Ane­lės Zur­lie­nės aus­ta juos­ta „Lie­tu­va” žen­kli­na ir še­šių ki­lo­met­rų Li­tu­a­ni­kos vir­šu­kal­nę Pa­my­re (35)

Saulė Pinkevičienė
Anelė Zurlienė
Anelės Zurlienės juostų paroda veikia Alytaus miesto Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fo­jė (Sei­ri­jų g. 2) iki va­sa­rio pa­bai­gos vei­kia Ane­lės Zur­lie­nės (nuotr.) aus­tų rink­ti­nių juos­tų pa­ro­da. Eks­po­nuo­ja­ma pu­sė šim­to juos­tų, jų an­tra tiek ir dau­giau – pa­skli­du­sios po vi­są pa­sau­lį, Ai­ri­ją, Aust­ra­li­ją, Ka­na­dą. Taip pat žen­kli­na ir vir­šu­kal­nes – Ge­di­mi­no Aks­ti­no vir­šū­nę (4250 m) Tian Ša­nio kal­nuo­se ir Li­tu­a­ni­kos vir­šū­nę (6004 m) Pa­my­re. Kaip jos ten at­si­dū­rė – au­dė­ja taip pat iš­da­vė pa­slap­tį.

Ve­re­bie­juo­se gy­ve­nan­ti me­di­ci­nos fel­če­rė Ane­lė Zur­lie­nė juos­tas aus­ti iš­mo­ko bū­da­ma pa­aug­lė, o jos mo­ky­to­ja ta­po švie­sios at­min­ties te­ta Ro­za­li­ja, ku­rios at­mi­ni­mui vė­liau Ane­lė pa­ra­šė kny­gą „Ne­at­pa­žin­to­ji“. „Te­ta sa­kė, kad nie­ko su­dė­tin­go ta­me au­di­me nė­ra, nes ma­no, tuo­met ke­tu­rio­lik­me­tės, akys švie­sios, o pirš­tai mik­lūs. Tik­ra tie­sa, ta­da pa­ban­džiau ir pa­ti­ko, bet prie šio ama­to grį­žau tik po dau­giau kaip 50 me­tų, kai iš­ėjau į pen­si­ją“, – pa­sa­ko­ja A.Zur­lie­nė.

Kaip ir dau­ge­lis su­lau­ku­sių už­tar­nau­to po­il­sio darbš­čių žmo­nių iš pra­džių ve­re­bie­jiš­kė pa­bai­gė ne­baig­tus dar­bus – iš­lei­do dar dvi kny­gas. Po to ėmė­si rank­dar­bių – nu­si­mez­gė po­ra megz­ti­nių. O ką veik­ti to­liau? Ne­ti­kė­tą idė­ją Ane­lei pa­me­tė­jo per te­le­vi­zi­ją (nors šiaip sa­ko esan­ti mė­gė­ja lai­ką leis­ti su kny­ga, o ne prie ek­ra­no) pa­ma­ty­tas Liu­do Mi­ka­laus­ko kon­cer­tas.

Tuo­met ji žiū­rė­jo ir svars­tė, kas jai gra­žiau – skam­ban­ti dai­na ar… aus­tas tau­ti­nis kak­la­raiš­tis, ku­riuo bu­vo pa­si­puo­šęs dai­ni­nin­kas? Taip ir ne­iš­spren­du­si šios di­le­mos, A.Zur­lie­nė su­gal­vo­jo, kad ji ir­gi ga­lė­tų pa­na­šiai iš­aus­ti. O ka­dan­gi tu­rė­jo du anū­kus stu­den­tus, tai spon­ta­niš­kai jiems su­pla­na­vo po do­va­ną ir grie­bė­si dar­bo.

„Iš pra­džių su­vy­nio­jau siū­lus ant sta­lo ga­lo, o į me­di­nę sie­ną įka­liau vi­nį ir pa­si­da­riau to­kias sa­va­dar­bes stak­les au­di­mui. Iš­ban­džiau ir pa­ti­ko man tas dar­bas. Ta­da žen­to pa­pra­šiau, kad pa­da­ry­tų man rė­mą, o jis vy­ras šau­nus, vi­sa­da pa­de­da“, – pri­si­me­na A.Zur­lie­nė.

Mi­nė­tas po­kal­bis įvy­ko prieš ge­rus pen­ke­rius me­tus. Per tą lai­ką ve­re­bie­jiš­kė jau spė­jo su­reng­ti net še­šias per­so­na­li­nes juos­tų pa­ro­das, o pa­ti pir­mo­ji „par­ti­ja“ juos­tų bu­vo skir­ta vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui. Pir­mas iš­aus­tas žo­dis – „Lie­tu­va“.

„Ruo­šian­tis mi­nė­ti vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tį, man ki­lo min­tis iš­aus­ti ke­lias pro­gi­nes juos­tas. Vie­na pir­mų­jų at­ke­lia­vo ir į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją, šia­me laik­raš­ty­je bu­vo pub­li­kuo­ta daug ma­no li­te­ra­tū­ri­nių teks­tų. Žur­na­lis­tams juos­ta la­bai pa­ti­ko, jie pa­ren­gė re­por­ta­žą, at­si­ra­do ir už­sa­ky­mų“, – pa­sa­ko­ja juos­tų au­dė­ja.

Vie­nas to­kių už­sa­ko­vų bu­vo aly­tiš­kis ke­liau­to­jas al­pi­nis­tas Al­gi­man­tas Mic­ke­vi­čius, tu­rin­tis la­bai daug drau­gų vi­sa­me pa­sau­ly­je, ku­riems ir bu­vo skir­tos do­va­nos – ran­ko­mis aus­tos juos­tos su už­ra­šu „Lie­tu­va“. Kaip pa­sa­ko­ja A.Zur­lie­nė, jai tai bu­vo pui­kus po­jū­tis – jos kū­ri­niai pa­tin­ka ir rei­ka­lin­gi žmo­nėms.

