„Sva­jo­nė­je” su­skam­bo obo­jus, or­kest­ras ren­gia­si tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui Bel­gi­jo­je

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2019 Sausis 7
„Sva­jo­nė“
Ar­ti­miau­siuo­se „Sva­jo­nės“ pla­nuo­se – ir ant­ro­sios kom­pak­ti­nės plokš­te­lės lei­dy­ba. Fausto Augustino nuotr.
Jau tryliktus metus alytiškiai tradiciškai palydėjo su Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoniniu orkestru „Svajonė“, kuris į 2019-uosius žengė su naujais iššūkiais. Jaunuosius muzikantus ir jų vadovus pasiekė žinia, kad jie pakviesti dalyvauti tarptautiniame jaunimo orkestrų konkurse Belgijoje ir varžysis aukščiausioje kategorijoje.

Kas­met vis nau­jų meist­riš­ku­mo tiks­lų sie­kian­tis jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“  (va­do­vai Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė, Jus­ti­na Jo­čy­tė-Ori­nie­nė, In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, An­to­ni­na Pa­sa­ra­vi­čie­nė, di­ri­gen­tas – Karolis Va­ria­ko­jis) pas­ku­ti­nė­mis gruo­džio die­no­mis kvie­čia aly­tiš­kius į kon­cer­tą, ku­ris yra tar­si me­tų pa­sie­ki­mų api­ben­dri­ni­mas, taip pat ga­li­my­bė pa­dė­ko­ti vi­siems, pa­dė­ju­siems ko­lek­ty­vui to­bu­lė­ti.

Ypač su­si­kau­pęs or­kest­ras, di­ri­guo­ja­mas mo­ky­to­jo ir di­ri­gen­to K.Va­ria­ko­jo, nau­ja­me­tį kon­cer­tą pra­dė­jo Ge­or­ge­so Bi­zet  ope­ros „Kar­men“ siu­i­ta Nr. 1, ku­rio­je skam­bė­jo ir obo­jaus temb­ras. Juo or­kest­re gro­ja mo­ky­to­ja Eg­lė Če­po­nai­tė – pir­mo­ji šie­met įsteig­tos Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los obo­jaus kla­sės mo­ky­to­ja.    

Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas ben­dro­mis Mu­zi­kos mo­kyk­los ir Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos pa­stan­go­mis, o idė­ją pa­lai­kė ir fi­nan­siš­kai įgy­ven­din­ti pa­dė­jo Aly­taus klu­bas Zon­ta, nu­pir­kęs obo­jų, ku­riuo mo­ko­si gro­ti jau­nie­ji mu­zi­kan­tai.

Ar­ti­miau­siuo­se „Sva­jo­nės“ pla­nuo­se – ir ant­ro­sios kom­pak­ti­nės plokš­te­lės lei­dy­ba. Gar­so įra­šas jai pa­da­ry­tas dar 2018 me­tų pa­va­sa­rį, per moks­lei­vių atos­to­gas. Ga­li­my­bę Aly­tu­je pro­fe­sio­na­liai įra­šy­ti sim­fo­ni­nį or­kest­rą su­tei­kė gar­so įra­šų stu­di­ja „3A stu­di­ja“ ir jos įkū­rė­jas bei va­do­vas An­drius Ab­ro­ma­vi­čius.

Ant­ro­ji kon­cer­to da­lis pra­si­dė­jo prem­je­ra – se­niai puo­se­lė­ta or­kest­ran­tų sva­jo­ne – Joh­no Tow­ne­rio Wil­liam­so mu­zi­ka ki­no fil­mui „Ha­ris Po­te­ris“. Kū­ri­nys spal­vin­gas, įvai­ria­ly­pis, rei­ka­lau­jan­tis ypa­tin­go or­kest­ro su­si­klau­sy­mo ir dė­me­sin­gu­mo – ne­men­kas iš­ban­dy­mas or­kest­rui.

Kaip gai­vaus vė­jo gū­sis nu­skam­bė­jo „Sva­jo­nės“ at­lie­ka­mas Kris­ti­nos Va­si­liaus­kai­tės cik­las „Trys lie­tu­vių liau­dies dai­nos“. Šis kū­ri­nys (Do­mi­ny­ko Di­gi­mo aran­žuo­tas „Sva­jo­nės“ or­kest­rui) at­sto­vaus lie­tu­vių na­cio­na­li­nei mu­zi­kai kon­kur­se Bel­gi­jo­je. Prieš pat Ka­lė­das or­kest­ras ga­vo kon­kur­so ko­mi­si­jos pra­ne­ši­mą, jog „Sva­jo­nė“ var­žy­sis aukš­čiau­sio­je sim­fo­ni­nių or­kest­rų (pe­nant) ka­te­go­ri­jo­je. Tai reiš­kia, jog or­kest­ras pa­si­ro­dys vie­no­je gru­pė­je su mu­zi­kos aka­de­mi­jų, kon­ser­va­to­ri­jų or­kest­rais. Be­je, šia­me kon­kur­se ir to­je pat aukš­čiau­sio­je gru­pė­je 1997 ir 2005 me­tais švie­saus at­mi­ni­mo di­ri­gen­to Pra­no Ste­pa­no­vo di­ri­guo­ja­mas Na­cio­na­li­nės Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los or­kest­ras iš­ko­vo­jo Di­dį­jį pri­zą.

Dar vie­na nau­ja­me­čio kon­cer­to tra­di­ci­ja – de­biu­tan­tų, tai yra pir­mą kar­tą or­kest­re gro­jan­čių jau­nų­jų mu­zi­kan­tų – pa­svei­ki­ni­mas. Šie­met bū­rys ypač gau­sus: Do­mas Gri­ma­laus­kas (klar­ne­tas), Ves­ta Rim­šai­tė (sak­so­fo­nas), Mant­vy­das Kir­kliaus­kas (sak­so­fo­nas), To­ma Stan­ke­vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­nas), To­ma Men­se­vi­čiū­tė (kan­klės – ar­fa), Mar­ty­nas Vy­tu­rys (vio­lon­če­lė); smui­ki­nin­kai El­zė Pa­de­gi­mai­tė, Ber­na­de­ta Vait­ke­vi­čiū­tė, Mė­ja Mar­cin­ke­vi­čiū­tė, Ber­na­de­ta Bun­dzai­tė, Ar­mi­nas Ki­lins­kas, Smil­tė Ba­ry­sai­tė, Gra­si­lė Ma­ri­jaV­rub­liaus­kai­tė.

Itin su­si­kau­pęs or­kest­ras at­li­ko dar vie­ną prem­je­rą – dvi Ed­var­do Grie­go pje­ses iš mu­zi­kos dra­mai „Pe­ras Giun­tas“ – „Sol­vei­gos dai­na“ ir „Kal­nų ka­ra­liaus olo­je“. Kon­cer­to fi­na­las ir kul­mi­na­ci­ja – or­kest­ro itin mėgs­ta­ma ir su jau­nat­viš­ku azar­tu at­lie­ka­ma J.T.Wil­liam­so „Skry­džio te­ma“. Šį kar­tą „sva­jo­niu­kai“ pa­tei­kė staig­me­ną žiū­ro­vams, šį kū­ri­nį at­lik­da­mi pa­si­puo­šę rau­do­no­mis nau­ja­me­tė­mis ke­pu­rė­lė­mis.

Ar­ti­miau­siuo­se „Sva­jo­nės“ pla­nuo­se – ir ant­ro­sios kom­pak­ti­nės plokš­te­lės lei­dy­ba.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.