Nr. 2 (13232)

2019-01-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 2 (13232) skaitykite:

 • „Sva­jo­nė­je” su­skam­bo obo­jus, or­kest­ras ren­gia­si tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui Bel­gi­jo­je
 •  Su­au­gu­sių­jų įkrikš­čio­ni­ni­mas – pa­si­ren­gi­mas Krikš­tui, Su­tvir­ti­ni­mui ir Eu­cha­ris­ti­jai
 •  Dva­sin­gu­mo kan­va, iš­aus­ta iš ben­dra­vi­mo, ti­kė­ji­mo, klau­sy­mo­si, val­gių ant sta­lų, prie ku­rių sė­da vi­si
 •  Skir­ta lė­šų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai
 •  LSDP Aly­taus mies­to sky­riaus kan­di­da­tų są­ra­šas: nuo stu­den­tų iki moks­lo dak­ta­rų
 •  Pa­aiš­kė­jo Aly­taus ki­no te­at­ro va­do­vo kon­kur­so lai­mė­to­ja
 •  Kas nu­sta­to elek­tros ener­gi­jos vartojimo li­mi­tą?
 •  Su šven­ti­nė­mis ža­lias­ka­rė­mis at­si­svei­kin­ki­me at­sa­kin­gai ir tvar­kin­gai
 •  Va­ka­ri­nių pie­tų aukš­tai­čių re­gio­no že­mės kal­ba – in­ter­ne­te
 •  Stint­me­čio ten­den­ci­jos (4)
 •  Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to de­šimt­me­čio žy­mė: iš­lais­vė­ju­sios min­tys ir el­ge­sys
Jau pir­mo­sio­mis sau­sio die­no­mis pa­skelb­ti ar­tė­jan­čių sa­vi­val­dos rin­ki­mų kan­di­da­tų į ta­ry­bų na­rius są­ra­šai sau­sio ant­ro­je pu­sė­je ga­li dar su­trum­pė­ti. Pra­si­dė­jus...
Kaip ir kas­met, kai ku­riems na­mi­nių gy­vū­nų au­gin­to­jams Nau­jie­ji me­tai pra­si­de­da liūd­no­mis gai­do­mis, nes nau­ja­me­ti­niai fe­jer­ver­kai ir pe­tar­dos pa­da­ro ne­ati­tai­so­mos...
Ser­gan­čių­jų Aly­tu­je pa­dau­gė­jo, bet, pa­sak me­di­kų, vy­rau­ja vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų su­sir­gi­mai, žmo­nių va­di­na­mi ka­ta­rais.
Jau tryliktus metus alytiškiai tradiciškai palydėjo su Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoniniu orkestru „Svajonė“, kuris į 2019-uosius žengė su naujais iššūkiais. Jaunuosius muzikantus ir jų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.