Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se – pir­mo­ji nu­teis­tų­jų iki gy­vos gal­vos „in­jek­ci­ja” iš iš­kel­di­na­mų Lu­kiš­kių

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Vasaris 21
Alytaus pataisos namai
„Alytaus naujienų“ šaltinių duomenimis, antradienį iš iškeliamo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į Alytaus pataisos namus buvo atvežti pirmi dešimt nuteistųjų. Tarp jų – iki gyvos galvos nuteistas „Tulpinių“ gaujos vadeiva Algimantas Vertelka, dar vienas šios gaujos narys, kiti už nužudymus nuteisti asmenys, Lietuvoje pagarsėjęs samdomas žudikas, vaiko prievartautojas ir seksualinis maniakas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ant­ra­die­nį iš iš­kel­di­na­mo Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo į Aly­taus pa­tai­sos na­mus bu­vo per­kel­ti pir­mie­ji nu­teis­tie­ji iki gy­vos gal­vos. Tie­sa, nei kiek jų, nei kas jie to­kie ne­ži­no­ma, in­for­ma­ci­ja dėl esą kri­mi­no­ge­ni­nės si­tu­a­ci­jos sta­bi­lu­mo iš­lai­ky­mo kruopš­čiai nu­ty­li­ma. „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė ofi­cia­liai ne­pa­tvir­ti­na in­for­ma­ci­ja, kad į Aly­tų bu­vo per­kel­tas ir jau aš­tuo­nio­li­ka me­tų baus­mę už ma­žiau­siai 12 žmo­nių nu­žu­dy­mą, kan­ki­ni­mus ir plė­ši­mus at­lie­kan­tis iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas žy­mu­sis „Tul­pi­nių“ gau­jos va­dei­va Al­gi­man­tas Ver­tel­ka, dar ki­taip va­di­na­mas Pin­čia.

Tai – ne pas­ku­ti­niai nau­ja­ku­riai

Aly­taus pa­tai­sos na­mai pir­mų­jų nau­ja­ku­rių iš Lu­kiš­kių su­lau­kė ant­ra­die­nį dar prieš pie­tus. Į zo­ną nu­teis­tie­ji bu­vo at­vež­ti tri­mis au­to­mo­bi­liais ir pa­ly­dė­ti dar tri­jų ap­sau­gos eki­pa­žų. Nei Aly­taus pa­tai­sos na­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, nei Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to at­sto­vai ne­at­sklei­dė in­for­ma­ci­jos apie per­kel­tų nu­teis­tų­jų skai­čių,  „Aly­taus nau­jie­nų“ šal­ti­nių tei­gi­mu, jų bu­vo de­šimt.

Pa­si­tei­ra­vus, kiek iki me­tų pa­bai­gos iš vi­so iš Lu­kiš­kių į Aly­taus pa­tai­sos na­mus bus per­kel­ta nu­teis­tų­jų, šie duo­me­nys taip pat ne­bu­vo at­skleis­ti, ta­čiau So­na­ta Bu­zai­tie­nė, Aly­taus pa­tai­sos na­mų Veik­los or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja, ti­ki­no, kad skai­čius ne­bus di­de­lis, o šiuo me­tu šio­je įstai­go­je vyk­do­ma re­or­ga­ni­za­ci­ja ir ti­kė­ti­na, kad bus at­si­žvelg­ta į tu­ri­mų Aly­taus pa­tai­sos na­mų vie­tų skai­čių.

Pa­si­tei­ra­vus, kiek dau­giau­sia nu­teis­tų­jų ga­li­ma ap­gy­ven­din­ti Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, S.Bu­zai­tie­nė pa­ti­ki­no, kad lai­ko­mų su­im­tų­jų ir nu­teis­tų­jų skai­čius yra 750, o šiuo me­tu Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­ka 685 nu­teis­tie­ji. Di­džiau­sias tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tas leis­ti­nas dir­ban­čio per­so­na­lo (pa­rei­gy­bių) skai­čius Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se yra 350, o šiuo metu čia dirba apie 300 darbuotojų.

Pa­va­duo­to­jos tei­gi­mu, jo­kių spe­cia­lių pa­si­ruo­ši­mo prie­mo­nių į Aly­taus pa­tai­sos na­mus at­ve­žant nu­teis­tuo­sius iš iš­kel­di­na­mų Lu­kiš­kių ne­pri­rei­kė.

„Pa­gal nau­jus tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus kiek­vie­nai įstai­gai, mes Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se jau ga­li­me ap­gy­ven­din­ti įvai­rius nu­teis­tuo­sius – ir at­lie­kan­čiuo­sius areš­to baus­mę, ir su­im­tuo­sius, ir baus­mę at­lie­kan­čiuo­sius iki gy­vos gal­vos. Iki šiol Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­li­ko tik nu­teis­tie­ji, ku­riems pa­skir­ta ter­mi­nuo­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė“, – ti­ki­no S.Bu­zai­tie­nė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad ant­ra­die­nį iš Lu­kiš­kių į Aly­taus pa­tai­sos na­mus per­kel­ti pir­mie­ji, ta­čiau tik­rai ne pas­ku­ti­niai nu­teis­tie­ji.

