De­ba­tams pa­si­bai­gus

Gra­žu ste­bė­ti kan­di­da­tus į mies­to me­rus: vi­si pa­si­tem­pę, lyg nuo­šir­dūs, iš­min­tin­gi, daug ža­dan­tys, no­riai ben­drau­jan­tys su gy­ven­to­jais, my­lin­tys sa­vo mies­tą. Tik kur jie bu­vo anks­čiau?

Ar bu­vo svar­bi mies­te­lė­nų nuo­mo­nė, kai (dau­ge­lis ir šian­dien tai me­na su skau­du­liu) iš­kė­lė už­ri­bin au­to­bu­sų sto­tį? Ar tik­rai rei­kė­jo pla­tin­ti Nau­ją­ją gat­vę, spar­čiai ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui? Ar bū­ti­na bu­vo prie­plau­ka, ne­šan­ti ne pel­ną, bet nuos­to­lį, nes rei­kia ją pri­žiū­rė­ti? Kur pa­si­dė­jo skam­biai ati­da­ry­ta ir ty­liai iš­ar­dy­ta sli­di­nė­ji­mo tra­sa? Kur šie, taip my­lin­tys mies­tą, bu­vo ta­da?

Kur at­sa­ko­my­bė už be tiks­lo iš­švais­ty­tus pi­ni­gus? Kur jie bu­vo tuo­met, kai bu­vo ar­do­mos lyg ir ne­pri­ekaiš­tin­gai įreng­tų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų trin­ke­lės ir lie­ja­mas as­fal­tas, nors dau­ge­ly­je vie­tų la­biau­siai trūks­ta suo­liu­kų ir šiukš­lia­dė­žių?

Ko­kia ap­klau­sa vy­ko ren­kant nau­jo­jo til­to per Ne­mu­ną pa­va­di­ni­mą? Ar kas ma­tė aly­tiš­kių siū­lo­mus gra­žius var­dus? Bet, ma­tyt, vis­kas jau bu­vo nu­ma­ty­ta... Gy­ven­to­jai tik ran­ko­mis skės­čio­ja: iš kur iš­trauk­tas toks au­siai ne­įpras­tas pa­va­di­ni­mas? Kur bu­vo­te, kai kaž­kas su­ma­nė mies­tą pa­puoš­ti vien bal­to­mis ro­žė­mis, tik ne­pa­gal­vo­jo, kur tą gra­be­lį pa­dės?

Vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės: be suo­liu­kų, šiukš­lių dė­žių, su ak­me­nuo­ta žvy­ro dan­ga. Suo­le­lių, kur rei­kia ir ne­rei­kia, pil­na, o kur bū­ti­na – kaž­ko­dėl pa­mirš­ta. Nie­kaip, net pirš­tu ro­dant, ne­su­ge­ba­ma iš­mon­tuo­ti „Var­lės“ prie Žu­vin­to tur­gaus ir su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­jos. Vis ne­su­ran­da­ma vie­tos (ar no­ro) įreng­ti vie­šą­jį WC.

Net tin­ka­mai, kaip bu­vau siū­liu­si, ne­su­tvar­kius tven­ki­nio prieš au­to­bu­sų sto­tį, jau pa­si­ro­dė siū­ly­mai „Gul­by­nė­je“ įreng­ti kaž­ko­kius švie­čia­mus ele­men­tus ar „my­liu Aly­tų“. Ap­lin­ką, bran­gie­ji, rei­kia tvar­ky­ti, o ne skam­biais žo­džiais mies­tą puoš­ti. Kam tas „Aly­tus“ ny­kio­je Ro­tu­šės aikš­tė­je at­si­ra­do? Gal mies­te­lė­nai už­mir­šo, kur jie gy­ve­na? Švais­to­mi biu­dže­to pi­ni­gai, sto­ka at­sa­ko­my­bės, iš­min­ties. Ta­da vie­ni „ku­ria“, ki­ti griau­na.

Kaž­ka­da apie Aly­tų bu­vo gal­vo­ja­ma kaip apie gra­žų ža­lią Pie­tų re­gio­no ku­ror­tą. Ar šian­dien mies­tas pa­na­šus į to­kį? To­kiam nuo­sta­biam kam­pe­liui kaip Dai­nų slė­nis at­gai­vin­ti vis pri­trūks­ta no­ro, lė­šų ar dar ko nors… O koks tiks­las lif­to, esan­čio Li­go­ni­nės gat­vė­je, su iš­muš­tais stik­lais, ku­ris nie­ka­da ne­vei­kė? Gal tai puo­šy­bos ele­men­tas?

