Koks me­ras rei­ka­lin­gas Aly­tui?

Vy­tau­tas Pet­ras Gra­žu­lis
Komentarai (17)
2019 Vasaris 22
rinkimai

 

Ko­vo 3 die­ną rink­si­me Aly­taus me­rą. No­rint pri­im­ti į dar­bą bet ku­rį dar­buo­to­ją, tu­ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas. Me­ro pri­ėmi­mo į dar­bą kon­kur­se Aly­tu­je da­ly­vau­ja 10 pre­ten­den­tų, o pri­ėmi­mo į dar­bą ko­mi­si­ją su­da­ro vi­si Aly­taus rin­kė­jai. To­dėl ne­ap­si­gau­ki­me, ne­su­si­vi­lio­ki­me pa­ža­dais ir iš­si­rin­ki­me pa­tį ge­riau­sią. Tai­gi, koks me­ras rei­ka­lin­gas Aly­tui?

Tai žmo­gus, ku­ris ži­no, ką rei­kia da­ry­ti, ga­li pa­da­ry­ti, mo­ka, kaip rei­kia da­ry­ti, ir ži­no, ka­da rei­kia da­ry­ti. Be to, jis pri­va­lo tu­rė­ti iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­tir­tį val­dy­me. Bū­ti re­a­lis­tas, bet ne ža­dė­to­jas. Bū­ti veik­lus, ener­gin­gas, grei­tos orien­ta­ci­jos ir ge­ros svei­ka­tos.

Jis tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mai at­kak­lus ir už­si­spy­ręs siek­da­mas tiks­lo, ypač ben­drau­da­mas su val­dan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Va­lia – tai spren­di­mas, tai pa­siek­tas tiks­las. At­kak­lu­mas – tai rak­tas pa­siek­ti per­ga­lei. Štai to­kį žmo­gų ga­li­ma pri­im­ti į dar­bą ir jam pa­ti­kė­ti me­ro pa­rei­gas.

Žmo­gus, ku­ris grei­tai su­ran­da bū­dų, kaip rei­kia da­ry­ti, bet jam rei­kia nu­ro­dy­ti, ką ir ka­da rei­kia da­ry­ti, tai pa­pras­tai tik ge­ras vyk­dy­to­jas. Žmo­gų, ku­ris ži­no, ką rei­kia da­ry­ti, jei­gu jis no­ri, ga­li­ma iš­mo­ky­ti, kaip rei­kia da­ry­ti. Bet žmo­gus, ku­ris daug ža­da, tik­rai ne­ži­no, ką rei­kia da­ry­ti, ir var­gu ar jį ga­li­ma iš­mo­ky­ti, kaip rei­kia da­ry­ti. Toks žmo­gus tik­rai ne­tin­ka­mas bū­ti me­ru.

Bū­tų la­bai ge­rai, kad vi­si pre­ten­den­tai į me­rus, da­ly­vau­da­mi dis­ku­si­jo­je, at­sa­ky­tų į šiuos du klau­si­mus. Kam iš vi­so rei­ka­lin­gas me­ras – ko­kia me­ro mi­si­ja? Ir ant­ras klau­si­mas: Kas yra sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­ja ir ko­kią jie tu­ri sa­vo sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­jos vi­zi­ją? Po at­sa­ky­mo į šiuos du klau­si­mus tik­rai ži­no­tu­me, ku­ris pre­ten­den­tas ge­riau­siai tin­ka me­ro pa­rei­goms.

 