Vė­liau juos­tas ji au­dė su įvai­riais pra­smin­gais už­ra­šais, ku­rie ta­po tar­si jos kū­ri­nių sa­vi­tu­mo žen­klu. Pa­vyz­džiui, „Gy­ve­ni­mas yra gies­mė, gie­dok ją“. Taip pat dau­gy­bę juos­tų Ane­lė iš­au­dė su ci­ta­to­mis, tarp jų ir Aly­tu­je gy­ve­nu­sių kū­rė­jų: Jur­gio Kun­či­no („Su­rask sa­vus ta­kus“), An­zel­mo Ma­tu­čio („Že­mėj pa­sa­kų dai­nų Sau­lės vieš­ke­liu ei­nu“).

„Au­di­mas – la­bai ma­lo­nus dar­bas, už­ve­dan­tis, aky­se spal­vos žė­ri, o ran­kos siū­lus lie­čia ir su­šy­la, min­ty­se – jau nau­jų juos­tų raš­tai. Ži­no­ma, ir nau­da – juk siū­lai kai­nuo­ja pi­giau nei kny­gų lei­dy­ba“, – su jai bū­din­gu ge­ru hu­mo­ro jaus­mu apie sa­vo po­mė­gius kal­ba ke­tu­rių kny­gų au­to­rė, šiuo me­tu pa­si­nė­ru­si į nau­ją po­mė­gį – au­di­mą.

„No­riu pa­dė­ko­ti Ane­lei Zur­lie­nei ir už as­me­ni­nę do­va­ną – tau­tiš­ką juos­tą, ku­rią šian­dien ry­šiu, ir už tai, kad dos­niai da­li­na­si sa­vo ta­len­tais su žmo­nė­mis“, – pa­ro­dos au­to­rę pa­svei­ki­no ren­gi­nio ve­dė­jas ak­to­rius Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas, per­skai­tęs au­to­rės kny­gų iš­trau­kas ne­ma­žam bū­riui aly­tiš­kių, jo­kių vi­ru­sų ne­iš­si­gan­du­sių ir į pa­ro­dos ati­da­ry­mą su­rin­ku­sių.

  Komentaras

  oping33.com-오핑
  oping33.com-오피사이트
  oping33.com-오피정보사이트
  oping33.com-강남오피
  oping33.com-강북오피
  oping33.com-경기오피
  oping33.com-강원오피
  oping33.com-충남오피
  oping33.com-전남오피
  oping33.com-전북오피
  oping33.com-경북오피
  oping33.com-경남오피
  oping33.com-충북오피
  oping33.com-제주오피
  oping33.com-서울오피
  oping33.com-인천오피
  oping33.com-충청오피
  oping33.com-경상오피
  oping33.com-전라오피
  oping33.com-광주오피
  oping33.com-의정부오피
  oping33.com-이천오피
  oping33.com-일산오피
  oping33.com-부천오피
  oping33.com-신림오피
  oping33.com-천안오피
  oping33.com-청주오피
  oping33.com-서산오피
  oping33.com-용인오피
  oping33.com-수원오피
  oping33.com-안양오피
  http://oping33.com -오핑
  http://oping33.com -오피사이트
  http://oping33.com -오피정보사이트
  http://oping33.com -강남오피
  http://oping33.com -강북오피
  http://oping33.com -경기오피
  http://oping33.com -강원오피
  http://oping33.com -충남오피
  http://oping33.com -전남오피
  http://oping33.com -전북오피
  http://oping33.com -경북오피
  http://oping33.com -경남오피
  http://oping33.com -충북오피
  http://oping33.com -제주오피
  http://oping33.com -서울오피
  http://oping33.com -인천오피
  http://oping33.com -충청오피
  http://oping33.com -경상오피
  http://oping33.com -전라오피
  http://oping33.com -광주오피
  http://oping33.com -의정부오피
  http://oping33.com -이천오피
  http://oping33.com -일산오피
  http://oping33.com -부천오피
  http://oping33.com -신림오피
  http://oping33.com -천안오피
  http://oping33.com -청주오피
  http://oping33.com -서산오피
  http://oping33.com -용인오피
  http://oping33.com -수원오피
  http://oping33.com -안양오피
  오­­핑­
  오­­피­사­­이트­­
  오­­피­정­­보사­­이­트­­
  강­­남­오­­피
  강­­북­오­­피
  경­­기­오­­피
  강­­원­오­­피
  충­­남­오­­피
  전­­남­오­­피
  전­­북­오­­피
  경­­북­오­­피
  경­­남­오­­피
  충­­북­오­­피
  제­­주­오­­피
  서­­울­오­­피
  인­­천­오­­피
  충­­청­오­­피
  경­­상­오­­피
  전­­라­오­­피
  광­주오­피
  의­정부­오피­
  이­천오­피
  일­산오­피
  부­천오­피
  신­림오­피
  천­안오­피
  청­주오­피
  서­산오­피
  용­인오­피
  수­원오­피
  안­양오­피