De­du vil­tis į jau­ni­mą: ak­ty­vų, ku­pi­ną nau­jų pui­kių idė­jų. Jei­gu jiems ne­truk­dy­tų už­si­sta­ba­rė­ję, kė­džių įsi­tvė­rę kler­kai, jų dar­bai grei­tai pa­si­ma­ty­tų. Kai mū­sų kan­di­da­tai sa­ko la­bai my­lin­tys sa­vo mies­tą, daž­nai pa­gal­vo­ju, kad gal jie į sa­vo mies­tą ne­iš­ei­na, ant mar­mu­ri­nių suo­liu­kų prie Lais­vės an­ge­lo ne­pri­sė­da (bi­jo už­pa­ka­lius su­šal­ti?), ar sve­tur ne­va­ži­nė­ja, kad ne­ma­to, o gal ne­no­ri ma­ty­ti, kaip gra­žiai sko­nin­gai tvar­ko­ma­si?

Ti­kiu, nu­ga­lės švie­sus aly­tiš­kių pro­tas ir į me­ro kė­dę at­si­sės ne tie, ku­rie jai pri­dir­bo ir pri­si­dir­bo, o ma­tan­tys mies­tą, ir ja­me iš­ties bus gy­ven­ti mie­la...  

 Bi­ru­tė Jan­kaus­kai­tė-Lu­ko­še­vi­čie­nė

Land­šaf­to spe­cia­lis­tė (da­bar sen­jo­rė)

 

  Komentaras

  Politikoj griežtai žodis turi darbą atitikt. Jei viena kalba - kita daro - čia ne rimti politikai. Dabar per šiuos rinkimus kazusas. Reiškia galėjo ši baigianti tarybos kadencija netvirtint taryboje strategijos iki 2021 metų. Tai atlikt turėjo palikt būsimai tarybos kadencijai. Reiškia tie kurie laimės rinkimus su geresnėm programom tie tegu ir formuos strategiją iki 2021 metų su savo laimėtom programom. Reiškia ką kalbėjo taip paverčia į realius darbus. Tad čia viskas normalu. Dabar, kaip šie mero-tarybos lygy aną savaitę taryboj tvirtino strategiją iki 2021 metų reiškia ir už būsimą tarybą - čia nelogiška. Kaip ir jie patys tai padarę ir vėl rinkimuose dalyvauja ir ypač kaip dar kitas idėjas, kurių nėra jų jau tvirtintose strategijose skleidžia - reiškia jie ir baigiantis kadencijai savivaldos pradžiamokslio nesuvokia. Ir per tai jau kaip cirkai - bent ką šneka. Nors realiai padarę kitaip - čia NERIMTA. Kaip ir alytiškiai kodėl pratyli? Nereikalauja, kad baigtų kaip viena kalba - kita daro - nes tai nelogiška. Nėra rimtos pagarbos savivaldai ir sau kaip politikams bei rinkėjams.

  Komentaras

  Po visų diskusijų tik buvęs meras Č.D. pajėgus dirbt per savivaldybės ES paramos projektus. O kandidatas nuo valstiečių realiai gali į kol kas pustuščią pramonės parką atvest investuoją. Kur susikirtimai su vietoj to nenorinčiais turėt konkurenciją. Kitiems -trūksta ir realybėj nesigaudo. Net ką kalba regis nesuvokia. Ką tai reiškia ir kaip tai įmanoma Alytuj atlikt. Kaip ir esami valdžioje akivaizdžiai nesugeba. Jaunimas per tiek laiko galėjo priaugt. Bent bandyt mokintis. Bet visas menas stvert tarybos nario neblogas išmokas -čia kaip per genus persiduoda. Ir drąsiai imt postus su gerais atlyginimais ir priedais, ir kur nesugeba. Kaip ir norėt kur gebėjimai neneša.

  Komentaras

  Regis kažkur prieš 3 metus Alytaus miesto teatro salėje vyko tuomet dar mėgstamos valdžios ekonominės apžvalgos. Salėje dalyvavo apie 200 žmonių. Tarp kurių ekonomikos apžvalgininkai iš Lietuvos. Ir Alytaus politinis elitas per partijas ir judėjimus. Tuomet jau buvęs vicemeras per skaidres lygino Alytaus vystymo rodiklius su Lietuvos savivaldybėm. Pasirodė, Alytaus vystymo rodikliai žemesni už vidurkį. Nors kaip 6 pagal dydį miestas turėjo būt nors pirmam dešimtuke. Tada buvęs vicemeriukas aiškiai sakė, kad nėra tendencijų gerint. Meras neiškentęs replikavos, ar išsivaikščiot, ar dar..? Salė tylėjo tas pats kas palaikymas. Na ir turi. Gyventojų mažėjimas tęsiasi kaip ir nenoras matyt rimtų rimtų problemų. Nors tas nenoras esamos tarybos ypač atskirų po patriotiškiausius vaizduojant realizavos trukdyt kas sugeba užvest Kvartalinę namų renovaciją, spręst švietimo pertvarkos ir kitas problemas. Trumpiau ir dabar tęsias daugumoj ta pačia vaga. Būsima kadencija vėl prasidės. Vis daugiau trūkstant lėšų vėl pradės erzintis dėl švietimo pertvarkos ir ta pačia seka erzelynų.

