CO­VID-19 vak­ci­nos ABC (5)

Daiva Vėlyvytė
Docentė Daiva Vėlyvytė: „Atliktų klinikinių tyrimų rezultatai rodo, kad „AstraZeneca“ vakcinos sukeltas imuninis atsakas apsaugo vyresnius kaip 70 metų asmenis nuo sunkios COVID-19 ligos formos, hospitalizacijos ir mirties.“
Dr. Dai­va Vė­ly­vy­tė: „Tu­ri­mi at­lik­tų CO­VID-19 vak­ci­nų ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na, kad vak­ci­nos yra pa­kan­ka­mai sau­gios ir veiks­min­gos“

Aly­taus mies­to 65-erių me­tų ir vy­res­nių sen­jo­rų vak­ci­na­vi­mas CO­VID-19 vak­ci­na pla­nuo­ja­mas va­sa­rio pa­bai­go­je–ko­vo pra­džio­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, ku­rį kal­bi­no­me va­sa­rio 11 die­ną, „Aly­taus nau­jie­noms“ tei­gė, kad sen­jo­rų, ku­rie yra 65-erių ir vy­res­ni, Aly­taus mies­te gy­ve­na per 11 tūks­tan­čių. Va­sa­rio 10 die­ną jau bu­vo už­si­re­gist­ra­vę 5 tūks­tan­čiai 216 sen­jo­rų, skai­čiai kas­dien kin­ta, nes re­gist­ra­ci­ja vyks­ta ir to­liau. Pa­sak P.Ja­ge­la­vi­čiaus, ak­ty­viau­siai re­gist­ruo­ja­si aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiai ir vy­res­ni, jie su­da­ro be­veik 28 pro­cen­tus už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų. Tik šiek tiek ma­žes­nis už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų 65-erių–69-erių me­tų gy­ven­to­jų pro­cen­tas.

Da­liai gar­baus am­žiaus aly­tiš­kių ap­si­spręs­ti skie­py­tis ar ne, truk­do an­ti­vak­se­rių sklei­džia­mos me­la­gie­nos apie vak­ci­nų ne­pa­ti­ki­mu­mą, jų ne­veiks­min­gu­mą, net ža­lą pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių svei­ka­tai. Spe­cia­liai aly­tiš­kiams nau­jau­sių ži­nių apie CO­VID-19 vak­ci­ną pa­tei­kė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to In­fek­ci­nių li­gų kli­ni­kos do­cen­tė, gy­dy­to­ja in­fek­to­lo­gė Dai­va VĖ­LY­VY­TĖ. Moks­li­nin­kę kal­bi­no Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

 

– Vak­ci­na­ci­ja pa­sau­ly­je tai­ko­ma jau per 200 me­tų, ji pa­de­da iš­veng­ti dau­ge­lio sun­kių li­gų. Skie­pais ga­li­ma val­dy­ti be­veik 28 in­fek­ci­nes li­gas. CO­VID-19 vak­ci­na yra ką tik su­kur­ta, ar tik­rai ji sau­gi ir veiks­min­ga?

– Vak­ci­nos nuo CO­VID-19 yra ku­ria­mos, o vė­liau pa­tvir­ti­na­mos, lai­kan­tis tų pa­čių tei­si­nių ko­ky­bės, sau­gu­mo ir veiks­min­gu­mo rei­ka­la­vi­mų kaip ir ki­ti vais­tai. Vak­ci­nų po­vei­kis pir­miau­sia iš­ban­do­mas la­bo­ra­to­ri­jo­je su gy­vū­nais, vė­liau vak­ci­nos te­stuo­ja­mos su sa­va­no­riais žmo­nė­mis. Vi­sos pa­tvir­tin­tos CO­VID-19 vak­ci­nos bu­vo iš­ban­dy­tos at­li­kus kli­ni­ki­nius ty­ri­mus, ku­riuo­se da­ly­va­vo de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių, sie­kiant už­tik­rin­ti, kad jos ati­tin­ka veiks­min­gu­mo ir sau­gu­mo stan­dar­tus ir ap­sau­go įvai­raus am­žiaus as­me­nis. Tu­ri­mi at­lik­tų CO­VID-19 vak­ci­nų ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na, kad vak­ci­nos yra pa­kan­ka­mai sau­gios ir veiks­min­gos.

 

– Ar CO­VID-19 vak­ci­na, gal tiks­liau – ša­lu­ti­nis po­vei­kis – ga­li su­kel­ti ko­ro­na­vi­ru­so li­gą?

– Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­tų nau­do­ji­mui CO­VID-19 vak­ci­nų su­dė­ty­je nė­ra gy­vo ko­ro­na­vi­ru­so, to­dėl vak­ci­na CO­VID-19 li­gos su­kel­ti ne­ga­li. Ta­čiau įma­no­ma už­si­krės­ti CO­VID-19 su­ke­lian­čiu ko­ro­na­vi­ru­su ir su­sirg­ti prieš pat skie­pi­jan­tis ar­ba vos tik pa­si­skie­pi­jus šio­mis vak­ci­no­mis, nes ap­sau­gi­nis imu­ni­te­tas su­si­for­muo­ja tik pra­ėjus ke­lioms sa­vai­tėms po skie­pi­ji­mo.

 

– Kas ga­li at­si­tik­ti sen­jo­rui, jei jis, ser­gan­tis be­simp­to­me for­ma, tuo­met, kai dar tes­tas ne­ro­dys li­gos, bus pa­skie­py­tas?

– Grei­čiau­siai nie­ko blo­go ne­nu­tiks. Jei tuo me­tu ser­gan­čio­jo or­ga­niz­me na­tū­ra­liai for­muo­tų­si prieš­vi­ru­si­nis imu­ni­nis at­sa­kas, tuo pat me­tu su­leis­ta vak­ci­na tik pri­si­dė­tų prie jau vyks­tan­čio pro­ce­so.

De­ja, vak­ci­na jau už­si­krė­tu­sio ko­ro­na­vi­ru­su as­mens nuo li­gos ne­ap­sau­gos.

 

– Ko­dėl rei­kia ant­ro­jo skie­po? Ar tik­rai jis tu­ri bū­ti to pa­ties ga­min­to­jo? Koks lai­ko tar­pas tarp skie­pų ge­riau­sias?

– Įskie­py­ta vie­na vak­ci­nos do­zė ne­ap­sau­go nuo CO­VID-19 li­gos. Įskie­pi­ja­mos dvi vak­ci­nos do­zės ga­min­to­jų re­ko­men­duo­ja­mu in­ter­va­lu su­tei­kia ge­riau­sią ap­sau­gą: pa­si­skie­pi­jus pir­mą­kart, su­ke­lia­mas imu­ni­nis at­sa­kas, ku­ris lei­džia imu­ni­nei sis­te­mai at­pa­žin­ti vi­ru­są, o ant­ro­ji vak­ci­nos do­zė šį imu­ni­nį at­sa­ką su­stip­ri­na.

Ge­riau­sia imu­ni­nė ap­sau­ga pa­sie­kia­ma, jei­gu skie­pi­ja­ma to pa­ties ga­min­to­jo vak­ci­na ir lai­ko­ma­si pa­teik­tų skie­pi­ji­mo pro­ce­dū­ros re­ko­men­da­ci­jų, įskai­tant vak­ci­nos do­zę ir tar­pus tarp skie­pi­ji­mo.

 

– Ar vak­ci­na ap­sau­gos pa­skie­py­tus žmo­nes, jei vi­ru­sas mu­tuos ir Lie­tu­vą pa­sieks jo at­mai­nos iš Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos ar Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos?

– Vi­ru­sai mu­tuo­da­mi ga­li įgau­ti nau­jų sa­vy­bių, dėl ku­rių nau­jos vi­ru­so at­mai­nos tam­pa ne to­kios jaut­rios vak­ci­nai, ga­li iš­veng­ti imu­ni­nio at­sa­ko į skie­pą, su­kel­ti sun­kes­nę li­gą ar leng­viau plis­ti.

Nau­do­ja­mos CO­VID-19 vak­ci­nos bu­vo su­kur­tos pa­gal anks­tes­nes vi­ru­so at­mai­nas. Gal­būt vak­ci­nų veiks­min­gu­mas prieš nau­ją­sias at­mai­nas bū­tų ma­žes­nis, vak­ci­nos veik­tų ne taip efek­ty­viai ir ne­su­kliu­dy­tų vi­ru­sui plis­ti, ta­čiau ma­no­ma, kad jos vis tiek tu­rė­tų ap­sau­go­ti nuo sun­kios li­gos for­mos ir mir­ties.

 

– Kaip il­gai iš­liks imu­ni­te­tas ir ar nuo vi­sų vak­ci­nų vie­no­dai? Ar ku­ri nors iš CO­VID-19 vak­ci­nų yra efek­ty­ves­nė už ki­tas vy­res­niems žmo­nėms?

