Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: „Va­sa­lų ma­da at­ei­na ir į sa­vi­val­dą”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (24)
2019 Vasaris 21
Sigitas Leonavičius
Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius: „Įsi­ti­ki­nau, kad sun­kiau­sia yra gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, nes tiek mies­to ta­ry­bo­je, tiek ir di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je šian­dien vyks­ta in­te­re­sų tur­gus, to­dėl, drįs­tu teig­ti, kad ta­ry­bo­je bu­vau bal­ta var­na.“                                          Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Rin­ki­mai vis la­biau pa­na­šė­ja į tuš­ty­bių mu­gę, ku­rio­je „par­da­vi­mui“ iš­ri­kiuo­ja­mi vei­dai, pri­sta­to­mos tu­rė­tos re­ga­li­jos, gi­ria­ma­si sa­vo ar pa­si­sa­vin­tais dar­bais, da­li­ja­mi re­a­lūs ir po­pu­lis­ti­niai pa­ža­dai. To­dėl rin­kė­jams lin­kiu, pir­miau­sia, at­skir­ti pe­lus nuo grū­dų, nes vi­suo­se rin­ki­mų są­ra­šuo­se yra kom­pe­ten­tin­gų, iš­si­la­vi­nu­sių, tu­rin­čių pa­tir­tį gar­bin­gų žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti bū­si­mo­je ta­ry­bo­je. Ge­ras bus me­ras ar blo­gas, bet, iš­rin­kę stip­rią ta­ry­bą, mes su­teik­si­me mies­tui ga­li­my­bę at­si­gau­ti, keis­tis, vys­ty­tis. Šian­die­nia­me po­li­ti­nia­me rin­ki­mų šou pa­si­gen­du stra­te­gi­nių kryp­čių, idė­jų, vi­zi­jų, ku­rių Aly­tui rei­kia kaip oro“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys,  įmo­nės „Trai­de­nis“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

– Prieš ket­ve­rius me­tus Jū­sų in­ter­viu prieš rin­ki­mus bu­vo spaus­di­na­mas pa­va­di­ni­mu „Lai­kas mėž­ti Au­gė­jo ar­kli­des“, o ja­me kal­bė­ta apie „re­a­lią ga­li­my­bę pa­si­rink­ti per­mai­nas“ ir „ide­a­liz­mą, su­vie­ni­ju­sį „Aly­taus pi­lie­čius“, su ku­riais be­si­bai­gian­čio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo­te iš­rink­tas į ta­ry­bą. Kaip šian­dien įver­tin­tu­mė­te įgy­tą pa­tir­tį ir pa­siek­tą re­zul­ta­tą?

– Ne­se­niai ir pats pa­si­do­mė­jau tų lai­kų ži­niask­lai­da bei pri­si­mi­niau, kaip 2015 me­tais į rin­ki­mus ėjau pa­ki­lios nuo­tai­kos, nes bu­vo iš­kel­ta ge­ra idė­ja ir su­teik­ta vil­tis, kad kaž­kas ga­li bū­ti ki­taip. To­ji idė­ja – at­vi­rai, są­ži­nin­gai, gar­bin­gai – bu­vo sie­ja­ma su kon­kre­čiu as­me­niu. Ne vis­kas pa­vy­ko, ir ma­nęs, kaip žmo­gaus bei pra­de­dan­čio po­li­ti­ko, lau­kė tam tik­ras nu­si­vy­li­mas. Tuo­met, ei­da­mas į rin­ki­mus, tu­rė­jau daug po­zi­ty­vių emo­ci­jų, be jo­kio po­li­ti­nio pa­grin­do, ir at­ro­dė, kad vis­kas vyks sklan­džiai ir gra­žiai. De­ja, re­a­ly­bė bu­vo ki­to­kia...

Jei kal­bė­čiau apie sa­ve (iki tol nie­ka­da ne­da­ly­va­vau po­li­ti­ko­je, kaip ir dau­gu­ma tau­tie­čių ste­bė­jau ir kri­ti­ka­vau tai, kas jo­je vyks­ta, tik sė­dė­da­mas prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­no), tai sie­kiau ir sten­giau­si tap­ti to­kiu po­li­ti­ku, ko­kius no­rė­jau ma­ty­ti ki­tus. Šian­dien, ka­den­ci­jai bai­gian­tis, esu ra­mus prieš ma­ne iš­rin­ku­sius aly­tiš­kius ir prieš sa­vo są­ži­nę, nes man pa­vy­ko įro­dy­ti, kad bū­nant po­li­ti­ku yra įma­no­ma ne­si­nau­do­ti po­li­ti­ka sa­vo as­me­ni­niams tiks­lams, bet ga­li­ma ir rei­kia ati­duo­ti sa­ve, t. y. da­ly­tis sa­vo iš­mok­to­mis ir įgy­to­mis prak­ti­ko­je ži­nio­mis, per­duo­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jas, skleis­ti sa­vo as­me­ni­nę, dar­bi­nę, moks­li­nę pa­tir­tį, tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ver­sle spe­ci­fi­ką bei sub­ti­ly­bes, ku­rios at­neš­tų tik nau­dą Aly­tui ir jo žmo­nėms.