  Komentaras

  Kokie tų jaunų ir perspektyvių darbai šioje tarybos kadencijoje pagal taryboje siūlytus projektų sprendimus alytiškių labui? Kaip savivaldybės Antikorupcinė komisija, kurios sudėtyje partijų ir judėjimų jauni net nedrįso panagrinėt problemų dėl šilumos ūkio. Kur didelės lėšos vaikšto ir, kad būt daugiau viešumo per tarybos kompetenciją, jie nedrįso. O galėjo pasireikšt ir po to sakyt, mes gabesni ir geriau sugebam alytiškių interesus gint? Net tik stvert dideles kaip tarybos narių išmokas ir valdiškus atlyginimus.. Kodėl šios kadencijos taryba priiminėja strategijas iki 2021 metų kur ir jauni neturi ką rimčiau siūlyt alytiškiams. Tai nors reikėjo jei iš mandrumų nedrįsta pasiklaust sugebančių, reikėjo palikt šių strategijų svarstymą būsimai tarybai. Nes būsima taryba jei norės geriau alytiškiams, reikės persvarstyt šių kaip broką. Kodėl ypač konservatorių ir po ,,Už Alytų" jei pradžioj kadencijos su valdančiais pasirašę koalicinę sutartį parašais sutvirtindami, tai kaip prieš išstojo kodėl kaip oponuojantys su atskira veiklos programa ir parašais sutvirtindami bei taryboje prisistatydami ir visuomenei - kodėl net elementarių politikų reikalavimų nenori vykdyt? Be ko kaip interesų grupelė norim to, ar to - kaip neduoda -prieš. Ir save pervertindami eina į valdžią iki kurios suvokimo toli? Kad nei vienas iš jaunimo net rimtų problemų nesugeba įvardint. Ne jau Alytuj yra dar manančių, kad savivalda tas pats kaip vaikų darželis? Nors pagal miesto vystymo rodiklius nemažai tokių... Kurie neskiria šou nuo savivaldos, norų nuo galimybių...

  Komentaras

  Utena iki šiol išlaikę ir modernizavę tuomet Alytuj buvusias analogiškas įmones. kaip Utenos mėsa, duonos ir pieno kombinatai... Per šias įmones uteniškiai užsidirba gerai dabarčiai ir ateičiai. Alytuj PRIEŠINGAI. Nei vienas palankus veiksmas nevyksta. Tęsia ir šią kadenciją. Pabėgo iš Alytaus tarptautinė firma coca-cola. Neliko tradicinės įmonės ,,Alytaus duona". Geriausiai baigiantis kadencijai meras-taryba net nesivargina pasiaiškint. Kodėl iš ministerijos skirtos Alytaus m. savivaldybei socialinei paramai lėšų net 68 procentų nepanaudota. beveik daugiausia per Lietuvą nepanaudota. Jokios atsakomybės valdyme. Ir regis Alytaus bendruomenei neįdomu. Po ko klausimas kam iš vis ką nors daryt? Geriau skųstis blogai, tie anie negeri ir kitokie... Mažėja kasmet gyventojų virš tūkstančio reiškia dzin.. Kol kiekvieno asmeniškai nepaliečia. O kaip paliečia, būna visiems dzin kurių dar nepalietė, kaip ir aniems buvo dzin.. Taip ir toliau.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. įst. 20str., 3., 2) - meras rūpinasi - kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Pagal 20 str., 1p. - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. - Stipriausi šiose srityse ir drįsę panagrinėt vieninteliai šias temas tai buvęs meras Č.D. ir kandidatas nuo valstiečių. Kiti net priartėt vengia. Ypač savivaldybės Antikorupcinė komisija. Kur paprašius panagrinėt šilumos problemas, kur nors rekomendaciniu būdu galėjo pasiūlyt tarybai tai panagrinėt viešai ir visuomenė informuojant - nedrįso. O šioje komisijoj visų taryboje esančių partijų ir judėjimų asai su jaunimu, atstovai nuo visuomenės iš buvusių ir esamų teisėsaugos. Štai čia visi ir atsakymai - kaip Alytuj gerbiamas viešas interesas. Ypač nesuprantama, kodėl baigianti kadenciją taryboje nebando nors paskutiniuose tarybos posėdžiuose gerint aną savaitę jų priimtas strategijas. Kur beveik vienbalsiai priėmę patys pripažino, kad silpnos. O juk tai dokumentas vykdymui iki 2021 metų. Tai ko jie į šią strategiją neįsitraukė savo grandiozinių planų..? O patvirtinę patys per rinkimus vėl buria - darys papildomai tą ar aną? reiškia per didelis atitrūkimas tarp lozungų ir darbų. Ko pas rimtus politikus neturi būt. Štai Kauno meras per rinkimus vardija strategiją. Konkrečius projektus, kur jau patvirtinti jų priimtose strategijose ir pradiniai įdirbiai per ministerijas padaryti. Kaune viskas aišku. pasakė - darbai paremta. Alytuj kaip vaikų daržely. Viena priiminėja per tarybos konkrečius sprendimus. Kita į viešumą kalba. Čia gi kaip eilinio turgaus lygis.