  Komentaras

  opinfo55.com-오피인포
  opinfo55.com-오피사이트
  opinfo55.com-오피정보사이트
  opinfo55.com-강남오피
  opinfo55.com-강북오피
  opinfo55.com-경기오피
  opinfo55.com-강원오피
  opinfo55.com-충남오피
  opinfo55.com-전남오피
  opinfo55.com-전북오피
  opinfo55.com-경북오피
  opinfo55.com-경남오피
  opinfo55.com-충북오피
  opinfo55.com-제주오피
  opinfo55.com-서울오피
  opinfo55.com-인천오피
  opinfo55.com-충청오피
  opinfo55.com-경상오피
  opinfo55.com-전라오피
  opinfo55.com-광주오피
  opinfo55.com-의정부오피
  opinfo55.com-이천오피
  opinfo55.com-일산오피
  opinfo55.com-부천오피
  opinfo55.com-신림오피
  opinfo55.com-천안오피
  opinfo55.com-청주오피
  opinfo55.com-서산오피
  opinfo55.com-용인오피
  opinfo55.com-수원오피
  opinfo55.com-안양오피
  http://opinfo55.com -오피인포
  http://opinfo55.com -오피사이트
  http://opinfo55.com -오피정보사이트
  http://opinfo55.com -강남오피
  http://opinfo55.com -강북오피
  http://opinfo55.com -경기오피
  http://opinfo55.com -강원오피
  http://opinfo55.com -충남오피
  http://opinfo55.com -전남오피
  http://opinfo55.com -전북오피
  http://opinfo55.com -경북오피
  http://opinfo55.com -경남오피
  http://opinfo55.com -충북오피
  http://opinfo55.com -제주오피
  http://opinfo55.com -서울오피
  http://opinfo55.com -인천오피
  http://opinfo55.com -충청오피
  http://opinfo55.com -경상오피
  http://opinfo55.com -전라오피
  http://opinfo55.com -광주오피
  http://opinfo55.com -의정부오피
  http://opinfo55.com -이천오피
  http://opinfo55.com -일산오피
  http://opinfo55.com -부천오피
  http://opinfo55.com -신림오피
  http://opinfo55.com -천안오피
  http://opinfo55.com -청주오피
  http://opinfo55.com -서산오피
  http://opinfo55.com -용인오피
  http://opinfo55.com -수원오피
  http://opinfo55.com -안양오피
  오­­피­인포­
  오­­피­사­­이트­­
  오­­피­정­­보사­­이­트­­
  강­­남­오­­피
  강­­북­오­­피
  경­­기­오­­피
  강­­원­오­­피
  충­­남­오­­피
  전­­남­오­­피
  전­­북­오­­피
  경­­북­오­­피
  경­­남­오­­피
  충­­북­오­­피
  제­­주­오­­피
  서­­울­오­­피
  인­­천­오­­피
  충­­청­오­­피
  경­­상­오­­피
  전­­라­오­­피
  광­주오­피
  의­정부­오피­
  이­천오­피
  일­산오­피
  부­천오­피
  신­림오­피
  천­안오­피
  청­주오­피
  서­산오­피
  용­인오­피
  수­원오­피
  안­양오­피

  Komentaras

  optour33.com-오피투어
  optour33.com-오피사이트
  optour33.com-오피정보사이트
  optour33.com-강남오피
  optour33.com-강북오피
  optour33.com-경기오피
  optour33.com-강원오피
  optour33.com-충남오피
  optour33.com-전남오피
  optour33.com-전북오피
  optour33.com-경북오피
  optour33.com-경남오피
  optour33.com-충북오피
  optour33.com-제주오피
  optour33.com-서울오피
  optour33.com-인천오피
  optour33.com-충청오피
  optour33.com-경상오피
  optour33.com-전라오피
  optour33.com-광주오피
  optour33.com-의정부오피
  optour33.com-이천오피
  optour33.com-일산오피
  optour33.com-부천오피
  optour33.com-신림오피
  optour33.com-천안오피
  optour33.com-청주오피
  optour33.com-서산오피
  optour33.com-용인오피
  optour33.com-수원오피
  optour33.com-안양오피
  http://optour33.com -오피투어
  http://optour33.com -오피사이트
  http://optour33.com -오피정보사이트
  http://optour33.com -강남오피
  http://optour33.com -강북오피
  http://optour33.com -경기오피
  http://optour33.com -강원오피
  http://optour33.com -충남오피
  http://optour33.com -전남오피
  http://optour33.com -전북오피
  http://optour33.com -경북오피
  http://optour33.com -경남오피
  http://optour33.com -충북오피
  http://optour33.com -제주오피
  http://optour33.com -서울오피
  http://optour33.com -인천오피
  http://optour33.com -충청오피
  http://optour33.com -경상오피
  http://optour33.com -전라오피
  http://optour33.com -광주오피
  http://optour33.com -의정부오피
  http://optour33.com -이천오피
  http://optour33.com -일산오피
  http://optour33.com -부천오피
  http://optour33.com -신림오피
  http://optour33.com -천안오피
  http://optour33.com -청주오피
  http://optour33.com -서산오피
  http://optour33.com -용인오피
  http://optour33.com -수원오피
  http://optour33.com -안양오피
  오­­피­투­­어
  오­­피­사­­이트­­
  오­­피­정­­보사­­이­트­­
  강­­남­오­­피
  강­­북­오­­피
  경­­기­오­­피
  강­­원­오­­피
  충­­남­오­­피
  전­­남­오­­피
  전­­북­오­­피
  경­­북­오­­피
  경­­남­오­­피
  충­­북­오­­피
  제­­주­오­­피
  서­­울­오­­피
  인­­천­오­­피
  충­­청­오­­피
  경­­상­오­­피
  전­­라­오­­피
  광­주오­피
  의­정부­오피­
  이­천오­피
  일­산오­피
  부­천오­피
  신­림오­피
  천­안오­피
  청­주오­피
  서­산오­피
  용­인오­피
  수­원오­피

