Nr. 21 (13251)

2019-02-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 21 (13251) skaitykite:

 • Lie­tu­vos ae­ro­bi­nės gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas – ne­iš­dil­do­mas įspū­dis kiek­vie­nam!
 • „Man patinka iššūkiai”, – sako kandidatė į Alytaus rajono merus Ri­ma Ku­ca­vi­čie­nė 
 • Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­nai­ki­no Aly­taus ra­jo­no kan­di­da­to į ta­ry­bą ne­lie­čia­my­bę 
 • Mies­to šven­tė šie­met vyks Dai­nų slė­ny­je 
 • Gab­rie­lius Land­sber­gis: „Al­gir­das Vrub­liaus­kas yra ly­de­ris, ku­riam rū­pi jo ra­jo­no gy­ven­to­jai ir jų ge­ro­vė” 
 • Va­sa­rio 16-oji pra­šuo­lia­vo žir­gais Re­vų kai­me 
 • Dai­nų slė­ny­je – tre­ni­ruok­liai, suo­liu­kai, žai­di­mų sta­las ir keps­ni­nė 
 • Apa­ra­tė­lis vals­tie­tiš­kam pa­vel­dui iš­lai­ky­ti 
 • Vis dau­giau nau­ja­ku­rių ren­ka­si Aly­taus ra­jo­ną 
 • Tam ir ly­de­ka kūd­roj, kad ka­ro­sai ne­snaus­tų 
 • Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ban­ga Aly­taus ra­jo­ne ne­slops­ta 
 • Dar kar­tą apie ge­ne­ri­nius vais­tus. Tie­sa ir mi­tai 
Ant­ra­die­nį iš iš­kel­di­na­mo Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo į Aly­taus pa­tai­sos na­mus bu­vo per­kel­ti pir­mie­ji nu­teis­tie­ji iki gy­vos gal­vos. Tie­sa, nei kiek jų, nei...
Aly­taus sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų, vei­kian­čių po Nak­vy­nės na­mų sto­gu, gy­ven­to­jas, sa­va­moks­lis dai­li­nin­kas Ri­man­tas Ša­par­nis bū­si­mam Aly­taus mies­to me­rui tu­ri...
„Rin­ki­mai vis la­biau pa­na­šė­ja į tuš­ty­bių mu­gę, ku­rio­je „par­da­vi­mui“ iš­ri­kiuo­ja­mi vei­dai, pri­sta­to­mos tu­rė­tos re­ga­li­jos, gi­ria­ma­si sa­vo ar pa­si­sa­vin­tais dar­bais,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.