  Komentaras

  Reikėjo anų projektų. o tai, kad po anų kiti nesugeba plėst ir išnaudot, čia pačių problema. nes jei ir ne tie projektai, tai ką iš vis savo jėgom sugeba? Kaip ir ši baigianti kadencija. Tik nuo anų įdirbio dar įrės. O dabar užgesę. net iš ministerijos skirtos paramos socialinėms reikmėms apie 68 procentus nesugeba panaudot. Kaip ir paaiškint kodėl ir kas atsakingas. kad ateity tai neatsitiktų. Tad palaikau nepabūgusių rimtų problemų paliest per rinkimus tik buvusį merą Č.D. ir kandidatą nuo valstiečių. Kur buvęs meras Č.D. palietė darbą su ES paramos projektais ir šilumos ūkio problemas. Gavo tiek atgal. Kad dabar vienintelis kurio neįmanoma jam būnant meru šantažuot. Nedarysi taip - viešinsim. Dabar patys viską išviešino ir nėra kuo ir norint šantažuot. Nuo valstiečių kandidatas aiškiai pasakė dėl aerodromo. jei dėl kelių lėktuvukų laiko apie 100 ha žemės plotų.., ar į pustuščią pramonės parką neįmanoma atvest rimto investuotojo nes gal priešinas iš vietos pramoninkų likučių kur tik minimumus sugeba mokėt - čia kaip pavojingos temos Alytuj. Ir kurių nesprendus progresui NELEMTA. Tad dar šios kadencijos pradžioj atskirus alytiškius, kur kėlė šiuos klausimus kur ir komentaruose siūlė taryboje daugumai aklai nebalsuot už paskyrimus į atsakingus postus neišklausant jų veiklos strategijų, netvirtint prie ir taip didelių atlyginimų priedų dar dirbt nepradėjusiems - per komentarus į vieno politiko panašia leksika iš kart pasipildavo. Kaip sugeba ubagas, bedarbis tokiems aiškint.. Ubagą per teismus užvaikysim, nes neturės pinigų apsigint. Teisėsauga tyrus ikiteisminiam tyrime Nr. 03-2-00125-17. Nustatė, kad po moters buhalterės darbo ir namų kompiuteriais rašinėjo..ana tik liudytoja vardijama. Reiškia kiti naudojos. Ir teisėsauga nevardija konkrečių rašiusių. o užkkuliusy siūlo, atseit kvaileli paduok eilinę moterį į teismą. O jie šaipysis už nugarų. O vienas iš tarybos vietos ..asas į atsikirtimus kreipės į teismą. Atseit jį kaip asmenį įžeidė. Ir nors politikų tituluojas, teismas jam priteisia. Teismų metu anas ant eilinio piliečio bloga link jam ir jo šeimai kur nepažysta. Trumpiau kaip su beteisiu baudžiauninku elgias. Na ir po ,,Už Alytų' veikėjai - ar plakatams susimokėt užteks tik vieną alytiškį per anstolius vaikyt? Tad SĖKMĖS buvusiam merui Č.D. ir kandidatui nuo valstiečių. ir dėkui už teisybės sakymą. kas pavojinga Alytuj. O eiliniai alytiškiai nesistebi. Kodėl įbauginta bendruomenė ir net rinkimų metu dauguma rimtų klausimų pratylima.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.