  Komentaras

  Kartojasi prieš buvusių rinkimų dvasia. Nematyt rimtų problemų ir slopint tai retus sugebančius. Kaip ir prieš šiuos jei verslai prašė buvusio komisaro būt meru ir tas iš n karto sutiko - taip ir atsitiko. Tie prašę regis tarp savęs susi... , kad dar tai nebuvo. O juk šios kadencijos pradžioj taip vienbalsiai ir draugiškai balsavę už atsakingų į postus skyrimus ir nereikalaudami rimtų strategijų bei iš kart tvirtindami iki šiol didžiausius priedus prie ir taip nemažų atlyginimų tarybos sprendimais. Per ką iš kart ir konkrečiai kiekvienas atsakingas kas dedasi Alytuje. Nors buvo klausimas už ką - dosniai iš biudžeto žarsto dideliems atlygiams? Kur baigiantis kadencijai matos, kad su anų kompetencijom striuka. Tada į tai atkreipus dėmesį kaip su įniršiu atskirus alytiškius malšino net su teisėsaugos pagalba. Kur dabar regis atgal atsisuka. Pirmą kart už mero nugaros net 30 visuomeninių konsultantų iš verslo taryba su lygiais. Kad savivaldybė baigiantis kadencijai nesugeba net iš ministerijos skirtų lėšų 68 proc. paramos lėšų socialiai remtiniems neįsisavint. Ir regis nesugebama paaiškint, kodėl ir kaip situaciją taiso. Kad nesikartot. Aplamai ką čia rimtai kalbėt su tokiais. Verti iš biudžeto įvairiom paramų formom atskirom firmom skirt apvaliom sumom... Kad pro retą pasako teisybę kas Alytuj dedas. Nes patys labai mandri.. Tad nors žinot gali, kad buvo savivaldybių jungimo pradžia pradėta. Patys nepalaikė. Dabar rajonas pagal įtakas apie 30 proc. miestą kaip ir prijungęs. Buvo Kvartalinės namų renovacijos pradžioj dar gerėsnėm sąlygom nei Druskininkuose bent žadėta - patys užstabdę. Vadinas geriau per ankštus kiemus prie daugiabučių stumdytis ir laimingi. Ir dabar vėl per stendus kandidatuojantys.. ir tas lozungų neatitikimas su realiais darbais ir gabumais, tik Alytuj šiais laikais taip gali būt. Net ir laida ,,Demaskuoti", ar kiti kaip ,,Torpeduoti" vadina nematė tų šleifų, kurie ir prieš buvusius rinkimus bent daliai buvo žinomi. Dabar jau praregėjo. Kažin, kokia dvasia nušvietė? Kaip ir parenką ką demaskuoti - vienur mato, kitur ne.

  Komentaras

  Autoriaus klausimai tik iš iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtingi...
  Jei žmogus dūsta, gydymo strategija aiški - atstatyti kvėpavimo takų praeinamumą ir duoti deguonies.
  Jei Alytus nyksta dėl investicijų trūkumo, visų pirma galvokime iš kur jų gauti , antra - kaip jas panaudoti.
  Gero mero misija yra suformuoti strategiją ir vadovauti jos įgyvendinimui.
  Rinkėjo užduotis - neapsvaigti nuo smilkalų ir pažadų, vertinti kandidatus pagal jų realias galimybes, jau nuveiktus darbus.

  Komentaras

  Kaip gali esami dar šios kadencijos taryboje rinkiminiu laikotarpiu kalbėt, kad darys grandiozinius projektus, kaip iki šiol nesugeba paaiškint. Kodėl savivaldybė reikiamai nepanaudojo 68 proc. paramos ir skirtos soacialinėms reikmėms? Kur neseniai ministerija signalizavo, kad Alytaus m. savivaldybė antra per Lietuvą Kur daugiausia nepanaudojo. Reiškia pasirodžius informacijai jau virš mėnesio turėjo meras -taryba išsiaiškint ir visuomenę informuot. Kas atsakingas ir kaip taiso padėtį. Tylu. Atsakingų nėra. Nors valdžioje daug ir su gerais atlyginimais. Nemato meras, nemato tarybos nariai kuriems meras ir atsakingas. Nemato bendruomenė ypač socialiai skurstanti. Ar ir jiems dzin, kad apie 100 tūkstančių eurų galėję jiems pagerint, kažkur..? Tai ką kalbėt apie rimtus projektus ir atsakomybę už tai. Tai kam jie iš vis vėl į valdžią eina jei mato, kad NESUGEBA?

  Komentaras

  Panašu ir artėjant rinkimų laikotarpiui į pabaigą pasiseka daugumai nematyt rimtų problemų. Kurias drįso pajudint tik kandidatuojantys buvęs meras Č.D. ir nuo valstiečių kandidatas S.B.. Be kurių sprendimų alytiškių bendros gerovės labui progresui -- NELEMTA. Priminsim, situacijos akip net savivaldybės Antikorupcinė komisija susidedanti iš taryboje esančių partijų ir judėjimų asų ypač jaunimo srities bei atstovai nuo... - nenoras gilintis į šilumos ūkio problemas parodė. Rimtiems klausimams -per silpni. Diskusija tel. laidoj su Lazdijų ir Druskininkų merais kur tie parodė, kad gerai žino skaičiukus Alytaus savivaldoj ir kur nesusigaudo nuo Alytaus diskutavęs -faktai patys už save kalba. Kaip atrodo rimtesnėj konkurencijoj atskiri ir susireikšminę... Po ko ir akliems aišku - kas laukia Alytaus su tokiais lygiais.