  Komentaras

  optour33.com-오피투어
  optour33.com-오피사이트
  optour33.com-오피정보사이트
  optour33.com-강남오피
  optour33.com-강북오피
  optour33.com-경기오피
  optour33.com-강원오피
  optour33.com-충남오피
  optour33.com-전남오피
  optour33.com-전북오피
  optour33.com-경북오피
  optour33.com-경남오피
  optour33.com-충북오피
  optour33.com-제주오피
  optour33.com-서울오피
  optour33.com-인천오피
  optour33.com-충청오피
  optour33.com-경상오피
  optour33.com-전라오피
  optour33.com-광주오피
  optour33.com-의정부오피
  optour33.com-이천오피
  optour33.com-일산오피
  optour33.com-부천오피
  optour33.com-신림오피
  optour33.com-천안오피
  optour33.com-청주오피
  optour33.com-서산오피
  optour33.com-용인오피
  optour33.com-수원오피
  optour33.com-안양오피
  http://optour33.com -오피투어
  http://optour33.com -오피사이트
  http://optour33.com -오피정보사이트
  http://optour33.com -강남오피
  http://optour33.com -강북오피
  http://optour33.com -경기오피
  http://optour33.com -강원오피
  http://optour33.com -충남오피
  http://optour33.com -전남오피
  http://optour33.com -전북오피
  http://optour33.com -경북오피
  http://optour33.com -경남오피
  http://optour33.com -충북오피
  http://optour33.com -제주오피
  http://optour33.com -서울오피
  http://optour33.com -인천오피
  http://optour33.com -충청오피
  http://optour33.com -경상오피
  http://optour33.com -전라오피
  http://optour33.com -광주오피
  http://optour33.com -의정부오피
  http://optour33.com -이천오피
  http://optour33.com -일산오피
  http://optour33.com -부천오피
  http://optour33.com -신림오피
  http://optour33.com -천안오피
  http://optour33.com -청주오피
  http://optour33.com -서산오피
  http://optour33.com -용인오피
  http://optour33.com -수원오피
  http://optour33.com -안양오피
  오­­피­투­­어
  오­­피­사­­이트­­
  오­­피­정­­보사­­이­트­­
  강­­남­오­­피
  강­­북­오­­피
  경­­기­오­­피
  강­­원­오­­피
  충­­남­오­­피
  전­­남­오­­피
  전­­북­오­­피
  경­­북­오­­피
  경­­남­오­­피
  충­­북­오­­피
  제­­주­오­­피
  서­­울­오­­피
  인­­천­오­­피
  충­­청­오­­피
  경­­상­오­­피
  전­­라­오­­피
  광­주오­피
  의­정부­오피­
  이­천오­피
  일­산오­피
  부­천오­피
  신­림오­피
  천­안오­피
  청­주오­피
  서­산오­피
  용­인오­피
  수­원오­피
  안­양오­피

  Komentaras

  WIN ONLINE CASINO AGENCY. Ltd.
  "Future of gambling in world" - Make Every game exciting and more entertaining
  and win real cash money with the knowledge you have about the gambling.
  Challenge your friends, Family and colleagues in 6 simple steps
  1. Connect the website from the below links

  http://bcc777.com
  http://dewin999.com
  http://bewin777.com
  http://ktwin247.com
  http://nikecom.net
  http://netflixcom.net

  2. Choice online casino agency what you like and playing.
  3. Register with your id for contact details.
  4. Log in the website and join then deposit cash.
  5. ENJOY your GAME, Withraw your cash if you're the win game.
  6. Be a winner with WIN ONLINE CASINO AGENCY
  THANK YOU FOR READING.

  Komentaras

  https://www.bcc777.com/ - 바카라사이트 온라인카지노 로얄계열
  https://bcc777.com/vivacasino - 비바카지노
  https://bcc777.com/maxcasino - 맥스카지노
  https://bcc777.com/casimbakorea - 카심바코리아
  https://bcc777.com/platinum - 플래티넘카지노
  https://bcc777.com/monsterslot - 몬스터슬롯
  https://bcc777.com/pharaoh - 파라오카지노
  https://bcc777.com/merit - 메리트카지노
  https://bcc777.com/coin - 코인카지노
  https://bcc777.com/first - 퍼스트카지노
  https://bcc777.com/royalslot - 슬롯머신 슬롯머신사이트
  https://bcc777.com/royalnotice - 바카라하는곳
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/bakara-geimbangbeob - 바카라게임방법
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/bakara-geimgyucig - 바카라게임규칙
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/beulraegjaeg-geimbangbeob - 블랙잭게임방법
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/beulraegjaeg-geimgyucig - 블랙잭게임규칙
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/rulres-geimbangbeob - 룰렛게임방법
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/rulres-geimgyucig - 룰렛게임규칙
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/daisai-geimgyucig - 다이사이게임방법
  https://bcc777.com/royalnotice/royal-casino/daisai-geimbangbeob - 다이사이게임규칙
  https://bcc777.com/royalmembers - 카지노사이트회원가입

  https://www.dewin999.com/ - 바카라사이트 카지노사이트 온라인바카라게임
  https://dewin999.com/rules - 카지노게임종류
  https://dewin999.com/post/%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC-%EA%B2%8C%EC%9E%8… - 바카라하는법
  https://dewin999.com/post/%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC-%EA%B2%8C%EC%9E%8… - 바카라룰설명
  https://dewin999.com/post/%EB%B8%94%EB%9E%99%EC%9E%AD-%EA%B2%8C%EC%9E%8… - 블랙잭하는법
  https://dewin999.com/post/%EB%B8%94%EB%9E%99%EC%9E%AD-%EA%B2%8C%EC%9E%8… - 블랙잭룰설명
  https://dewin999.com/post/%EB%A3%B0%EB%A0%9B-%EA%B2%8C%EC%9E%84%EA%B7%9… - 룰렛하는법
  https://dewin999.com/post/%EB%A3%B0%EB%A0%9B-%EA%B2%8C%EC%9E%84%EB%B0%A… - 룰렛하는법
  https://dewin999.com/post/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%82%AC%EC%9D%B4-%EA%B2%8… - 다이사이하는법
  https://dewin999.com/post/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%82%AC%EC%9D%B4-%EA%B2%8… - 다이사이룰설명
  https://dewin999.com/board - 온라인바카라하는곳
  https://dewin999.com/board/nyuseu - 온라인카지노최신소식
  https://dewin999.com/board/_jayu - 온라인카지노커뮤니티

