Aly­taus re­gio­ne gri­po at­ve­jų dar tik vie­ne­tai

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Sausis 4
Aldona
Medicininė kaukė – apsauga nuo virusų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ser­gan­čių­jų Aly­tu­je pa­dau­gė­jo, bet, pa­sak me­di­kų, vy­rau­ja vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų su­sir­gi­mai, žmo­nių va­di­na­mi ka­ta­rais.

Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja El­vi­na Ma­chan­ko­vie­nė tei­gia, kad šiuo me­tu nu­sta­to­mi pa­vie­niai gri­po at­ve­jai, vy­rau­ja per­ša­li­mo li­gos – slo­gos, ko­su­liai, perš­tinčios ger­klės, ku­rios daž­niau­siai pas me­di­kus at­ve­da vai­kus.

Vai­kų gy­dy­to­ja, au­di­to­rė Ade­lė Dim­šie­nė taip pat ti­ki­na, kad tik­ro gri­po at­ve­jų dar ne­pa­ste­bė­ta, bet vi­ru­si­nių su­sir­gi­mų pa­di­dė­ji­mas jau­čia­mas. Me­di­kė sa­ko, kad ke­lių įta­ria­mai gri­pu ser­gan­čių vai­kų ty­ri­mai nu­siųs­ti į bak­te­rio­lo­gi­nę la­bo­ra­to­ri­ją Vil­niu­je tiks­les­niam pa­tvir­ti­ni­mui.

Pa­tir­ties tu­rin­ti gy­dy­to­ja ne­si­ry­žo prog­no­zuo­ti, ka­da Dzū­ki­ją pa­sieks di­džio­ji gri­po ban­ga, nes dar nė­ra jos pa­ki­li­mo. Bu­vo me­tų, kai di­džiau­sias ser­ga­mu­mas gri­pu diag­no­zuo­tas va­sa­rio–ko­vo mė­ne­siais. A.Dim­šie­nė ra­gi­na tė­vus su­skub­ti ir pa­skie­py­ti sa­vo vai­kus, jei šie to dar ne­pa­da­rė. Pa­kan­ka­mo an­ti­kū­nio tit­rui or­ga­niz­me su­si­da­ry­ti rei­kia dvie­jų sa­vai­čių.

Kaip in­for­ma­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­res­nio­ji svei­ka­tos sta­tis­tė As­ta An­dri­jaus­kie­nė, jų įstai­go­je gruo­džio mė­ne­sį iš vi­so už­re­gist­ruo­ta aš­tuo­ni gri­po at­ve­jai, gri­pu sir­go vie­nas vai­kas. Pa­šne­ko­vės pa­ste­bė­ji­mu, ser­gan­čių­jų dau­gė­ja, bet gri­po at­ve­jų diag­no­zuo­ja­ma tik vie­ne­tai.

Kad vir­šu­ti­nės kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gos ne­su­kliu­dy­tų pa­si­džiaug­ti žie­mos iš­ba­lin­tais sau­sio pei­za­žais, žo­li­nin­kai siū­lo or­ga­niz­mui pa­dė­ti – su­grį­žus iš ren­gi­nių nu­si­praus­ti vei­dą, ypač no­sį ir ran­kas, iš­ger­ti vais­tin­gų­jų au­ga­lų ar­ba­tos (tik jo­kiu bū­du tuo­met ku­rį lai­ką ne­iti į lau­ką). Ne­per­šal­ti, o per­ša­lus la­bai pa­de­da tik­ros vil­nos ko­ji­nės. Da­bar pats lai­kas val­gy­ti rau­gin­tų ko­pūs­tų, agur­kų, svo­gū­nų, čes­na­kų, kram­sno­ti span­guo­lių, džio­vin­tų obuo­liu­kų, pa­ka­bin­ti šaukš­te­lį ki­tą ir me­daus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.