  Komentaras

  Jei alytiškiai nori progreso valdyme, deja vilties teikia tik buvęs meras Č.D. kuris tiesiai pats pirmas eina su pilna astakomybe ir priešų neieško. Realiai sugebantis dirbt per ES paramos projektus ir drįsęs į šilumos ūkio problemas žvilgtelt. Ir nuo valstiečių kandidatas S.B. nepabijojęs įvardint cirkų dėl aerodromų esmės bei problemų dėl pustuščio pramonės parko. Kur regis žino investuotojus, bet per vietinių..kol kas nepraveda. Vienok šios problemos kaip pavojingos vardint ir kadencijos pradžioj tai bandant daryt eiliniui alytiškiui, buvo slopinamas ir iki šiol tęsias. Kiek anie sugeba. Tad kiek per rinkimus rinkėjai įpūs vėjo į šių burias -tiek daugiau šansų progresuot. Nebūtinai abu merais, bet protingai pasiskirstant įmanoma sudirbt daug sėkmingiau per savivaldą. Nei dabar baigianti kadencija iš šono vos ne vieningai priima taryboj strategijas patys vardindami kaip silpnas. Nors užkuliusiuose varo vieni ant kitų kas kur skųs. Ir kiek jų daugiau per rinkimus liks -tuo daugiau galimybių vėl per tarybą matyt erzelynus kaip buvo dėl aerodromo, atliekų tvarkymo, cirkai dėl vicemerų atleidimo-atstatymų kur gal dabar ir nežino? Kodėl darė? Ir nuo viso to tik silpnėja jie patys ir miestas. Nes kol kas šios baigiančios tarybos kadencijos Alytaus ateitis per savivaldą jau per jų priimtus sprendimus į ateitį pastatyta ant nerimtų savivaldos bėgių.

  Komentaras

  Nuo atsakomybės išsisukt nepadėt nei asmens duomenų įstatymas. Yra konkretus ikiteisminis tyrimas Nr.03-2-00215-17. Kurį žino Alytaus teisėsauga ir meras bei dalis politikų. Yra teisminė medžiaga kaip realybėj blogo linkėdamas eiliniui alytiškiui ir jo šeimai kurios nepažįsta elgias net teismų salėse atskiri po politiką vėl rinkiminiuose stenduose šmėžuojantys. Ir ano veikėjo stilium komentarus prisimena dalis alytiškių.. Ir šiuo metu net suvokia kas iš politikų rašinėja. Juolab valstybėje prasidėję po korupcija teismuose nereiškia, kad ir Alytaus gali nepasiekt. Kurie per politiką jei mano susimoka - ir ką nori daryt gali.

  Komentaras

  Kvietkauskai ar žinai kas yra asmens duomenų apsaugos įstatymas kuris įsigaliojo? Ar žinai kas yra šmeižtas? Matyt mažai gavai baudų susimokėt, kad vėl šmeiži ,ir dar viešai, tau nepatikiusius žmones. Lyg tai ir metuose žmogus, bet su smegenim ne kažką.

  Komentaras

  Ar ir toliau kaip provokuodamas rašinėji po moters kaip vienos įstaigos buhalterės darbo ir namų kompiuteriais gal primokėdamas ir vaizduoji...? Kad niekas Alytuj to nesupranta? Kaip ir šios kadencijos pradžioj taryboj beveik vienbalsiai be klausimų balsavę kaip ir už vicemerų paskyrimus bei panašiai? Kaip ir kadencijos pabaigoj už skystas strategijas nes patys tik blogiau siūlyt sugeba ir vaizduoja opoziciją nesuvokdami kaip tai įformint pagal tarybos veiklos Reglamentą ir vaizduoja kaip rimtus politikus? Kokius čia per tarybą internautai kitose svetainėse kaip primityvius banditėlius vadina? Kad atseit politikų statusus naudoja kaip eilinius alytiškius skriaust?

