau­giau kaip 10 taip pat re­gist­ruo­tų ka­la­ku­tų ir žą­sų.

Ūki­nin­kai, iš­gir­dę apie gy­vu­lių už­mig­dy­mą, ėmė prieš­ta­rau­ti ne­su­tik­da­mi su at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tais. Gir­di, to­kiu bū­du jie bus pa­lik­ti be pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio, jiems vi­siš­kai ne­rū­pė­jo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tos kom­pen­sa­ci­jos už pa­skers­tus gy­vu­lius.

Tuo­met, per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me ūki­nin­kų su­si­ti­ki­me su mi­nė­tų ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais da­ly­va­vęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, ma­ty­da­mas, kad  ne­pa­si­ti­ki­ma at­lik­tais ty­ri­mais, pa­siū­lė, jog sa­vi­val­dy­bė ga­li ini­ci­juo­ti pa­pil­do­mus diok­si­nų piene ty­ri­mus. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu pa­rink­tų la­bo­ra­to­ri­ją, už tai ap­mo­kė­tų, o po to jai bū­tų kom­pen­suo­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo su­si­ti­ki­me su ūki­nin­kais da­ly­va­vęs že­mės ūkio mi­nist­ras. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­pil­do­miems diok­si­nų piene ty­ri­mams pa­rin­ko la­bo­ra­to­ri­ją Olan­di­jo­je, at­lik­ti ty­ri­mai kai­na­vo  dau­giau kaip 7 tūkst.500 eu­rų.

„Re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi“

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ta­me ūki­nin­kų su­si­ti­ki­me su že­mės ūkio mi­nist­ru A.Pa­lio­niu bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi D.Re­mei­ka bu­vo pri­sta­ty­ti at­lik­tų pa­pil­do­mų diok­si­nų piene ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

Jie pa­ro­dė, kad dėl ras­tų pa­di­dė­ju­sių diok­si­nų kie­kių de­vy­niuo­se Aly­taus se­niū­ni­jos kai­muo­se rei­kė­tų už­mig­dy­ti 12 kar­vių, 5 mė­si­nius gal­vi­jus, 29  jų prie­aug­lius, 44 avis, 4 ož­kas, apie 200 paukš­čių, ke­lias de­šim­tis triu­šių.

Vi­si šie gy­vu­liai ir paukš­čiai yra 15-oje ūkių, iš jų 9-iuo­se – mel­žia­mos kar­vės, jų ūkiuo­se lai­ko­ma po 1–2. Pre­li­mi­na­riai už už­mig­dy­tus gy­vu­lius ir paukš­čius bei pre­ki­nės pro­duk­ci­jos ne­te­ki­mą pri­reiks apie 75 tūkst. eu­rų.

 „Ty­ri­mų re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi. Už už­mig­dy­tus gy­vu­lius siū­lo­mos tin­ka­mos kai­nos. Tu­ri­me tai pa­da­ry­ti, kad su­pir­kė­jai ne­ig­no­ruo­tų mū­sų ūki­nin­kų pro­duk­ci­jos“, – sa­kė ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.

Že­mės ūkio mi­nist­ras A.Pa­lio­nis tvir­ti­no, kad po pa­pil­do­mo diok­si­nų piene ty­ri­mo ten­ka pri­pa­žin­ti kai ku­rias anks­tes­nio ty­ri­mo klai­das: „O da­bar su skau­da­ma šir­di­mi tu­ri­me teik­ti pa­siū­ly­mą už­mig­dy­ti  už­si­krė­tu­sius gy­vu­lius. To­kia yra re­a­ly­bė. Lai­ky­da­mi to­kius gy­vu­lius pa­tys sau da­ry­tu­mė­te ža­lą, nes diok­si­nai tu­ri sa­vy­bę kaup­tis ne tik gy­vu­lių, bet ir žmo­gaus or­ga­niz­me.“

Apie diok­si­nų po­vei­kį žmo­gui kal­bė­jo ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius D.Re­mei­ka: „Jie kau­pia­si gy­vu­lių ir žmo­gaus rie­ba­luo­se, iš lė­to nuo­di­ja. Rei­kia ne­ri­zi­kuo­ti sa­vo svei­ka­ta.“

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me ūki­nin­kai jau ne­be­pri­eš­ta­ra­vo gy­vu­lių už­mig­dy­mui. Juos la­biau do­mi­no vals­ty­bės siū­lo­mos iš­mo­kos už uti­li­zuo­tus ūki­nius gy­vu­lius bei paukš­čius.

