Nr. 22 (13545)

2021-02-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 22 (13545) skaitykite:

 • Aly­taus „Dai­na­va” su­grįž­ta į A ly­gą!
 • LSMU Kau­no li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos va­do­vė: jau tu­ri­me vis­ką, kad vi­suo­me­nės psi­chi­nė svei­ka­ta blo­gė­tų
 • Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje baigtas svarbus pacientų slaugos kokybę gerinantis tarptautinis projektas
 • Aly­taus ra­jo­ne bus dau­giau vai­kų die­nos cen­trų
 • Poetinis žodis skamba vėl...
 • Kū­ry­bi­nė­je la­bo­ra­to­ri­jo­je gi­mu­sios idė­jos ga­li virs­ti spek­tak­liu ar kul­tū­ri­ne edu­ka­ci­ja vai­kams
 • Mask­vo­je fik­suo­ta šal­čiau­sia šią žie­mą nak­tis
 • Vo­kie­ti­jo­je per sa­vai­tę oro tem­pe­ra­tū­ra pa­ki­lo dau­giau kaip 40 laips­nių
 • Iz­ra­e­lis lai­ki­nai įve­da ko­men­dan­to va­lan­dą
 • Stok­hol­mo gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ta nuo­lat dė­vė­ti kau­kes
 • Žydų ben­druo­me­nė kvie­čia iš­si­kep­ti „Ha­man­ta­šen” sau­sai­nių
 • Pa­va­sa­ris skai­čiuo­ja pas­ku­ti­nes le­do skulp­tū­rų die­nas
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to, kad šios ta­ry­bos na­rys ga­li tu­rė­ti ne dau­giau nei tris sa­vo vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus, ku­ris jam tei­kia...
Nuo­jau­tos vi­są lai­ką tvy­ro­jo ore dėl tos ant­ro­sios ban­gos. Klau­si­mas bu­vo tik kaip grei­tai pra­si­dės ir kiek il­gai truks. Dir­bo­me kaip už­suk­ti. Rei­kė­jo pa­baig­ti pir­mo­jo...
Miš­ko ke­liu­ku bren­du per pu­rų snie­gą. Klo­ne­lė­se snie­go sto­ris sie­kia be­veik met­rą, me­džiai, ypač spyg­liuo­čiai, kaip ka­rei­viai gin­klą, ša­kų glė­by­se glau­džia snie­go kal­nus,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šuo­ju pir­ki­mu vėl sto­jo prie...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.