  Komentaras

  Iš ties išdrįsot kaip ir priklauso rimtoj politikoj rimtus klausimus straipsnį suformuluot. O šių temų per paskutinius 10 n metų bent dalis Alytuj įtakojančių net ir labai NEMĖGSTA. Ypač kaip dėl taryboj priimtos strategijos drįsot analizę atlikt, kad mažės gyventojų, ką regis taryboj tvirtindami ir beveik vienbalsiai pratylėjo nors jie pirmi turėjo analizuot - iš vienos pusės galima pagirt. Kad Alytuj drįsta oficialiai kaip ir priklauso bent iš bendruomenės pusės žiniasklaida prabilt. Iš kitos pusės sėkmės, atlaikant nepasitenkinimus kurie tiesia ar netiesiai iš dalies politikų ateis. Na ir kaip į draugus nežiūrės.. O juk taip buvo įpratę saujelė pasakėlėm rinkimus forsuojas, kas kur kvailys toks ar anoks... O čia jau pasirodę - kaip ,,nuogi karaliai". Trumpiau teisybė Alytuj nepigiai kainuoja ir visais atvejais.

  Komentaras

  Klausimas - ar Alytuj bando orentuotis į Kauno pasiekimus? Kur daugėja gyventojų. Ar toliau tik kelių grupių interesų labui nykina miestą ir per tai patys save? Reiškia pagrinde reikia efektyvint savivaldybės veiklą, per savivaldybės projektus iš ES paramos kiek galima išspaust, ir į kol kas pustuščią pramonės parką prileist rimtų investuotojų. Reiškia jei būsimas meras ir taryba pasirenka Kauno pavyzdį, po rinkimų reikia per koreguot ką ši baigianti kadencija paliko neišspręsta. Iš kart rimtesnę strategiją priimt. Kuri tik kaip patvirtinta taryboje pradeda savivaldybė ją vykdyti. Reiškia iš kandidatuojančių į rimtesnę strategiją per koreguot pajėgus tik buvęs meras Č.D. Kuris vienas įrodė, kad sugeba vykdymui užvest iki tol buvusius popierinėj stadijoj planuotus projektus ir to nesugebėjo iki tol buvę išjudint. Būt sugebėję išjudint, a.a. meras būt iki dabar gal? Po jo anie tik ant likučių, kuriuos valdininkai kad turėtų kažkiek darbo save pagrįst, kiek inicijavo -tiek vyko. O šioje kadencijoje meras -taryba savo gabumais iš vis net neišdrįso pradėt. Imitavo po esmėj miestui nežymiais ir neefektyviais projektukais ir tiek to gero. Vėl kandidatas nuo valstiečių pajėgus pritraukt rimtus investuotojus į pustuščią pramonės parką. Nors vaizdas, jis jau ir ryšius turi.. Tik per dalies vietinių priešiškumą kol kas stringa. Na su savivaldybės veiklos efektyvinimu, žiūrint į rinkiminius sąrašus, na neatsakingi alytiškiai valdyme. Tokių ir kandidatuojančių dauguma. Nes kur reiklesnė visuomenė - su tokiom pasakom forsuot rinkimus nedrįstu. Daugelis kaip į Darbo biržą eina - na ir be foto ant stendų didesnių pasiekimų regis ir nebus. Įdomiausia, stendai ir nemažai kainuoja. Vadinas kažkas meta nemažas lėšas, kad ir stendams apmokėt už tokią kokybę.. Vadinas jiems TIK TOKIŲ ir reikia.

