Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas: pa­skelb­tas nau­jas dar­bų pir­ki­mas, dėl ne­ten­kin­tos pre­ten­zi­jos – į teis­mą (36)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus ligonine chirurgijos skyrius
Es­mi­nis skir­tu­mas nau­ja­me Alytaus ligoninės Chirurgijos skyriaus kapitalinio remonto darbų vie­ša­ja­me pir­ki­me – pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bus kai­na, o ne eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo fak­to­rius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šuo­ju pir­ki­mu vėl sto­jo prie star­to li­ni­jos. Va­sa­rio 18-ąją Cen­tri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­le (CVPP) pa­skel­bė apie nau­ją šių dar­bų pir­ki­mą. Per­nykš­tę va­sa­rą vy­ku­sio pir­mo­jo šių dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­nai­kin­ti teis­me, į ku­rį krei­pė­si pir­ki­me da­ly­va­vu­si Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vė „VA Sta­ty­ba“. Ji sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bu­vo pa­tei­ku­si pre­ten­zi­ją dėl ne­baig­to pir­mo­jo vie­šo­jo pir­ki­mo da­ly­vių ver­ti­ni­mo, kas bu­vo da­ro­ma teis­mui kon­sta­ta­vus, jog da­ly­viai grą­žin­ti­ni į pra­di­nę pa­dė­tį. „VA Sta­ty­bos“ pre­ten­zi­ja bu­vo ne­ten­kin­ta, da­bar dėl to ren­gia­ma­si kreip­tis į teis­mą.

Pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki ko­vo 10-osios

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­sa­rio 18-ąją CVPP pa­skelb­ta­me Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­ja­me pir­ki­me nu­ro­do­ma, kad pa­siū­ly­mų ar pra­šy­mų da­ly­vau­ti šia­me vie­ša­ja­me pir­ki­me pri­ėmi­mo ter­mi­nas – iki ko­vo 10-osios. Tą pa­čią die­ną bus at­plė­šia­mi ir pa­teik­tų pa­siū­ly­mų vo­kai.

Su­si­do­mė­ji­mas Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bais yra pa­kan­ka­mai di­de­lis. Va­sa­rio 22-osios ry­tą prie šio vie­šo­jo pir­ki­mo per CVPP sis­te­mą bu­vo pri­si­jun­gę apie 20 be­si­do­min­čių įmo­nių.

Lai­mė­ju­si įmo­nė dar­bus tu­rės at­lik­ti per 12 mė­ne­sių. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­ri mies­to ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę im­ti 1 mln. eu­rų ban­ko pa­sko­lą ir 292 tūkst. eu­rų, skir­tų iš šie­me­čio biu­dže­to.

Pa­gal ka­pi­ta­li­nio re­mon­to tech­ni­nį pro­jek­tą dar­bų ver­tė – apie 2,4 mln. eu­rų. Po įvyk­dy­to vie­šo­jo pir­ki­mo pa­aiš­kės, ko­kią kai­ną pa­siū­lys bū­si­mi ran­go­vai. Jei pri­stigs da­bar tu­ri­mos pi­ni­gų su­mos, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, fi­nan­si­nės pa­ra­mos ti­ki­ma­si iš eu­ro­pi­nių fon­dų.

Per­nai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to per Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją bu­vo ga­vu­si be­veik 500 tūkst. eu­rų, ta­čiau jų ne­pa­nau­do­jo dėl teis­mui ap­skųs­tų per­nykš­tę va­sa­rą vyk­dy­to pir­mo­jo Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo re­zul­ta­tų. Nuo to lai­ko šio sky­riaus pa­tal­pos lai­ko­mos tuš­čios ir lau­kia­ma at­nau­ji­ni­mo. Tai vie­nin­te­lės li­go­ni­nės pa­tal­pos, li­ku­sios ne­re­no­vuo­tos.

Es­mi­nis skir­tu­mas nau­ja­me vie­ša­ja­me pir­ki­me – pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bus kai­na, o ne eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo fak­to­rius.

Ren­gia ieš­ki­nį teis­mui

Per­nykš­tę va­sa­rą mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo re­zul­ta­tus Kau­no apy­gar­dos teis­mui ap­skun­dė Aly­taus ben­dro­vė „VA Sta­ty­ba“, nes ne­su­ti­ko, kad jos pa­siū­ly­mas iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko. Ši ben­dro­vė Chi­rur­gi­jos sky­rių, kaip yra įvar­di­ję jos va­do­vai, siū­lė­si ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų, o lai­mė­to­ja bu­vo pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vė „In­fes“, ku­rios pa­siū­ly­mo ver­tė – be­veik 2,4 mln. eu­rų. Iš vi­so šį sky­rių re­mon­tuo­ti siū­lė­si ke­tu­rios sta­ty­bų įmo­nės.

Nei mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, nei kaip tre­čia­jam as­me­niui „In­fes“ ne­pa­vy­ko ap­si­gin­ti Kau­no apy­gar­dos ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­muo­se – bu­vo pa­nai­kin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mai dėl „VA Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo at­me­ti­mo ir „In­fes“ pri­pa­ži­ni­mo lai­mė­to­ja. Kaip kon­sta­ta­vo Kau­no apy­gar­dos teis­mas, pa­nai­ki­nus šiuos spren­di­mus, vie­ša­ja­me pir­ki­me da­ly­va­vu­sios įmo­nės grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį.

Per­nykš­tį gruo­dį mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja pa­siū­ly­mus pra­dė­jo ver­tin­ti iš nau­jo, ta­čiau iki vo­kų at­plė­ši­mo ne­pri­ei­ta, ap­si­ri­bo­ta tik pa­teik­tų tech­ni­nių do­ku­men­tų ver­ti­ni­mu.

Va­sa­rio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai nu­ro­dy­ta nu­trauk­ti Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, nes ne­skir­tas pa­kan­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas pro­jek­tui vyk­dy­ti. Ne­tru­kus ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo „VA Sta­ty­bos“ pre­ten­zi­ją dėl šio pir­ki­mo nu­trau­ki­mo, jo­je rei­ka­lau­ta ne­del­siant už­baig­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras.

Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės pre­ten­zi­ja bu­vo ne­ten­kin­ta dėl tos pa­čios prie­žas­ties – ne­tu­ri­ma pi­ni­gų mi­nė­to sky­riaus re­mon­tui.

Va­kar, va­sa­rio 22-ąją, „VA Sta­ty­bos“ ad­vo­ka­tas iš Vil­niaus, vie­šų­jų pir­ki­mų tei­sės spe­cia­lis­tas Ro­kas Za­les­kis sa­kė, kad ne­tru­kus dėl at­mes­tos pre­ten­zi­jos bus pa­teik­tas ieš­ki­nys Kau­no apy­gar­dos teis­mui: „Ma­no­me, kad sa­vi­val­dy­bė el­gia­si ne­są­ži­nin­gai, – tie­kė­jus, grį­žu­sius į kon­kur­są, in­for­ma­vo, kad ne­tu­ri lė­šų, o po sa­vai­tės skel­bia nau­ją kon­kur­są. Teis­mo pra­šy­si­me pir­mo vie­šo­jo pir­ki­mo nu­trau­ki­mą pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.