Nr. 23 (13253)

2019-02-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 23 (13253) skaitykite:

  • Aly­tiš­kiai fi­na­le pa­lai­kė Va­ka­rę
  • Agitacija
  • Kaip pa­si­keis­tų Aly­tus prie me­rės Ni­jo­lės Makš­tu­tie­nės?
  • Už at­lie­kų tvar­ky­mą mo­kė­ki­te ma­žiau – pa­si­nau­do­ki­te leng­va­to­mis!
  • Pro­jek­to pa­bai­gai – tra­di­ci­nis ren­gi­nys „Dai­nuo­ju dai­ną, ra­mi­nu šir­dį“
  • Aly­taus ko­le­gi­jo­je – ne­for­ma­lu­sis švie­ti­mas nuo pra­di­nių klasių iki uni­ver­si­te­to
  • Dau­gia­bu­čių kie­muo­se bus tik­ri­na­ma, kaip sta­to­mi au­to­mo­bi­liai
  • Pro­jek­to me­tu mo­kė­si kur­ti kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­dui drau­giš­ką tu­riz­mą Aly­tu­je ir El­ke
  • Sen­va­gių mekš­rai (2)
  • Su parsk­ren­dan­čiais paukš­čiais į Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lą su­grį­žo ir jos ben­druo­me­nė
Į su­si­ti­ki­mą mies­to te­at­re su bu­vu­sia Aly­taus li­go­ni­nės ir po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­ja, Aly­taus ap­skri­ties gy­dy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ke, ak­ty­via kny­gų bi­čiu­le aly­tiš­ke...
Va­kar Aly­tu­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius. Su­si­ti­kęs su Aly­taus moks­lei­viais ir stu­den­tais, jis jau­no­sios kar­tos at­sto­vus sie­kė įkvėp­ti ly­de­rys­tei,...
Gra­žu ste­bė­ti kan­di­da­tus į mies­to me­rus: vi­si pa­si­tem­pę, lyg nuo­šir­dūs, iš­min­tin­gi, daug ža­dan­tys, no­riai ben­drau­jan­tys su gy­ven­to­jais, my­lin­tys sa­vo mies­tą. Tik kur jie bu­vo anks­čiau?
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.