Nr. 22 (13252)

2019-02-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 22 (13252) skaitykite:

  • Koks me­ras rei­ka­lin­gas Aly­tui?
  • Rin­kė­jų lau­kia nau­jo­vės
  • Ka­da po žie­mos šluo­si­me Aly­taus gat­ves?
  • Aly­taus gat­vė­se pa­ste­bė­jo­te duo­bę? Pra­neš­ki­te!
  • „Kar­je­ras” – pir­ma­sis Lie­tu­vo­je re­gio­ni­nis kar­je­ros cen­tras Aly­tu­je
  • Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė: „Su aly­tiš­kiais ir su už­sie­nio in­ves­tuo­to­jais kal­bu jų kal­ba”
  • Ge­di­mi­nas Dauk­šys: „Aly­taus me­ras tu­ri bū­ti ūkiš­kas ir są­ži­nin­gas”
  • Sau­lius Bi­ti­nas: „Kaip pa­si­rink­ti mies­to val­džią?”
Kau­nie­tis ar­chi­tek­tas Sau­lius Juš­kys, šian­dien jau iš­ėjęs į už­tar­nau­tą po­il­sį, pa­sa­ko­ja na­muo­se tu­rin­tis šir­džiai mie­lą kam­pe­lį, ku­ria­me ga­li­ma pa­ma­ty­ti jo su­kur­tų...
Vil­kai be­ne vie­nin­te­liai lau­ki­niai gy­vū­nai, pas­ta­rai­siais me­tais su­lau­kian­tys tiek daug vi­suo­me­nės dė­me­sio. Ūki­nin­kai skun­džia­si dėl jų pa­da­ry­tos ža­los,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.