  Komentaras

  Viskas priklauso nuo bendruomenės ir tarybos TIKRO pilietinio reiklumo sau ir tarybai bei merui. Ar kokius tikslus kelia. Kuriuos apibrėžia įstatymai ir čia nėra kur filosofuot. Tai yra LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. aiškiai sako - kad meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. 20 str. 3., 2) sako - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. LR Konstitucijos 46 str. aiškiai sako - kad valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Per vedam į savivaldą, meras kaip ir tarybos nariai turi dirbt viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės labui. Kaip ir Konstitucijoj sako, negali būt diskriminacinių visuomenės grupių. Tad sustambintai 3 kryptys - tai savivaldybės ir jos institucijų efektyvumo gerinimas kad pasiekt. kad gerėtų gyventojų daugumai kas išsireiškia per gyventojų skaičius kitimą. Kad savivaldybė pati užsidirbtų kol eina ES parama ir nepalikt biudžeto skolų ateičiai. Nes po 2020 metų mažės ES parama bei valstybės pradės paskolas atidavinėt tad - dar mažesnės galimybės pritraukt ES paramą ir iš valstybės biudžeto dotuotis. Arba per likusius metus reikia išspaust kas įmanoma per savivaldą apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Kad į tai įmanoma orentuojantis pasiekt įrodė aplinkinės savivaldybės. Ypač Kauno miestas per anuos metus pirmą kart per paskutinius 23 metus pasiekė gyventojų skaičiaus didėjimą - net 878 gyventojų padaugėjo. Kaip Alytuj tradiciškai sumažėjo ir ši baigianti kadencija tai tęsia. Esmėj net paskutiniai šios kadencijos sprendimais tai užprogramuoja. Priėmė šių metų biudžetą regis nereaguodami, kad mažėjant gyventojų pajamų gali mažėt? Jie pasididino biudžetą aiškindami minimumo didėjimu kas nelemia tokiose sumose - ragis tarp partijų ir judėjimų pasiskyrė į sritis kur jų atstovų daugiausi - ir dzin ant bendro miesto intereso. Nors negyvinant ekonomikos tiek nesurinks ir neužteks lėšų, kiek pasiskirstė per ką ir didieji užkuliusiniai skandalai - jie tik šia diena žiūri kaip išgyvent. Vėl kur aną savaitę vėl beveik vieningai per tarybą tvirtinos strategijas iki 2021 metų kur patys sako silpnos, nors galėjo ir rinkiminiu laikotarpiu susėst su kurie sugeba ir geresnės teikt, jiems ne motais. Reiškia žiūrint apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiu - fiasko. vertinam atskirom grupėm - švietimo reformos neatlikimas galimybė pertekliniams pedagogams, kurie per partijų ir judėjimų branduolius pasiskirstę, šansas kaip nors ištempt kur dauguma iki pensijinio amžiaus. Kur eisi -Alytuj darbų nėra, neemigruosi pripratęs... Nors dėl mažėjančių vaikų skaičiaus daugėja pedagogų, kur neapkrauti darbu. dėl ko kylančios vidinės intrigos, kas įtiks..direktoriams kurie ne pasyvūs per politiką. Ypač patiotiškiausi kur mažiausia mokinių surinkę... Silpnos strategijos priėmimas šansas per politiką įsiliejusiems į valdininkus nekompetentingiems išgyvent su dosniais atlyginimais. Imituojant ir neprileidžiant sugebančių, tarp kurių kaip nereikalingi. Į pustuščią pramonės parką nepritraukti investuotojai šansas, kur sugeba tik minimumą mokėt išsilaikyt be konkurencijos. Nors ir tai jų negelbėja. Vėl ką davė po opozicija 2 darbo grupių dėl atliekų tvarkymo parodijos. reiškia abiejų grupių veiklų reziumė, kiek į žiniasklaidą prasiveržė buvo panaši - gali būt daugiau teisingumo skaičiuojant atliekų kiekius, bet kainos alytiškiams gali būt didesnės dar nei dabar. Kaip paskutiniu metu tel. laidoj Druskininkų meras neiškentęs informavo alytiškius. Kad druskininkiečiams atliekų tvarkymo kainos pigesnės lyginant su alytiškiais. Reiškia po opozicija siūloma gali būt brangiau nei dabar- kokia nuo to nauda apie 50 tūkstančių alytiškių? Parodo, po opozicija dar kaip aršesni. Kur regis kaip kuriems politiko statusas reikalingas kaip parėkalot prisidengus viešo intereso gynimo epizodais, ar pagainiot eilinius alytiškius drįstančius teisybę pasakyt po teismus prisidengus.. Ar pav. kaip paskutinėse laidose po ,,Demaskuoti" atseit dėl žemės sklypų vos ne persekiojimus dėl savivaldybės administracijos direktoriaus, kuris tik vykdo, daro, kad nenaudojamų žemės sklypų paskirtis pakeitė kad suaktyvint žemės naudojimą - reiškia be jų nieko ir daryt jau negali. Čia jau ne kuriama energija per savivaldą. Kas kur kaip torpedos nieko geriau siūlyt negebėdami ir tik skųst... Kaip iki tiek įmanoma nusirist 6 miesto pagal dydį šalyje valdyme?

  Komentaras

  Neuždavinėkite tokių filosofiškai ir nepatogiai sudėtingų klausimų, ponas Vytautai, į tokius klausimus net ir mano troliai bus ilgai priversti ieškoti atsakymo. Prašau.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.