– Ne­ži­no­ma, kiek lai­ko CO­VID-19 vak­ci­nos su­tei­kia ap­sau­gą, nes tai dar tu­ri pa­ro­dy­ti vyks­tan­tys kli­ni­ki­niai ty­ri­mai. Ta­čiau kli­ni­ki­niais ty­ri­mais jau įro­dy­ta, kad „BioN­Tech“ ir „Pfi­zer“ bei „Mo­der­na“ CO­VID-19 vak­ci­nų veiks­min­gu­mas sie­kia apie 95 proc. As­me­nims, ku­rių imu­ni­nė sis­te­ma su­tri­ku­si, mi­nė­tų vak­ci­nų veiks­min­gu­mas ga­li bū­ti ma­žes­nis.

Kaip ir skie­pi­jant ki­to­mis vak­ci­no­mis, CO­VID-19 „BioN­Tech“ ir „Pfi­zer“ bei „Mo­der­na“ vak­ci­nos ga­li ap­sau­go­ti ne vi­sus pa­skie­py­tuo­sius. Pa­skie­py­tie­ji „BioN­Tech“ ir „Pfi­zer“ vak­ci­na ga­li bū­ti ne­vi­siš­kai ap­sau­go­ti, iki kol po ant­ro­sios vak­ci­nos do­zės su­lei­di­mo pra­eis 7 pa­ros.

Pa­skie­py­tie­ji „Mo­der­na“ vak­ci­na ga­li bū­ti ne­vi­siš­kai ap­sau­go­ti, iki kol po ant­ro­sios vak­ci­nos do­zės su­lei­di­mo pra­eis 14 pa­rų.

Ga­min­to­jo duo­me­ni­mis, „Ast­ra­Ze­ne­ca“ su­kur­tos CO­VID-19 vak­ci­nos vi­du­ti­nis veiks­min­gu­mas sie­kia 70 proc. Eu­ro­pos vais­tų agen­tū­ra lei­do nau­do­ti „Ast­ra­Ze­ne­ca“ vak­ci­ną, ta­čiau kar­tu at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo me­tu nė­ra pa­kan­ka­mai ty­ri­mų re­zul­ta­tų, ar vak­ci­na su­tei­kia efek­ty­vią ap­sau­gą vy­res­niems nei 55 me­tų žmo­nėms.

At­lik­tų kli­ni­ki­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad „Ast­ra­Ze­ne­ca“ vak­ci­nos su­kel­tas imu­ni­nis at­sa­kas ap­sau­go vy­res­nius kaip 70 me­tų as­me­nis nuo sun­kios CO­VID-19 li­gos for­mos, hos­pi­ta­li­za­ci­jos ir mir­ties.

 

– Ar pa­si­skie­pi­ju­siems vis dar rei­kės lai­ky­tis in­fek­ci­jų kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jų? Ar pa­si­skie­pi­jęs žmo­gus ga­li skleis­ti vi­ru­są ir už­krės­ti ki­tus?

– Net ir po vi­siš­kos vak­ci­na­ci­jos bū­ti­na ne­šio­ti as­mens ap­sau­gos prie­mo­nes ir iš­lai­ky­ti bud­ru­mą.

Vak­ci­na­ci­jos po­vei­kis vi­ru­so pli­ti­mui ben­druo­me­nė­je dar nė­ra ži­no­mas. Dar ne­ži­no­ma, kiek vak­ci­nuo­tų žmo­nių vis dar ga­li ne­šio­ti ir pla­tin­ti vi­ru­są.

 

– Žmo­gui ra­miau, kai jis apie vais­tą ga­li ži­no­ti dau­giau, dė­žu­tė­je ran­da lanks­ti­nu­ką su in­for­ma­ci­ja. Ar pa­skie­py­ta­sis gaus vak­ci­nos in­for­ma­ci­nį la­pe­lį su pre­pa­ra­to cha­rak­te­ris­ti­kos san­trau­ka?

– Įver­ti­nus tai, kad vie­na­me vak­ci­nos bu­te­liu­ke yra ne vie­na vak­ci­nos do­zė, ma­žai ti­kė­ti­na, kad kiek­vie­nas pa­skie­py­ta­sis gaus vak­ci­nos in­for­ma­ci­nį la­pe­lį su pre­pa­ra­to cha­rak­te­ris­ti­kos san­trau­ka. Ta­čiau vi­sa mi­nė­ta in­for­ma­ci­ja, skir­ta pa­cien­tui, pri­ei­na­ma in­ter­ne­te. Ne­sant ga­li­my­bės tuo pa­si­nau­do­ti sa­va­ran­kiš­kai, re­ko­men­duo­čiau kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.