Pa­ža­dė­tos kom­pen­sa­ci­jos ir pa­gal­ba už­mig­dant gy­vu­lius

Mi­nist­ras pa­ža­dė­jo, kad už su­nai­kin­tą vie­ną mel­žia­mą kar­vę bus mo­ka­ma mak­si­ma­li mi­nis­te­ri­jos nu­ma­ty­ta su­ma – 1 tūkst. 400 eu­rų, plius kom­pen­sa­ci­ja už ne­gau­tą pie­ną, už vie­ną mė­si­nę  ar žin­de­nę kar­vę taip pat mak­si­ma­li kai­na – 1 tūkst. 750 eu­rų.

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas tvir­ti­no su­pran­tan­tis ūki­nin­kų pri­si­ri­ši­mą prie gy­vu­lių, tad už­mig­dant ūki­nin­kai ga­lės iš­vyk­ti iš na­mų, tai or­ga­ni­zuos Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Už­mig­dy­ti gy­vu­liai bus iš­vež­ti į uti­li­za­vi­mo įmo­nę. Šį pro­ce­są or­ga­ni­zuos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o pa­tir­tos iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš vals­ty­bės biu­dže­to ūki­nin­kų ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dėl gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pa­tir­toms iš­lai­doms jau yra ga­vu­si per 130 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dar pa­teik­ta pra­šy­mų dau­giau kaip už 40 tūkst. eu­rų

Pa­va­sa­rį, pra­si­dė­jus au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jai, ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, ku­rią pa­vei­kė gais­ras, bus at­lie­ka­mi žo­lės ir žel­me­nų, po to – šach­ti­nių šu­li­nių van­dens, dir­vo­že­mio, kiau­ši­nių, me­daus, pie­no  ty­ri­mai. Kol ne­at­lik­ti šie ty­ri­mai, už­krės­tos te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kams ne­re­ko­men­duo­ta įsi­gy­ti gy­vu­lių. At­ei­nan­tį ru­de­nį dar pla­nuo­ja­ma at­lik­ti dar­žo­vių, vai­sių ir si­lo­so ty­ri­mus.

 

 

  Komentaras

  Tai skirta informuoti plačiąją visuomenę, kad dabar yra suteikiama lengva paskola su 2% palūkanų norma, tik rimtiems žmonėms reikia pasirašyti dabar su toliau nurodyta kontaktine informacija.

  „Whats'App“ numeris: +12247574068
  Eamil: skyfinance88@gmail.com

  Komentaras

  Tai skirta informuoti plačiąją visuomenę, kad dabar yra suteikiama lengva paskola su 2% palūkanų norma, tik rimtiems žmonėms reikia pasirašyti dabar su toliau nurodyta kontaktine informacija.

  „Whats'App“ numeris: +12247574068
  Eamil: skyfinance88@gmail.com

  Komentaras

  Tai skirta informuoti plačiąją visuomenę, kad dabar yra suteikiama lengva paskola su 2% palūkanų norma, tik rimtiems žmonėms reikia pasirašyti dabar su toliau nurodyta kontaktine informacija.

  „Whats'App“ numeris: +12247574068
  Eamil: skyfinance88@gmail.com

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  tai kiaušinius raibukių galima vartoti ar dar laukti analizų, ar ir jas užmigdys? vandenį šulinių naudoti galima ar ne? tai pavasarį sėsim, dirbsim, o rudenį analizai parodys kad viskas užtešta, viskas šuniui ant uodegos?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.