  https://www.bewin777.com/ - 카지노사이트 바카라사이트 온라인슬롯머신게임
  https://bewin777.com/viva - 비바카지노
  https://bewin777.com/max - 맥스카지노
  https://bewin777.com/sim - 카심바코리아
  https://bewin777.com/pltn - 플래티넘카지노
  https://bewin777.com/monster - 몬스터슬롯
  https://bewin777.com/paro - 파라오카지노
  https://bewin777.com/mrit - 메리트카지노
  https://bewin777.com/coin - 코인카지노
  https://bewin777.com/frst - 퍼스트카지노
  https://bewin777.com/forum - 인터넷바카라하는곳
  https://bewin777.com/forum/nyuseu - 인터넷바카라최신뉴스
  https://bewin777.com/forum/_jayu - 인터넷바카라커뮤니티

  https://www.ktwin247.com/ - 온라인카지노 바카라사이트 카지노사이트 슬롯사이트
  https://ktwin247.com/viva - 비바카지노
  https://ktwin247.com/max - 맥스카지노
  https://ktwin247.com/sim - 카심바코리아
  https://ktwin247.com/pltn - 플래티넘카지노
  https://ktwin247.com/monster - 몬스터슬롯
  https://ktwin247.com/paro - 파라오카지노
  https://ktwin247.com/mrit - 메리트카지노
  https://ktwin247.com/coin - 코인카지노
  https://ktwin247.com/frst - 퍼스트카지노
  https://ktwin247.com/video - 온라인카지노 라이브카지노
  https://ktwin247.com/adult - 인터넷카지노 모바일카지노
  https://ktwin247.com/sitemap - 온라인바카라 라이브바카라
  https://ktwin247.com/board - 인터넷바카라 모바일바카라
  https://ktwin247.com/board/kajino-mic-seupoceubaetingsosig - 온라인아바타배팅 전화배팅
  https://ktwin247.com/board/jayugesipan - 온라인카지노에이전트

  https://www.nikecom.net/ - 온라인바카라 온라인카지노 슬롯사이트 슬롯머신게임
  https://nikecom.net/viva - 비바카지노
  https://nikecom.net/max - 맥스카지노
  https://nikecom.net/casim - 카심바코리아
  https://nikecom.net/pltn - 플래티넘카지노
  https://nikecom.net/monster - 몬스터슬롯
  https://nikecom.net/prao - 파라오카지노
  https://nikecom.net/mrit - 메리트카지노
  https://nikecom.net/coin - 코인카지노
  https://nikecom.net/frst - 퍼스트카지노
  https://nikecom.net/blog - 호텔카지노 호텔카지노아바타배팅
  https://nikecom.net/forum - 라이브바카라배팅
  https://nikecom.net/gallery - 온라인슬롯머신게임

  https://www.netflixcom.net - 바카라사이트 카지노사이트 온라인카지노 온라인바카라
  https://netflixcom.net/viva - 비바카지노
  https://netflixcom.net/max - 맥스카지노
  https://netflixcom.net/casim - 카심바코리아
  https://netflixcom.net/pltn - 플래티넘카지노
  https://netflixcom.net/monster - 몬스터슬롯
  https://netflixcom.net/paro - 파라오카지노
  https://netflixcom.net/mrit - 메리트카지노
  https://netflixcom.net/coin - 코인카지노
  https://netflixcom.net/frst - 퍼스트카지노
  https://netflixcom.net/forum - 라이브바카라생중계

  Komentaras

  https://www.bcc777.com/ - 바카라사이트 온라인카지노 로얄계열
  https://www.bcc777.com/vivacasino - 비바카지노
  https://www.bcc777.com/maxcasino - 맥스카지노
  https://www.bcc777.com/casimbakorea - 카심바코리아
  https://www.bcc777.com/platinum - 플래티넘카지노
  https://www.bcc777.com/monsterslot - 몬스터슬롯
  https://www.bcc777.com/theking - 더킹카지노
  https://www.bcc777.com/coin - 코인카지노
  https://www.bcc777.com/pharaoh - 파라오카지노
  https://www.bcc777.com/merit - 메리트카지노
  https://www.bcc777.com/first - 퍼스트카지노
  https://www.bcc777.com/sands - 샌즈카지노
  https://www.bcc777.com/royalslot - 슬롯머신 슬롯머신사이트
  https://www.bcc777.com/royalnotice - 바카라하는곳
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/bakara-geimbangbeob - 바카라게임방법
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/bakara-geimgyucig - 바카라게임규칙
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/beulraegjaeg-geimbangbe… - 블랙잭게임방법
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/beulraegjaeg-geimgyucig - 블랙잭게임규칙
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/rulres-geimbangbeob - 룰렛게임방법
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/rulres-geimgyucig - 룰렛게임규칙
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/daisai-geimgyucig - 다이사이게임방법
  https://www.bcc777.com/royalnotice/royal-casino/daisai-geimbangbeob - 다이사이게임규칙
  https://www.bcc777.com/royalmembers - 카지노사이트회원가입

