Bū­si­mo mies­to me­ro lau­kia do­va­na

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Vasaris 21
Ri­man­tas Ša­par­nis
Sa­va­moks­lis dai­li­nin­kas Ri­man­tas Ša­par­nis su Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­riumi Ar­tū­ru Ga­lak­voš­čiumi ir savo grafikos kūriniu būsimam miesto merui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų, vei­kian­čių po Nak­vy­nės na­mų sto­gu, gy­ven­to­jas, sa­va­moks­lis dai­li­nin­kas Ri­man­tas Ša­par­nis bū­si­mam Aly­taus mies­to me­rui tu­ri pa­ruo­šęs do­va­ną. „Vi­suo­me­nė ne­nu­si­su­ka nuo Nak­vy­nės na­mų, spren­džia so­cia­li­nius klau­si­mus. Kad di­des­nis azar­tas kan­di­da­tams į me­rus bū­tų var­žy­tis dėl pos­to, nu­ga­lė­to­jui ir nu­pie­šiau pa­veiks­lą. Dar ga­lu­ti­nai neap­si­spren­džiau – pats jį iš­rink­ta­jam įteik­siu ar Nak­vy­nės na­mų di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Ga­lak­voš­čiaus pra­šy­siu to­kią mi­si­ją at­lik­ti“, – kal­bė­jo pa­veiks­lo bū­si­mam mies­to me­rui kū­rė­jas R.Ša­par­nis

Ri­man­tas – žo­džių ki­še­nė­je nei­eš­ko, tei­gia, kad koks be­bus me­ras, jam tiks, ke­ti­na pri­si­tai­ky­ti prie bet ku­rio iš esa­mų kan­di­da­tų. Bet Aly­tui jis lin­ki to­kio va­do­vo, ku­ris su­vie­ny­tų vi­sus po­li­ti­kus ir ei­li­nius mies­tie­čius ben­driems dar­bams mies­to la­bui, ku­ris už­jaus­tų ir pa­dė­tų tiems, ku­riems se­ka­si sun­kiau­siai.

Pa­klaus­tas, ko­dėl su­ma­nė pa­ruoš­ti to­kią do­va­ną, pa­šne­ko­vas dės­tė: „Tre­čius me­tus gy­ve­nu Nak­vy­nės na­muo­se, pa­ju­tau, kad lai­kas jung­tis į tą gy­ve­ni­mą. Jau aš­tuo­nis mė­ne­sius ne­var­to­ju al­ko­ho­lio, ne­rū­kau. Be to, esu pa­ste­bė­jęs, kad jei aš at­si­su­ku į po­li­ti­kus, bū­na ge­rai. Rei­kia kaž­ko nau­jo, juk pa­va­sa­ris.“

Ką Ri­man­tas įpras­mi­no pa­veiks­le? „Mėgs­tu šach­ma­tus, o juo­se val­do­vas – ka­ra­lius. Me­ro prie­sai­ką už­ra­šiau Mor­zės abė­cė­le. Pa­veiks­le yra ir jū­rei­viš­kų da­ly­kų. Dar mė­nu­lio pil­na­tis – kas fi­gū­ruo­ja kiek­vie­na­me ma­no pa­veiks­le, ji bū­ti­na, tai tar­si ma­no vi­zi­ti­nė kor­te­lė, kaip ir ban­ga į kran­tą, vi­suo­me­nės ma­suo­tė. Gal pa­ste­bė­jo­te pa­veiks­lo nuo­jau­tą, kad jis skir­tas vy­rui me­rui. Mo­te­rims teks pa­si­ten­kin­ti sa­vų vy­rų val­dy­mu. Be to, jos mo­ka va­do­vau­ti vy­rams. Sklan­do gan­das, kad ir da­bar mo­te­rys val­do me­rą“, – sa­vas įžval­gas be­ria R.Ša­par­nis.

Jis mąs­to, kad gal pra­šys di­rek­to­riaus įteik­ti jo pieš­tą pa­veiks­lą bū­si­mam me­rui, o jei šis no­rės jam kaž­ką pa­sa­ky­ti, su­si­ras jį kaip au­to­rių.

„Tu­riu dar vie­ną min­tį mies­to va­do­vams pa­si­steng­ti dėl žmo­nių: jei bū­si­mas me­ras, po ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jos, bus iš­rink­tas dar vie­nai ka­den­ci­jai, pa­do­va­no­siu ta­da jam net du sa­vo pa­veiks­lus“, – pra­smin­gai veik­lai at­si­duo­ti kan­di­da­tus į me­ro kė­dę gun­do Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jas Ri­man­tas.

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.