Nr. 19 (13542)

2021-02-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 19 (13542) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­ne pa­mi­nė­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na
 • Po skie­po nuo CO­VID-19 vais­ti­nin­kai pri­myg­ti­nai siū­lo pail­sė­ti
 • Žie­mą vi­jo nuo­tai­kin­gai, pa­va­sa­ris jau ne už kal­nų!
 • Du­ba­ju­je – Do­na­to Dun­dzio pa­raiš­ka į To­ki­jo žai­dy­nes ir sėk­min­gi ki­tų pa­ra­at­le­tų star­tai
 • Pa­pil­dy­tas vie­ti­nės reikš­mės ke­lių są­ra­šas
 • Aly­taus ra­jo­ne veiks Ver­slo ta­ry­ba
 • At­si­svei­ki­ni­mo su Sta­se­le de­šimt­me­tis...
 • La­biau my­lėk tą, ku­ris nuo­lat pri­ki­ša ta­vo klai­das, ne­gu tą, ku­ris nuo­lat ta­ve gi­ria
 • Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to at­ra­dė­jas prof. Liu­das Ma­žy­lis:
 • „Pa­trio­tiš­ku­mą vai­kams ga­li­ma iš­ug­dy­ti tik sa­vo pa­vyz­džiu”
 • Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la ir Kau­no Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­ja su­py­nė py­nę iš gar­sų
Po daugiau nei du mėnesius trukusio tyrimo Alytaus miesto savivaldybės administraciją pasiekė ilgai lauktos džiugios žinios – lap­kri­čio 26-ąją apgaule išviliotus daugiau nei 150 tūkst. eurų pavyko...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei pro­ku­ra­tū­ra 500 eu­rų bau­dą sky­rė pa­gal...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai...
Pasaulinė COVID-19 pandemija 2020-2021 metais parodė gyventojų susitelkimo ir altruizmo pavyzdžius, kai dažnas viešojo sektoriaus darbuotojas suaktyvino savo veiklą, tapo atsakingesnis ir darbštesnis,...
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai visuomeninius padėjėjus gali turėti jau beveik devyneri metai. Tai numatyta tarybos patvirtintame jos veiklos reglamente. Šios kadencijos taryboje kol kas...
Dr. Dai­va Vė­ly­vy­tė: „Tu­ri­mi at­lik­tų CO­VID-19 vak­ci­nų ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na, kad vak­ci­nos yra pa­kan­ka­mai sau­gios ir veiks­min­gos“
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.