Į po­li­ti­ką at­ėjau, nes jau­čiau­si pa­sie­kęs tam tik­rą bran­dą, su­kau­pęs daug in­for­ma­ci­jos, tu­rin­tis įvai­ria­pu­sės pa­tir­ties, ži­nių, ku­rio­mis ga­liu da­ly­tis su aly­tiš­kiais ir bū­ti nau­din­gas mies­tui. Pa­grin­di­nius sau kel­tus už­da­vi­nius įvyk­džiau. Įsi­ti­ki­nau, kad sun­kiau­sia yra gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są, nes tiek mies­to ta­ry­bo­je, tiek ir di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je šian­dien vyks­ta in­te­re­sų tur­gus, to­dėl, drįs­tu teig­ti, kad ta­ry­bo­je bu­vau bal­ta var­na. Sa­vo ka­den­ci­jos me­tu sten­giau­si bū­ti ob­jek­ty­vus vi­siems mies­to gy­ven­to­jams, sten­giau­si iš­spręs­ti vi­sas jų pro­ble­mas, dėl ku­rių jie krei­pė­si į ma­ne, da­ly­va­vau spren­džiant ir su­dė­tin­gus mies­to klau­si­mus, vi­sa­da lai­kiau­si ben­draž­mo­giš­kų, mo­ra­li­nių prin­ci­pų bei pa­ma­ti­nių ver­ty­bių.

– At­ėjo­te į ta­ry­bą su val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma – „Aly­taus pi­lie­čiais“, bet ke­liai ne­tru­kus iš­si­sky­rė. Ko­dėl?

– Man ne­bu­vo leng­va dirb­ti su „Aly­taus pi­lie­čiais“, nes jų vie­šai de­kla­ruo­ja­mos ver­ty­bės ne­ati­ti­ko to, ką jie re­a­liai da­rė, to­dėl la­bai grei­tai at­si­ra­do vi­di­nė įtam­pa. Pa­mi­nė­siu ke­le­tą iš­si­sky­ri­mo prie­žas­čių – skir­tin­gos grei­tai su­bur­tos ko­man­dos na­rių kom­pe­ten­ci­jos, ne­vyks­tan­čios dis­ku­si­jos, jų ly­de­rio nau­do­ja­mas au­to­kra­ti­nis val­dy­mo mo­de­lis, ku­ris man bu­vo ne­pri­im­ti­nas.

– Api­ben­drin­ki­te sa­vo pir­mą­ją po­li­ti­ko ka­den­ci­ją Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je.

– Api­ben­drin­da­mas ket­ve­rių me­tų dar­bą mies­to ta­ry­bo­je, ga­liu teig­ti, kad jis man su­tei­kė di­de­lės pa­tir­ties. No­riu pa­si­džiaug­ti, kad ka­den­ci­jos pa­bai­go­je pa­vy­ko ras­ti ben­drą kal­bą su po­li­ti­kais, ku­rie at­sto­vau­ja skir­tin­goms ide­o­lo­gi­joms. Esu dė­kin­gas bran­diems po­li­ti­kams, so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riams, su ku­riais daug ko­mu­ni­ka­vo­me ir tie­sio­gi­nia­me TV ete­ry­je, ir ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, ir su­si­ti­ki­muo­se su gy­ven­to­jais. Po­zi­ty­viai pa­kei­čiau nuo­mo­nę ir apie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus sky­riaus po­li­ti­kus. Ste­biu įvy­kius tiek res­pub­li­ko­je, tiek Aly­tu­je, to­dėl šie jau­ni žmo­nės ma­ne ža­vi sa­vo ge­bė­ji­mu dirb­ti ko­man­do­je, sa­vo bran­da ir at­sa­kin­gu­mu.

Dirb­da­mas mies­to ta­ry­bo­je da­ly­va­vau Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to, Kon­tro­lės ko­mi­te­to ir Eti­kos ko­mi­si­jos veik­lo­se. Bu­vau dvie­jų dar­bo gru­pių pir­mi­nin­kas. Šių gru­pių at­lik­tas dar­bas tei­gia­mo re­zul­ta­to ne­pa­sie­kė tik dėl „Aly­taus pi­lie­čių“ ne­no­ro iš­girs­ti ki­tą nuo­mo­nę, dėl jų ne­su­ge­bė­ji­mo ne­pai­sy­ti sa­vų in­te­re­sų bei  tuš­čių am­bi­ci­jų.

– Kuo iš­skir­ti­nė, Jū­sų nuo­mo­ne, jau be­si­bai­gian­ti ši mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­ja?