  https://www.dewin999.com/ - 바카라사이트 카지노사이트 온라인바카라게임
  https://www.dewin999.com/rules - 카지노게임종류
  https://www.dewin999.com/post/%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC-%EA%B2%8C%EC%… - 바카라게임하는법
  https://www.dewin999.com/post/%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC-%EA%B2%8C%EC%… - 바카라게임룰설명
  https://www.dewin999.com/post/%EB%B8%94%EB%9E%99%EC%9E%AD-%EA%B2%8C%EC%… - 블랙잭게임하는법
  https://www.dewin999.com/post/%EB%B8%94%EB%9E%99%EC%9E%AD-%EA%B2%8C%EC%… - 블랙잭게임룰설명
  https://www.dewin999.com/post/%EB%A3%B0%EB%A0%9B-%EA%B2%8C%EC%9E%84%EA%… - 룰렛게임하는법
  https://www.dewin999.com/post/%EB%A3%B0%EB%A0%9B-%EA%B2%8C%EC%9E%84%EB%… - 룰렛게임하는법
  https://www.dewin999.com/post/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%82%AC%EC%9D%B4-%EA%… - 다이사이게임하는법
  https://www.dewin999.com/post/%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%82%AC%EC%9D%B4-%EA%… - 다이사이게임룰설명
  https://www.dewin999.com/board - 온라인바카라하는곳
  https://www.dewin999.com/board/nyuseu - 온라인카지노최신소식
  https://www.dewin999.com/board/_jayu - 온라인카지노커뮤니티

  https://www.bewin777.com/ - 카지노사이트 바카라사이트 온라인슬롯머신게임
  https://www.bewin777.com/viva - 비바카지노
  https://www.bewin777.com/max - 맥스카지노
  https://www.bewin777.com/sim - 카심바코리아
  https://www.bewin777.com/pltn - 플래티넘카지노
  https://www.bewin777.com/monster - 몬스터슬롯
  https://www.bewin777.com/king - 더킹카지노
  https://www.bewin777.com/coin - 코인카지노
  https://www.bewin777.com/paro - 파라오카지노
  https://www.bewin777.com/mrit - 메리트카지노
  https://www.bewin777.com/frst - 퍼스트카지노
  https://www.bewin777.com/sand - 샌즈카지노
  https://www.bewin777.com/forum - 인터넷바카라하는곳
  https://www.bewin777.com/forum/nyuseu - 인터넷바카라최신뉴스
  https://www.bewin777.com/forum/_jayu - 인터넷바카라커뮤니티

  https://www.ktwin247.com/ - 온라인카지노 바카라사이트 카지노사이트 슬롯사이트
  https://www.ktwin247.com/viva - 비바카지노
  https://www.ktwin247.com/max - 맥스카지노
  https://www.ktwin247.com/sim - 카심바코리아
  https://www.ktwin247.com/pltn - 플래티넘카지노
  https://www.ktwin247.com/monster - 몬스터슬롯
  https://www.ktwin247.com/king - 더킹카지노
  https://www.ktwin247.com/coin - 코인카지노
  https://www.ktwin247.com/paro - 파라오카지노
  https://www.ktwin247.com/mrit - 메리트카지노
  https://www.ktwin247.com/frst - 퍼스트카지노
  https://www.ktwin247.com/sand - 샌즈카지노
  https://www.ktwin247.com/video - 온라인카지노 라이브카지노
  https://www.ktwin247.com/adult - 인터넷카지노 모바일카지노
  https://www.ktwin247.com/sitemap - 온라인바카라 라이브바카라
  https://www.ktwin247.com/board - 인터넷바카라 모바일바카라
  https://www.ktwin247.com/board/kajino-mic-seupoceubaetingsosig - 온라인아바타배팅 전화배팅
  https://www.ktwin247.com/board/jayugesipan - 온라인카지노에이전트

  https://www.nikecom.net/ - 온라인바카라 온라인카지노 슬롯사이트 슬롯머신게임
  https://www.nikecom.net/viva - 비바카지노
  https://www.nikecom.net/max - 맥스카지노
  https://www.nikecom.net/casim - 카심바코리아
  https://www.nikecom.net/pltn - 플래티넘카지노
  https://www.nikecom.net/monster - 몬스터슬롯
  https://www.nikecom.net/king - 더킹카지노
  https://www.nikecom.net/coin - 코인카지노
  https://www.nikecom.net/prao - 파라오카지노
  https://www.nikecom.net/mrit - 메리트카지노
  https://www.nikecom.net/frst - 퍼스트카지노
  https://www.nikecom.net/sand - 샌즈카지노
  https://www.nikecom.net/blog - 호텔카지노 호텔카지노아바타배팅
  https://www.nikecom.net/forum - 라이브바카라배팅
  https://www.nikecom.net/gallery - 온라인슬롯머신게임

  https://www.netflixcom.net - 바카라사이트 카지노사이트 온라인카지노 온라인바카라
  https://www.netflixcom.net/viva - 비바카지노
  https://www.netflixcom.net/max - 맥스카지노
  https://www.netflixcom.net/casim - 카심바코리아
  https://www.netflixcom.net/pltn - 플래티넘카지노
  https://www.netflixcom.net/monster - 몬스터슬롯
  https://www.netflixcom.net/king - 더킹카지노
  https://www.netflixcom.net/coin - 코인카지노
  https://www.netflixcom.net/paro - 파라오카지노
  https://www.netflixcom.net/mrit - 메리트카지노
  https://www.netflixcom.net/frst - 퍼스트카지노
  https://www.netflixcom.net/blog - 실시간바카라배팅 바카라전화배팅
  https://www.netflixcom.net/forum - 라이브바카라생중계