S.Bu­zai­tie­nė sa­kė, kad pa­pil­do­mam nu­teis­tų­jų pri­ėmi­mui te­ko pa­si­ruoš­ti – pri­tai­ky­ti pa­tal­pas jų ap­gy­ven­di­ni­mui. „Iš­sa­mes­ni ro­dik­liai at­si­spin­dės vė­les­nė­se ata­skai­to­se, to­dėl da­bar nie­ko kon­kre­taus pa­sa­ky­ti ne­ga­li­ma“, – tei­gė įstai­gos at­sto­vė.

Tarp at­vež­tų­jų – ir žy­mus gau­jos va­dei­va?

Pa­si­tei­ra­vus, ar tie­sa, kad Aly­taus pa­tai­sos na­mai su­lau­kė ir žy­mio­jo „Tul­pi­nių“ va­dei­vos A.Ver­tel­kos bei dar vie­no ge­rai ži­no­mo šios gru­puo­tės na­rio, pa­ta­rė­ja šios in­for­ma­ci­jos nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no.

Mi­nė­to nu­teis­to­jo kri­mi­na­li­nė is­to­ri­ja pa­si­žy­mi krau­piais nu­si­kal­ti­mais, ku­rių me­tu bu­vo pra­lie­tas dau­gy­bės žmo­nių krau­jas. Be to, apie A.Ver­tel­ką vie­šo­je erd­vė­je bu­vo ra­šo­ma kaip apie itin pra­ban­gą tiek lais­vė­je, tiek už gro­tų mėgs­tan­tį nu­teis­tą­jį, dėl ku­rio ka­lė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rė­jo ne­ma­žai rū­pes­čių. Esą žy­mu­sis „Tul­pi­nių“ va­dei­va nuo­lat ne­su­tin­ka su ad­mi­nist­ra­ci­jos ski­ria­mo­mis nuo­bau­do­mis, jas, kaip ir gy­ve­ni­mo už gro­tų są­ly­gas, skun­džia teis­muo­se. 

Tarp ki­tų ant­ra­die­nį at­vež­tų nu­teis­tų­jų – žu­di­kai, pa­gar­sė­jęs sam­do­mas žu­di­kas, vai­kų prie­var­tau­to­jas, sek­su­a­li­nis ma­nia­kas.

Lu­kiš­kių at­lais­vi­ni­mas – iki me­tų pa­bai­gos

Nu­teis­tie­ji iš Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus-ka­lė­ji­mo iš­kel­di­na­mi įgy­ven­di­nant įka­li­ni­mo įstai­gos iš­kel­di­ni­mo pla­ną. Jis tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tas iki šių me­tų gruo­džio 31 die­nos. Per pus­sep­tin­to šim­to nu­teis­tų­jų iki me­tų ga­lo bus per­ke­lia­mi po vi­sas Lie­tu­vos įka­li­ni­mo įstai­gas, ta­čiau ne­at­sklei­džia­mas pla­nas, kiek ir ko­kių nu­teis­tų­jų bus at­kel­ta į kon­kre­čias įka­li­ni­mo įstai­gas.

Tai, kad bus at­lais­vi­na­mas Vil­niaus mies­to cen­tre sto­vin­tis Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­rius-ka­lė­ji­mas, pa­aiš­kė­jo dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Tą­kart tei­sin­gu­mo mi­nist­ras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius įvar­di­jo ke­lias to­kio spren­di­mo prie­žas­tis: esą yra ne­ma­žas pa­rei­gū­nų ki­to­se įstai­go­se trū­ku­mas, be to, kiek­vie­nos įstai­gos už­da­ry­mas tau­po biu­dže­to lė­šas. Su­tau­py­tas lė­šas pla­nuo­ja­ma skir­ti pa­rei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui. Ki­ta prie­žas­tis – Lu­kiš­kės ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos stan­dar­tų, to­dėl ka­li­niams pri­tei­sia­mos iš­mo­kos už blo­gas ka­li­ni­mo są­ly­gas, o įgy­ven­di­nus vi­sas prie­mo­nes ti­ki­ma­si, kad ne­be­rei­kės ka­li­niams mo­kė­ti mi­li­jo­nų už ne­žmo­giš­kas lai­ky­mo są­ly­gas už gro­tų. Kaip dar vie­na prie­žas­tis, lė­mu­si Lu­kiš­kių iš­kel­di­ni­mą, bu­vo įvar­dy­tas Vil­niaus mies­to įvaiz­dis, ku­rio ka­lė­ji­mas sos­ti­nės cen­tre tik­rai ne­puo­šia.

Kaip bus pa­nau­do­tas li­kęs tuš­čias Lu­kiš­kių pa­sta­tas, iki šiol nė­ra aiš­ku,  jį pla­nuo­ja­ma per­duo­ti Tur­to ban­kui. Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­grin­di­nė funk­ci­ja bus per­duo­ta Vil­niaus pa­tai­sos na­mams, o įgy­ven­di­nant šį pla­ną, pla­nuo­ja­mos pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jų in­jek­ci­jos ki­tų įka­li­ni­mo įstai­gų pa­tal­pų re­mon­tui, įren­gi­mui. Lu­kiš­kių iš­kė­li­mas vals­ty­bei at­si­eis iki 1,5 mln. eu­rų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.