– Be­si­bai­gian­ti mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­ja yra iš­skir­ti­nė po­li­ti­ne įtam­pa ir kon­flik­tais, dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių iš­reikš­tu ne­pa­si­ti­kė­ji­mu abiem vi­ce­me­rais bei jų su­grą­ži­ni­mu į pos­tus, nau­do­jant de­kla­ra­ty­vius ul­ti­ma­tu­mus ir de­monst­ruo­jant jė­gos po­zi­ci­ją. Tai pa­li­ko ša­lies ir Aly­taus mies­to po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ne­igia­mą šlei­fą. Ma­nau, kad to pa­sek­mės dar bus jun­ta­mos vi­są at­ei­nan­čią ka­den­ci­ją. Šio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo su­kur­tas pre­ce­den­tas, kad į po­li­ti­ką ga­li ei­ti bet kas. Jei anks­čiau į mies­to val­dy­mą ei­da­vo žmo­nės, tu­rin­tys aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, kom­pe­ten­ci­jas, tur­tin­gą ir tu­ri­nin­gą gy­ve­ni­miš­ką bei dar­bi­nę pa­tir­tį, tai Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ati­da­rė Pan­do­ros skry­nią. Pa­si­ro­do, mies­to ta­ry­bos na­rio kė­dė­je ga­li­ma pra­sė­dė­ti ket­ve­rius me­tus net ne­pra­vė­rus bur­nos ir nė kar­to ne­pa­tei­kus ata­skai­tos apie sa­vo dar­bą rin­kė­jams. Ši ten­den­ci­ja man ke­lia ne­ri­mą kaip žmo­gui, po­li­ti­kui ir rin­kė­jui. Iš šian­dien, dar dir­ban­čių 27 mies­to ta­ry­bos na­rių, po­sė­džių me­tu dis­ku­si­jo­se vi­du­ti­niš­kai da­ly­vau­da­vo 7 na­riai, o 20 li­ku­sių­jų ta­ry­bos na­rių taip ir li­ko tik sta­tis­tais.

– Kuo iš­skir­ti­nė, Jū­sų nuo­mo­ne, šian­die­nė rin­ki­mų kam­pa­ni­ja?

– Ši rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ma­ne ste­bi­na kan­di­da­tų į nau­ją mies­to ta­ry­bą že­mu kom­pe­ten­ci­jų ly­giu. Jis yra že­mes­nis nei vi­du­ti­nis. Man tai nė­ra pri­im­ti­na, tai ma­ne gąs­di­na kaip rin­kė­ją. Ma­ne ste­bi­na ir bū­si­mų kan­di­da­tų men­kas iš­si­la­vi­ni­mas ar­ba jo net (!) ne­tu­rė­ji­mas. La­bai no­rė­tų­si dar­bin­gos ta­ry­bos, ku­rio­je dirb­tų at­sa­kin­gi, iš­pru­sę, iš­si­la­vi­nę, mo­ra­liai tvir­ti, ne­tu­rin­tys as­me­ni­nių in­te­re­sų, ne­su­in­te­re­suo­ti gi­mi­nių ge­ro­ve po­li­ti­kai, ku­rie įver­ti­na, kur jie ei­na ir ką ta­ry­bo­je bus pri­va­lu nu­veik­ti mū­sų Aly­taus, mū­sų vai­kų, mū­sų vi­sų ge­ro­vei.

Pa­si­ti­kiu rin­kė­jais (pri­si­me­nu, kaip jie su­bren­do Kau­ne po Vy­tau­to Šus­taus­ko) ir džiau­giuo­si, kad po­li­ti­ka Aly­tu­je šiuo me­tu do­mi­si vis dau­giau žmo­nių. Aly­taus gy­ven­to­jai vis ak­ty­viau įsi­trau­kia į mies­to po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą. Ma­nau, kad aš sa­vo da­ly­va­vi­mu mies­to ta­ry­bos veik­lo­je įne­šiau ir nau­jų vė­jų – ini­ci­ja­vau ašt­rias dis­ku­si­jas mies­tui ak­tu­a­liais klau­si­mais, vie­ši­nau įvai­rias mies­to pro­ble­mas ži­niask­lai­do­je, ne­bi­jo­jau gin­ti sa­vo nuo­mo­nę, ne­bi­jo­jau pa­dė­ti aly­tiš­kiams, at­sto­va­vau jų in­te­re­sams ir teis­mi­niuo­se pro­ce­suo­se. Man bu­vo svar­bu pa­ro­dy­ti, kad mies­tui ga­li­ma dirb­ti tik iš idė­jos, ne­bū­ti­nai už pi­ni­gus ar­ba di­de­lius pi­ni­gus.

– Ar bran­gu mies­tui iš­lai­ky­ti po­li­ti­ką?

– Tai pri­klau­so nuo po­li­ti­ko są­ži­nės, są­mo­nin­gu­mo, pi­lie­tiš­ku­mo, mo­ra­li­nių ver­ty­bių, jų al­truiz­mo. Aly­tiš­kiams ši in­for­ma­ci­ja bu­vo tei­kia­ma. Bu­vo su­da­ri­nė­ja­mi net są­ra­šai, ku­riuo­se fi­gū­ra­vo bran­giau­siai mies­tui kai­nuo­jan­tys šios ka­den­ci­jos po­li­ti­kai.

Aš bu­vau pir­mas ir ga­liu pa­sa­ky­ti drą­siai, kad esu vie­nin­te­lis Aly­taus ta­ry­bos na­rys, ku­ris ne­kai­na­vo mies­tui nė cen­to, nes at­si­sa­kiau at­ly­gi­ni­mo už ta­ry­bos na­rio lai­ką, pra­leis­tą su­si­ti­ki­muo­se su mies­to gy­ven­to­jais. At­si­sa­kiau iš­mo­kų už iš­lai­das, su­si­ju­sias su kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, trans­por­to (ku­ro), vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mu. Pa­brė­žiu, esu Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je toks vie­nin­te­lis, nes ne­tu­rė­jau nei spor­to klu­bų, nei jo­kių ki­to­kių veik­lų, ku­rios vie­naip ar ki­taip bū­tų fi­nan­suo­ja­mos iš mies­to biu­dže­to. Tuo la­bai džiau­giuo­si, nes šian­dien ga­liu drą­siai žiū­rė­ti aly­tiš­kiams į akis.