  Komentaras

  온라인카지노
  온라인바카라
  밀리언클럽카지노
  안전카지노사이트
  바카라사이트추천
  우리카지노계열
  슬롯머신777
  로얄카지노사이트
  크레이지슬롯
  온라인블랙잭
  인터넷룰렛
  카지노검증사이트
  안전바카라사이트
  모바일바카라
  바카라 필승법
  메리트카지노
  바카라 노하우

  온라인카지노
  온라인바카라
  밀리언클럽카지노
  안전카지노사이트
  바카라사이트추천
  우리카지노계열
  슬롯머신777
  로얄카지노사이트
  크레이지슬롯
  온라인블랙잭
  인터넷룰렛
  카지노검증사이트
  안전바카라사이트
  모바일바카라
  바카라 필승법
  메리트카지노
  바카라 노하우

  온라인바카라
  카지노검증사이트
  로얄카지노계열
  슬롯머신사이트
  맥스카지노
  바카라게임사이트
  카심바코리아 카지노
  모바일카지노
  실시간바카라
  라이브카지노
  온라인슬롯
  바카라 이기는방법
  안전카지노사이트
  우리카지노사이트
  샌즈카지노주소
  바카라 게임규칙
  바카라 게임방법

  온라인바카라
  카지노검증사이트
  로얄카지노계열
  슬롯머신사이트
  맥스카지노
  바카라게임사이트
  카심바코리아 카지노
  모바일카지노
  실시간바카라
  라이브카지노
  온라인슬롯
  바카라 이기는방법
  안전카지노사이트
  우리카지노사이트
  샌즈카지노주소
  바카라 게임규칙
  바카라 게임방법

  바카라사이트
  우리카지노
  더킹카지노
  샌즈카지노
  예스카지노
  코인카지노
  더나인카지노
  더존카지노
  카지노사이트
  골드카지노
  에볼루션카지노
  카지노 슬롯게임
  baccarat
  텍사스 홀덤 포카
  blackjack

  바카라사이트
  우리카지노
  더킹카지노
  샌즈카지노
  예스카지노
  코인카지노
  더나인카지노
  더존카지노
  카지노사이트
  골드카지노
  에볼루션카지노
  카지노 슬롯게임
  baccarat
  텍사스 홀덤 포카
  blackjack

  비바카지노
  카심바슬롯
  블랙잭사이트
  온라인바카라
  바카라게임사이트
  바카라 양방배팅
  카지노사이트

  비바카지노
  카심바슬롯
  블랙잭사이트
  온라인바카라
  바카라게임사이트
  바카라 양방배팅
  카지노사이트

  맥스카지노
  온라인바카라
  모바일카지노
  인터넷슬롯머신
  우리카지노계열
  바카라 전략
  바카라사이트

  맥스카지노
  온라인바카라
  모바일카지노
  인터넷슬롯머신
  우리카지노계열
  바카라 전략
  바카라사이트

  바카라사이트
  온라인카지노롤링
  우리카지노-쿠폰
  아바타배팅 전화배팅
  온라인 슬롯머신게임
  우리카지노 sa게임
  블랙잭 게임하는법
  에볼루션카지노
  바카라 게임하는법
  호게임
  카지노양방
  카지노총판
  맥스카지노
  밀리언클럽카지노
  로얄카지노
  카심바코리아 슬롯카지노
  카지노사이트

  바카라사이트
  온라인카지노롤링
  우리카지노 쿠폰
  아바타배팅 전화배팅
  온라인 슬롯머신게임
  우리카지노 sa게임
  블랙잭 게임하는법
  에볼루션카지노
  바카라 게임하는법
  호게임
  카지노양방
  카지노총판
  맥스카지노
  밀리언클럽카지노
  로얄카지노
  카심바코리아 슬롯카지노
  카지노사이트

  로얄카지노
  온라인카지노게임사이트
  모바일바카라
  룰렛추천주소
  바카라 패턴
  온라인바카라
  카심바코리아 카지노슬롯

  로얄카지노
  온라인카지노게임사이트
  모바일바카라
  룰렛추천주소
  바카라 패턴
  온라인바카라
  카심바코리아 카지노슬롯

  카지노사이트
  카지노사이트
  바카라
  바카라사이트
  파라오카지노
  제왕카지노
  mgm카지노
  더킹카지노
  코인카지노
  솔레어카지노
  카지노게임
  마이크로게이밍
  아시아게이밍
  타이산게이밍
  오리엔탈게임
  에볼루션게임
  드래곤타이거
  드림게이밍
  비보게이밍

  카지노사이트
  카지노사이트
  바카라
  바카라사이트
  파라오카지노
  제왕카지노
  mgm카지노
  더킹카지노
  코인카지노
  솔레어카지노
  카지노게임
  마이크로게이밍
  아시아게이밍
  타이산게이밍
  오리엔탈게임
  에볼루션게임
  드래곤타이거
  드림게이밍
  비보게이밍

  https://goguma999.net/
  https://gamja888.com/
  https://instagrme.com/
  https://ror567.me/
  https://pr223.net/
  https://joycasino.me/
  https://internetgame.me/
  https://nca700.net/
  https://navercom.me/
  http://facebookcom.me/