Be­je, nau­jų rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se ne­su la­bai di­de­lis op­ti­mis­tas.

– Ko­dėl?

– Nes vyks dve­ji rin­ki­mai – me­rų ir ta­ry­bos. Anks­tes­ni Sei­mo rin­ki­mai da­vė to­ną, kad kan­di­da­tuo­ti ga­li ne pa­tys ly­de­riai, są­mo­nin­gai lie­kan­tys nuo­ša­ly­je, bet jų sta­ty­ti­niai. „Va­sa­lų ma­da“ – taip aš va­di­nu šį reiš­ki­nį, ku­ris da­bar at­ei­na ir į sa­vi­val­dą.

Dau­ge­lį kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to me­rus šiuo­se rin­ki­muo­se ma­tau kaip „va­sa­li­nius“. Tai mums de­monst­ruo­ja ir Vy­tau­to G­ri­ga­ra­vi­čiaus pa­si­trau­ki­mas, pa­lie­kant vie­to­je sa­vęs Vi­li­ją Ra­ma­naus­kie­nę.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vą re­mia ir gar­sios šios par­ti­jos va­do­vų pa­var­dės, ir vie­nas Aly­tu­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys. Rin­kė­jai tie­siog hip­no­ti­zuo­ja­mi gar­sio­mis pa­var­dė­mis, tuo pa­ro­dant, kas sto­vi už kan­di­da­to. Jei anks­čiau rink­da­vo­me ly­de­rį, as­me­ny­bę, tai šiuo­se rin­ki­muo­se rink­si­me ne­įga­lius va­sa­lus – ma­rio­ne­tes, už ku­rių sle­pia­si tik­ro­ji val­džia.

Aly­tiš­kių no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ne­pa­mirš­ti ir sa­vo as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės mū­sų mies­tie­čiams ei­nant prie bal­sa­dė­žių. Kvie­čiu bal­suo­ti tik už kom­pe­ten­tin­gus, iš­si­la­vi­nu­sius, gar­bin­gus žmo­nes, su ku­riais bū­tų ga­li­ma dirb­ti ir vėl au­gin­ti mū­sų Aly­tų. To­kių žmo­nių ga­li­ma ras­ti vi­suo­se są­ra­šuo­se. Te­rei­kia at­mes­ti emo­ci­jas, kaip ei­nant pas gy­dy­to­ją, ir ver­tin­ti tik jų kom­pe­ten­ci­ją bei iš­si­la­vi­ni­mą.

Aly­tus ga­li at­si­kel­ti ir at­si­gau­ti, jei į nau­ją ta­ry­bą iš­rink­si­me 26 na­rius su tam tik­ro­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis, pa­tir­ti­mi, iš­si­la­vi­ni­mu bei gy­ve­ni­miš­ka iš­min­ti­mi. Taip pat rei­kia kuo dau­giau dis­ku­si­jų pri­imant spren­di­mus ir ne­bi­jo­ti ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją vie­šu­mo­je. Tai ini­ci­juos po­li­ti­nės kul­tū­ros at­si­ra­di­mą Aly­tu­je.

Ge­ras me­ras ar blo­gas, bet, iš­rin­kus stip­rią ir kom­pe­ten­tin­gą ta­ry­bą, mies­tas tu­rė­tų ga­li­my­bę at­si­gau­ti ir keis­tis. Dar vie­nos duo­bės Aly­tus, ko ge­ro, jau ne­iš­gy­vens, ypač šian­die­nos, ga­lin­gos kon­ku­ren­ci­jos tarp di­džių­jų mies­tų, kon­teks­te. Kiek­vie­nas mies­tas tu­ri pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi pats, nes iš­orės gel­bė­to­jų ne­be­bus.

– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te kon­ku­ren­tams ir gal­būt bū­si­miems ko­le­goms ta­ry­bo­je?

–Pa­lin­kė­čiau iš­lai­ky­ti pa­gar­bą vie­nas ki­tam bei oru­mą, nes rin­ki­mai at­ei­na ir pra­ei­na, o žmo­nės ir to­liau lie­ka gy­ven­ti sa­vo mies­te. Pa­gar­ba ir nu­lems jų to­les­nį ben­dra­vi­mą tar­pu­sa­vy­je, ben­dra­vi­mą su kai­my­nais ir su ki­tais Aly­taus ben­druo­me­nės na­riais. Bū­ki­me ne tik kai­my­nai, ben­dra­dar­biai, bet ir bi­čiu­liai.

Na, ne­bent esi lai­ki­nas va­sa­las, ko­man­di­ruo­tas ta­vo po­no į Aly­tų.

Spaus­di­na­ma vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

  Komentaras

  Labai gaila, kad nekandidatavo į merus. Paskutiniuose rinkimuose balsą atidaviau už piliečius tik dėl Leonavičiaus. Ir nusivyliau. Policininkui vieta tik komisariate, o ne savivaldybėj ar vyriausybėj. :-)

  Komentaras

  Nejuodinkit vieni kitų.Yra gražesnių būdų konkuruoti.O plastmasių užkasimas tikriausiai nėra kriminalas. S. Leonavičius kovoja už tiesą. Šaunuolis.O žmonės atsirinks, už ką balsuoti.

  Komentaras

  Kada gi tave nustos ta melo tryda kamuoti ? Matosi, kad nieko nepasimokei iš teismų. Nekalto teismai du kartus už tą patį nenuteisia ! Vis tiek pili purvą ant žmonių ir toliau, loji kaip pasiutęs šuo, o savęs ir savo poelgių nematai. Ir nevaidink čia politiko, nes nei tavo patarimai, nei raštai niekam nerūpi

  Komentaras

  Aukščiausia Alytaus miesto valdžia yra taryba. Kurią sudaro 27 tarybos nariai. ir jų daugumos balsais priimti sprendimai kur už jų pasekmes atsako balsavę už. Dabar kadencijos pradžioj buvo ir per komentarus informuoti. Nebalsuokit aklai už ir vicemerų skyrimus. Reikalaukit iš jų konkrečių veiklos programų per ką būt įmanoma atsakomybės reikalaut. Ir kontroliuot kaip vykdo. Kaip ir tvirtinant savivaldybės administracijos direktoriaus postą. Buvo atsakymai, istorija nutyli kaip buvo anam savo laiku dirbant. Vienbalsiai be klausimų subalsavo. Regis ir šie buvo valdančioj koalicijoj ir subalsavo už. Metines mero-veiklos ataskaitas kur priklauso analizuot kartais ar jie ir savo balsais netvirtino net nesidomėdami? Kaip ir dabar regis buvę pradžioj pozicijoj ir parašais sutvirtinę, ar dabar parašais sutvirtinę kad perėjo į oponuojančią opoziciją. Kur pagal Reglamentą turi taryboj pristatyt patvirtintą parašais ir alternatyvia valdantiems programa. Ar laksto kaip maištininkai ir kaip netenkina kažkas, šokinėja prieš? Kaip neturi ką geriau siūlyt, balsuoja už. O vakare nubėgę į televiziją prieš varo? Jei taip, čia ne politikų lygis. O... kad neerzint nevardinsim. bet su tokiais lygiais kam vėl eit į rinkimus? Ir vaizdas, visą laiką kitus kaip už kvailelius laiko...

  Komentaras

  Pažiūrėkim kokie rezultatai, kad ir dėl atliekų tvarkymo. Kur atliko ir šio vadovauta darbo grupė. Reiškia kiek prasiveržė į žiniasklaidą ten buvo reziumė. Atseit gali būt teisingiau nei dabar, bet brangiau gyventojams. Kaip televizijos laidoj diskutuojant su Druskininkų ir Lazdijų meras jų judėjimo atstovas sakė. Atseit Alytuj nesusiskaičiuoja atliekų tvarkymo kiekių. Kaip Druskininkų meras vardijo, kad druskininkiečiams atliekų tvarkymo kainos pigiau nei pas alytiškius. Tai jei Alytaus m. meras būt išgirdęs ir šios darbo grupės siūlymą teikę -tai alytiškiai gal būt mokėję brangiau nei dabar pigiau moka? Tai kokia nuo to nauda viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui? Dėl vizijų, juk šios kadencijos taryba dar tik prieš savaitę pagal savo vizijas taryboj tvirtino strategiją iki 2021 metų. Praktiškai kaip vienbalsiai tvirtino. regis net opozicija savo poreikius, skirt daugiau lėšų kur įmonėse jų partiečių daugiau dirba, pasitenkino. O kitų alytiškių interesai -dzin aniems... Kaip ir klausimas, kodėl patys būdami taryboje tarsi išoriniai stebėtojai i vertina 27 tarybos narių, kurių tarpe ir patys, veiklą? Klausimas, ar šiam po ,,Alytaus piliečiai" politiko statusas reikalingas tik, kad naudojantis politiko rangu ir momentu prisidengiant viešo intereso gynimu pav. per teismus su ieškiniais išeit prieš neįtinkančius? Nes jų stilius jei kas, tai ne kontr argumentai, o šmeižia ir skųsim... Ir ta nesibaigianti demagogija kur tarpais regis ir pats nesuvokia ką tai reiškia. Juolab Kontrolės komiteto veikla ir super silpna... Nes tarybos veiklos reglamentas labai daug galimybių suteikia kaip tarybos nariams, taip ir Kontrolės komitetui. Kuris į savo lygį vis tik nepakilo. Juolab ir atskiri epizodai reiškingi miestui buvo pasiūlyti kaip vykdyt... Bet gi tas mandrumas.... Kur net kaip už asmens įžeidimus laiko - kaip čia gali ubagai tokiems ereliams drįst siūlyt...