  Komentaras

  https://joinlive77.com/
  https://gms.gunnisonschools.net/blog/One.aspx?portalId=2701737&postId=2…
  http://pasp.org.ph/Articles/11574299?anchor=12606520#12606520
  https://www.ateliersturgot.com/2013/03/11/soir%C3%A9e-neige-dans-l-atel…
  https://learn.radford.edu/d2l/lms/blog/view_userentry.d2l?ou=6606&owner…
  https://agrotecnicimantova.jimdofree.com/libro-degli-ospiti/
  https://www.bunheadwithducttape.com/blog/memes
  https://www.tecsup.edu.pe/blog/tecnologia/ganadores-tecsup-challenge?pa…
  https://www.franciscosupervielle.com/2012/06/24/exposition-plan-s%C3%A9…
  https://www.marykaybacallao.com/comments/
  https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23005463/helvia/bi…
  https://rvms.dcps.k12.va.us/blog/One.aspx?portalId=50486688&postId=5090…
  https://www.rickettsiology.org/news/9340396?anchor=12606552#12606552
  https://www.totesavvy.com/blogs/inside-totesavvy/6-ways-to-use-the-cool…
  https://www.ideal-services.be/2017/01/20/les-anciens-num%C3%A9ros-de-co…
  https://www.wisconsinwineries.org/Winery-Event-Posts/9130454?anchor=126…
  https://www.rubylondon.com/blogs/news/audrey-hepburn-fashion-beauty-lif…
  https://www.invaluableinventions.com/blog/patent-trademark-and-copyrigh…
  https://leomathild.com/blogs/feed/68895235-leo-x-mercedes-benz?comment=…
  http://www.dasponline.org/news/7768684?anchor=12606569#12606569
  https://www.uchc.ca/posts/3
  https://qeiimcfutures.com.au/map/
  https://www.kidsdeli.com/how-a-blog-can-help-your-growing-e-commerce-bu…
  https://chardcarnival.co.uk/blogs/news/five-fun-facts-about-carnivals?c…
  https://avocadoph.com/blogs/news/5-small-steps-to-become-a-more-sustain…
  https://miamiroleplay.co/topic/699-kunduribackrer/?tab=comments#comment…
  https://www.levantinehill.com.au/blogs/press-releases/press-release-fer…
  https://sabrefix.co.uk/products/arris-rail-bracket-300mm-galv-1/#commen…
  https://jmipumps.com/understanding-three-phase-motors
  https://www.allianzhospital.com/details/35/Our-Vision-Mission
  https://m-obvu.ru/support/forum/read.php?FID=1&TID=10&MID=62821#message…
  https://www.boonesproevents.com/b/your-father--daughter-dance
  https://rocklighting.com/blogs/news/charge-up-with-your-ev-charger?comm…
  https://jgsco.org/Site-Announcements-Tips/11605239?anchor=12606602#1260…
  https://www.bptcollegesinbangalore.com/blogs/covid-guidelines-for-exami…
  https://www.zurawfinancialadvisors.com/2021/12/25/happy-holidays-from-z…
  https://www.streetcatering.cz/reference
  https://mafiptsa.com/news/9177313?anchor=12606612#12606612
  https://www.completeapprovals.net.au/826-2/#comment-7366
  https://dyersupplier.com/blogs/news/understanding-instagram-s-algorithm…
  https://www.el-elyonsecurities.org/ngxasi-closes-flat-as-mpc-keeps-rate…
  https://catsinmycloset.com/outfit-of-the-day-that-introvert-life-featur…
  https://trademarkconcrete.com/inteligent-transitions-in-ux-design/#comm…
  https://napieroutdoors.com/us/product/sportz-suv-tent-model-84000/
  https://yujinclothing.com/blogs/news/solo-leveling-pc-mobile-game-annou…
  https://www.auric.city/blog-details/Celebrating-a-city-s-historical-glo…
  https://agradepg.com.au/water-efficiency-labelling-and-standards-wels/
  https://www.sportsurface.net/index.php?cID=228&bID=17&arHandle=Blog+Pos…
  https://www.sayulita.com/posts/El-Fortin
  https://autumnridgecommunitychurch.com/2021/08/15/order-of-worship-augu…
  https://five12studio.com/blog/dating-in-this-pandemic/#comment-431
  https://www.newcastle-airport-guide.co.uk/news/security-nabs-20000-ciga…
  https://smartartbox.com/blogs/smart-art-blog/7-unique-ways-to-try-monop…
  https://www.theactionroofing.com/b/how-roof-pitch-affects-your-choice-o…
  https://www.allspirithealing.com/b/price-increase
  https://en.travelplansinmomhands.com/article/how_to_get_airport_tax_ref…
  https://yyoumaa.site/index.php/archives/171/
  http://fennec.co.kr/article/review/4/4444/#none
  https://nancyrella.com/board/free/read.html?no=198720&board_no=7&page=#…

  Komentaras

  올벳게이밍 블랙잭주소 온라인카지노 바카라사이트 해외슬롯사이트 포텐슬롯사이트 바카라사이트 온라인슬롯추천 우리카지노계열사 온라인카지노 007카지노 포텐슬롯사이트 바카라보는곳 잭팟시티슬롯 안전카지노 카심바슬롯 플러스카지노 온라인카지노 카지노게임사이트 온라인바카라사이트 https://joycasino.me 카지노게임사이트 온라인바카라 카지노슬롯머신 블랙잭추천 바카라승률 카지노 바카라노하우 포텐슬롯 바카라룰 생중계카지노 카지노게임사이트 온라인카지노 바카라사이트주소 비바카지노주소 슬롯머신사이트 탑슬롯 생활바카라 바카라하는곳 카지노사이트 필리핀아바타카지노 https://joycasino.me 샌즈카지노 솔레어카지노 더킹카지노먹튀 비보게이밍 카지노하는곳 바카라마틴배팅 슬롯머신 파라오카지노 바카라사이트주소 식보게임 카심바슬롯 온라인슬롯사이트 슬롯카지노 포텐슬롯사이트 에볼루션게이밍 강원랜드다이사이 스피드바카라 카심바슬롯 온라인바카라 카심바슬롯 카지노쿠폰 스피드바카라

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.