  Komentaras

  Rašote " nepakantumas kito nuomonei". Mes džiaugiamės, kad buvo tokių tarybos narių, kurie buvo nepakantūs kvailoms, nekompetentingoms, savanaudiškoms nuomonėms. Kai mūsų išrinktieji ar jų remiamieji kalbėdavo nesąmones ir tyčiodavosi į akis alytiškiams, gerai, kad buvo tokių, kurie atskleisdavo tiesą ir jų nešvarius kėslus. Šioje kadencijoje ypač pasireiškė buvusio vicemeriuko tevelis. Jis, visas savo vaikelio daromas nesąmones mieste, vis norėdavo paversti privalumais. Tokio tipo žmogėnai buvo ir bus nepatenkinti, kai jiems į akis sakoma teisybė. Nes tada jiems daug sunkiau žaisti savo nešvarius žaidimus su miesto biudžeto pinigais. Daugiau būtų tokių žmonių kaip Sigitas Leonavičius, miestas pradėtų lipti iš duobės

  Komentaras

  Visiems, kas nori bent šiek tiek atgauti skolų iš KORTO ir ALKORO yra 3 būdai:
  1. Balsuoti patiems, visiems įmonės darbuotojams, jų giminėms ir t.t. už Č. Daugėlą ir laukti, kol jis ,,pritrauks investicijų'' ir duos jums darbų. Tikimybė, kad atgausit skolas - 23%
  2. Nebalsuoti už Č.Daugėlą nei patiems, nei jūsų įmonės darbuotojams, nei darbuotojų giminėms ir t.t., leisti jam ,,pritraukti investicijas'' į KORTĄ ir ALKORĄ, tada, užsidirbus, gražintų jums skolas. Tikimybė, kad atgausit skolas - 77%
  3. Tiesiog kreiptis į teismą, kad bankroto metu ką nors atgautumėte.

  P.s. Č.Daugėla vadovauja KORTAS ir ALKOR, bet nėra akcininkas. Akcijos perrašytos giminėms.

  Komentaras

  Jei alytiškiai dar keliasi tikslą bandyt per savivaldą sustabdyt nykimą ir užvest miestą ekonominiam kilimui deja turi šansą rinktis tik Č.D... Kuris iš šio momento įrodo, kad geriausia sugeba dirbt per savivaldos projektus iš ES paramos ir tą įrodė per savo kadenciją. Tik jis sugebėjo vykdymui užvest ES paramos projektus. Kurie teorinėj daly buvo sustyguoti prieš kadencijose. Sunkiai. Bet anie nesugebėjo užvest. ir po jo ypač šie aplamai savo gabumais net kaip priešiški tam. Nes apie rimtesnes vizijas ypač kaip ši baigianti kadencija matėt kokią strategiją priėmė iki 2021 metams ir apsimeta į rinkimus eina su naujom iniciatyvom - na čia nerimta. Viską suverst ant mero. Kur kol gali bando juo naudotis ir kaip nesigauna - tai ant mero verčia ir atseit švarūs. Modelis nuo anų kadencijų. Dar galima pagirt nuo valstiečių kandidatą, kuris drįso dėl pramonės pustuščio parko įvardint tikras problemas. kaip ir dėl aerodromo. Nes ne veltui kiti nosies į šias temas nekiša. Nes šiom temom kadencijos pradžioj esmėj tą patį oficialiais raštais politikams ir šiam rašiau. Kaip ir per komentarus. Per komentarus gaudavau šio veikėjo žargonu kur ir per teismus prieš mane su ieškiniu pradžioj net 10 tūkstančių eurų reikalaudamas reiškia taip moka skaičiuot, kad drįsau pareikalaut iš tarybos nario konkrečių projektų sprendimų dėl atliekų kur gįrės kovoja už alytiškius, mano atžvilgiu jis kaip su ..beteisiu baudžiauninku sklaidės. Tai kam kaip politikui kalbėt, kad už žmones stoja ar teismuose atstovauja. Iš ubago alytiškio prisidengiant asmens įsižeidimu lupa tūkstančius. .Pasirodo dar prieš spėjo tiek advokatei 1300 eurų sumokėt, kad užgainiot eilinį alytiškį. Tai kam su tokiu lygiu eit į politiką ir dar baigiantis kadencijai vaizduot..? beje teismai ir įdomiai sprendžia. Reiškia priskaičiuoja ieškinio kaip žalos 1300 eurų. ir dar tiek 1300 advokatei mokėt. Matos kokie gudrūs ir moka skaičiuot. ir kas suvokia užkuliusius - vaizdas gal kiek ,,teisybė" kaip kam kainuoja Alytuj. Ir beje dėl įžeidinėjančių komentarų kur ir per šiuos rinkimus prieš kiek gabesnius - čia jei vietos teisėsauga kelių asmenų netoleruotų gal ir po kitų kompiuteriais naudojantis - būtų visai kita kultūra ir šių rinkimų kompanijoje. Bet čia kaip akmenukas ir į mero poste esantį.. Jis gerai žino užkuliusius ir bent kada suvaldyt galėjo. Žmoniškai. O ne iš užkuliusių kaip ir aštrinant.

  Komentaras

  Na Jūs ir prajuokinote :)))) Nesusitepęs, rimtas ir t. t. Čia toks gražus pirmas įspūdis. Vos vos pakapsčius šis ponas atsiskleidžia visu savo grožiu: nepakantumas kitai nuomonei, labai stipriai išreikštas egocentrizmas, nepagarba ir net vieši pašnekovų įžeidinėjimai, įžeidi pasisakymų ir rašinių leksika, manipuliacinės demagogijos pilnas kalbėjimas į kameras ir mikrofonus ir t. t. Etikos komisijos ir teismo pripažintas pažeidęs etikos normas. Niekada, niekada nenorėčiau matyti šio asmens taryboje. O juolab mero poste.

  Komentaras

  Kai iš miesto biudžeto "įsisavina" savi ketvirtį milijono - miestui gerai, nes visi tyli. Kai politikės žentas parceliuoja pilietininko šeimai miesto žaliasias erdves - miestui gerai, nes visi tyli. Kai pašalinamas gerai dirbusios savivaldybės įstaigos vadovas ir į jo vietą įkišamas draugų sūnelis kareivukas - miestui gerai, nes visi tyli. Vagiama, sukčiaujama, plaunami pinigai - viskas ok. Ir kai visos respublikos mąstu užsipuolamas verslininkas, tvarkęs įmonės aplinkoje esančią pelkę, lyg didžiausias nusikaltėlis, jau darosi koktu. Visi supranta kas ir kodėl užsuko šitą reikalą. Todėl, kad prisidirbę iki ausų ir apdergę kitą, patys jaučiasi esantys švaresni. Todėl mes palaikome Leonavičių, nes tai vienas sąžiningiausių, protingiausių ir nesavanaudiškiausių politikų ir labai gaila, kad jis nekandidatavo į miesto merus

  Komentaras

  Gerbiamieji, Už Alytų 3 teisti asmenys ir ne už bet ką. Kūno sužalojimas, dokumentų klastojimas ir neteisėtas ginklo laikymas. Užkastos atliekos ir iš treningų išokę į kostiumus protingesniais nepasidaro. Būkit atsargūs balsuodami.

  Komentaras

  Šios kadencijos bruožas - nuo pat pradžios praktiškai dauguma be klausimų balsavo už vicemerų ir kitų atsakingų paskyrimus. Metines mero-tarybos veiklos ataskaitas ir beveik vienbalsiai tvirtino. Net aną savaitę patvirtino 2019 metų biudžetą ir strategiją iki 2021 metų. Nors galėjo tvirtindami prieš rinkimus pasitart su kandidatuojančias ir paruošt rimtesnę strategiją keliems metas. Kurią patvirtinus turės vykdyt ir būsima taryba. Arba koreguot jei išsikels rimtesnių tikslų alytiškių labui. regis iš išorės vieningi. Užkuliusiuose vieni ant kitų su žargonais... iš kurių tik Č.D. išsiskiria - nieko nekaltina ir kviečia vienytis bendram tikslui. Drįso pajudint iš ties rimtas problemas kur taryba pratyli tai dėl šilumos tinklų problemų.. Vėl kandidatas nuo valstiečių dėl pramonės parko, kad yra vietoj nepatenkintų ir aerodromo taikliai pastebėjo. Štai šie įžengė į šią zoną, kur šioje taryboje stengias nematyt ar slopina kas prabyla. Ir jų nesustabdysi su ieškiniais kaip dėl asmens įžeidimų... Gyvenimas teka. ir dar netolimoj ateity gali nemažai paaiškėt.

  Komentaras

  Vienoj vietoj ragina visus išlaikyt pagarbą vieni kitiems -kitur vasalais... Nors kaip kolegos kartu kandidatuoja ir tegu varžosi iniciatyvom, kurios geresnės miestui ir alytiškiai atsirenka. O čia - vasalai... Logikos NĖRA. Lygioj vietoj pats sau kaip neprašomas įsimuša. Nors kaip žmogus savo laiku tiesiog prie žaizdos dėk. Bet yra kita pusė taip vadinama nematoma - na per daug negražu.... Politikoj čia visi vienas kitam ir pikčiau pareplikuoja, bet nelaksto į teismus už kaip asmens įžeidimus. Net kaip už asmens įžeidimus, reklamuojantis kad politikas ir asociacijų prezidentas, neneša į teismus oficialių paklausimų dėl lėktuvukų ir panašiai.. Ir kas čia būtų, jei visi tokio lygio būtų. kad ir mero poste komisaras gali pradėt. mane kaip generolą įžeidė... Ypač girtis, kad neima tarybos nario išmokų? O kaip su lankomumu ir siūlomų konkrečių projektų sprendimų efektyvumu? Po didžiausiais erzelynais šioje kadencijoje tai dėl aerodromo, švietimo reformų, atliekų tvarkymo ar cirkai dėl vicemerų atleidimų ir atstatydinimų kur ar jie yra ar nėra siūlyt šie geriau nesugeba - kiek daug brangaus laiko prarado taryba ir savivaldybė? Per kurį buvo galima daug gerų darbų padaryt? Beje įvykių su šiuo vengia paanalizuot ir po ,,Demaskuoti". Kur kitur mato net kaip, čia..?

  Komentaras

  Ar tuose taip sakant policijos archyvuose apie šio verslo pradžią ir kur gaisrai kaip komentaruose replikavo atskiri internautai, ar policija daugiau ką žino? Ar laukia kol nusitemps judėjimą ir po to..? Paklauskit, tegu parodo kiek konkrečių tarybos sprendimų projektų siūlymų registravo savivaldybės duomenų bazėj ir kokia jų nauda bendrai alytiškių gerovei? Įdomu, ko mero poste esantis buvęs komisaras nepakomentuoja jo kaip tarybos nario elgesio? Ar advokatei sumokėjęs 1300 eurų, o Alytuj tokios kainos..., kaip elgėsi teismuose? Juk mažas miestelis ir žino visi visus. Juk nei vienas politikas taip nesielgia. O ir Č.D. savo laiku šiuo metu problemos spręstos žmoniškai ir kaip rimtas politikas kandidatuoja į valdžią. beje šiam iki Č.D. garbingo elgesio - priešingybė šis. Kaip ir iki kompetencijos valdyme. Tas pasakė žodį -daro. Šis anų metų vasarą žadėjo atsiims, jei atsiprašys. Atsiprašymai buvo ir vis tiek šaiposi...Ar kas pradininkas šio stiliaus nuo pat kadencijos pradžios, jei kas apie savivaldos problemas pradeda kalbėt - tai kaip sąmoningai nukreipt nuo temų velia į asmens šaipįmųsis..? Pirmą kart Alytaus politikos istorijoj tokie nematyti erzelynai taryboje..? Juolab situacija, kaip po moters buhalterės darbo ir namų kompiuteriais prieš kaip žeidinėjant panašiu žargonu rašinėjo, čia valstiečiai žino ir todėl nuo komentarų užsidengia. Kaip tie kandidatuojantys sakė, ar verta laikyt 100 ha aerodromo plotų jei tik keli lėktuvukai leidžias ar..? Dėl atliekų nueikit į jo įmonės teritorija ir kokie kvapai pasitiks?

  Komentaras

  Sigito įmonėje darbas sunkus, bet atlyginimas žymiai didesnis už šalies vidurkį. Dėl tų kenksmingų medžiagų užkasimų gamtosaugininkai išsiaiškins. Bet, jeigu plastikinės talpos atraiža kenkia gamtai, tai kodėl nekenkia pati talpa? Išeina taip, kad visas reikia iškasti.
  ,,Aš už Sigitą'' rašė dėl penketuko - tas žmogus teisus. Bent trys iš jų su dideliais griekais.

  Komentaras

  Šis komentatorius yra du kartus nuteistas už šmeižtą. Žmogėnas šmeižė visus, kurie jo neparemdavo finansiškai. Jis buvo teisiamas už Daugėlos ir Leonavičiaus šmeižimą. Visi mes daugiau negu du metus skaitėme "Alytaus naujienų" komentaruose, kaip jis tyčiojasi iš gerb. Leonavičiaus, šmeižia, apkalba, meluoja. Sulaukęs atpildo už savo liežuvio nevaldymą, dabar virkauna ir vis tiek bando vėl šmeižti. Šis ponulis turi sumokėti visas teismo priteistas sumas 100%, nes kitaip jis niekaip nenurims. Kaltink tik save ir savo liežuvį, o ne visus aplinkui

  Komentaras

  Aš, būdama pedagogė, niekada taip nepasirašinėju kaip šitie "padorieji". Padorumo lygį, gerbiamieji, ne jūs nustatote ir įvardijate, o mūsų mokiniai ir jų tėveliai. Tai pirma. O antra, "padorieji pedagogai" gal domisi žiniasklaida, nes joje tikrai ras informaciją, kad atvykusi skundo tikrinti geologų komisija išvažiavo nieko neradusi. Visa kas buvo užkasta, jokios grėsmės ir taršos miestui ir "padoriesiems" mano kolegoms tikrai nepadarė

  Komentaras

  Kai žmogus užkasa gamybos šiukšles ekskavatoriumi ir vadina tai drenažu, jo padorumo lygis tampa akivaizdus. Visa kita tai tik „makaronai liaudžiai“. Jūs negalite būti pavyzdys jaunąjai kartai, ko iš tikro politiko privalu tikėtis. Iškuopkite savo arklides, p. Leonavičiau. Pasirašo Alytaus pedagogai.

  Komentaras

  Gal gali šis po politiku pasakyt, kieno leksika kur ir jis pats per teismus panašią demonstravo rašinėjo iki teisminiam tyrime nustatyta po ..įstaigos buhalterės darbo ir namų kompiuteriais leksika? Kaip dar kadencijos pradžioj ir per komentarus vardijant savivaldos problemas ir jų sprendimus siūlant ypač dėl aerodromo ir atliekų tvarkymo bei Kvartalinės namų renovacijos pradžios Alytuj pasipildavo. Ubagas, kaip drįsta, užvaikysim po teismus nes neturės pinigų apsigint. Reiškia teisėsauga tą buhalterę tik kaip liudytoja vardija. Ir nesiaiškina, kas galimai po jos kompiuteriu rašinėjo jei ji tik liudytoja? Nes tas neatsakingumas ir dabar sudaro galimybes per rinkimus gal po kitais prisidengiant negražiai rašinėt? Tad atsargiai alytiškiai su šiais. Nes per tai ir neužvesta Kvartalinė renovacija bei kitos problemos neišspręstos. Kurios galėjo būt ir išspręstos. Slopinant tai sugebančius... Beje, medžiagą turi ir meras ir pagal komisaro patirtį bei galimybėm subtilybes jis turi žinot? Ir jei pratyli, vadinas gal ir naudinga jam kitų rankom..? Kaip ir kitiems politikams, kad nedrįst alytiškiai žvilgtelt į rimtesnes problemas? O tai bus..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.